ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50460000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
3.1   ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2562 จำนวน 82 เรื่อง และได้ดำเนินการแล้ว จำนวน เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน เรื่อง และไม่มีการรายงานเกินกำหนดแต่อย่างใด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 18 มีนาคม 2563 จำนวน 302 เรื่อง แยกเป็นดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 232 เรื่อง คิดเป็น 76.82% อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 70 เรื่อง คิดเป็น 23.18% และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 18 มีนาคม 2563 ยังไม่มีการรายงานเกินกำหนดแต่อย่างใด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายปกครอง ได้รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 155 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 325 เรื่อง แยกเป็นดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 216 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 109 เรื่อง และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 ยังไม่มีการรายงานเกินกำหนดแต่อย่างใด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายปกครอง ได้รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 155 ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม - 30 กันยายน 2563 จำนวน 325 เรื่อง แยกเป็นดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 284 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 41 เรื่อง และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 1,385 เรื่อง และไม่มีการรายงานเกินกำหนดแต่อย่างใด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) 2. การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด โครงการ "การอนุญาตแบบบ้านฟรี ภายใน 2 วัน ตามแบบบ้านมาตรฐาน"
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมายเป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
3.2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
       2. การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด  โครงการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการออกใบอนุญาตแบบบ้านฟรี ภายใน 2. วัน. ตั้งแต่วันที่. 1. พฤศจิกายน - 27. ธันวาคม 2562. จำนวนทั้งสิ้น. 32 ราย และทุกรายสามารถดำเนินการได้ภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายโยธาดำเนินการออกใบอนุญาตแบบบ้านฟรี ภายใน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 25 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 89 ราย และทุกรายสามารถดำเนินการออกใบอนุญาตได้ภายใน 2 วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการออกใบอนุญาตแบบบ้านฟรี ภายใน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 รวมทั้งสิ้น 77 ราย และทุกรายสามารถดำเนินการออกใบอนุญาตได้ภายใน 2 วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการออกใบอนุญาตแบบบ้านฟรี ภายใน 2 วัน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563 จำนวนทิ้งสิ้น 298 เรื่อง และทุกเรื่องสามารถดำเนินการได้ภายใน 2 วัน และประชาชนผู้ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด 1. โครงการ Best Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ "บึงแบนตาโพ Slow life & happy with people"
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
      1. โครงการ Best Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองดำเนินการจัดทำโครงการเสนอผู้อำนวยการเขต และประส่นทุกฝ่ายในการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝายปกครองได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการ "บึงแบนตาโพ Slow life & happy with people" ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยเชิญทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและฝ่ายปกครองได้จัดทำกำหนดการรูปแบบกิจกรรมที่จะจัด ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันระดมความคิดเห็น เสนอแนะกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีมากกว่าที่กำหนดไว้ในโครงการ เช่น กิจกรรมตัดผม และได้ออกพื้นที่บึงแบนตาโพเพื่อสำรวจความพร้อมในการดำเนินการ และส่งรายงานในวันดังกล่าวทางไลน์ Best Service ของสำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว / 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองประสานฝ่ายโยธาในการนำหินคลุกมาลงในบริเวณรอบบึงแบนตาโพ เพราะที่จัดการหน้าดินไป ดินยังไม่แข็งตัว ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ซึ่งที่คาดว่าจะกำหนดดำเนินการในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ทำให้ต้องเลื่อนออกไป และในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหารเขตได้ลงไปดูพิ้นที่บริเวณบึงว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว / 13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ลงเข็ม สร้างคันบึง ป้องกันการทรุดตัวของตลิ่งอย่างต่อเนื่อง / วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า Best Service 2563 "บึงแบนตาโพ Slow life & happy with people" พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และผู้แทนฝ่ายโยธา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง เขตคลองสามวา พร้อมนี้ได้พูดคุย หารือ ถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายโยธา และวันนี้ได้ปรับพื้นที่ พร้อมลงหินคลุกบริเวณรอบบึง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายปกครองได้ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำรายละเอียดในการดำเนินการของบึงแบนตาโพ และระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 20 มิถุนายน 2563 ฝ่ายโยธาได้จัดทำทางเดินบริเวณรอบบึงและออกแบบการทำอัตลักษณ์ของบึง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะได้ปลูกต้นไม้ เช่น ต้นเข็ม และฝ่ายปกครองจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานในการดำเนินการต่าง ๆ จากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าแฟ้มเพื่อรอรับการตรวจต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายปกครอง ได้นำทีมผูํบริหารเขตตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ Best Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.3   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการสำรวจความพึงพอใจ. วันที่. 19. ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้. เขตบางพลัด. กรุงเทพมหานคร. เพื่อระดมความคิดเห็นในการออกแบบสำรวจความพึงพอใจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. และกองงานผู้ตรวจราชการได้เวียนแจ้งเกณธ์การทอดแบบสำรวจให้ทุกหน่วยงานรับทราบแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายปกครองได้รับหนังสือจากกองงานผู้ตรวจราชการ ที่ กท 0409/286 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เรื่อง ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตคลองสามวาได้รับคะแนนความพึงพอใจ = 4.475 (คะแนนเต็ม 5) และให้สำนักงานเขตนำข้อที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจ น้อยที่สุด อย่างน้อย 2 อันดับ นำไปพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น และรายงานกองงานผู้ตรวจราชการ พร้อมเอกสาร/หลักฐานประกอบ ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เพื่อกองงานผู้ตรวจราชการจักได้รวบรวมรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ฝ่ายปกครองได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่กองงานผู้ตรวจราชการ ว่าสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จะเข้าทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ครั้งที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 และได้เข้าทอดแบบสำรวจฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอผลคะแนน ครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายปกครองได้รับหนังสือจากกองงานผู้ตรวจราชการ ที่ กท 0409/803 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่าสำนักงานเขตคลองสามวาได้รับผลคะแนนความพึงพอใจ = 4.404 และได้เวียนแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด