ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50410000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563 ดำเนินการดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ตัดแต่งจากสวนสาธารณะ สวนหย่อม ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่อยู่ริมถนนในหมู่บ้าน เพื่อนำมาหมักกับเศษอาหารในพื้นที่เขตได้ปริมาณใบไม้/กิ่งไม้ 19,500 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง 10,760 กิโลกรัม - นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 97,000 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 31,400 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม 2564 - เดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการดังนี้ - คัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ตัดแต่งจากสวนสาธารณะ สวนหย่อม ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่อยู่ริมถนนในหมู่บ้าน เพื่อนำมาหมักกับเศษอาหารในพื้นที่เขตได้ปริมาณใบไม้/กิ่งไม้ 17,100 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง 8,540 กิโลกรัม - นำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง และเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 140,600 กิโลกรัม และนำเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 17,500 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
70.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติงานโครงการ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้นเชื้อโรคและสารเคมี พร้อมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารต่อผู้ค้าและประชาชนทั่วไป ประจำเดือน ตุลาคม 3563- ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย ร้านอาหาร 63 แห่ง ตลาด 7 แห่ง โรงเรียน 12 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติงานโครงการ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้นเชื้อโรคและสารเคมี พร้อมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารต่อผู้ค้าและประชาชนทั่วไป ประจำเดือน ตุลาคม 3563- มีนาคม 2564 ประกอบด้วย ร้านอาหาร/ศูนย์อาหาร 120 แห่ง ตลาด 7 แห่ง ซูเปอร์มาเก็ต 5 แห่ง มินิมาร์ท 74 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี  มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติงานโครงการ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้นเชื้อโรคและสารเคมี พร้อมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารต่อผู้ค้าและประชาชนทั่วไป ประจำเดือน ตุลาคม 2563- ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย ร้านอาหาร 63 แห่ง ตลาด 7 แห่ง ร้านอาหารโรงเรียน 12 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติงานโครงการ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้นเชื้อโรคและสารเคมี พร้อมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารต่อผู้ค้าและประชาชนทั่วไป ประจำเดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 ประกอบด้วย ร้านอาหาร 39 แห่ง ตลาด 7 แห่ง ร้านอาหารโรงเรียน 18 แห่ง ร้านมินิมาร์ท 74 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ระดับความสําเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 2 : ]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ระดับความสําเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผน -รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง เช่น ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน -ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง -สำรวจและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน -ปรับปรุงพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ และจุดเช็คอิน Check in อย่างน้อย 1 จุดต่อคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. สำรวจสะพานข้ามคลองเปรมประชากร เพื่อเตรียมซ่อมแซม และปรับปรุงให้แข็งแรง 2. กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าว พัฒนาความสะอาด เก็บขยะและวัชพืช รณรงค์ให้ประชาชน ร่วมกันทำความสะอาด คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล หรือไขมันลงคลอง และรื้อถอนบ้านร้างรุกล้ำคลองเปรมประชากร 3. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคลองเปรมประชากร มีน้ำสะอาดสดใส ขยะลดลง และโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 เขตหลักสี่ 4.ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนริมคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าว เพื่อลดปัญหาประชาชนลักลอบนำขยะไปทิ้งในที่ว่าง และสามารถนำขยะมารีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ได้ 5. สำรวจร้านค้าริมคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าว พร้อมแนะนำให้ติดตั้งถังดักไขมันบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงคลอง 6. ดำเนินการสำรวจข้อมูล หลักหมุดหมายคลองเปรมประชากร ณ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาข้อมูลและรูปแบบหลักหมุดหมายคลองเปรมประชากรที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เป็นข้อมูลประกอบการจัดสร้างหลักหมุดจำลองในพื้นที่เขตหลักสี่ และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น รวมถึงสร้างจุดท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์ 7. ดำเนินการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิลสายน้ำ ขยะสร้างบุญ เส้นทางคลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย พร้อมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนสองฝั่งคลองได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของสายน้ำ ร่วมกันคัดแยกขยะและบริจาคขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องน้ำอัดลม กระป๋องน้ำผลไม้ และกล่องเครื่องดื่ม อีกทั้งนำรายได้จากขยะรีไซเคิลไปสมทบกองทุนผ้าป่าเนื่องในวันมาฆบูชา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด