ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50460000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :119.80

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.27

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
119.80

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตรายในพื้นที่เขตได้ จำนวน 4.91 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตรายในพื้นที่ได้ จำนวน 5012 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตรายในพื้นที่เขตได้ 6.33 ตัน โดยการคัดแยกมูลฝอยตามเส้นทางการเก็บขนมูลฝอยและการจัดกิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ , ขยะอิเลคทรอนิกส์ และขยะอันตรายอื่นๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด