ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50330000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และอยู่ระหว่างการทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-นำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 2. นำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 3. ปรับปรุงข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 4.2 ของหน่วยงานส่งสำนักอนามัยเดือนพฤศจิกายน 2562 2. ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสำนักงานเขตคลองเตย พิจารณาคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาเพื่อจัดความเสี่ยง 2 งาน ได้แก่ งานพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ ส่วนราชการที่ร้บผิดชอบ คือ ฝ่ายการศึกษา และงานตรวจพื้นที่ ด้วยจักรยานยนต์ราชการ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ คือฝ่ายสิ่งแวดล้อม 3. คัดเลือกงานที่จัดการความเสี่ยงปีที่ผ่านมานำมาต่อยอดพัฒนา 1 งาน ได้แก่ งานธุรการ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ คือฝ่ายสิ่งแวดล้อม 4. จัดทำโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักงานเขตคลองเตย และแผนปฏิบัติงานโครงการ 5. เวียนข้อปฏิบัติ แนวทาง มาตรฐานกลางการปฏิบัติงานฯ การใช้รถยนต์ แจ้งส่วนราชการให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 6. รายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 1 แบบ R1 (63) 7. สำเนาเอกสารตามข้อ 2 - 6 ส่งสำนักอนามัยภายในเดือนธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักงานเขตคลองเตย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1.ดำเนินการตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 2.เบิกจ่ายเงินงบประมาณจำนวน 126,675 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการแจ้งผู้มีรายชื่อตัวชี้วัด 4.2 ของหน่วยงานส่งสำนักอนามัยเดือนพฤศจิกายน 2562 2. ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสำนักงานเขตคลองเตย พิจารณาคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาเพื่อจัดความเสี่ยง 2 งาน ได้แก่ งานพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ คือ ฝ่ายการศึกษา และงานตรวจพื้นที่ด้วยจักรยานยนต์ราชการ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ คือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 3. คัดเลือกงานที่จัดการความเสี่ยงที่ผ่านมานำมาต่อยอดพัฒนา 1 งาน ได้แก่ งานธุรการ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ คือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 4. จัดทำโครงการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักงานเขตคลองเตย และแผนปฏิบัติงานโครงการ 5. เวียนข้อปฏิบัติ แนวทาง มาตรฐานการปฏิบัติงานฯ การใช้รถยนต์ แจ้งส่วนราชการให้ทราบทั่วกัน 6. รายงานข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 1 แบบ R1 (63) 7. สำเนาเอกสารข้อ 2 – 6 ส่งสำนักอนามัยภายในเดือนธันวาคม 2562 8. ดำเนินงานตามโครงการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักงานเขตคลองเตย และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยทราบ 9. สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 เสนอผู้อำนวยการเขตคลองเตยทราบ 10. ดำเนินการส่งหลักฐานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ให้สำนักอนามัย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด