ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50350000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ปี 2563 25. มิติที่ ๔.๑ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ปี 2563 25. มิติที่ ๔.๑ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ทบทวนข้อมูลของสำนักงานเขตและพื้นที่เขตที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล 2. ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะจัดอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ฝ่ายปกครองส่งหนังสือ ที่ กท 7401/123 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 แจ้งหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/230 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แจ้งให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานฯ และส่งให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 2. ฝ่ายปกครองเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คามหนังสือที่ กท 0502/231 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 3. ฝ่ายปกครองรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่าย ส่งแบบ สยป. 4.1 (2) และ สยป. 4.1 (4) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 4. อยู่ระหว่างรอการพิจารณาการทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันของสำนักงานเขตจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ฝ่ายปกครองส่งหนังสือ ที่ กท 7401/560 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง และหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/788 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่อง การดำเนินการตามตามตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามบัญชีรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และส่งให้ฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการต่อไป 2. ส่งหนังสือ ที่ กท 7401/2732 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การดำเนินการตามตามตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 3. ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 4.1 หัวข้อ จำนวนพื้นที่ ประชากรกรชาย-หญิง หลังคาเรือน ศาสนสถาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลตลาด ธนาคาร สถานีดับเพลิง พิพิธภัณฑ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 4.1 หัวข้อ จำนวนพื้นที่ ประชากรกรชาย-หญิง หลังคาเรือน ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลชักลากขยะ และข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด 2. ปรับปรุงข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563 ในระบบฐานข้อมูล 4.1 หัวข้อ จำนวนพื้นที่ ประชากรกรชาย-หญิง หลังคาเรือน ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลชักลากขยะ และข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด 3. ปรับปรุงข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563 ในระบบฐานข้อมูล 4.1 หัวข้อ จำนวนพื้นที่ ประชากรกรชาย-หญิง หลังคาเรือน ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ เดือนมิถุนายน 2563 ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ เดือนกรกฎาคม 2563 และข้อมูลพิพิธภัณฑ์ เดือนสิงหาคม 2563 4. ปรับปรุงข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563 ในระบบฐานข้อมูล 4.1 หัวข้อ จำนวนพื้นที่ ประชากรกรชาย-หญิง หลังคาเรือน ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด และข้อมูลพิพิธภัณฑ์ เดือนกันยายน 2563 สำนักงานเขตบางพลัดดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 -2 ทบทวนสถานะข้อมูลเชิงพื้นที่ปัจจุบันและจัดลำดับความสำคัญของภารกิจของสำนักงานเขต และขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล โดย 1.1 ฝ่ายปกครองส่งหนังสือ ที่ กท 7401/123 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 แจ้งหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/230 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แจ้งให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานฯ และส่งให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 1.2 ฝ่ายปกครองรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่าย ส่งแบบ สยป. 4.1 (2) และ สยป. 4.1 (4) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 1.3 ฝ่ายปกครองส่งหนังสือ ที่ กท 7401/1111 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การดำเนินการตามตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่ง 1. แบบ สยป. 4.1 (2) แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต จำนวน 1 ชุด 2. แบบ สยป. 4.1 (4) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต จำนวน 1 ชุด 2. ดำเนินการขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูล โดยดำเนินการสำรวจช่องทางการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร และจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่ จำนวน 9 รายการ โดย 2.1 ฝ่ายปกครองส่งหนังสือ ที่ กท 7401/560 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง และหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/788 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่อง การดำเนินการตามตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามบัญชีรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และส่งให้ฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการต่อไป 2.2 ฝ่ายปกครองส่งหนังสือ ที่ กท 7401/2732 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การดำเนินการตามตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อส่งเอกสารหน้าแรกของข้อมูลที่ได้จัดเก็บและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ชุด 3. ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลภายในกำหนด ดังนี้ 3.1 ข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรายปี นำเข้าข้อมูลในวันที่ 27 28 และ 29 พฤษภาคม 2563 3.2 ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงรายเดือน นำเข้าข้อมูล ดังนี้ 3.2.1 เดือนมิถุนายน 2563 ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 4.1 จำนวน 22 รายการ ในวันที่ 27 28 และ 29 พฤษภาคม 2563 3.2.2 เดือนมิถุนายน 2563 ปรับปรุงข้อมูล หัวข้อ จำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือน ศาสนสถาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาล ตลาด ธนาคาร สถานีดับเพลิง พิพิธภัณฑ์ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 3.2.3 เดือนกรกฎาคม 2563 ปรับปรุงข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563 ในระบบฐานข้อมูล 4.1 หัวข้อ จำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือน ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลชักลากขยะ และข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ในวันที่ 19 มิถุนายน 2 กรกฎาคม และ 10 กรกฎาคม 2563 3.2.4 เดือนสิงหาคม 2563 ปรับปรุงข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563 ในระบบฐานข้อมูล 4.1 หัวข้อ จำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือน ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลชักลากขยะ และข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 3.2.5 เดือนกันยายน 2563 ปรับปรุงข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563 ในระบบฐานข้อมูล 4.1 หัวข้อ จำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือน ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ในวันที่ 8 และ 10 กันยายน 2563 3.2.6 ปรับปรุงข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563 ในระบบฐานข้อมูล 4.1 หัวข้อ จำนวนพื้นที่ ประชากรกรชาย-หญิง หลังคาเรือน ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด และข้อมูลพิพิธภัณฑ์ เดือนกันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ปี 2563 26. มิติที่ ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ปี 2563 26. มิติที่ ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ผลการตรวจสอบพบมีสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 131 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-แก้ไขไตรมาสที่ 1 ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินผลอันตรายจากการทำงาน โดยคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงานอย่างน้อย 2 งาน /ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการประชุมแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด /จัดทำเอกสารประกอบตัวชี้วัด 4.2 พร้อมสำเนาส่งสำนักอนามัย ดังนี้ 1.ผลการประเมินความเสี่ยงตามแบบประเมินความเสี่ยงในการทำงาน (แบบ OCC 1 (63)) 2.หนังสือที่หัวหน้าหน่วยงานรับทราบและเห็นชอบให้ดำเนินการและสำเนาหนังสือเวียนข้อปฎิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพอนามัยที่ดีของบุคลกรกรุงเทพมหานครให้ทราบและถือปฎิบัติโดยทั่วกัน 3.แบบรายงานการใช้ข้อปฎิบัติฯ กลาง(การใช้รถยนต์)ครั้งที่ 1 (แบบ R1Z)) 4.โครงการและแผนปฎิบัติงานโครงการ (แบบ OCC 2(63)) -ไตรมาสที่ 2 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพอนามัยที่ดีของบุคลากรกรุงเทพมหานครและคู่มือการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพอนามัยที่ดีของบุคลากรกรุงเทพมหานครและคู่มือการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพอนามัยที่ดีของบุคลากรกรุงเทพมหานครและคู่มือการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้น 2. ให้แต่ละหน่วยงานส่งรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้งานรถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 R3 (63) พร้อมส่งสำเนาหลักฐานการใช้รถราชการ ได้แก่ ใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) แบบประเมินการปฏิบัติงานขับรถยนต์และการใช้รถยนต์ แบบสรุปการใช้รถยนต์ ตารางแสดงการบำรุงรักษารถยนต์ (แบบ 6) แบบรายงานสรุปการใช้นำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และประวัติการซ่อมบำรุง ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 3.กลุ่มเป้าหมายส่งรายงานให้ครบตามกำหนด 4.สรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามโครงการฯ พร้อมส่งสำนักอนามัย ที่ กท 7404/4407 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด