ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50330000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :40.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดส่งข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตคลองเตยให้สำนักการระบายน้ำภายในเดือนธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจที่กำหนด และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ให้แก่สถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :9.33

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.24

100 / 100
2
9.33

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 6,659.40 ตัน แยกประเภทได้ ดังนี้ 1) ประเภทขยะรีไซเคิล เศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ ปริมาณ 4,420.35 ตัน 2) ประเภทขยะอินทรีย์ ปริมาณ 2,339.05 ตัน 2. ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 4.24 จากค่าเป้าหมายที่ สสล.กำหนดร้อยละ 20 คือ 31,392.37 ตัน/ปี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1. ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณ 7,883.45 ตัน แยกประเภทได้ ดังนี้ 1) ประเภทขยะรีไซเคิล เศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้ ขยะชิ้นใหญ่ ปริมาณ 6,599.96 ตัน 2) ประเภทขยะอินทรีย์ ปริมาณ 1,283.49 ตัน 2. ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 และไตรมาส 2 คิดเป็นร้อยละ 9.33 จากค่าเป้าหมายที่ สสล.กำหนดร้อยละ 20 คือ 31,392.37 ตัน/ปี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :3.33

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.62

100 / 100
2
3.33

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 54 แห่ง โดยจัดทำแผนการเข้าจัดเก็บทุกวันอาทิตย์ 2. ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 3.46 ตัน แยกประเภทได้ ดังนี้ 1) หลอดฟูออเรสเซนต์ ปริมาณ 2.25 ตัน 2) ถ่านไฟฉาย /แบตเตอรี่ ปริมาณ 0.21 ตัน 3) บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน ปริมาณ 0.20 ตัน 4) ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปริมาณ 0.80 ตัน 3. ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 1.62 จากค่าเป้าหมายที่ สสล.กำหนดร้อยละ 15 คือ 31.95 ตัน/ปี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1. ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 54 แห่ง โดยจัดทำแผนการเข้าจัดเก็บทุกวันอาทิตย์ 2. ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 3.63 ตัน แยกประเภทได้ ดังนี้ 1) หลอดฟูออเรสเซนต์ ปริมาณ 0.98 ตัน 2) ถ่านไฟฉาย /แบตเตอรี่ ปริมาณ 0.06 ตัน 3) บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน ปริมาณ 0.005 ตัน 4) ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปริมาณ 1 ตัน 5) สีหมดอายุ 1.59 ตัน 3. ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 3.33 จากค่าเป้าหมายที่ สสล.กำหนดร้อยละ 15 คือ 31.95 ตัน/ปี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ตัดต้นไม้ที่รกทึบ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง ฯ - ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงภัย - ดำเนินการติดตั้งตู้เขียวในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อกำหนดเป็นจุดสำหรับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจลงบันทึกการตรวจพื้นที่ฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ตัดต้นไม้ที่รกทึบ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง ฯ - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงภัย - ดำเนินการติดตั้งตู้เขียวในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อกำหนดเป็นจุดสำหรับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจลงบันทึกการตรวจพื้นที่ฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 5. ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
5. ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่เขตเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่เขตและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) 6. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
6. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 51 ซอย ความยาวประมาณ 20,658 เมตร เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนพฤษภาคม 2563 2. จัดทำแผนการขุดลอกคู คลอง เก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืชและเปิดทางน้ำไหลประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คู คลอง โดยใช้แรงงานของสำนักงานเขตคลองเตยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 ดำเนินการแล้วจำนวน 3 คู คลอง ดังนี้ 2.1. คลองพลับ ความกว้าง 3.00 - 6.00 เมตร ความยาว 366 เมตร 2.2. คูน้ำข้างโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ความกว้าง 3.00 – 6.00 เมตร ความยาว 200 เมตร 2.3. คลองคาง ความกว้าง 6.00 – 15.00 เมตร ความยาว 360 เมตร 3. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยแรงการของสำนักงานเขตคลองเตยและรถดูดล้างท่อระบายน้ำประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 18 ซอย รวมความยาวทั้งสิ้น 9,865 เมตร เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการแล้วจำนวน 9 ซอย ดังนี้ 3.1 ซอยวัดคลองเตยนอก ความยาวประมาณ 250 เมตร 3.2 ซอยตรอกโรงหมู ความยาวประมาณ 593 เมตร 3.3 ซอยวัดคลองเตยใน ความยาวประมาณ 498 เมตร 3.4 ซอยทางเข้าคอนโดวอเตอร์ฟอร์ด ความยาวประมาณ 170 เมตร 3.5 ซอยตรีมิตร ความยาวประมาณ 860 เมตร 3.6 ซอยสายน้ำทิพย์ 3 ความยาวประมาณ 58 เมตร 3.7 ซอยอุลิศ ความยาวประมาณ 99 เมตร 3.8 ซอยโรงไฟฟ้า ชุมชนโรงไฟฟ้า ความยาวประมาณ 160 เมตร 3.9 ซอยชุมชนสวัสดี (ซอยสวัสดี 4) ความยาวประมาณ 780 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 51 ซอย ความยาวประมาณ 20,658 เมตร ตามสัญญาเลขที่ ขคล. 5/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มสัญญา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสัญญา วันที่14 เมษายน 2563 (60 วัน) ดำเนินการแล้วจำนวน 35 คู คลอง ดังนี้ 1.1 สุขุมวิท 52 ความยาวประมาณ 260 เมตร 1.2 ซอยแยกสุขุมวิท 50 เชื่อมสุขุมวิท 52 (ซอยเคียงศิริ) ความยาวประมาณ 504 เมตร 1.3 ซอยอารีย์รักษ์ ความยามประมาณ 434 เมตร 1.4 ซอยแยกซอยสุขุมวิท 50 ตรงข้ามซอยสวัสดี 4 ความยาวประมาณ 164 เมตร 1.5 ซอยเริ่มเจริญ ความยาวประมาณ 488 เมตร 1.6 ซอยตรงข้ามชุมชนสวนอ้อย ความยาวประมาณ 97 เมตร 1.7 ซอยสุขุมวิท 48/3 ความยาวประมาณ 120 เมตร 1.8 ซอยภูมิจิตร ความยาวประมาณ 926 เมตร 1.9 ซอยสุขุมวิท 44/1 ความยาวประมาณ 221 เมตร 1.10 ซอยพิชัยสวัสดิ์ ความยาวประมาณ 325 เมตร 1.11 ซอยสุขุมวิท 44 ความยาวประมาณ 130 เมตร 1.12 ซอยบาโบส 1 ความยาวประมาณ 174 เมตร 1.13 ซอยบาโบส 2 ความยาวประมาณ 370 เมตร 1.14 ซอยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 ความยาวประมาณ 395 เมตร 1.15 ซอยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 ความยาวประมาณ 220 เมตร 1.16 ซอยรูเบีย ความยาวประมาณ 720 เมตร 1.17 ซอยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ความยาวประมาณ 205 เมตร 1.18 ซอยโรจน์เสรี ความประมาณ 518 เมตร 1.19 ซอยเชื่อมโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ความยาวประมาณ 163 เมตร 1.20 ซอยหลังโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ความยาวประมาณ 119 เมตร 1.21 ซอยแสนสบาย 8 ความยาวประมาณ 310 เมตร 1.22 ซอยแสนสบายแยก 4 ความยาวประมาณ 157 เมตร 1.23 ซอยแสนสบายแยก 2 ความยาวประมาณ 150 เมตร 1.24 ซอยนภาศัพท์ แยก 5 ความยาวประมาณ 486 เมตร 1.25 ซอยนภาศัพท์ แยก 4-5 ความประมาณ 278 เมตร 1.26 ซอยนภาศัพท์ แยก 4 ความยาวประมาณ 186 เมตร 1.27 ซอยนภาศัพท์ แยก 3 ความยาวประมาณ 398 เมตร 1.28 ซอยสุขุมวิท 30 ความยาวประมาณ 580 เมตร 1.29 ซอยสุขุมวิท 28 ความยาวประมาณ 418 เมตร 1.30 ซอยแยกเมธีนิเวศน์ ความยาวประมาณ 208 เมตร 1.31 ซอยเมธีนิเวศน์ ความยาวประมาณ 715 เมตร 1.32 ซอยสายน้ำทิพย์ 2 แยก 3 ความยาวประมาณ 78 เมตร 1.33 ซอยสายน้ำทิพย์ 2 แยก 2 ความยาวประมาณ 112 เมตร 1.34 ซอยสายน้ำทิพย์ 2 แยก 1 ความยาวประมาณ 207 เมตร 1.35 ซอยสุขุมวิท 20 ความยาวประมาณ 1,076 เมตร 2. จัดทำแผนการขุดลอกคู คลอง เก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืชและเปิดทางน้ำไหลประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คู คลอง โดยใช้แรงงานของสำนักงานเขตคลองเตยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 ดำเนินการแล้วจำนวน 6 คู คลอง ดังนี้ 2.1. คลองพลับ ความกว้าง 3.00 - 6.00 เมตร ความยาว 366 เมตร 2.2. คูน้ำข้างโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ความกว้าง 3.00 – 6.00 เมตร ความยาว 200 เมตร 2.3. คลองคาง ความกว้าง 6.00 – 15.00 เมตร ความยาว 360 เมตร 2.4 คลองอินทนินทร์ ความกว้าง 5.00 – 7.00 เมตร ความยาว 360 เมตร 2.5 คลองยายล้อม ความกว้าง 6.00 – 10.00 เมตร ความยาว 200 เมตร 2.6 คลองยายสร้อย ความกว้าง 5.00 – 6.00 เมตร ความยาว 750 เมตร 3. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยแรงการของสำนักงานเขตคลองเตยและรถดูดล้างท่อระบายน้ำประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 18 ซอย รวมความยาวทั้งสิ้น 9,865 เมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ดังนี้ 3.1 ซอยวัดคลองเตยนอก ความยาวประมาณ 250 เมตร 3.2 ซอยตรอกโรงหมู ความยาวประมาณ 593 เมตร 3.3 ซอยวัดคลองเตยใน ความยาวประมาณ 498 เมตร 3.4 ซอยทางเข้าคอนโดวอเตอร์ฟอร์ด ความยาวประมาณ 170 เมตร 3.5 ซอยตรีมิตร ความยาวประมาณ 860 เมตร 3.6 ซอยสายน้ำทิพย์ 3 ความยาวประมาณ 58 เมตร 3.7 ซอยอุลิศ ความยาวประมาณ 99 เมตร 3.8 ซอยโรงไฟฟ้า (ชุมชนโรงไฟฟ้า) ความยาวประมาณ 160 เมตร 3.9 ซอยชุมชนสวัสดี (ซอยสวัสดี 4) ความยาวประมาณ 780 เมตร 3.10 ซอยโรงงานยาสูบ ความยาวประมาณ 330 เมตร 3.11 ซอยหน้ามูลนิธิ (ข้างสำนักงานเขตคลองเตย) ความยาวประมาณ 90 เมตร 3.12 ซอยสุขุมวิท 4 ความยาวประมาณ 1,700 เมตร 3.13 ซอยสายน้ำทิพย์ 2 ความยาวประมาณ 993 เมตร 3.14 ซอยสมาหาร ความยาวประมาณ 688 เมตร 3.15 ซอยแสนสุข (ถนนพระรามที่ 4) ความยาวประมาณ 659 เมตร 3.16 ซอยสมาหาร แยก 1 ความยาวประมาณ 203 เมตร 3.17 ซอยแยกวัดคลองเตยใน ความประมาณ 415 เมตร 3.18 ซอยคุณหญิงพวงรัตน์ประไพ ความยาวประมาณ 1,220 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 8. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
8. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :65.24

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
43.01

100 / 100
2
65.24

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 มีสถานประกอบการอาหารที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 394 ราย จากสถานประกอบการทั้งหมด 916 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.01

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 15 มีนาคม 2563 2562 มีสถานประกอบการอาหารที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 595 ราย จากสถานประกอบการทั้งหมด 916 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.24

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 9. ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงามเป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
9. ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคู คลองบ้านกล้วยใต้ (ถนนสุขุมวิท ซอย 40) โดยเข้าดำเนินการ เดือนละครั้ง ดังนี้ 1) ดำเนินการจัดเก็บขยะและผักตบชวาในคลองและทางริมคลอง 2 )จัดล้างทำความสะอาดเขื่อนริมคลอง 3) ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง 2. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคู คลอง จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 2) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 3) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 3. ปัญหาอุปสรรและการแก้ไข 1) ปัญหาด้านการจราจรในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นคู คลอง ที่อยู่ติดกับถนนที่เชื่อมระหว่าง ถนนสายหลักซึ่งมีการจราจรหนาแน่นจึงต้องเข้าพัฒนาในช่วงวันหยุด 2) ประชาชนเดินสัญจรผ่านไป - มา น้ำจากการฉีดล้างอาจจะโดนประชาชน 4. ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 (เป็นไปตามแผนงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1. ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคู คลองบ้านกล้วยใต้ (ถนนสุขุมวิท ซอย 40) ดังนี้ เดือนมกราคม 2563 - วันที่ 24 ม.ค. 63 1) จัดเก็บขยะและผักตบชวาในคลองและทางริมคลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 -วันที่ 12 ก.พ. 63 1) จัดเก็บขยะและผักตบชวาในคลองและทางริมคลอง -วันที่ 20 ก.พ. 63 1) ซ่อมแซมราวเหล็ก กันตกริมคลอง 2) ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง -วันที่ 21 ก.พ. 63 1) ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสะพานข้ามคลองมีความสะอาดปลอดภัย เดือนมีนาคม 2563 -วันที่ 4 มี.ค. 63 1) ตรวจตราไฟฟ้าส่องสว่าง -วันที่ 2-13 มี.ค. 63 1) ขัดล้างทำความสะอาดเขื่อนริมคลอง -วันที่ 7 มี.ค. 63 1) จัดเก็บขยะและผักตบชวาในคลองและริมทางเท้าริมคลอง 2) ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์คลอง 3) ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสสะพานข้ามคลอง มีความสะอาด ปลอดภัย 2. ดำเนินการด้านการดูแลถนนเฉลิมประเกียรติฯ ตามหลักเกณฑ์การพัฒนา ดังนี้ 2.1 ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่ทางรถไฟถนนเชื้อเพลิง ถึงสามแยกพระโขนง เดือนมีนาคม 2563 - วันที่ 4,14,20 มี.ค. 63 1) ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร 2) ล้างทำความสะอาดเช็ดฝุ่นละอองป้ายรถโดยสารประจำทาง 3) ล้างทำความสะอาดเช็ดฝุ่นละอองสะพานลอย - วันที่ 20 มี.ค. 63 1) ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รกหรือเป็นจุดอับสายตา - วันที่ 24 มี.ค. 63 1) ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รกหรือเป็นจุดอับสายตา 2) ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง 2.1 ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยถนนดวงพิทักษ์ ถึงปากซอยสุขุมวิท 52 เดือนมีนาคม 2563 - วันที่ 8,12 มี.ค. 63 1) ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร 2) ล้างทำความสะอาดเช็ดฝุ่นละอองป้ายรถโดยสารประจำทาง 3) ล้างทำความสะอาดเช็ดฝุ่นละอองสะพานลอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 11. พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
11. พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :58.33

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
58.33

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวที่ทรุดโทรมให้สวยงามและปลูก ต้นไม้ใหญ่ทดแทนส่วนที่ลดลงเนื่องจากโรคแมลง และลมพายุพัด 2. สำรวจพื้นที่เป้าหมายพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ /สวนหย่อม (7 ประเภท) ตามที่ตกลงไว้กับ สสล. ได้จำนวน 10 แห่ง ขนาดพื้นที่ 16 ไร่ 3 งาน 3. สำรวจพื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) ได้จำนวน 2 แห่ง และได้กำหนดตำแหน่ง บนแผนที่ GIS แล้ว 4. ปัญหาอุปสรรและการแก้ไข 1) การสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น 7 ประเภท มีปัญหาและอุปสรรคด้านการเข้าสำรวจพื้นที่เอกชนค่อนข้าง ทำได้ยาก ได้แก้ไขทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 2) การสำรวจพื้นที่สีเขียว 9 ประเภท มีปัญหาและอุปสรรค คือ มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้มีพื้นที่ให้สำรวจลดน้อยลงอาจทำให้การสำรวจไม่ครบตามเป้าหมาย จึงได้แก้ไขโดยเมื่อสำรวจพื้นที่ครบและไม่สามารถสำรวจเพิ่มต่อได้อีก จึงต้องแจ้งสำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อ ขอยกเว้น 5. ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1. ชะลอการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ฯ ตามโครงการฯ เพื่อปฏิบัติตามหนังสือ สนง.กทม.ที่ กท 1902/00555 ลว. 23 มี.ค. 2563 ซึ่งเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการด้านงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 2563 หมวดค่าครุภัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน 2. การสำรวจพื้นที่เป้าหมายพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ /สวนหย่อม (7 ประเภท) ตามที่ตกลงไว้กับ สสล. ได้จำนวน 10 แห่ง ขนาดพื้นที่ 16 ไร่ 3 งาน ได้ดำเนินการสำรวจครบตามที่ตกลงไว้และลงข้อมูลในระบบพร้อมกำหนดตำแหน่ง บนแผนที่ GIS เรียบร้อยแล้ว 3. ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 4. สำรวจพื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) สสล.กำหนดไว้ 12 แห่ง ดำเนินการได้ จำนวน 5 แห่ง และได้กำหนดตำแหน่ง บนแผนที่ GIS แล้ว 5. ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 รวม 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 13. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
13. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดการทสอนแบบเข้มให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในช่วงเช้าก่อนเข้าชั้นเรียน ช่วงหลังเลิกเรียนทุกวัน และในวันหยุดราชการ จำนวน 12 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งจะดำเนินการทดสอบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1 กุมภาภันธ์ 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1. ดำเนินการจัดการสอนแบบเข้มให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในช่วงเช้าก่อนเข้าชั้นเรียน ช่วงหลังเลิกเรียนทุกวัน และในวันหยุดราชการ จำนวน 12 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 3. ประกาศผลสอบในวันที่ 25 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) 18. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 18.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
18. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
18.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างจำนวน 241 หลังคาเรือน สำรวจรายการห้องชุดจำนวน 1,624 ห้อง รวมทั้งสิ้น 1,865 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รวมความคืบหน้าที่ดำเนินการสำรวจไปแล้ว 31,258 ราย จำนวน 40,963 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 55.85 โดยสำรวจที่ดินจำนวน 4,021 แปลง คิดเป็นร้อยละ 26.25 แบ่งการใช้ประโยชน์ ดังนี้ 1. บ้านหลังหลัก จำนวน 17,231 ราย/หลังคาเรือน 2. บ้านหลังรอง จำนวน 11,433 ราย/หลังคาเรือน 3. ใช้ประโยชน์หลายประเภท 516 ราย นับได้จำนวน 584 หลังคาเรือน 4. การใช้ประโยชน์อื่นๆ 2,088 ราย นับได้จำนวน 11,715 หลังคาเรือน 5. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า 68 ราย คิดเป็นรายแปลงได้จำนวน 261 แปลง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) 18. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 18.2 ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
18. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
18.2 ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **