ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50460000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1   ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :85.92

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.24

100 / 100
2
31.07

100 / 100
3
58.14

100 / 100
4
85.92

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ค่าครุภัณพ์ จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 4,161,500.-.บาท 1.1 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 652,000.-บาท 1.2 ก่อหนี้แล้วยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 2 รายการ (ฝ่ายการศึกษา) เป็นเงิน 41,800.-บาท 1.3 ยังไม่ก่อหนี้ จำนวน 2 รายการ (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายโยธา) เป็นเงิน 3,467,700.-บาท 2.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน60,013,000.-บาท 2.1 ฝ่ายการโยธา จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 52,723,000.-บาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์ 2.2 ฝ่ายการการศึกษา จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 7,290,000.-บาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์ 2.3 โครงการต่อเนื่อง ปี 63 - 64 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,000,000.-บาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดลำกระดาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เป้าหมาย 54% ต่ำกว่าเป้าหมาย 22.93%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายการคลังได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 24 มิถุนายน 2563 = 58.14%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายการคลังได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ไตรมาส 4 ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 = 85.92 % / 24/9/2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.1 การจัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2  ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     2.2.1 การจัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานสรุปยอดทรัพย์สินและตรวจสอบตรวจนับทรัพย์สินตั้งแต่เริ่มได้จนถึงปีปัจจุบัน2562 เรียบร้อยแล้ว พร้อมรายงานสำนักการคลัง ตามหนังสือสำนักงานเขตคลองสามวาที่ กท 8308/7522 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานสรุปยอดทรัพย์สินและตรวจสอบตรวจนับทรัพย์สินตั้งแต่เริ่มได้จนถึงปีปัจจุบัน2562 เรียบร้อยแล้ว พร้อมรายงานสำนักการคลัง ตามหนังสือสำนักงานเขตคลองสามวาที่ กท 8308/7522 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานสรุปยอดทรัพย์สินและตรวจสอบตรวจนับทรัพย์สินตั้งแต่เริ่มได้จนถึงปีปัจจุบัน2562 เรียบร้อยแล้ว พร้อมรายงานสำนักการคลัง ตามหนังสือสำนักงานเขตคลองสามวาที่ กท 8308/7522 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานสรุปยอดทรัพย์สินและตรวจสอบตรวจนับทรัพย์สินตั้งแต่เริ่มได้จนถึงปีปัจจุบัน2562 เรียบร้อยแล้ว พร้อมรายงานสำนักการคลัง ตามหนังสือสำนักงานเขตคลองสามวาที่ กท 8308/7522 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2   ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการและรายงานงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งสำนักงานตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเขตคลองสามวาที่ กท 8308/7995 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการและรายงานงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งสำนักงานตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเขตคลองสามวาที่ กท 8308/7995 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการและรายงานงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งสำนักงานตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเขตคลองสามวาที่ กท 8308/7995 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการและรายงานงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งสำนักงานตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเขตคลองสามวาที่ กท 8308/7995 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด