ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50410000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำแผนปฏิบัติงานกิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำการ - แจ้งรายชื่อผู้รั้บผิดชอบตัวชี้วัดที่ 4.2 ของหน่วยงาน - ดำเนินการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน และส่งเอกสารหลักฐานแบบประเมินความเสี่ยงในการทำงาน ส่งสำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานและการกำกับติดตามโครงการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-แจ้งข้อปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว แจ้งข้อปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และติดตามประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเขตหลักสี่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำฐานข้อมูล และจัดส่งเอกสารตามตัวชี้วัด 4.1 แบบ สยป. 4.1(2) และแบบ สยป. 4.1 (4) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (เลขหนังสือ ที่ กท 7801/924 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ลงข้อมูลต่างๆ ในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- นำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 จำนวน 22 ตาราง โดยข้อมูลในตารางที่ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน มีดังนี้ ตารางลานกีฬา, ตารางบ้านหนังสือ, ตารางรวมกลุ่มกิจกรรม, ตารางชักลากขยะ - นำเข้าข้อมูลในระบบ district catalog จำนวน 11 รายการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **