ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50440000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการ และแผนปฏิบัติงานในการตรวจสอบเหตุรำคาญ ปัญหาทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสะพานสูง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ได้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด 2. จัดทำข้อปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงาน (งานบริการประชาชน,งานอำนวยความสะดวกด้ายการจราจร และงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน 2.จัดทำข้อปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงาน (งานบริการประชาชน,งานอำนวยความสะดวกด้ายการจราจร และงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง) 3.ดำเนินการให้เป็นการตามแผนงานและโครงการที่กำหนด 4.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานแก่สำนักอนามัย ภายในเดือน เมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดทำข้อปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงาน(งานบริการประชาชน,งานอำนวยความสะดวกด้านจราจร และงานฉีดพ่นหมอกสารเคมีกำจัดยุง) 2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามโครงการฯดังกล่าว 3. สรุปผลการดำเนินงานให้คณะผู้บริหารรับทราบ 4. รายงานผลการดำเนินงานแก่สำนักอนามัย ภายในเดือน สิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 4.1. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
4.1. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-อยู่ระหว่างรวบรวมทบทวนข้อมูลสารสนเทศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการทบทวนสถานะข้อมูลเชิงพื้นที่ปัจจุบันและจัดลำดับความสำคัญของภารกิจตามแบบ สยป. 4.1 (2) และจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต ตามแบบ สยป. 4.1 (4) -ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รายการข้อมูลเชิงพื้นที่เขต 9 รายการ ในระบบตัวชี้วัด 4.1 และส่งบันทึกถึงสยป. ภายใน 29 พ.ค.2563 แล้ว -รายการข้อมูลในระบบตัวชี้วัด 4.1 ภายใน 15 มิ.ย.63 แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รายการข้อมูลในระบบตัวชี้วัด 4.1 เป็นประจำทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **