ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50350000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ปี 2562 ๑. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - (๑.๑) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ปี 2562 ๑. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
- (๑.๑) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.15

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.88

100 / 100
2
12.01

100 / 100
3
12.00

100 / 100
4
12.15

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2561 - การคัดแยกกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะกิ่งไม้ที่ได้ 22,497 กก. โดยแบ่งเป็นทำปุ๋ยในพื้นที่เขต 9,167กก.และส่งโรงงานทำปุ๋ย 13,330 กก. - การแปรรุปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากการหมักเศษผักผลไม้ 400 กก. - โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน แต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 9 คน 8 ชุมชนตามคำสั่งสำนักงานเขตบางพลัดที่ 363/2521 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ประกอบด้วย 1. ชุมชนวัดดาวดึงษาราม จำนวน 2 ราย จำนวนหลังคา 428 หลัง ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวันประมาณ 1,150 กก. 2. ชุมชนวัดเทพนารี จำนวน 1 ราย จำนวนหลังคา 187 หลัง ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวันประมาณ 650 กก. 3. ชุมชนเติมสุข จำนวน 1 ราย จำนวนหลังคา 97 หลัง ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวันประมาณ 380 กก. 4. ชุมชนสะพานยาว จำนวน 1 ราย จำนวนหลังคา 110 หลัง ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวันประมาณ 400 กก. 5. ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี จำนวน 1 ราย จำนวนหลังคา 265 หลัง ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวันประมาณ 600 กก. 6. ชุมชนแสงทอง จำนวน 1 ราย จำนวนหลังคา 258 หลัง ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวันประมาณ 1,200 กก. 7. ชุมนสวนปรก จำนวน 1 ราย จำนวนหลังคา 78 หลัง ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวันประมาณ 600 กก. 8. ชุมชนริมคลองบางพลัด จำนวน 1 ราย จำนวนหลังคา 137 หลัง ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวันประมาณ 740 กก. เดือนพฤศจิกายน 2561 - การคัดแยกกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะกิ่งไม้ที่ได้ 29,310 กก. โดยแบ่งเป็นทำปุ๋ยในพื้นที่เขต 11,930 กก.และส่งโรงงานทำปุ๋ย 17,380 กก. - การแปรรุปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากการหมักเศษผักผลไม้ 400 กก. - โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และส่ง เสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง เดือนธันวาคม 2561 - การคัดแยกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะกิ่งไม้ที่ได้ 18,299 กก.โดยแบ่งเป็นทำปุ๋ยในพื้นที่เขต 7,829 กก. และส่งโรงงานทำปุ๋ย10,470 กก. - การแปรรุปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากการหมักเศษผักผลไม้ 400 กก. - โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และส่งเสริมให้ ประชาชนในชุมชนคัดแยก ขยะก่อนนำมาทิ้ง และสำนักงานเขตได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนตุลาคม และ พฤศจิกายน 2561 จำนวน 40,500 บาทและประกัน สังคม 1,130 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม 2562 - การคัดแยกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะกิ่งไม้ที่ได้ 20,440 กก.โดยแบ่งเป็นทำปุ๋ยในพื้นที่เขต 6,800 กก. และส่งโรงงานทำปุ๋ย 13,640 กก. - การแปรรุปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากการหมักเศษผักผลไม้ 400 กก. - โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และส่งเสริมให้ ประชาชนในชุมชนคัดแยก ขยะก่อนนำมาทิ้ง และสำนักงานเขตได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 20,250 บาทและประกัน สังคม 565 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2562 - การคัดแยกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะกิ่งไม้ที่ได้ 7,360 กก.โดยแบ่งเป็นทำปุ๋ยในพื้นที่เขต 7,360 กก.และส่งโรงงานทำปุ๋ย 0 กก. - การแปรรุปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากการหมักเศษผักผลไม้ 400 กก. - โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และส่ง เสริมให้ ประชาชนในชุมชนคัดแยก ขยะก่อนนำมาทิ้ง และสำนักงานเขตได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนมกราคม 2562 จำนวน 20,250 บาทและประกัน สังคม 565 บาท เดือน มีนาคม 2562 - การคัดแยกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะกิ่งไม้ที่ได้ 7,360 กก.โดยแบ่งเป็นทำปุ๋ยในพื้นที่เขต 7,360 กก. และส่งโรงงานทำปุ๋ย 0 กก. - การแปรรุปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากการหมักเศษผักผลไม้ 400 กก. - โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และส่ง เสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยก ขยะก่อนนำมาทิ้ง และสำนักงานเขตได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 20,250 บาทและประกัน สังคม 565 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือน เมษายน 2562 - การคัดแยกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะกิ่งไม้ที่ได้ 7,360 กก.โดยแบ่งเป็นทำปุ๋ยในพื้นที่เขต 7,360 กก. และส่งโรงงานทำปุ๋ย 0 กก. - การแปรรุปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากการหมักเศษผักผลไม้ 400 กก. - โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และส่ง เสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยก ขยะก่อนนำมาทิ้ง และสำนักงานเขตได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 20,250 บาทและประกัน สังคม 565 บาท เดือน พฤษภาคม 2562 - การคัดแยกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะกิ่งไม้ที่ได้ 9,485 กก.โดยแบ่งเป็นทำปุ๋ยในพื้นที่เขต 8,786 กก. และส่งโรงงานทำปุ๋ย 699 กก. - การแปรรุปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากการหมักเศษผักผลไม้ 600 กก. - โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และส่ง เสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยก ขยะก่อนนำมาทิ้ง และสำนักงานเขตได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนเมษายน 2562 จำนวน 20,250 บาทและประกัน สังคม 565 บาท เดือน มิถุนายน 2562 - การคัดแยกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะกิ่งไม้ที่ได้ 13,605 กก.โดยแบ่งเป็นทำปุ๋ยในพื้นที่เขต 12,377 กก.และส่งโรงงานทำปุ๋ย 1,228 กก. - การแปรรุปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากการหมักเศษผักผลไม้ 600 กก. - โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และส่ง เสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยก ขยะก่อนนำมาทิ้ง และสำนักงานเขตได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 20,250 บาทและประกัน สังคม 565 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เดือน กรกฎาคม 2562 - การคัดแยกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะกิ่งไม้ที่ได้ 11,038 กก.โดยแบ่งเป็นทำปุ๋ยในพื้นที่เขต 10,132 กก. และส่งโรงงาน ทำปุ๋ย 906 กก. - การแปรรุปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากการหมักเศษผักผลไม้ 400 กก. - โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยก ขยะก่อนนำมาทิ้ง และสำนักงานเขตได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก มูลฝอยในชุมชน เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 20,250 บาทและประกัน สังคม 565 บาท เดือน สิงหาคม 2562 - การคัดแยกกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะกิ่งไม้ที่ได้ 12,951 กก.โดยแบ่งเป็นทำปุ๋ยในพื้นที่เขต 12,172 กก. และส่ง โรงงานทำปุ๋ย 779 กก. - การแปรรุปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากการหมักเศษผักผลไม้ 400 กก. - โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยก ขยะก่อนนำมาทิ้ง และสำนักงานเขตได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก มูลฝอยในชุมชน เดือนกรกฎาค 2562 จำนวน 20,250 บาทและประกัน สังคม 565 บาท เดือน กันยายน 2562 - การคัดแยกกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะกิ่งไม้ที่ได้ 24,100 กก.โดยแบ่งเป็นทำปุ๋ยในพื้นที่เขต 13,750 กก. และส่ง โรงงานทำปุ๋ย 10,350 กก. - การแปรรุปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากการหมักเศษผักผลไม้ 2,800 กก. - โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เจ้าหน้าที่ชักลากมูลฝอยปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนที่ตัวเองรับผิดชอบ และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยก ขยะก่อนนำมาทิ้ง และสำนักงานเขตได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก มูลฝอยในชุมชน เดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 จำนวน 40,500 บาทและประกัน สังคม 1,130 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ปี 2562 (๑.๒) - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ปี 2562 (๑.๒) - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.08

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.07

100 / 100
2
2.43

100 / 100
3
4.08

100 / 100
4
5.08

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณการจัดเก็บขยะอันตราย ที่จัดเก็บได้ เดือนตุลาคม 2561 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 300 กก. ถ่านไฟฉาย - กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 800 กก รวม 1,200 กก. เดือนพฤศจิกายน 2561 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 250 กก. ถ่านไฟฉาย 100 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 150 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 480 กก รวม 980 กก. เดือนธันวาคม 2561 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 350 กก. ถ่านไฟฉาย 150 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 400 กก อื่น ๆ 50 กก. รวม 1,050 กก. รวมทั้งหมดไตรมาสแรกจัดเก็บขยะอันตรายได้ 3.23 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณการจัดเก็บขยะอันตราย ที่จัดเก็บได้ เดือนมกราคม 2562 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 200 กก. ถ่านไฟฉาย 40 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 600 กก รวม 940 กก. เดือนกุมภาพันธ์ 2562 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 600 กก. ถ่านไฟฉาย 200 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 200 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 560 กก รวม 1,560 กก. เดือนมีนาคม 2562 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 310 กก. ถ่านไฟฉาย 200 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 500 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 600 กก รวม 1,610 กก. รวมทั้งหมดไตรมาสที่หนึ่งและที่สองจัดเก็บขยะอันตรายได้ 7.34 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณการจัดเก็บขยะอันตราย ที่จัดเก็บได้ เดือนเมษายน 2562 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 300 กก. ถ่านไฟฉาย 170 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 600 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 200 กก รวม 1,270 กก. เดือนพฤษภาคม 2562 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 550 กก. ถ่านไฟฉาย 500 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 300 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 1,000 กก รวม 2,350 กก. เดือนมิถุนายน 2562 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 360 กก. ถ่านไฟฉาย 100 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 500 กก อื่น ๆ 300 รวม 1,360 กก. รวมทั้งหมดไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสที่สามจัดเก็บขยะอันตรายได้ 12.32 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปริมาณการจัดเก็บขยะอันตราย ที่จัดเก็บได้ เดือนกรกฎาคม 2562 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 500 กก. ถ่านไฟฉาย 300 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 160 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 400 กก รวม 1,360 กก. เดือนสิงหาคม 2562 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 200 กก. ถ่านไฟฉาย - กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 150 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 500 กก รวม 850 กก. เดือนกันยายน 2562 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 300 กก. ถ่านไฟฉาย - กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 250 กก. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ 250 กก รวม 800 กก. รวมทั้งหมดไตรมาสที่หนึ่งถึงสี่จัดเก็บขยะอันตรายได้ 15.33 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ปี 2562 ๒. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปี 2562 ๒. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

๑. จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจชุดกิจการพิเศษออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยและจุดติดตั้งตู้เขียว วันละ ๓ ครั้ง เช้า เย็น และกลางคืน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๖ จุด ประกอบด้วย ๑) ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๙ แยก ๑๒ ๒) ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๙๕/๑ ๓) ซอยอรุณอมรินทร์ ๔๙ ๔) สะพานลอยหน้าโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ๕) วัดคฤหบดี ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๔ ๖) ซอยสุวิชาญดำริห์ 2. จัดเทศกิจอาสาจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียน ๗ จุด จุดละ ๒ ครั้ง/วัน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดบางพลัด 2) โรงเรียนบูรณวิทย์ 3) โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ 4) โรงเรียนพิมลวิทย์ 5) โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 6) โรงเรียนวัดรวกบางบำหรุ 7) โรงเรียนวัดวิมุตยาราม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

๑. จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจชุดกิจการพิเศษออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยและจุดติดตั้งตู้เขียว วันละ ๓ ครั้ง เช้า เย็น และกลางคืน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ จุด ประกอบด้วย ๑) ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๙ แยก ๑๒ ๒) ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๙๕/๑ ๓) ซอยอรุณอมรินทร์ ๔๙ ๔) สะพานลอยหน้าโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ๕) วัดคฤหบดี ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๔ ๖) ซอยสุวิชาญดำริห์ 2. จัดเทศกิจอาสาจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียน ๗ จุด จุดละ ๒ ครั้ง/วัน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดบางพลัด 2) โรงเรียนบูรณวิทย์ 3) โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ 4) โรงเรียนพิมลวิทย์ 5) โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 6) โรงเรียนวัดรวกบางบำหรุ 7) โรงเรียนวัดวิมุตยาราม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

๑. จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจชุดกิจการพิเศษออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยและจุดติดตั้งตู้เขียว วันละ ๓ ครั้ง เช้า เย็น และกลางคืน ตั้งแต่เดือนเมษายน - มืถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๖ จุด ประกอบด้วย ๑) ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๙ แยก ๑๒ ๒) ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๙๕/๑ ๓) ซอยอรุณอมรินทร์ ๔๙ ๔) สะพานลอยหน้าโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ๕) วัดคฤหบดี ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๔ ๖) ซอยสุวิชาญดำริห์ 2. จัดเทศกิจอาสาจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียน ๗ จุด จุดละ ๒ ครั้ง/วัน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดบางพลัด 2) โรงเรียนบูรณวิทย์ 3) โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ 4) โรงเรียนพิมลวิทย์ 5) โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 6) โรงเรียนวัดรวกบางบำหรุ 7) โรงเรียนวัดวิมุตยาราม จากการตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางพลัด ไม่พบปัญหาการเกิดอาชญากรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

๑. จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจชุดกิจการพิเศษออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยและจุดติดตั้งตู้เขียว วันละ ๓ ครั้ง เช้า เย็น และกลางคืน ตั้งแต่เดือนเมษายน - มืถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๖ จุด ประกอบด้วย ๑) ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๙ แยก ๑๒ ๒) ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๙๕/๑ ๓) ซอยอรุณอมรินทร์ ๔๙ ๔) สะพานลอยหน้าโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ๕) วัดคฤหบดี ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๔ ๖) ซอยสุวิชาญดำริห์ 2. จัดเทศกิจอาสาจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียน ๗ จุด จุดละ ๒ ครั้ง/วัน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดบางพลัด 2) โรงเรียนบูรณวิทย์ 3) โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ 4) โรงเรียนพิมลวิทย์ 5) โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 6) โรงเรียนวัดรวกบางบำหรุ 7) โรงเรียนวัดวิมุตยาราม จากการตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตบางพลัด ไม่พบปัญหาการเกิดอาชญากรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ปี 2562 ๓. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ปี 2562 ๓. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.85

100 / 100
2
58.50

100 / 100
3
68.50

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน (จากซอยจรัญสนิทวงศ์ 42ถึงจุดที่กำหนดให้)ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 6 ธ.ค. 61 พิพม์ใบเสนอราคา 7 ธ.ค. 61 / 20/12/2561 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน (จากซอยจรัญสนิทวงศ์ 42ถึงจุดที่กำหนดให้)อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง/ประกาศผู้ชนะตรวจร่างสัญญาแจ้ง วางหลักประกันสัญญา วงเงินตามสัญญาจ้าง 3,120,860.- บาท ผู้รับจ้าง หจก.ส.ทวีชัยก่อสร้าง 2.แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พื้นที่เขตบางพลัดอยู่ระหว่างขั้นตอนแจ้งวางหลักประกันสัญญา วงเงินตามสัญญา 705,694.20 บาท ผู้รับจ้าง หจก.มงคลเทพ 3. แผนการเก็บวัชพืชเปิดทางน้ำไหลในพื้นที่เขตบางพลัด ตั้งแต่เดือนต.ค.-ธ.ค.61 ระยะทาง20205 เมตร 4.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คูน้ำซอยจรัญสนิทวงศ์ 63 (จากส่วนที่ก่อสร้างแล้วถึงซอยจรัญสนิทวงศ์ 63)อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามสัญญา วงเงินตามสัญญาจ้าง 828,000.- บาท ผู้รับจ้าง หจก ส.ทวีชัยก่อสร้าง 5.ขุดลอกคลองสวนพริก (จากคลองบางพลัดถึงจุดที่กำหนดให้)อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 6.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจาก(จากซอยจรัญสนิทวงศ์52ถึงจุดที่กำหนดให้)อยู่ระหว่างขั้นตอน.ประกาสยกเลิกประกาศเชิญชวน เนื่องจากหนังสือสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ กท1305/9047 ลว. 3 ธ.ค.61 เรื่องแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา เสนอ ผว กทม.เห็นชอบ งดการจำหน่ายเอกสารประกวดราคาทุกกรณี มอบหมายให้สำนักการโยธาพิจารณาทบทวนค่าจำหน่ายเอกสารฯให้เหมาะสม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พื้นที่เขตบางพลัดงานแล้วเสร็จ 2.แผนการเก็บวัชพืชเปิดทางน้ำไหลในพื้นที่เขตบางพลัดงานแล้วเสร็จ 3. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน (จากซอยจรัญสนิทวงศ์ 42ถึงจุดที่กำหนดให้) อยู่ระหว่างดำเนินการสัญญา 4.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คูน้ำซอยจรัญสนิทวงศ์ 63 (จากส่วนที่ก่อสร้างแล้วถึงซอยจรัญสนิทวงศ์ 63) งานแล้วเสร็จ 5.ขุดลอกคลองสวนพริก (จากคลองบางพลัดถึงจุดที่กำหนดให้) อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 6.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจาก(จากซอยจรัญสนิทวงศ์52ถึงจุดที่กำหนดให้) คณะกรรมการทบทวนราคาราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ขุดลอกคลองสวนพริก อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างประกาสเลขที่ ยธ.30/2562 ลว.20 มิ.ย. 62 ขายแบบ ยื่นเสนอราคา 28 มิ.ย. 62 2. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจาก(จากซอยจรัญสนิทวงศ์52ถึงจุดที่กำหนดให้) ดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พื้นที่เขตบางพลัด ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % 2.แผนการเก็บวัชพืชเปิดทางน้ำไหลในพื้นที่เขตบางพลัด ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% รายงานสนน.01-02 แล้วเสร็จ100% รานงานการรักษาคูคลอง4/ครั้ง ต่อปี ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน 3.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน (จากซอยจรัญสนิทวงศ์ 42ถึงจุดที่กำหนดให้) ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% 4.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คูน้ำซอยจรัญสนิทวงศ์ 63 (จากส่วนที่ก่อสร้างแล้วถึงซอยจรัญสนิทวงศ์ 63) ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% 5.ขุดลอกคลองสวนพริก (จากคลองบางพลัดถึงจุดที่กำหนดให้) ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% 6.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจาก(จากซอยจรัญสนิทวงศ์52ถึงจุดที่กำหนดให้) อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา ตามสัญญาเลขที่ ยธ.27/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562ผู้รับจ้างคือบริษัท กูว่าการก่อสร้าง จำกัด โดย นางชัชชญา สิริทองสาคร เริ่มทำงาน วันที่ 5 มิถุนายน 2562 แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 (189 วัน) จำนวนเงิน 10,210,600.-บาท ความก้าวหน้าของงานได้ 46%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ปี 2562 ๔. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ปี 2562 ๔. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่ได้รับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ด้านกายภาพ ด้านสารเคมีปนเปื้อน และด้านจุลชีววิทยา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่ได้รับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ด้านกายภาพ ด้านสารเคมีปนเปื้อน และด้านจุลชีววิทยา จำนวน 257 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่ได้รับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ด้านกายภาพ ด้านสารเคมีปนเปื้อน และด้านจุลชีววิทยา จำนวน 230 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่ได้รับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ด้านกายภาพ ด้านสารเคมีปนเปื้อน และด้านจุลชีววิทยา จำนวน 232 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) ปี 2562 ๕. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบ รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ปี 2562 ๕. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบ รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองและฝ่ายโยธาเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัด เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2. เจ้าหน้าที่ของฝ่ายโยธาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดการดำเนินการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ส่งหนังสือที่ กท 7403/8052 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง รายงานแบบ checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 2. ฝ่ายโยธาออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายโยธาออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายปกครองประสานฝ่ายโยธาเพื่อสำรวจ ออกแบบ รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคา สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ และส่งรายงานผลให้สำนักการโยธา ทันตามกำหนดเวลา ครบ 3 ครั้ง ดังนี้ 1. ส่งหนังสือที่ กท 7403/8052 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง รายงานแบบ checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 2. ส่งหนังสือที่ กท 7403/5058 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เรื่อง รายงานแบบ checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 3. ส่งหนังสือที่ กท 7403/5762 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เรื่อง รายงานแบบ checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 โดยส่งแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ปี 2562 ๖. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปี 2562 ๖. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :87.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
87.75

100 / 100
4
87.75

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ดำเนินการส่งประกาศ กทม. เรื่องนโยบายการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และกำหนดการทดสอบฯ ให้กับโรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการสอบ , ร.ร.ดำเนินการจัดเตรียมข้อสอบ Pre O-NET ของสำนักงานเขตบางพลัด(จัดทำเอง) เพื่อเตรียมความพร้อมและใช้ทดสอบวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็งของนักเรียน โดยทำการทดสอบในวันที่ 23 พ.ย. 61 และใช้ข้อสอบ Pre O-NET ของสำนักการศึกษา สอบอีกครั้งในวันที่ 13 - 14 ธ.ค. 61 อยู่ระหว่างส่งคะแนนให้กับสำนักการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล , ดำเนินการตามโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 29 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ร.ร.ดำเนินการจัดสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 ในวันธรรมดาช่วงเช้าและวันเสาร์ ดำเนินการส่งนักเรียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2 - 3 ก.พ. 62 ณ สนามสอบร.ร.วัดบางพลัด , ร.ร.วัดรวก และร.ร.บางยี่ขันวิทยาคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ได้ประกาศผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อให้โรงเรียนนำไปคำนวณคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามโครงการที่เกี่ยวข้อง 29 โครงการ สำเร็จทุกโครงการ โดยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ของสำนักงานเขตบางพลัด ตามตัวชี้วัดเจรจาตกลง ได้คะแนนร้อยละ 87.75

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ปี 2562 ๗. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ปี 2562 ๗. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ฝ่ายทะเบียนได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 รวม 1,801 หลังคาเรือน 2. ฝ่ายโยธาได้ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 รวม 28 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ฝ่ายทะเบียนได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2562 รวม 1,197 หลังคาเรือน 2. ฝ่ายโยธาได้ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2562 รวม 19 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ฝ่ายทะเบียนได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2562 รวม 99 หลังคาเรือน 2. ฝ่ายโยธาได้ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2562 รวม 24 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1. ฝ่ายทะเบียนได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่เดือนกรกฏาคมถึงเดือนกันยายน2562 รวม 106 หลังคาเรือน 2. ฝ่ายโยธาได้ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่เดือนกรกฏาคมถึงเดือนกันยายน 2562 รวม 22 จุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ปี 2562 ๘. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ปี 2562 ๘. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :56.25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
56.25

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.แผนสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน 2. ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จัดประชุมกรรมการชุมชนไปแล้ว 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.แผนสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน 2. ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จัดประชุมกรรมการชุมชนไปแล้ว 5 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.แผนสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน 2. ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จัดประชุมกรรมการชุมชนไปแล้ว 9 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.แผนสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน จัดทำแผนชุมชน 27ชุมชน จาก 48 ชุมชน 2. ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จัดประชุมกรรมการชุมชน 12 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ปี 2562 ๙. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) - (๙.๑) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ปี 2562 ๙. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)

- (๙.๑)	ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :77.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.50

100 / 100
2
20.83

100 / 100
3
69.11

100 / 100
4
77.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ณ ปัจจุบัน เก็บภาษีได้ เป็นเงิน 4,410,749.88 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ณ ปัจจุบัน เก็บภาษีได้ เป็นเงิน 38,123,313.83 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 126,462.865.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.11

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดเก็บภาษี 3 ประเภท เป็นเงิน 140,894,492.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 77 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) ปี 2562 (๙.๒) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ปี 2562 (๙.๒) -	ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :91.47

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.50

100 / 100
2
70.11

100 / 100
3
90.70

100 / 100
4
91.47

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ณ ปัจจุบัน เก็บลูกหนี้ได้เป็นเงิน 816,256.30 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เก็บลูกหนี้ได้เป็นเงิน 2,663,579.93 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ณ เดือนมิถุนายน 2562 จัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป็นเงิน 3,444,408.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ณ เดือนกันยายน 2562 จัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป็นเงิน 3,475,191.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.47

** สรุปผลการดำเนินงาน **