ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50020000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :92.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
92.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการได้ถูกต้อง และทุกฝ่ายเร่งดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนตามที่ได้รับแจ้ง พร้อมรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ฝ่ายปกครองรวบรวมเรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทางและประสานทุกฝ่ายเร่งดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนตามที่ได้รับแจ้ง พร้อมรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ฝ่ายปกครองรวบรวมเรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทางและประสานทุกฝ่ายเร่งดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนตามที่ได้รับแจ้ง พร้อมรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายปกครองรวบรวมเรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทางและประสานทุกฝ่ายเร่งดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนตามที่ได้รับแจ้ง พร้อมรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมหานาคร่วมกับสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ และสำนักการจราจรและขนส่ง โดยดำเนินการซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง จัดทำจุดแลนด์มาร์คร่วมกับสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง และสถาบันการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมหานาค ซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง จัดทำจุดแลนด์มาร์คร่วมกับสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง และสถาบันการศึกษา - จัดประชุมเครือข่ายเพื่อร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนาทำกราฟฟิตี้ บริเวณพื้นที่ริมคลองมหานาค

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ขอความร่วมมือเด็กในชุมชนระหว่างปิดภาคเรียนให้ร่วมออกแบบ วาดภาพ สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการทำกราฟฟิตี้ริมคลองมหานาค และฝ่ายรักษาความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนมัสยิดมหานาคเพื่อรณรงค์การลดและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง - ร่วมกับสถาบัน USJ และเยาวชนในพื้นที่ชุมชนริมคลองทำกราฟิตี้บริเวณกำแพงริมทางเดินเรียบคลองมหานาค

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- พัฒนาพื้นที่ริมคลองเพิ่มเติมร่วมกับสถาบัน USL พร้อมประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.48


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.56

100 / 100
3
4.56

0 / 0
4
4.48

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผู้บริหารและข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายบริหารราชการโดยยึดหลัก การบริหารราชการที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ผู้แทนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจกับประชาชนที่มาขอรับบริการด้านต่างๆ ที่สำนักงานเขต จำนวน 250 ชุด - คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อรับทราบปัญหาภายในพื้นที่และเร่งดำเนินการ - ผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1/2563 เมื่อปรับตามน้ำหนักแล้วเท่ากับ 4.563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ผู้บริหารและข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายบริหารราชการโดยยึดหลัก การบริหารราชการที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ - ผู้แทนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจกับประชาชนที่มาขอรับบริการด้านต่างๆ ที่สำนักงานเขต ครั้งที่ 2 จำนวน 250 ชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อรับทราบปัญหาภายในพื้นที่และเร่งดำเนินการ และผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2/2563 เมื่อปรับตามน้ำหนักแล้วเท่ากับ 4.480

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด