ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50350000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) ปี 2563 19. มิติที่ ๒.๑ ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ปี 2563 19. มิติที่ ๒.๑ ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :87.65

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.91

100 / 100
2
39.15

100 / 100
3
61.96

100 / 100
4
87.65

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 12.91% (ยอด ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 39.15% (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 61.96% (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 87.65% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ปี 2563 20. มิติที่ ๒.๒ ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.๒.๑ การจัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ปี 2563 20. มิติที่ ๒.๒ ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.๒.๑ การจัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :98.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
81.00

100 / 100
2
87.00

100 / 100
3
93.00

100 / 100
4
98.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน 2562 (แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562) - จัดทำการดาษทำการโดยใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 (แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2562) - ทำการปรับปรุงบัญชี (แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2562) - จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน (แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2562) - จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ และจัดส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย - งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) - งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน - งบกระแสเงินสด - กระดาษทำการงบทดลองก่อน-หลัง ปิดบัญชี - รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี - จัดทำรายงานประจำเดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดส่งรายงานประจำเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนมีนาคม 2563 - ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดส่งรายงานประจำเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 - ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดส่งรายงานประจำเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2563 -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนกันยายน 2563 -ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ปี 2563 21. ๒.๒.๒ คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ปี 2563 21. ๒.๒.๒ คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :98.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
83.00

100 / 100
2
87.00

100 / 100
3
93.00

100 / 100
4
98.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำบัญชีสรุปมูลค่าทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562) - ทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินตาม แบบ 4 , แบบ 5 , แบบ 6 (แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562) - ทำรายงานงบหน้าทะเบียนทรัพย์สินและบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินในระบบ (แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2562) - จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) แล้วเสร็จและจัดส่งให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 - จัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 - อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 2 - ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 2 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 - อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 3 - ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 3 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 -อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 4 -ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด