ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50350000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ปี 2563 25. มิติที่ ๔.๑ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ปี 2563 25. มิติที่ ๔.๑ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ทบทวนข้อมูลของสำนักงานเขตและพื้นที่เขตที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล 2. ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะจัดอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ฝ่ายปกครองส่งหนังสือ ที่ กท 7401/123 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 แจ้งหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/230 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แจ้งให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานฯ และส่งให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 2. ฝ่ายปกครองเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คามหนังสือที่ กท 0502/231 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 3. ฝ่ายปกครองรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่าย ส่งแบบ สยป. 4.1 (2) และ สยป. 4.1 (4) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 4. อยู่ระหว่างรอการพิจารณาการทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันของสำนักงานเขตจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ฝ่ายปกครองส่งหนังสือ ที่ กท 7401/560 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง และหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/788 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่อง การดำเนินการตามตามตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามบัญชีรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และส่งให้ฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการต่อไป 2. ส่งหนังสือ ที่ กท 7401/2732 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การดำเนินการตามตามตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 3. ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 4.1 หัวข้อ จำนวนพื้นที่ ประชากรกรชาย-หญิง หลังคาเรือน ศาสนสถาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลตลาด ธนาคาร สถานีดับเพลิง พิพิธภัณฑ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 4.1 หัวข้อ จำนวนพื้นที่ ประชากรกรชาย-หญิง หลังคาเรือน ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลชักลากขยะ และข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด 2. ปรับปรุงข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563 ในระบบฐานข้อมูล 4.1 หัวข้อ จำนวนพื้นที่ ประชากรกรชาย-หญิง หลังคาเรือน ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลชักลากขยะ และข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด 3. ปรับปรุงข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563 ในระบบฐานข้อมูล 4.1 หัวข้อ จำนวนพื้นที่ ประชากรกรชาย-หญิง หลังคาเรือน ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ เดือนมิถุนายน 2563 ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ เดือนกรกฎาคม 2563 และข้อมูลพิพิธภัณฑ์ เดือนสิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ปี 2563 26. มิติที่ ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ปี 2563 26. มิติที่ ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ผลการตรวจสอบพบมีสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 131 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-แก้ไขไตรมาสที่ 1 ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินผลอันตรายจากการทำงาน โดยคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงานอย่างน้อย 2 งาน /ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการประชุมแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด /จัดทำเอกสารประกอบตัวชี้วัด 4.2 พร้อมสำเนาส่งสำนักอนามัย ดังนี้ 1.ผลการประเมินความเสี่ยงตามแบบประเมินความเสี่ยงในการทำงาน (แบบ OCC 1 (63)) 2.หนังสือที่หัวหน้าหน่วยงานรับทราบและเห็นชอบให้ดำเนินการและสำเนาหนังสือเวียนข้อปฎิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพอนามัยที่ดีของบุคลกรกรุงเทพมหานครให้ทราบและถือปฎิบัติโดยทั่วกัน 3.แบบรายงานการใช้ข้อปฎิบัติฯ กลาง(การใช้รถยนต์)ครั้งที่ 1 (แบบ R1Z)) 4.โครงการและแผนปฎิบัติงานโครงการ (แบบ OCC 2(63)) -ไตรมาสที่ 2 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพอนามัยที่ดีของบุคลากรกรุงเทพมหานครและคู่มือการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพอนามัยที่ดีของบุคลากรกรุงเทพมหานครและคู่มือการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพอนามัยที่ดีของบุคลากรกรุงเทพมหานครและคู่มือการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้น 2. ให้แต่ละหน่วยงานส่งรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้งานรถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 R3 (63) พร้อมส่งสำเนาหลักฐานการใช้รถราชการ ได้แก่ ใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) แบบประเมินการปฏิบัติงานขับรถยนต์และการใช้รถยนต์ แบบสรุปการใช้รถยนต์ ตารางแสดงการบำรุงรักษารถยนต์ (แบบ 6) แบบรายงานสรุปการใช้นำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และประวัติการซ่อมบำรุง ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 3.กลุ่มเป้าหมายส่งรายงานให้ครบตามกำหนด 4.สรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามโครงการฯ พร้อมส่งสำนักอนามัย ที่ กท 7404/4407 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด