ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50330000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :86.94

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
34.01

100 / 100
3
61.84

100 / 100
4
86.94

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตคลองเตย สามารถบันทึกรายการบัญชีและจัดทำงบการเงินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถูกต้องและส่งรายงานภายในกำหนด เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำเนาส่งสำนักการคลัง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเขตคลองเตย ที่ กท 7208/6387 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 , ที่ กท 7208/6388 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และ ที่ กท 7208/6389 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตคลองเตยเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 207,529,896.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.84

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตคลองเตยเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 เป็นเงิน 273,857,722.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.94

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตคลองเตย จัดทำงบการเงินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน และสำเนาส่งสำนักการคลัง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเขตคลองเตย ที่ กท 7208/6387 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 , ที่ กท 7208/6388 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และ ที่ กท 7208/6389 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตคลองเตย จัดทำงบการเงินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน และสำเนาส่งสำนักการคลัง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเขตคลองเตย ที่ กท 7208/6387 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 , ที่ กท 7208/6388 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และ ที่ กท 7208/6389 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตคลองเตย จัดทำงบการเงินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน และสำเนาส่งสำนักการคลัง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเขตคลองเตย ที่ กท 7208/6387 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 , ที่ กท 7208/6388 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และ ที่ กท 7208/6389 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตคลองเตย จัดทำงบการเงินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน และสำเนาส่งสำนักการคลัง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเขตคลองเตย ที่ กท 7208/6387 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 , ที่ กท 7208/6388 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และ ที่ กท 7208/6389 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตคลองเตย สามารถจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินประกอบงบการเงินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถูกต้องและทันภายในกำหนด เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน และสำเนาส่งสำนักการคลัง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเขตคลองเตย ที่ กท 7208/6387 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 , ที่ กท 7208/6388 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และ ที่ กท 7208/6389 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตคลองเตย สามารถจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินประกอบงบการเงินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถูกต้องและทันภายในกำหนด เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน และสำเนาส่งสำนักการคลัง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเขตคลองเตย ที่ กท 7208/6387 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 , ที่ กท 7208/6388 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และ ที่ กท 7208/6389 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตคลองเตย สามารถจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินประกอบงบการเงินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถูกต้องและทันภายในกำหนด เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน และสำเนาส่งสำนักการคลัง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเขตคลองเตย ที่ กท 7208/6387 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 , ที่ กท 7208/6388 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และ ที่ กท 7208/6389 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตคลองเตย สามารถจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินประกอบงบการเงินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถูกต้องและทันภายในกำหนด เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน และสำเนาส่งสำนักการคลัง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเขตคลองเตย ที่ กท 7208/6387 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 , ที่ กท 7208/6388 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และ ที่ กท 7208/6389 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **