ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50410000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
-ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :64.88

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
64.88

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การจัดการมูลฝอย ดังนี้ - มีการชักลากมูลฝอย จากชุมชนชายคลองบางบัวและชุมชนก้าวหน้าไปตั้งวางยังจุดที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีมูลฝอยตกค้าง - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ที่ตัดแต่งจากสวนสาธารณะ สวนหย่อม ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่อยู่ริมถนนในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อนำมาหมักกับเศษอาหารในพื้นที่เขต - นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การจัดการมูลฝอย ดังนี้ - มีการชักลากมูลฝอย จากชุมชนชายคลองบางบัวและชุมชนก้าวหน้าไปตั้งวางยังจุดที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีมูลฝอยตกค้าง - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ที่ตัดแต่งจากสวนสาธารณะ สวนหย่อม ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่อยู่ริมถนนในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อนำมาหมักกับเศษอาหารในพื้นที่เขต - นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 ดำเนินการดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ที่ตัดแต่งจากสวนสาธารณะ สวนหย่อม ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่อยู่ริมถนนในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อนำมาหมักกับเศษอาหารในพื้นที่เขต ได้ปริมาณ 154,040 กิโลกรัม - นำขยะเศษอาหาร เศษผักสด ผลไม้ มาแปรรูปเป็นน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 204,930 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ ที่แหล่งกำเนิดปี พ.ศ. 2561 = 3,909.15 ตัน/ปี - ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ ที่แหล่งกำเนิด ปี พ.ศ. 2562 = 6,445.4 ตัน/ปี ดังนั้น ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2561 เท่ากับ ((6,445.4-3,909.15)/3,909.15)*100 = 64.88%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
-ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.71

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.71

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทั่วพื้นที่เขตหลักสี่เป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเก็บขยะอันตรายทั่วพื้นที่เขตหลักสี่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 เท่ากับ 13,310 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดเก็บขยะอันตรายทั่วพื้นที่เขตหลักสี่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 เท่ากับ 17,870กิโลกรัม (จัดเก็บขยะอันตรายทั่วพื้นที่เขตหลักสี่ ปี พ.ศ. 2561 เท่ากับ 22,230 กิโลกรัม)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกได้ปี 2561 เท่ากับ 22.23 ตัน - ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกได้ปี 2562 เท่ากับ 23.50 ตัน ดังนั้น ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 = ((23.50-22.23)/22.23)*100 = 5.713 %

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุเป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย ดังนี้ - สำรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต/จัดทำบัญชีจุดเสี่ยงภัย (จุดเสี่ยงภัยที่หน้าที่เทศกิจสำรวจรวมกับจุดที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำรวจ)และจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ออกพื้นที่เฝ้าระวังและตรวจจุกเสี่ยงภัย - ทำบัญชีกำหนดจุดจับ-ปรับ และส่งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนในพื้นที่เขตหลักสี่ - สำรวจจุดจับ-ปรับในพื้นที่ และจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกกหวดขันผู้ขับขรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าเป็นประจำทุกกวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย ดังนี้ - สำรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต/จัดทำบัญชีจุดเสี่ยงภัย (จุดเสี่ยงภัยที่หน้าที่เทศกิจสำรวจรวมกับจุดที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำรวจ)และจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ออกพื้นที่เฝ้าระวังและตรวจจุกเสี่ยงภัย - ทำบัญชีกำหนดจุดจับ-ปรับ และส่งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนในพื้นที่เขตหลักสี่ - สำรวจจุดจับ-ปรับในพื้นที่ และจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกกหวดขันผู้ขับขรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าเป็นประจำทุกกวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย ดังนี้ - สำรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต/จัดทำบัญชีจุดเสี่ยงภัย (จุดเสี่ยงภัยที่หน้าที่เทศกิจสำรวจรวมกับจุดที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำรวจ)และจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ออกพื้นที่เฝ้าระวังและตรวจจุกเสี่ยงภัย - ทำบัญชีกำหนดจุดจับ-ปรับ และส่งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนในพื้นที่เขตหลักสี่ - สำรวจจุดจับ-ปรับในพื้นที่ และจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกกหวดขันผู้ขับขรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าเป็นประจำทุกกวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย ดังนี้ - สำรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต/จัดทำบัญชีจุดเสี่ยงภัย (จุดเสี่ยงภัยที่หน้าที่เทศกิจสำรวจรวมกับจุดที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำรวจ)และจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ออกพื้นที่เฝ้าระวังและตรวจจุกเสี่ยงภัย - ทำบัญชีกำหนดจุดจับ-ปรับ และส่งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนในพื้นที่เขตหลักสี่ - สำรวจจุดจับ-ปรับในพื้นที่ และจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกกหวดขันผู้ขับขรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าเป็นประจำทุกกวัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
77.05

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเก็บผักตบชวา ทำความสะอาดคูคลอง และทำความสะอาดท่อระบายน้ำ/ลอกท่อระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- แผนการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยแรงงานเขต จำนวน 24 ซอย ความยาว 50,650 เมตร ดำเนินการได้ 19 ซอย ความยาว 41,650 เมตร คิดเป็นร้อยละ 82.23 - แผนการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยจ้างเหมา จำนวน 21 ซอย ความยาว 90,200 เมตร ดำเนินการได้ 14 ซอย ความยาว 44,130 เมตร คิดเป็นร้อยละ 48.92 - แผนการเก็บผักตบชวาและวัชพืช คูคลอง และลำรางสาธารณะ ในพื้นที่เขตหลักสี่รับผิดชอบ โดยแรงงานเขต ดำเนินการได้ 12 คลอง ความยาว 9,100 ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 - เฉลี่ยผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 77.05

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้แล้ว - แผนการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยแรงงานเขต จำนวน 24 ซอย ความยาว 50,650 เมตร - แผนการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยจ้างเหมา จำนวน 21 ซอย ความยาว 90,200 เมตร - แผนการเก็บผักตบชวาและวัชพืช คูคลอง และลำรางสาธารณะ ในพื้นที่เขตหลักสี่รับผิดชอบ โดยแรงงานเขต ดำเนินการได้ 12 คลอง ความยาว 9,100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้แล้ว - แผนการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยแรงงานเขต จำนวน 24 ซอย ความยาว 50,650 เมตร - แผนการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยจ้างเหมา จำนวน 21 ซอย ความยาว 90,200 เมตร - แผนการเก็บผักตบชวาและวัชพืช คูคลอง และลำรางสาธารณะ ในพื้นที่เขตหลักสี่รับผิดชอบ โดยแรงงานเขต ดำเนินการได้ 12 คลอง ความยาว 9,100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละความสำเร็จ ในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จ ในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
72.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการฯและแผนปฏิบัติงานโครงการฯ และดำเนินการตรวจประเมินสุขลักษณะทางด้านกายภาพและสุ่มตรวจคุณภาพอาหารด้านเคมีและชีวภาพ สถานประกอบการอาหารประจำเดือน ตุลาคุม – ธันวาคม 2561 จำนวน 89 แห่ง ประกอบด้วย ร้านอาหาร/ศูนย์อาหาร 69 แห่ง ตลาด 7 แห่ง ร้านอาหารในโรงเรียน 13 แห่ง รวมถึงประชาสัมพันธ์แจกเอกสารแผ่นพับด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจประเมินสุขลักษณะทางด้านกายภาพและสุ่มตรวจคุณภาพอาหารด้านเคมีและชีวภาพ สถานประกอบการอาหารประจำเดือน ตุลาคุม – มีนาคม 2562 จำนวน 209 แห่ง ประกอบด้วย ร้านอาหาร/ศูนย์อาหาร 119 แห่ง ตลาด 7 แห่ง ซูเปอร์มาเก็ต 5 แห่ง และมินิมาร์ท 78 แห่ง รวมถึงประชาสัมพันธ์แจกเอกสารแผ่นพับด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตรวจประเมินสุขลักษณะทางด้านกายภาพและสุ่มตรวจคุณภาพอาหารด้านเคมีและชีวภาพ สถานประกอบการอาหารประจำเดือน ตุลาคุม – มิถุนายน 2562 จำนวน 276 แห่ง ประกอบด้วย ร้านอาหาร/ศูนย์อาหาร 188 แห่ง ตลาด 7 แห่ง ซูเปอร์มาเก็ต 5 แห่ง และมินิมาร์ท 76 แห่ง รวมถึงประชาสัมพันธ์แจกเอกสารแผ่นพับด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการดำเนินการโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 277 ราย ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 277 ราย คิดเป็นร้อย 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำรวจอาคารสำนักงานสำนักงานเขตหลักสี่ ตามแบบ check list เพื่อให้เป็นไปตามหลัก Universal Design

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตหลักสี่ดำเนินการปรับปรุงอาคาร สถานที่บางส่วน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตหลักสี่ดำเนินการดูแล ปรับปรุงอาคาร สถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างสม่ำเสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานให้สำนักการโยธา ดังนี้ 1. ส่งแบบ Checklist รายงานแบบสอบถาม 2. ส่งแบบ Checklist รายงานผลการดำเนินงาน 3. ส่งแบบก่อสร้างและรายงานประกอบแบบพร้อมใบประมาณราคา เพื่อขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา หลักจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนน เฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา หลักจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนน เฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :91.70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
91.70

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วัดความรู้ และความคิดของนักเรียนทุกรายวิชาที่สอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ของระดับชั้น ป.6 ม.3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รอผลคะแนนเฉลี่ยที่ได้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวัดความรู้ และความคิดของนักเรียนทุกรายวิชาที่สอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ของระดับชั้น ป.6 และม.3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รอผลคะแนนเฉลี่ยที่ได้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวัดความรู้ และความคิดของนักเรียนทุกรายวิชาที่สอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ของระดับชั้น ป.6 และม.3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6 คิดเป็นร้อยละ 91.80 ระดับชั้น ม.3 คิดเป็นร้อยละ 91.60 ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงาน = ผลรวมร้อยละความสำเร็จทุกระดับชั้นของหน่วยงาน หารด้วยจำนวนระดับชั้นของหน่วยงาน = (91.80 + 91.60)/2 = 91.70 ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยของเขต คิดเป็นร้อยละ 91.70

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ออกเลขหมายประจำบ้านแล้วไปลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านที่เครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วรายงานผู้อำนวยการเขต ประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ออกเลขหมายประจำบ้านแล้วไปลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านที่เครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วรายงานผู้อำนวยการเขต ประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ออกเลขหมายประจำบ้านแล้วไปลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านที่เครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วรายงานผู้อำนวยการเขต ประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ออกเลขหมายประจำบ้านแล้วไปลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านที่เครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วรายงานผู้อำนวยการเขต ประจำทุกเดือน - การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 158 ราย - การออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 143 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่ เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่ เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :55.50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
55.50

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตหลักสี่ต้องส่งผู้นำชุมชนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ของสำนักพัฒนาสังคม รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 จำนวน 30 ชุมชน (32 คน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ รวบรวมและตรวจสอบแผนพัฒนาชุมชนจากชุมชนในพื้นที่เขตหลักสี่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนจำนวน 45 ชุมชน จากจำนวนชุมชนในพื้นที่เขตหลักสี่ทั้งหมดเท่ากับ 81 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) - ร้อยละของยอดรวมการ จัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณ การภาษี 3 ภาษี ที่ สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
- ร้อยละของยอดรวมการ จัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณ การภาษี 3 ภาษี ที่ สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :128.74

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.66

100 / 100
2
33.09

100 / 100
3
113.40

100 / 100
4
128.74

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยอดการจัดเก็บภาษีและการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ประจำเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2561 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวนเงิน 7,227,363.47 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวนเงิน 51,457.11 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวนเงิน 494,253.50 บาท รวมทั้งสิ้น 7,773,074.08 บาท (ยอดประมาณการ 212,500,000 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวนเงิน 71,101,079.98 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวนเงิน 1,087,656.17 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวนเงิน 7,870,764.68 บาท รวมทั้งสิ้น 80,059,500.83 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - เดือน พฤษภาคม 2562 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวนเงิน 206,589,890.37 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวนเงิน 1,435,413.10 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวนเงิน 10,990,399.58 บาท รวมทั้งสิ้น 219,015,703.05 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - เดือน กันยายน 2562 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวนเงิน 259,787,343.90 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวนเงิน 1,577,129.54 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวนเงิน 12,198,712.38 บาท รวมทั้งสิ้น 273,563,185.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 128.74 (ของประมาณการจัดเก็บภาษี3ประเภท 212,500,000บาท)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) - ร้อยละของยอดรวมการ จัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
- ร้อยละของยอดรวมการ จัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.11

100 / 100
2
0.12

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561 1. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระ จำนวน... 372,177.65... บาท 2. จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ จำนวน............-........... บาท 3. จัดเก็บภาษีป้ายค้างชำระ จำนวน...........-..................... บาท รวมยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ จำนวน 372,177.65 บาท (ยอดภาษีค้างชำระทั้งหมด 342,178,815.40 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 1. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระ จำนวน.. 459,392.65... บาท 2. จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ จำนวน............-........... บาท 3. จัดเก็บภาษีป้ายค้างชำระ จำนวน...........-..................... บาท รวมยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ จำนวน 459,392.65 บาท (ยอดภาษีค้างชำระทั้งหมด 342,178,815.40 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ เดือน มิถุนายน 2562 1. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระ จำนวน..4,545........... บาท 2. จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ จำนวน............-........... บาท 3. จัดเก็บภาษีป้ายค้างชำระ จำนวน...........-..................... บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 รวมยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ จำนวน 523,544.30 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

...ดำเนินการแล้วเสร็จ เร่งรัดเก็บภาษีค้างชำระ เดือน กันยาย 2562 1. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระ จำนวน......6,550.-........... บาท 2. จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ จำนวน............-.......... บาท 3. จัดเก็บภาษีป้ายค้างชำระ จำนวน...........-..................... บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวมยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ จำนวน 668,084.65 บาท จัดเก็บได้ร้อยละ 73.90 ของยอดภาษีค้างชำระจำนวน 895,230.61 บาท เป้าหมายจัดเก็บภาษีค้างชำระไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ร้อยละ 25 ของ 895,230.61 บาท เท่ากับ 230,807.65 บาท )-...ร่งรัด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด