ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50440000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ติดตามการแก้ไขปัญหาร้องเรียนตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค. 2562 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 229 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 229 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ติดตามการแก้ไขปัญหาร้องเรียนตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 245 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 245 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ติดตามการแก้ไขปัญหาร้องเรียนตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย.2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 295 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 295 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ติดตามการแก้ไขปัญหาร้องเรียนตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย.2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 290 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 290 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชน -ขออนุมัติโครงการให้บริการที่ดีที่สุด -มีการจัดตั้งคณะกรรมการและทำงานฯ ประชุมคณะทำงาน และลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เปิดตัวโครงการ "ประชาคมร่วมใจพัฒนาลำรางบ้านม้าบน" Best Service ปี 63 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 -ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัย ที่ดิน ลำราง กำจัดวัชพืช ปลูกต้นไม้ (ต้นทองอุไร) เพิ่มพื้นที่สีเขียว ป้องกันการลักลอบทิ้งขยะ คอยเฝ้าระวังสอดส่องดูแลไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะ และร่วมกันคัดแยกขยะในครัวเรือนตามหลัก 3R และซ่อมแซมถนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการรักษาสภาพคู คลอง -ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบลำราง โดยการปลูกต้นทองอุไร ต้นกระดุมทอง เพื่อสร้างความร่มรื่น สวยงาม เรียบร้อยแล้ว -ดูแลรักษาลำราง ไม่ให้มีขยะ ผักตบชวา หรือวัชพืชในลำราง -ตรวจตราบริเวณรอบลำรางไม่ให้มีการปลูกสร้างสิ่งบุกรุกริมลำราง -ซ่อมแซมถนนบริเวณลำรางให้มีสภาพพร้อมใช้งาน -มีไฟฟ้าส่องสว่าง มีกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน -สำนักงานเขตร่วมกับเจ้าของที่ดินว่าง บริเวณลำรางบ้านม้าบน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ว่างเปล่าเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งลักลอบทิ้งขยะ โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 17 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1.จัดทำโครงการประชาคมร่วมใจพัฒนาลำรางบ้านม้าบน และแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประชาคมร่วมใจพัฒนาลำรางบ้านม้าบน 2.จัดประชุมคณะทำงานโครงการประชาคมร่วมใจพัฒนาลำรางบ้านม้าบน 3.ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพลำรางบ้านม้าบนและพื้นที่ว่างรายรอบลำรางบ้านม้าบนซึ่งเป็นแหล่งลักลอบทิ้งขยะ จำนวน 12 กิจกรรม ครบถ้วน 4.มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายโครงการประชาคมร่วมใจพัฒนาลำรางบ้านม้าบน และกลุ่มไลน์เครือข่าย ปชช. ซอยมอเตอร์เวย์ 5 5.มีการจัดการการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวลำรางบ้านม้าบนหมดไป 6.ดำเนินการลอกลำราง จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา ในลำรางบ้านม้าบน 7.ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำของลำรางบ้านม้าบน 8.ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ว่างแหล่งลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย รายรอบลำรางบ้านม้าบน 9.จัดทำคู่มือถอดบทเรียนโครงการประชาคมร่วมใจพัฒนาลำรางบ้านม้าบน จำนวน 1 เล่ม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.57


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.41

100 / 100
3
4.41

100 / 100
4
4.57

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผู้ตรวจราชการรับผิดชอบ และได้จ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) สำรวจความพึงพอใจโดยกำหนดสำรวจ ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือน มกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-นิด้าเข้ามาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 9-10 ม.ค.2562 และผลสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 สนข.สะพานสูงได้รับความพึงพอใจจากผู้มารับบริการในระดับมากที่สุด คิดเป็น 4.406

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สนข.สะพานสูงได้คะเเนนความพึงพอใจจากผู้มารับบริการ ครั้งที่ 1 ในระดับมากที่สุด คิดเป็น 4.406 -นิด้าเข้ามาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่สำนักงานเขตสะพานสูง ครั้งที่ 2 แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 สนข.สะพานสูงได้รับความพึงพอใจจากผู้มารับบริการในระดับมากที่สุด คิดเป็น 4.737 -ผลสำรวจความพึงพอใจในภาพรวม 2 ครั้ง ของสนข.สะพานสูงได้รับความพึงพอใจจากผู้มารับบริการในระดับมากที่สุด คิดเป็น 4.572

** สรุปผลการดำเนินงาน **