ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50440000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 01.การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
01.การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
   - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
   - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
7.00

100 / 100
3
8.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินการตามโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยดำเนินการดังนี้ - โครงการที่ 1 ได้ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนจำนวน 6 ชุมชน และได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครฯ ทุกเดือน - กิจกรรมที่ 2 ได้รายงานผลทาง google drive ทุกเดือน - กิจกรรมที่ 3 ได้จัดทำแผนการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยทุกวันอาทิตย์ - โครงการที่ 4 ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ (ทิ้งของเหลือใช้) และขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์ - โครงการที่ 5 ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยอันตรายโดยการรณรงค์ให้ประชาชนแยกขยะพิษออกจากขยะทั่วไป และสำนักงานเขตจะดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์ - โครงการที่ 6 ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำขยะเศษอาหารและทำการแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาขอรับพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจัดทำน้ำขยะหอมด้วยตนเอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาสที่ 2 ได้ดำเนินการตามโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยดำเนินการดังนี้ - โครงการที่ 1 ได้ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนจำนวน 6 ชุมชน และได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครฯ ทุกเดือน - กิจกรรมที่ 2 ได้รายงานผลทาง google drive ทุกเดือน - กิจกรรมที่ 3 ได้จัดทำแผนการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยทุกวันอาทิตย์ - โครงการที่ 4 ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ (ทิ้งของเหลือใช้) และขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์ - โครงการที่ 5 ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยอันตรายโดยการรณรงค์ให้ประชาชนแยกขยะพิษออกจากขยะทั่วไป และสำนักงานเขตจะดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์ - โครงการที่ 6 ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำขยะเศษอาหารเรียบร้อยแล้วพร้อมทำการแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาขอรับพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจัดทำน้ำขยะหอมด้วยตนเอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาสที่ 3 ได้ดำเนินการตามโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยดำเนินการดังนี้ - โครงการที่ 1 ได้ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนจำนวน 6 ชุมชน และได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครฯ ทุกเดือน - กิจกรรมที่ 2 ได้รายงานผลทาง google drive ทุกเดือน - กิจกรรมที่ 3 ได้จัดทำแผนการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยทุกวันอาทิตย์ - โครงการที่ 4 ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ (ทิ้งของเหลือใช้) และขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์ - โครงการที่ 5 ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยอันตรายโดยการรณรงค์ให้ประชาชนแยกขยะพิษออกจากขยะทั่วไป และสำนักงานเขตจะดำเนินการจัดเก็บทุกวันอาทิตย์ - โครงการที่ 6 ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำขยะเศษอาหารเรียบร้อยแล้วพร้อมทำการแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาขอรับพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจัดทำน้ำขยะหอมด้วยตนเอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 02. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
02. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561) (1) โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (สายตรวจตู้เขียว) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2,015 ครั้ง (2) โครงการเทศกิจอาสาจราจร จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่โบกจราจร จำนวน 7 จุด ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ วันละ 2 เวลา คือ 07.00-08.30 น. และ 15-00-16.30 รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวน 602 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2562 - มีนาคม 2562) (1)โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (สายตรวจตู้เขียว) (1.1) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2,978 ครั้ง (1.2) ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV)เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2,160 ครั้ง (2) โครงการเทศกิจอาสาจราจร จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่โบกจราจร จำนวน 7 จุด ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ วันละ 2 เวลา คือ 07.00-08.30 น. และ 15-00-16.30 น. รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวน 758 ครั้ง (3) ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยที่ - การดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 2 จุด 6 ครั้ง - การทำความสะอาดพื้นที่จำนวน 11 จุด 245 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2562 – มิถุนายน 2562) (1)โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (สายตรวจตู้เขียว) (1.1)ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 3,003 ครั้ง (1.2)ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 2,184 ครั้ง (2) โครงการเทศกิจอาสาจราจร จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่โบกจราจร จำนวน 7 จุด ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ วันละ 2 เวลา คือ 07.00-08.30 น. และ 15-00-16.30 น. รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวน 476 ครั้ง (3) ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยที่ - การดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 2 จุด 6 ครั้ง - การทำความสะอาดพื้นที่จำนวน 11 จุด 212 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2562 – กันยายน 2562) (1)โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (สายตรวจตู้เขียว) (1.1)ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 3,036 ครั้ง (1.2)ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 2,208 ครั้ง (2) โครงการเทศกิจอาสาจราจร จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่โบกจราจร จำนวน 7 จุด ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ วันละ 2 เวลา คือ 07.00-08.30 น. และ 15-00-16.30 น. รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวน 868 ครั้ง (3) ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยที่ - การดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 2 จุด 6 ครั้ง - การทำความสะอาดพื้นที่จำนวน 11 จุด 215 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 03. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
03. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
98.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-โครงการขุดลอกลำรางตาโห้ จากคลองแม่จันถึงจุดที่กำหนด บริษัท บัวเหล็ก คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ส่งมอบงานขุดลอกลำรางตาโห้ จากคลองแม่จัน ถึงจุดที่กำหนด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๒-๑-๖๒ ลงวันที่ ๓๐ พศจิกายน ๒๕๖๑ ในวงเงินจ้าง ๑๗๐,๕๒๐.-บาท ในวันที่ ๑๘ พศจิกายน ๒๕๖๑ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย -โครงการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและกิจกรรมเปิดทางน้ำไหล อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์แผน และผู้รับผิดชอบโครงการตามรหัสงบประมาณตัดแผนเสนอผู้บริหารตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะ จากคลองทับช้างล่าง ถึงถนนราษฎร์พัฒนา ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย -โครงการขุดลอกลำรางตาโห้ จากคลองแม่จันถึงจุดที่กำหนด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย -โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย -กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล อยู่ระหว่างดำเนินการ ความคืบหน้า 98%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการแล้วเสร้จตามแผนที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร้จตามแผนที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 05. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
05. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำโครงการ และเตรียมการตรวจประเมิน แนะนำด้านสุขลักษณะสถานที่ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการ จำนวน 10 แห่ง 2. จัดทำแบบทดสอบความรู้ผู้สัมผัสอาหารหลักสูตรของกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ตรวจประเมิน แนะนำด้านสุขลักษณะสถานที่ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการ ทั้งสิ้นจำนวน 25 แห่ง 2. ประสานจัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารของกรุงเทพมหานคร เลื่อนการจัดอบรมจากวันที่ 3 เมษายน 2562 เป็น วันที่ 30 เมษายน 2562 3. แจ้งผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่เขตสะพานสูง เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ตรวจประเมิน แนะนะด้านสุขลักษณะสถานที่ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิศในอาหารและน้ำในสถานประกอบการทั้งสิน จำนวน 108 แห่ง และมีการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ทั้งสิ้น 129 คน และทำการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และตรวจวิเคราะห์สารเคมีและเชื้อโรคปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม ในโรงเรียนพื้นที่เขตสะพานสูง สังกัด กทม. สพฐ. และสช จำนวน 21 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นำเรียนผู้บริหารเขต 1. ตรวจประเมิน แนะนำด้านสุขลักษณะสถานที่ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการเป้าหมาย สถานที่จำหน่ายอาหาร ซูเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท และตลาด รวมจำนวน 136 แห่ง 2. ตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ตรวจวิเคราะห์สารเคมีและเชื้อโรคปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม ในโรงเรรียนพื้นที่เขตสะพานสูง สังกัดกรุงเทพมหานคร สพฐ. และ สช. รวม จำนวน 21 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) 07. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
07. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ และประสานฝ่ายโยธาในการสำรวจสถานที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ครั้งที่ 1 ส่งแบบ Checklist ตามหนังสือที่ กท 8101/6861 ลว. 28 ธ.ค. 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ครั้งที่ 2 ส่งแบบ Check list ตามหนังสือที่ กท 8101/4077 ลว. 14 ส.ค. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ครั้งที่ 3 ส่งแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบพร้อมใบประมาณราคาเพื่อขอเสนอจัดสรรงบประมาณในปีพ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่ กท 8101/4677 ลว. 13 ก.ย. 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) 08. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขต เพิ่มขึ้น (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
08. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัด 
    สำนักงานเขต เพิ่มขึ้น (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :91.25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
91.25

100 / 100
4
91.25

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสอบ pre (o-net)เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ซึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบเมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 โดยดำเนินเป็นไปตามกำหนดการจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนในสังกัดสำนักงา่นเขตสะพานสูง ทั้ง 6 โรงเรียน ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสร็จแล้วเมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประกาศผลสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และสำนักการศึกาา กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการประมวลผลการทดสอบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่าผลคะแนนเฉลี่ยO-Net ของสำนักงานเขตสะพานสูงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สถิติระดับสำนักงานเขต วิชาภาษาไทย 56.19 คะแนน คณิตศาสตร์ 34.00 คะแนน วิทยาศาสตร์ 39.05 คะแนน และภาษาอังกฤษ 38.59 คะแนน ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนมากที่ กท0805/3281 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่องแจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และสำนักการศึกาา กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการประมวลผลการทดสอบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่าผลคะแนนเฉลี่ยO-Net ของสำนักงานเขตสะพานสูงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สถิติระดับสำนักงานเขต วิชาภาษาไทย 56.19 คะแนน คณิตศาสตร์ 34.00 คะแนน วิทยาศาสตร์ 39.05 คะแนน และภาษาอังกฤษ 38.59 คะแนน ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนมากที่ กท0805/3281 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่องแจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2561

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 09. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
09. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สรุปผลประจำเดือนตุลาคม 2561 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 20 จุด และจำนวนอาคารทีมีการออกเลขรหัสประจำบ้านจำนวน 20 จุด สรุปผลประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 23 จุด และจำนวนอาคารทีมีการออกเลขรหัสประจำบ้านจำนวน 16 จุด สรุปผลประจำเดือนธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปผลประจำเดือนธันวาคม 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 20 จุด และจำนวนอาคารทีมีการออกเลขรหัสประจำบ้านจำนวน 16 จุด สรุปผลประจำเดือนมกราคม 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 18 จุด และจำนวนอาคารทีมีการออกเลขรหัสประจำบ้านจำนวน 22 จุด สรุปผลประจำเดือนมีนาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สรุปผลประจำเดือนมีนาคม 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 22 จุด และจำนวนอาคารทีมีการออกเลขรหัสประจำบ้านจำนวน 18 จุด สรุปผลประจำเดือนเมษายน 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 31 จุด และจำนวนอาคารทีมีการออกเลขรหัสประจำบ้านจำนวน 16 จุด สรุปผลประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 27 จุด และจำนวนอาคารทีมีการออกเลขรหัสประจำบ้านจำนวน 23 จุด สรุปผลประจำเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สรุปผลประจำเดือนมิถุนายน 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 28 จุด และจำนวนอาคารทีมีการออกเลขรหัสประจำบ้านจำนวน 18 จุด สรุปผลประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 12 จุด และจำนวนอาคารทีมีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 21 จุด สรุปผลประจำเดือนสิงหาคม 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 31 จุด และจำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 23 สรุปผลประจำเดือนกันยายน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) 10. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
10. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน แล้ว จำนวน 17 ชุมชน จากจำนวนชุมชนทั้งหมด 29 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนจำนวน 29 ชุมชน เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนจำนวน 29 ชุมชน เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 - เดือนมิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 12. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
12. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
     - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด  
     - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :109.48

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.81

100 / 100
2
8.81

100 / 100
3
8.81

100 / 100
4
109.48

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-31 ธ.ค.61 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 60 ราย เป็นเงิน 6,798,331.40 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 32 ราย เป็นเงิน 105,614.50 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 41 ราย เป็นเงิน 484,763.14 บาท รวมทั้งสิ้น 133 ราย เป็นเงิน 7,388,709.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.81 ของประมาณการ(83,900,000.-บาท) 2.เร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ 3 ภาษีตั้งแต่ 1 ต.ค.61-31 ธ.ค.61 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 47,130.75 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 2,099.70 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 401 บาท รวมจัดเก็บได้ทั้งสิ้น 49,631.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.51 ของลูกหนี้ค้างชำระ (472,055.74 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-31 ธ.ค.61 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 60 ราย เป็นเงิน 6,798,331.40 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 32 ราย เป็นเงิน 105,614.50 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 41 ราย เป็นเงิน 484,763.14 บาท รวมทั้งสิ้น 133 ราย เป็นเงิน 7,388,709.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.81 ของประมาณการ(83,900,000.-บาท) 2.เร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ 3 ภาษีตั้งแต่ 1 ต.ค.61-31 ธ.ค.61 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 47,130.75 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 2,099.70 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 401 บาท รวมจัดเก็บได้ทั้งสิ้น 49,631.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.51 ของลูกหนี้ค้างชำระ (472,055.74 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ต.ค.61-31 ธ.ค.61 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 60 ราย เป็นเงิน 6,798,331.40 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 32 ราย เป็นเงิน 105,614.50 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 41 ราย เป็นเงิน 484,763.14 บาท รวมทั้งสิ้น 133 ราย เป็นเงิน 7,388,709.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.81 ของประมาณการ(83,900,000.-บาท) 2.เร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ 3 ภาษีตั้งแต่ 1 ต.ค.61-31 ธ.ค.61 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 47,130.75 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 2,099.70 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 401 บาท รวมจัดเก็บได้ทั้งสิ้น 49,631.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.51 ของลูกหนี้ค้างชำระ (472,055.74 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 มิ.ย.-30 ก.ย.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 169 ราย เป็นเงิน 16,018,513.67 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 299 ราย เป็นเงิน 1,150,085.52 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 136 ราย เป็นเงิน 3,932,387.62 บาท รวมทั้งสิ้น 604 ราย เป็นเงิน 21,100,986.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.15 ของประมาณการ(83,900,000.-บาท) 2.เร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ 3 ภาษีตั้งแต่ 1 มิ.ย.-30 ก.ย.62 ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 36,119.25 บาท -ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 3,297.40 บาท -ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 0 บาท รวมจัดเก็บได้ทั้งสิ้น 39,416.65 คิดเป็นร้อยละ 8.35 ของลูกหนี้ค้างชำระ (472,055.74 บาท)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด