ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50460000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1.1 ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
1.1 ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล. ได้เข้ารับการอบรมและเำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการตามที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตคลองสามวา -ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตคลองสามวา -ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เขต -จัดทำสรุปผลการทำแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 79 แห่ง พร้อมตารางข้อมูลและภาพถ่ายประชาสัมพันธ์ รายงานสำนักระบายน้ำ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 8.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
8.1  ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคู คลองต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อจัดทำแผน และเสนอผู้บริหารเขตเพื่อประชุมหาแนวทางการจัดทำแผนฯ ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายปกครองซึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ในการจัดทำคำสั่งใหม่ประกอบ เนื่องจากมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2563 มีมติให้แก้ไขคำสั่งคณะทำงาน เพิ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างรออนุมัติจากผู้อำนวยการเขตคลองสามวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการสรุปรวบรวมเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ จัดทำเป็นรูปเล่ม แผนพัฒนาและบำรุงรักษาคลองในพื้นที่เขตคลองสามวา ระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2563 - 2567) เสนอผู้อำนวยการเขตเพื่ออนุมัติ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และเมื่อผู้อำนวยการเขตอนุมัติแผนแล้ว จักได้ส่งแผนฯ ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบ และเวียนแจ้งให้ส่วนราชการทราบ และนำแผนไปบริหารจัดการคลอง 1 คลอง คือ คลองลำแบน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคลอง ระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2563 - 2567) ของสำนักงานเขตคลองสามวา แล้วเสร็จ และนำแผนไปบริหารจัดการคลอง จำนวน 1 คลอง คือคลองลำแบน และรายงานให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2.1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 1. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 
    1. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :22.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
22.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์และนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนี้ (1)มูลฝอยรีไซเคิล 4,479.88 ตัน (2)มูลฝอยกิ่งไม้ใบไม้ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ 1,469.70 ตัน (3)ไขมัน 118 ลบ.ม.(4)สิ่งปฏิกูล 881 ลบ.ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์และนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนี้ (1)มูลฝอยรีไซเคิล 4,491.56 ตัน (2)มูลฝอยกิ่งไม้ใบไม้ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ 1,513.38 ตัน (3)ไขมัน 188 ลบ.ม.(4)สิ่งปฏิกูล 1,046.50 ลบ.ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์และนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนี้ (1)มูลฝอยรีไซเคิล 4,561.76 ตัน (2)มูลฝอยกิ่งไม้ใบไม้ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ 1,483.92 ตัน (3)ไขมัน 97.50 ลบ.ม.(4)สิ่งปฏิกูล 979 ลบ.ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์และนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนี้ (1)มูลฝอยรีไซเคิล 4,655.23 ตัน (2)มูลฝอยกิ่งไม้ใบไม้ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ 311.50 ตัน (3)ไขมัน 64 ลบ.ม.(4)สิ่งปฏิกูล 762.50 ลบ.ม.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 3.1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง/ 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เดือนตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ผลการปฏัติงานตั้งแต่วันที่ 1-24 ต.ค.62 1.ตรวจตู้เขียว 3 จุด 3 ครั้ง/วัน/จุดรวม 216 ครั้ง 2.ตรวจกล้อง CCTV 3 จุด 3ครั้ง/วัน/จุด รวม 216 ครั้ง 3.ตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง 3 จุด 1 ครั้ง/วัน/จุด รวม 72 ครั้ง 4.ตรวจป้ายประชาสัมพันธ์ 3 จุด 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 216 ครั้ง 5.ฝ่ายรักษาความสะอาดทำความสะอาด 3 ครั้ง / 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ผลการปฏัติงานตั้งแต่วันที่ 1-23 ธ.ค.62 1.ตรวจตู้เขียว 3 จุด 3 ครั้ง/วัน/จุดรวม 216 ครั้ง 2.ตรวจกล้อง CCTV 3 จุด 3ครั้ง/วัน/จุด รวม 216 ครั้ง 3.ตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง 3 จุด 1 ครั้ง/วัน/จุด รวม 72 ครั้ง 4.ตรวจป้ายประชาสัมพันธ์ 3 จุด 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 216 ครั้ง 5.ฝ่ายรักษาความสะอาดทำความสะอาด 3 ครั้ง 2.โครงการตรวจจับป้ายผิดกฎหมาย / 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาค 2562 มีการกวดขัน ควบคุม การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายในที่สาธารณะ ถนนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยถนนสายหลักและถนนสายรอง ดังนี้ ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนนิมิตใหม่ ถนนเลียบคลองสอง ถนนคู้บอน ถนนหทัยราษฎร์ และถนนพระยาสุเรนทร์ ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนไมตรีจิต ถนนประชาร่วมใจ และถนนหทัยมิตร จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบทุกวัน จำนวน 2 -3 นาย พบป้ายที่กระทำความผิด จำนวน 68 ป้าย และมีการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบทุกวันผ่านทาง Line โดยรายงานผ่านกลุ่ม ทก.กท.เหนือ+ตะวันออก เดือนพฤศจิกายน 2562 ระหว่างวันที่ 1 -25 พฤศจิกายน 2562 พบป้ายที่กระทำผิด จำนวน 72 ป้าย / 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..มีการกวดขัน ควบคุม การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายในที่สาธารณะ ถนนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยถนนสายหลักและถนนสายรอง ดังนี้ ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนนิมิตใหม่ ถนนเลียบคลองสอง ถนนคู้บอน ถนนหทัยราษฎร์ และถนนพระยาสุเรนทร์ ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนไมตรีจิต ถนนประชาร่วมใจ และถนนหทัยมิตร จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบทุกวัน จำนวน 2 -3 นาย พบป้ายที่กระทำความผิด จำนวน 68 ป้าย และมีการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบทุกวันผ่านทาง Line โดยรายงานผ่านกลุ่ม ทก.กท.เหนือ+ตะวันออกและในเดือนธันวาคม 2562 พบป้ายที่กระทำผิด จำนวน 64 ป้าย 3.โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ / 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคม 2562 จุดบริการประชาชนมีจำนวน 2 จุด ได้แก่ 1.หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ถนนไทยรามัญ 2.สี่แยกกีบหมู ถนนเจริญพัฒนา จัดรถสายตรวจไว้บริการตามจุดดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 2 - 4 นาย ระหว่าวันที่ 1 - 20 ตุลาคม 2562 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 21 ราย มีการรายงานทุกสัปดาห์ส่งให้กับทางสำนักเทศกิจ และเดือนพฤศจิกายน 2562 ยังปฏิบัติหน้าที่ภารกิจตามปกติ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 13 ราย / 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จุดบริการประชาชนมีจำนวน 2 จุด ได้แก่ 1.หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ถนนไทยรามัญ 2.สี่แยกกีบหมู ถนนเจริญพัฒนา จัดรถสายตรวจไว้บริการตามจุดดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 2 - 4 นาย ระหว่าวันที่ 1 - 20 ตุลาคม 2562 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 21 ราย มีการรายงานทุกสัปดาห์ส่งให้กับทางสำนักเทศกิจ และเดือนธันวาคม 2562 ยังปฏิบัติหน้าที่ภารกิจตามปกติ ใช้บริการ จำนวน 10 ราย 4.โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร/ 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนตุลาคม 2562 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 โรงเรียน ปิดภาคเรียน ระหว่าวันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง 2.โรงเรียนวัดคู้บอน 3.โรงเรียนสุเหร่าคลองแสนแสบ 4.โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด 5.โรงเรียนบางชัน 6.โรงเรียนวัดแป้นทอง 7.โรงเรียนวัดลำกระดาน 8.โรงเรียนประชาราษฎร์ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจรประจำจุดตามโรงเรียนดังกล่าว วันละ 1 - 2 คน เวลา 06.00 - 09.00 น. และ เวลา 14.00 - 16.00 น. ขณะการปฏิบัติหน้าที่มีการถ่ายภาพส่งเข้าใน Line กลุ่ม school care ทุกครั้ง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม / 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เดือนตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ผลการปฏัติงานตั้งแต่วันที่ 1-24 ต.ค.62 1.ตรวจตู้เขียว 3 จุด 3 ครั้ง/วัน/จุดรวม 216 ครั้ง 2.ตรวจกล้อง CCTV 3 จุด 3ครั้ง/วัน/จุด รวม 216 ครั้ง 3.ตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง 3 จุด 1 ครั้ง/วัน/จุด รวม 72 ครั้ง 4.ตรวจป้ายประชาสัมพันธ์ 3 จุด 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 216 ครั้ง 5.ฝ่ายรักษาความสะอาดทำความสะอาด 3 ครั้ง / 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ผลการปฏัติงานตั้งแต่วันที่ 1-23 ธ.ค.62 1.ตรวจตู้เขียว 3 จุด 3 ครั้ง/วัน/จุดรวม 216 ครั้ง 2.ตรวจกล้อง CCTV 3 จุด 3ครั้ง/วัน/จุด รวม 216 ครั้ง 3.ตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง 3 จุด 1 ครั้ง/วัน/จุด รวม 72 ครั้ง 4.ตรวจป้ายประชาสัมพันธ์ 3 จุด 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 216 ครั้ง 5.ฝ่ายรักษาความสะอาดทำความสะอาด 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ-จุดบริการประชาชนมีจำนวน 2 จุด ได้แก่ 1.หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ถนนไทยรามัญ 2.สี่แยกกีบหมู ถนนเจริญพัฒนา จัดรถสายตรวจไว้บริการตามจุดดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 2 - 4 นาย เดือนมกราคม 2563 ยังปฏิบัติภารกิจตามปกติ ใช้บริการ จำนวน 10 ราย และเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ยังปฏิบัติภารกิจตามปกติมีผู้ใช้บริการ จำนวน 10 ราย ในเดือนมีนาคม 2563 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 9 ราย 2 โครงการกวดขันการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย-มีการกวดขัน ควบคุม การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายในที่สาธารณะ ถนนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยถนนสายหลักและถนนสายรอง ดังนี้ ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนนิมิตใหม่ ถนนเลียบคลองสอง ถนนคู้บอน ถนนหทัยราษฎร์ และถนนพระยาสุเรนทร์ ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนไมตรีจิต ถนนประชาร่วมใจ และถนนหทัยมิตร จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบทุกวัน จำนวน 2 -3 นาย พบป้ายที่กระทำความผิด จำนวน 72 ป้าย และมีการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบทุกวันผ่านทาง Line โดยรายงานผ่านกลุ่ม ทก.กท.เหนือ+ตะวันออกและในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบป้ายที่กระทำผิด จำนวน 72 ป้าย และในเดือนมีนาคม 2563 พบป้ายผิดกฎหมาย จำนวน 70 ป้าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1.โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจจุดบริการประชาชนมีจำนวน 2 จุด ได้แก่ 1.หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ถนนไทยรามัญ 2.สี่แยกกีบหมู ถนนเจริญพัฒนา จัดรถสายตรวจไว้บริการตามจุดดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 2 - 4 นาย ระหว่าวันที่ 1 - 20 ตุลาคม 2562 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 21 ราย มีการรายงานทุกสัปดาห์ส่งให้กับทางสำนักเทศกิจ และเดือนพฤศจิกายน 2562 ยังปฏิบัติหน้าที่ภารกิจตามปกติ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 13 ราย เดือนธันวาคม 2562 ยังปฏิบัติหน้าที่ภารกิจตามปกติ ใช้บริการ จำนวน 10 ราย และเดือนมกราคม 2563 ยังปฏิบัติภารกิจตามปกติ ใช้บริการ จำนวน 10 ราย เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ยังปฏิบัติภารกิจตามปกติ มีผู้ใช้บริการ จำนวน 10 ราย ในเดือนมีนาคม 2563 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 9 ราย ในเดือนเมษายน 2563 มีผู้มาใช้บริการ จำนวน 5 ราย ในเดือนพฤษภาคม 2563 มีผู้มาใช้บริการ 5 รายในเดือนมิถุนายน 2563 มีผู้มาใช้บริการ 4 ราย 2.โครงการกวดขันการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฏหมายการติดตั้งป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายในที่สาธารณะ ถนนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยถนนสายหลักและถนนสายรอง ดังนี้ ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนนิมิตใหม่ ถนนเลียบคลองสอง ถนนคู้บอน ถนนหทัยราษฎร์ และถนนพระยาสุเรนทร์ ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนไมตรีจิต ถนนประชาร่วมใจ และถนนหทัยมิตร จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบทุกวัน จำนวน 2 -3 นาย พบป้ายที่กระทำความผิด จำนวน 72 ป้าย และมีการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบทุกวันผ่านทาง Line โดยรายงานผ่านกลุ่ม ทก.กท.เหนือ+ตะวันออกและในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบป้ายที่กระทำผิด จำนวน 72 ป้าย และในเดือนมีนาคม 2563 พบป้ายผิดกฎหมาย จำนวน 70 ป้าย และในเดือนเมษายน พบป้ายผิดกฎหมาย จำนวน 35 ป้าย และในเดือนพฤษภาคม พบป้ายผิดกฎหมาย จำนวน 30 ป้าย และเดือนมิถุนายน พบป้ายผิดกฏหมาย จำนวน 30 ป้าย 3.โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและจุดเสี่ยง ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 4.1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
4.1  ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้ดำเนินการตรวจสถานประกอบการในพื้นที่เขตคลองสามวา. จำนวน. 24 แห่ง. ทุกแห่งผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์สุขาภิบาลทุกแห่งคิดเป็น. 100%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการตรวจสุขลักษณะโรงอาหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 แห่ง -ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลร้านจำหน่ายอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ทและตลาด จำนวน 59 แห่ง ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับ ดี - ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางเคมีด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นแยกตามพารามิเตอร์ตรวจวัด ได้แก่ บอแรกซ์, ฟอร์มาลีน, สารฟอกขาว, สารกันรา, ยาฆ่าแมลง, โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, สีสังเคราะห์, กรดแร่อิสระ และไอโอดีน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ มินิมาร์ท. ตลาด, ร้านจำหน่ายอาหาร และโรงเรียน จำนวน 730 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน 710 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 20 ตัวอย่าง ได้ออกคำแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงด้านสุขลักษณะและดำเนินการติดตามผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตรวจสุขลักษณะโรงอาหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน - แห่ง -ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลร้านจำหน่ายอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ทและตลาด จำนวน 65 แห่ง ผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับ ดี -ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางเคมีด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นแยกตามพารามิเตอร์ตรวจวัด ได้แก่ บอแรกซ์, ฟอร์มาลีน,สารฟอกขาว,สารกันรา,ยาฆ่าแมลง,โคลิฟอร์มแบคทีเรีย,สีสังเคราะห์,กรดแร่อิสระ และไอโอดีน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ มินิมาร์ท, ตลาด, ร้านจำหน่ายอาหาร และโรงเรียน จำนวน 730 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน 710 ต้วอย่าง พบการปนเปื้อน 20 ตัวอย่าง ได้ออกคำแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงด้านสุขลักษณะและดำเนินการติดตามผล

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 9.1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
9.1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองได้ประสานฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และฝ่ายโยธา ในการดำเนินการ หาข้อมูลในการจัดทำคำสั่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายปกครองได้ประสานฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และฝ่ายโยธา ในการดำเนินการเพื่อประกอบตัวชี้วัด และฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะให้เอกสารประกอบ ฝ่ายโยธาได้ตอบหนังสือในการจัดทำ Street Furniture ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของสำนักการโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายปกครองได้ประสานฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธา ในการดำเนินการ และเก็บเอกสาร/หลักฐานเข้าแฟ้มเพื่อรอรับการตรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายปกครองได้ประสานทุกฝ่ายจัดส่งเอกสารที่ได้ดำเนินการตามครบ 7 กิจกรรม และได้ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 100 รวมทั้งสิ้น 211 ชุด และได้ความพึงพอใจจากประชาชนในการใช้ถนนเส้นเลียบคลองสอง ร้อยละ 94.58 และรายงานสรุปผลการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 8 เสร็จสิ้นแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) 5.1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
5.1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :166.29

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
166.29

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี ได้ จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ (1)ที่ว่างหลังบิ๊กซีมาเก็ต พื้นที่ 19 ไร่ 2 งาน 14.42 ตร.ว.(2)ที่ว่างหลังสนามฟุตบอลgrand keeper พื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน 50.44 ตร.ว.(3)ที่ว่างข้างซอยพระยาสุเรนทร์ 4 พื้นที่ 47 ไร่ 2 งาน 82.13 ตร.ว.(4)ที่ว่างข้างบิ๊กซีมาเก๊ต พื้นที่ 34 ไร่ 1 งาน 44.84 ตร.ว.(5)ที่ว่างข้างหมู่บ้านจามจุรี พื้นที่ 33 ไร่ 2 งาน 2.32 ตร.ว.(6) ที่ว่างข้างหมู่บ้านทัศคาน่า พื้นที่ 43 ไร่ 70.29 ตร.วา (7)ที่ว่างข้างหมู่บ้านพึงใจ พื้นที่8 ไร่ 27.49 ตร.ว.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว(สวนหย่อม/สวนสาธารณะ ประเภทที่ 7) ได้จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ (1)สวนหย่อมหมู่บ้าน K.RIZ town ถนนไทยรามัญ พื้นที่ 1 งาน 50 ตร.วา (2)สวนหย่อมหมู่บ้าน K.RIZ town ถนนไทยรามัญ พื้นที่ 2 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว(สวนหย่อม/สวนสาธารณะ 7ประเภท) ได้จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ (1)สวนหย่อมหมู่บ้านพาทาดกเนีย ถนนปัญญา-รามอินทรา พื้นที่ 1 งาน (2) สวนหย่อมหมู่บ้านเคริชทาวน์ ถนนไทรามัญ พื้นที่ 1 งาน 50 ตร.วา (3)สวนหย่อมหมู่บ้านเดอะริคโค่เรสซิเด้นซ์ ถนนไทรามัญ พื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 99 ตร.วา (4)สวนหย่อมหมู่บ้านเดอะริคโค่เรสซิเด้นซ์ ถนนไทรามัญ พื้นที่ 1 งาน 60 ตร.วา (5)สวนหย่อมหมู่บ้านมายโฮม พื้นที่ 3 งาน (6)สวนหย่อมหมู่บ้านฮาบีเทียยาร์ด ถนนปัญญาซาฟารี พื้นที่ 1 ไร่ 50 ตร.วา (7) สวนหย่อมหมู่บ้านประภาทรัพย์ ถนนหทัยราษฎร์ 39 พื้นที่ 1 ไร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี(สวน 9 ประเภท) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ (1)พื้นที่เกษตรกรรมนาข้าว ซอยวัดสุขใจ 5 พื้นที่ 4 ไร่ 44 งาน (2)พื้นที่เกษตรกรรมนาข้าว ซอยวัดสุขใจ 34 พื้นที่ 16 ไร่ 1 งาน (3) ที่ว่างข้างซอยวัดสุขใจ 6 พื้นที่ 7 ไร่ 1 งาน 25 ตร.วา (4) พื้นที่ไม้ยืนต้นลานวัดสุขใจ พื้นที่ 16 ไร่ 1 ตร.วา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 7.1 ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 1. ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
7.1 ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
    1. ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เขตคลองสามวามีข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาการชำระเงินไปถึงเดือนสิงหาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขตคลองสามวามีข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาการชำระเงินไปถึงเดือนสิงหาคม 2563 หมายเหตุ รอผลสรุปการบังคับใช้กฎหมายภาษี กับบลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่ ต.ค. 62-24 มี.ค.63 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,004,405.80 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยุ่ระว่างเตรียมความพร้อมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขณะนี้อยู่ระว่างการขยายระยะเวลาการชำระเงินไปถึงเดือนสิงหาคม 2563 มีลูกหนี้มาชำระตั้งแต่ ต.ค.62- พ.ค. 63 จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 609.10บาท ยอดจัดก็บทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ ต.ค.62 - 23 มิ.ย. 2563 ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นเงิน 6,072,397.80 บาท ภาษีบำรุงท้องที่เป็นเงิน 190,162.43 บาท ภาษีป้ายเป็นเงิน 7,486,016 บาท รวมภาษีทั้งหมด 13,748,576.48 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผู้เสียภาษีจำนวน 20.725 ราย ออกใบแจ้งการปะเมินทุกรายคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) 7.1 ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 2. ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
7.1 ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
    2. ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีลูกหนี้มาชำระภาษีตั้งแต่ต.ค.2562-ธ.ค.2562มียอดชำระเงิน 2,470 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีลูกหนี้มาชำระภาษีตั้งแต่ต.ค.2562-ธ.ค.2562มียอดชำระเงิน 2,470 บาท ยอดชำระภาษีบำรุงท้องที่เดือน ก.พ. เป็นเงิน 20,825.30 บาท หมายหตุ รอผลสรุปการบังคับใช้กฎหมายภาษี กับลูกหนี้ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การดำเนินงานขั้นตอนการบังคับภาษี โดยมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้างชำระภาษี จากเดิมจากภายใน พ.ค. 2563 เป็นภายใน ก.ย. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กองรายได้ได้ยกเลิกตัวชี้วัด ตามตัวชี้วัดที่ 7.2

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด