ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50460000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) 9. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
9. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ตั้งแต่คำร้องที่ 585-778 จำนวนคำร้อง 193 คำร้อง จำนวนจุด 199 จุด จำนวนบ้าน 505 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้องพร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดรายงานแบบ สภส.2 ส่งสำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ตั้งแต่คำร้องที่ 1-188 จำนวนคำร้อง 187 คำร้อง จำนวนจุด 188 จุด จำนวนบ้าน 494 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้องพร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำรายงานแบบ สภส.2 ส่งสำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ตั้งแต่คำร้องที่ 189-339 จำนวนคำร้อง 149 คำร้อง จำนวนจุด 154 จุด จำนวนบ้าน 428 หลัง และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำอาคาร ตั้งแต่คำร้องที่ 1-21/63 จำนวน 21 คำร้อง จำนวนจุด 22 จุด จำนวนอาคาร 29 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำรายงานแบบ สภส.2 ส่งสำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองครบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 ตั้งแต่คำร้องที่ 340-464/2563 จำนวน 126 คำร้อง จำนวน 128 จุด จำนวนบ้าน 332 หลัง และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำอาคาร ตั้งแต่คำร้องที่ 22-29/63 จำนวน 8 คำร้อง จำนวน 8 จุด จำนวนอาคาร 9 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำรายงาน แบบ สภส.2 ส่งสำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองครบทุกเดือน (ดำเนินการตามแนวทางหนังสือที่ กท 1703/2718 ลว. 12 พ.ย.2562 ให้ดำเนินการลงจุดตั้งแต่เดือน ก.ย.2562-สิงหาคม 2563)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมายเป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
4.2  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลได้ดำเนินการตามที่กำหนดในตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดทำข้อปฏิบัติในการทำงาน 3 งานของสำนักงานเขตคลองสามวา คือ งานฉีดพ่นหมอกควัน ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล งานจัดพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ของฝ่ายการคลัง และงานสืบค้นและสอบสวนข้อมูลงานทะเบียนของฝ่ายทะเบียน 2.จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามแผน 3. ติดตามผลการใช้ข้อปฏิบัติกลางการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร และ รายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้ข้อปฏิบัติการใช้งานรถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมสำเนาให้สำนักอนามัย 4.เวียนข้อปฏิบัติในการทำงาน 3 งาน ของสำนักงานเขตคลองสามวา คือ งานฉีดพ่นหมอกควัน ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล งานจัดพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ของฝ่ายคลัง และงานสืบค้นและสอบสวนข้อมูลงานข้อมูลงานทะเบียนของฝ่ายทะเบียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1.จัดทำข้อปฏิบัติในการทำงาน 3 งานของสำนักงานเขตคลองสามวา คือ งานฉีดพ่นหมอกควัน ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล งานจัดพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ของฝ่ายการคลัง และงานสืบค้นและสอบสวนข้อมูลงานทะเบียนของฝ่ายทะเบียน 2.จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามแผน 3. ติดตามผลการใช้ข้อปฏิบัติกลางการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร และ รายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้ข้อปฏิบัติการใช้งานรถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมสำเนาให้สำนักอนามัย 4.เวียนข้อปฏิบัติในการทำงาน 3 งาน ของสำนักงานเขตคลองสามวา คือ งานฉีดพ่นหมอกควัน ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล งานจัดพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ของฝ่ายคลัง และงานสืบค้นและสอบสวนข้อมูลงานข้อมูลงานทะเบียนของฝ่ายทะเบียน 5. มีการนำข้อปฏิบัติแนวทาง มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานไปใช้งานในหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการ -ติดตามผลการใช้ข้อปฏิบัติกลางการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร แลรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้งานรถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมสำเนาให้สำนักอนามัย ครั้งที่ 3 -จัดทำสรุปโครงการให้ผู้บริหารรับทราบและทำแฟ้มส่งหลักฐานการดำเนินงานและส่งแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 ส่งสำนักอนามัย ทันภายในกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมายเป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
4.1  ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองได้เข้ารับการอบรมการให้ความรู้เรื่องการพัฒนาฐานข้อมูล ที่สำนักยุทธศาสตร์ จำนวน 2. วัน. และจัดทำรายงานสรุปให้ผู้บริหารทราบแล้ว. และอยู่ระหว่างรอการประสานการดำเนินการจากสำนักยุทธศาสตร์ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายปกครองได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 4.1 การปรับปรุงฐานข้อมูลของสำนักงานเขตคลองสามวา ว่าแนวทางที่ต้องดำเนินการอยู่ระหว่างปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม คาดว่าจะเวียนแจ้งหน่วยงานได้ภายในสัปดาห์หน้า สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้หน่วยงานส่งผลการทบทวนข้อมูลและแผนการพัฒนาข้อมูลเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (เดิม มกราคม 2563) ซึ่งมีแบบฟอร์มให้หน่วยงานดำเนินงาน หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0502/231 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานมอบหมายผู้รับผิดชอบ จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กทม. 1 และฝ่ายปกครองได้เข้าร่วมประชุมหาแนวทางการดำเนินงานตามวันเวลา ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0502/230 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน สังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ สยป. 4.1 (2) และแบบ สยป. 4.1 (4) ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และฝ่ายปกครองได้ประสานทุกฝ่ายในการดำเนินงานตามแบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และฝ่ายปกครองได้ดำเนินการจัดส่งแบบข้อมูลรายงาน ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 1/2563 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายปกครองได้ประสานทุกฝายในการส่งข้อมูลต่างๆ ตามรายละเอียด 9 รายการ และรวบรวมเพื่อลงในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานเขตคลองสามวา และจัดส่งเอกสารให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลตามที่สั่งการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายปกครองได้เวียนแจ้งหนังสือให้ทุกฝ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามรายละเอียดที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลง / แก้ไข ให้ส่งข้อมูลให้ฝ่ายปกครองภายในวันที่ 8 กันยายน 2563 หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง

** สรุปผลการดำเนินงาน **