ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50330000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :96.50

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
96.50

100 / 100
3
98.52

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 20 ธันวาคม 2562 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 289 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน 266 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 92.04 อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 23 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.96

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 27 มีนาคม 2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 686 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน 662 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 95.50 อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 26 มิถุนายน 2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 949 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน 935 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 98.52 อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.48

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีสุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีสุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :40.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการคลอง สวยน้ำ ใสใจคุณภาพชีวิต) และรักษารอบโครงการให้บริการที่ดีทีสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ท่อระบายน้ำจุดอ่อนน้ำท่วม สะอาด ปลอดขยะ ไร้ไขมัน และเศษอาหาร)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการดำเนินตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการคลอง สวยน้ำ ใสใจคุณภาพชีวิต) และรักษารอบโครงการให้บริการที่ดีทีสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ท่อระบายน้ำจุดอ่อนน้ำท่วม สะอาด ปลอดขยะ ไร้ไขมัน และเศษอาหาร)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 สำรวจครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2562 ถึง มกราคม 2563 และครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เจ้าหน้าที่สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตคลองเตยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยประเด็นข้อคำถามที่มีคะแนนสูงที่สุดคือ เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ ได้รับคะแนนความพึงพอใจที่ 4.410 ประเด็นข้อคำถามที่มีคะแนนต่ำที่สุดคือ สำนักงานเขตสามารถจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในตรอก/ซอย ได้รับคะแนนความพึงพอใจที่ 3.951 ภาพรวมสำนักงานเขตคลองเตย ได้รับคะแนนความพึงพอใจที่ 4.164 เมื่อคูณด้วยน้ำหนักที่เลือกไว้คะแนนรวมจึงปรับมาที่ 4.173 เพิ่มขึ้น 0.009

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด