ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50120000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) ตัวชี้วัดที่ 2.1.ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัดที่ 2.1.ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :53.98

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.73

100 / 100
2
41.26

100 / 100
3
53.98

100 / 100
4
75.87

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ ประจำเดือนธันวาคม 2562 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 10.73

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 41.26

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 53.98

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ ประจำเดือนกันยายน 2563 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 75.87

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ตัวชี้วัดที่ 2.2 คะแนนของความสำเร็จในการจัดทำงบการเงิน 1.คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง 2.คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2562 ทันเวลาและถูกต้อง
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 คะแนนของความสำเร็จในการจัดทำงบการเงิน
1.คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง 
2.คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2562 ทันเวลาและถูกต้อง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ป.กทม. ที่ กท 5108/9903, ผอ.กองบัญชี ที่ กท 5108/9904,ผอ.สตน. ที่ กท 5108/9905 และ ผวก.ตรวจเงินแผ่นดิน ที่ กท 5108/9906 ลว. 26 พ.ย. 2562) 2.ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ต.ค. 62 แล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562, อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานการเคลื่อนไหวทรัพย์สินทุกประเภท ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 62-31 ธ.ค. 62)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.รายงานงบการเงินประจำเดือนเรียบร้อย 2.รายงานการเคลื่อนไหวทรัพย์สินทุกประเภท ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 62-31 ธ.ค. 62) 3.รายงานการเคลื่อนไหวทรัพย์สินทุกประเภท ประจำไตรมาส ที่ 2 (1 ม.ค.63-31 มี.ค.63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดทำรายงานการเคลื่อนไหวทรัพย์สินทุกประเภท ประจำไตรมาส ที่ 3 (1 เม.ย.63 - 30 มิ.ย. 63)เรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ดำเนินการจัดทำรายงานการเคลื่อนไหวทรัพย์สินทุกประเภท ประจำไตรมาส ที่ 4 (1 ก.ค 63 - 30 ก.ย. 63)เรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **