ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50020000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :95.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.73

100 / 100
2
39.56

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
95.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เร่งดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด เร่งรัดติดตามการก่อหนี้หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันในทุกรายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ และดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณงวดที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ชะลอการดำเนินการ เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคิด-19 ทำให้ยอดเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไปด้วย -ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนอย่างประหยัด -ดำเนินการเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณ เนื่องจากผลกระทบการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมเร่งรัดการเบิกจ่ายทุกหมวดรายการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดส่งงบการเงินประจำปีแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.การบันทึกบัญชี -บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเงินรับ ถึงเดือน มีนาคม 2563 -บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเงินจ่าย ถึงเดือน มีนาคม 2563 -บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ถึงเดือน มีนาคม 2563 -บันทึกการผ่านรายการจากสมุดบัญชีรายวันฯ ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท ถึงเดือน มีนาคม 2563 -บันทึกรายการในสมุดบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร ถึงเดือน มีนาคม 2563 2.จัดทำรายงานประจำเดือน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย -งบทดลอง -รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย -รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย -งบเงินคงเหลือ -รายงานเงินฝากธนาคาร -รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร -รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร – เงินนอกงบประมาณ -งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร -รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก -รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้ -รายงานรายได้กรุงเทพหานคร -รายงานรายได้แผ่นดิน -รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม. -รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม. – งบกลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำรายงานประจำเดือน ประกอบด้วย - งบทดลอง - รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย - รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย - งบเงินคงเหลือ - รายงานเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร – เงินนอกงบประมาณ - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร - รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก - รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้ - รายงานรายได้กรุงเทพหานคร - รายงานรายได้แผ่นดิน - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม. - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม. – งบกลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. การบันทึกบัญชี - บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเงินรับ ถึงเดือน สิงหาคม 2563 - บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเงินจ่าย ถึงเดือน สิงหาคม 2563 - บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ถึงเดือน สิงหาคม 2563 - บันทึกการผ่านรายการจากสมุดบัญชีรายวันฯ ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท ถึงเดือน สิงหาคม 2563 - บันทึกรายการในสมุดบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร ถึงเดือน สิงหาคม 2563 2. จัดทำรายงานประจำเดือน ถึงเดือน กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย - งบทดลอง - รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย - รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย - งบเงินคงเหลือ - รายงานเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร – เงินนอกงบประมาณ - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร - รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก - รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้ - รายงานรายได้กรุงเทพหานคร - รายงานรายได้แผ่นดิน - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม. - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม. – งบกลาง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) พร้อมส่งสำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการรายงานพัสดุประจำปี 2562 2.ส่งตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนรถ ที่สำนักงานขนส่งทางบก 3.คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน 4.ดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายขายทอดตลาด 5.ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด และมีกำหนดดำเนินการขายทอดตลาดในวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไม่สามารถดำเนินการขายทอดตลาดได้ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นประมูล อยู่ระหว่างดำเนินการทำหนังสือหารือไปที่กรมบัญชีกลาง พร้อมทำเรื่องขอยกเว้นการขายทอดตลาดเสนอผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **