ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50410000

Home Home SED

มิติที่ 5 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 5 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
29.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามประสานงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 - ขอจัดสรรงบประมาณสำหรับรายการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการในระหว่างปี 2564 และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2564 รวมถึงดำเนินการจัดทำเอกสารต้นแบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด