ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50020000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางและวางแผนการเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทบทวนสถานะข้อมูลเชิงพื้นที่ปัจจุบันและจัดลำดับความสำคัญของภารกิจจากบัญชีข้อมูลเชิงพื้นที่ และจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดทำคำสั่งคณะทำงานนำเข้าฐานข้อมูลระดับเขตพร้อมจัดประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงแนวทางการนำเข้าฐานข้อมูลตามแบบ สยป. - จัดทำบัญชีข้อมูลเชิงพื้นที่เขตตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่จำนวน 9 รายการ เพื่อนำเข้าระบบฐานข้อมูล - นำเข้าฐานข้อมูลในระบบพร้อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

นำเข้าฐานข้อมูลในระบบ พร้อมให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอัพเดทและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการหลังจากมีหนังสือแจ้งฝ่ายต่างๆในเรื่องการใช้รถยนต์ให้ได้มาตรฐานอาชีวอนามัย - อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน ขออนุมัติโครงการนำงานที่มีความเสี่ยงมาจัดการความเสี่ยง เวียนแจ้งข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้ส่วนราชการในสังกัดรับทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปฏิบัติตามโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน ทั้ง 3 ส่วนราชการ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ พร้อมจัดทำข้อปฎิบัติเพื่อนำไปใช้ในหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สรุปผลการดำนินการ เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของโครงการ - รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักอนามัยทราบเรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **