ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50440000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :87.39

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
87.39

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เร่งรัดการเบิกจ่ายตั้งแต่เดิอนตุลาคม -ธันวาคม ได้ร้อยละ 9.88

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เร่งรัดการเบิกจ่ายตั้งแต่เดิอนมกราคม - มีนาคม ได้ร้อยละ 30.17

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายนได้ ร้อยละ 53.14

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายนได้ ร้อยละ 87.39

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดส่งรายงานตามกำหนดภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องกับกองบัญชี cและบันทึกรายการบัญชีตามที่หลักเกณฑ์กำหนดให้เป็นปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการจัดส่งรายงานตามกำหนดภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องกับกองบัญชี cและบันทึกรายการบัญชีตามที่หลักเกณฑ์กำหนดให้เป็นปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-บันทึกรายการบัญชีรายวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่างๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใด้เป็นปัจจุบัน พร้อมส่งงบเดือน ประจำทุกเดือน เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-บันทึกรายการบัญชีรายวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่างๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใด้เป็นปัจจุบัน พร้อมส่งงบเดือน ประจำทุกเดือน เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายการสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายการสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สรุปยอดทรัพย์สินประจำปี2562ได้เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ100 ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งกองทะเบียนทรัพย์สิน ลว.30/10/2562 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส 1 พร้อมจัดส่งรายงานฯ(แบบ1)และ(แบบ2) ภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จำหน่ายทรัพย์สินชำรุดเสือมสภาพฯพร้อมส่งรายงานกาาจำหน่ายให่้ กสพ.และ สตง.เรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 2 เป็นปัจจุบัน -ดำเนินการจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 2 เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือส่งรายงานภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ส่งรายงานผลการจัดซื่้อครุภัณฑ์ของครึ่งปีแรกเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคำนวณค่าเสื่อมรายการทรัพย์สินปีที่ได้มาถึงปีปัจจุบัน -ดำเนินการจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 3 อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่้อรายงานทรัพย์สิน ส่ง กสพ.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดทำรายงานทรัยพย์สินรายไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **