ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50350000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) ปี 2563 22. มิติที่ ๓.๑ ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ปี 2563 22. มิติที่ ๓.๑ ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 25 ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งหมด 204 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 171 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 33 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 25 มีนาคม 2563 จำนวนทั้งหมด 238 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 218 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 20 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 25 มิถุนายน 2563 จำนวนทั้งหมด 231 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 218 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2563 จำนวนทั้งหมด 224 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 224 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ - เรื่อง การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 1. รับเรื่องร้องเรียนจากระบบงานเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์ฯ 1555) ลงรับแล้วแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อไปตรวจสอบ/แก้ไข ภายใน 3 วัน แล้วแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมแจ้งผลการดำเนินงานให้ฝ่ายปกครองเพื่อตอบรายงานการดำเนินการในระบบฯ 2. ดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน2563 จำนวน 951 เรื่อง แก้ไขเสร็จสิ้น จำนวน 951 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข จำนวน – เรื่อง รายละเอียดดังนี้ - ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 70 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น 70 เรื่อง - ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 74 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น 74 เรื่อง - ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 67 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น 67 เรื่อง - ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 99 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น 99 เรื่อง - ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 68 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น 68 เรื่อง - ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 99 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแก้ไขเสร็จสิ้น 99 เรื่อง - ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 103 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแก้ไขเสร็จสิ้น 103 เรื่อง - ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 78 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแก้ไขเสร็จสิ้น 78 เรื่อง - ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 69 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแก้ไขเสร็จสิ้น 69 เรื่อง - ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 80 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแก้ไขเสร็จสิ้น 80 เรื่อง - ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 69 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแก้ไขเสร็จสิ้น 69 เรื่อง - ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 75 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแก้ไขเสร็จสิ้น 75 เรื่อง รวมเรื่องร้องทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 951 เรื่อง แก้ไขเสร็จสิ้น 951 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ - เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ปี 2563 23. มิติที่ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ปี 2563 23. มิติที่ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) 1. โครงการไฟฟ้าซอยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service) 15 % 2. โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service) 25 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) 1. โครงการไฟฟ้าซอยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service) คิดเป็นร้อยละ 50 % 2. โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service) 0.00 60 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) 1. โครงการไฟฟ้าซอยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service) คิดเป็นร้อยละ 85 % 2. โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service) 85 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) 1. โครงการไฟฟ้าซอยสาธารณะเพื่อประชาชน (รักษารอบโครงการ Best Service) คิดเป็นร้อยละ 100 % 2. โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service)100 %

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ปี 2563 24. มิติที่ ๓.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ปี 2563 24. มิติที่ ๓.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.29


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.23

100 / 100
3
4.23

100 / 100
4
4.29

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายปกครองเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 จัดโดยกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ที่ประชุมแจ้งกำหนดการในการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจณ ครั้งที่ 1 ประมาณกลางเดือนมกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ส่งหนังสือที่ กท 0409/286 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เรื่อง ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 2. ฝ่ายปกครองส่งหนังสือที่ กท 7401/332 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการเขตบางพลัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง และหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ แจ้งหนังสือกองงานผู้ตรวจฯ ตามข้อ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ฝ่ายปกครองรวบรวมผลการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 และรายงานผลให้กองงานผู้ตรวจราชการผ่านระบบออนไลน์ 2. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 และ 11 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทอดแบบสำรวจการรับรู้ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ จำนวน 50 ชุด เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 2. ฝ่ายปกครองส่งหนังสือที่ กท 7401/1084 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการเขตบางพลัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง และหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส่งหนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ ที่ กท 0409/803 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 3. ผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 ได้ระดับ 4.231 ผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 ได้ระดับ 4.339 ผลการสำรวจความพึงพอใจฯ เฉลี่ย ระดับ 4.285

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด