ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50120000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) (ตัวชี้วัดเจรจา) 3. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
(ตัวชี้วัดเจรจา) 3. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ได้จัดส่งแผนการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562 ตามหนังสือ ที่ กท 5103/7307 ลว. 30 ตุลาคม 2561 2.จัดทำแผนการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ/แผนการกำจัดผักตบและวัชพืชในคูคลอง 3.คลอง/ลำรางในพื้นที่ จำนวน 34 คลองโดยใช้แรงงานเขต 31 คลอง ความยาว 47,536 เมตร โดยการจ้างเหมา 3 คลอง ความยาว 4,548 เมตร ( อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารในการทำสัญญา 3 คลอง) 4.ท่อระบายน้ำจำนวน 68 ซอย ความยาว 49,414 เมตร โดยใช้แรงงานเขต 57 ซอย ความยาว 31,082 เมตร โดยการจ้างเหมา 11 ซอย ความยาว 18,332 เมตร ( อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารในการทำสัญญา 11 ซอย)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนฯ จำนวน 68 ซอย แล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2.กำจัดผักตบและวัชพืนในคูคลองตามแผนฯ จำนวน 34 คลอง แล้วเสร็จ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายนำ้ตามแบบสนน.01และแบบสนน.02

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนฯ จำนวน 68 ซอย แล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2.กำจัดผักตบและวัชพืนในคูคลองตามแผนฯ จำนวน 34 คลอง แล้วเสร็จ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายนำ้ตามแบบสนน.01และแบบสนน.02 3.จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง จำนวน 6 ครั้ง 4.ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมขัง จำนวน 11 จุด 19 เครื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนฯ จำนวน 68 ซอย แล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2.กำจัดผักตบและวัชพืนในคูคลองตามแผนฯ จำนวน 34 คลอง แล้วเสร็จ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายนำ้ตามแบบสนน.01และแบบสนน.02 3.จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง จำนวน 6 ครั้ง 4.มีการซ่อมแซมฝาบ่อพัก ขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ โดยดำเนินการแก้ไขจากเรื่องร้องเรียน ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน130 ฝา 5.ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมขัง จำนวน 11 จุด 19 เครื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) (ตัวชี้วัดเจราจา) 1. (1.1 )ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(ตัวชี้วัดเจราจา) 1. (1.1 )ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :27.21

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.39

100 / 100
2
14.70

100 / 100
3
22.11

100 / 100
4
27.21

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ เพื่อคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ประเภทเศษอาหาร เศษผักเปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ ฯลฯ โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และส่งเสริมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยในชุมชน เพื่อนำไปคัดแยกขยะในบ้านเรือนและชุมชนในการทำน้ำขยะหอม, นำไปรีไซเคิลหรือนำไปขายร้านรับซื้อของเก่า, คัดแยกขยะอันตรายในการทิ้งให้ถูกประเภท มีการจัดการมูลฝอยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ปริมาณขยะที่นำมาใช้ประโยชน์ - เดือนตุลาคม 2561 จำนวน 1796.70 ตัน - เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 1808.11 ตัน - เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1791.75 ตัน รวมจัดเก็บขยะที่นำมาใช้ประโยชน์ 5,396.56 ตัน จากเป้าหมาย 21,461.42 ตัน/ปี หรือ 58.80 ตัน/วัน 3.ปริมาณขยะอินทรีย์ - เดือนตุลาคม 2561 จำนวน 667.50 ตัน - เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 659.60 ตัน - เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 667.85 ตัน รวมจัดเก็บขยะอินทรีย์ 1,994.95 ตัน จากเป้าหมาย 7,997.20 ตัน/ปี หรือ 21.91 ตัน/วัน (เป้าหมาย ร้อยละ 12 คิดเป็น 29,458.62 ตัน/ปี เฉลี่ย 80.71 ตัน/วัน) รวมจัดเก็บขยะทั้ง 2 ประเภท เท่ากับ 7,391.51 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ เพื่อคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ประเภทเศษอาหาร เศษผักเปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ ฯลฯ โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และส่งเสริมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยในชุมชน เพื่อนำไปคัดแยกขยะในบ้านเรือนและชุมชนในการทำน้ำขยะหอม, นำไปรีไซเคิลหรือนำไปขายร้านรับซื้อของเก่า, คัดแยกขยะอันตรายในการทิ้งให้ถูกประเภท มีการจัดการมูลฝอยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ปริมาณขยะที่นำมาใช้ประโยชน์ - เดือนมกราคม 2562 จำนวน 1,814.50 ตัน - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1,717.20 ตัน - เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1,822.70 ตัน รวมจัดเก็บขยะที่นำมาใช้ประโยชน์ 5,354.4 ตัน จากเป้าหมาย 21,461.42 ตัน/ปี หรือ 58.80 ตัน/วัน 3.ปริมาณขยะอินทรีย์ - เดือนมกราคม 2562 จำนวน 671.65 ตัน - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 608.60 ตัน - เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 673.80 ตัน รวมจัดเก็บขยะอินทรีย์ 1,954.05 ตัน จากเป้าหมาย 7,997.20 ตัน/ปี หรือ 21.91 ตัน/วัน (เป้าหมาย ร้อยละ 12 คิดเป็น 29,458.62 ตัน/ปี เฉลี่ย 80.71 ตัน/วัน) รวมจัดเก็บขยะทั้ง 2 ประเภท เท่ากับ 7,308.45 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ เพื่อคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ประเภทเศษอาหาร เศษผักเปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ ฯลฯ โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และส่งเสริมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยในชุมชน เพื่อนำไปคัดแยกขยะในบ้านเรือนและชุมชนในการทำน้ำขยะหอม, นำไปรีไซเคิลหรือนำไปขายร้านรับซื้อของเก่า, คัดแยกขยะอันตรายในการทิ้งให้ถูกประเภท มีการจัดการมูลฝอยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ปริมาณขยะที่นำมาใช้ประโยชน์ - เดือนเมษายน 2562 จำนวน 1,671.50 ตัน - เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1,763.08 ตัน - เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1,872.21 ตัน รวมจัดเก็บขยะที่นำมาใช้ประโยชน์ 5,306.79 ตัน จากเป้าหมาย 21,461.42 ตัน/ปี หรือ 58.80 ตัน/วัน 3.ปริมาณขยะอินทรีย์ - เดือนเมษายน 2562 จำนวน 715.50 ตัน - เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 739 ตัน - เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 699.64 ตัน รวมจัดเก็บขยะอินทรีย์ 2,154.14 ตัน จากเป้าหมาย 7,997.20 ตัน/ปี หรือ 21.91 ตัน/วัน (เป้าหมาย ร้อยละ 12 คิดเป็น 29,458.62 ตัน/ปี เฉลี่ย 80.71 ตัน/วัน) รวมจัดเก็บขยะทั้ง 2 ประเภท เท่ากับ 7,406.93 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ เพื่อคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ประเภทเศษอาหาร เศษผักเปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ ฯลฯ โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และส่งเสริมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยในชุมชน เพื่อนำไปคัดแยกขยะในบ้านเรือนและชุมชนในการทำน้ำขยะหอม, นำไปรีไซเคิลหรือนำไปขายร้านรับซื้อของเก่า, คัดแยกขยะอันตรายในการทิ้งให้ถูกประเภท มีการจัดการมูลฝอยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ปริมาณขยะที่นำมาใช้ประโยชน์ - เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 1,802.70 ตัน - เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 1,879.50 ตัน - เดือนกันยายน 2562 จำนวน - ตัน รวมจัดเก็บขยะที่นำมาใช้ประโยชน์ 3,682.20 ตัน จากเป้าหมาย 21,461.42 ตัน/ปี หรือ 58.80 ตัน/วัน 3.ปริมาณขยะอินทรีย์ - เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 702.5 ตัน - เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 721.15 ตัน - เดือนกันยายน 2562 จำนวน - ตัน รวมจัดเก็บขยะอินทรีย์ 1,423.65 ตัน จากเป้าหมาย 7,997.20 ตัน/ปี หรือ 21.91 ตัน/วัน (เป้าหมาย ร้อยละ 12 คิดเป็น 29,458.62 ตัน/ปี เฉลี่ย 80.71 ตัน/วัน) รวมจัดเก็บขยะทั้ง 2 ประเภท เท่ากับ 5,105.85 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) (ตัวชี้วัดเจรจา) 1.(1.2) -ร้อยละ ของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกัุบปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(ตัวชี้วัดเจรจา) 1.(1.2) -ร้อยละ ของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกัุบปี 2561

หน่วยนับ :ตัน

เป้าหมาย :29.77

ผลงาน :31.64

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตัน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.69

100 / 100
2
8.36

0 / 0
3
13.98

0 / 0
4
31.64

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ เพื่อคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ประเภทขยะอันตราย โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และส่งเสริมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยในชุมชน เพื่อนำไปคัดแยกขยะในบ้านเรือนและชุมชนคัดแยกขยะอันตรายในการทิ้งให้ถูกประเภท มีการจัดการมูลฝอยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ -เดือนตุลาคม 2561 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ - ตัน -เดือนพฤศจิกายน 2561 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.20 ตัน -เดือนธันวาคม 2561 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.49 ตัน รวมจัดเก็บขยะอันตรายได้ 2.69 ตัน จากเป้าหมาย 29.77 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ เพื่อคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ประเภทขยะอันตราย โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และส่งเสริมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยในชุมชน เพื่อนำไปคัดแยกขยะในบ้านเรือนและชุมชนคัดแยกขยะอันตรายในการทิ้งให้ถูกประเภท มีการจัดการมูลฝอยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ -เดือนมกราคม 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 2.88 ตัน -เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.49 ตัน -เดือนมีนาคม 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.30 ตัน รวมจัดเก็บขยะอันตรายได้ 2.79 ตัน จากเป้าหมาย 29.77 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ เพื่อคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ประเภทขยะอันตราย โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และส่งเสริมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยในชุมชน เพื่อนำไปคัดแยกขยะในบ้านเรือนและชุมชนคัดแยกขยะอันตรายในการทิ้งให้ถูกประเภท มีการจัดการมูลฝอยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ -เดือนเมษายน 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.77 ตัน -เดือนพฤษภาคม 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 2.93 ตัน -เดือนมิถุนายน 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 0.92 ตัน รวมจัดเก็บขยะอันตรายได้ 5.62 ตัน จากเป้าหมาย 29.77 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ เพื่อคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ประเภทขยะอันตราย โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และส่งเสริมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยในชุมชน เพื่อนำไปคัดแยกขยะในบ้านเรือนและชุมชนคัดแยกขยะอันตรายในการทิ้งให้ถูกประเภท มีการจัดการมูลฝอยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ -เดือนกรกฎาคม 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 9.24 ตัน -เดือนสิงหาคม 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 7.28 ตัน -เดือนกันยายน 2562 ขยะอันตรายจัดเก็บได้ 1.14 ตัน รวมจัดเก็บขยะอันตรายได้ 17.66 ตัน จากเป้าหมาย 29.77 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) (ตัวชี้วัดเจรจา) 2.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุเป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
(ตัวชี้วัดเจรจา) 2.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงฯ (ตู้เขียว) วันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 2. ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการตรวจจุดเสี่ยงภัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.628 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.56 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกันตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจัดเสี่ยงฯ ทุกวัน 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาร่วมกันตรวจสอบการทำงานของกล้อง cctv ทุกวัน 6. เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจบริเวณจุดเสี่ยงทุกวัน 7. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าบริเวณจุดเสี่ยงฯวันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 8. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจรหน้าโรงเรียน 9 โรงเรียน วันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้าและช่วงเย็น ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.646 คิดเป็นร้อย 92.926 9. ฝ่ายเทศกิจจัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เขตร่วมดำเนินการตามโครงการ 10. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงฯ (ตู้เขียว) วันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 2. ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการตรวจจุดเสี่ยงภัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.648 คิดเป็นร้อยละ 92.97 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกันตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจัดเสี่ยงฯ ทุกวัน 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาร่วมกันตรวจสอบการทำงานของกล้อง cctv ทุกวัน 6. เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจบริเวณจุดเสี่ยงทุกวัน 7. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าบริเวณจุดเสี่ยงฯวันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 8. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจรหน้าโรงเรียน 9 โรงเรียน วันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้าและช่วงเย็น ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.656 คิดเป็นร้อย 93.126 9. ฝ่ายเทศกิจจัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เขตร่วมดำเนินการตามโครงการ 10. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงฯ (ตู้เขียว) วันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 2. ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการตรวจจุดเสี่ยงภัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.623 คิดเป็นร้อยละ 92.47 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกันตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจัดเสี่ยงฯ ทุกวัน 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาร่วมกันตรวจสอบการทำงานของกล้อง cctv ทุกวัน 6. เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจบริเวณจุดเสี่ยงทุกวัน 7. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าบริเวณจุดเสี่ยงฯวันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 8. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจรหน้าโรงเรียน 9 โรงเรียน วันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้าและช่วงเย็น ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.690 คิดเป็นร้อยละ 93.806 9. ฝ่ายเทศกิจจัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เขตร่วมดำเนินการตามโครงการ 10. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงฯ (ตู้เขียว) วันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 2. ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการตรวจจุดเสี่ยงภัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.698 คิดเป็นร้อยละ 93.97 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกันตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจัดเสี่ยงฯ ทุกวัน 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาร่วมกันตรวจสอบการทำงานของกล้อง cctv ทุกวัน 6. เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจบริเวณจุดเสี่ยงทุกวัน 7. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าบริเวณจุดเสี่ยงฯวันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 8. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจรหน้าโรงเรียน 9 โรงเรียน วันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้าและช่วงเย็น ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.765 คิดเป็น ร้อยละ 95.313 9. ฝ่ายเทศกิจจัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เขตร่วมดำเนินการตามโครงการ 10. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) (ตัวชี้วัดเจราจา) 4.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
(ตัวชี้วัดเจราจา) 4.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
76.41

100 / 100
2
63.29

100 / 100
3
67.64

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-สถานประกอบการอาหารทั้งหมด 286 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดของกรุงเทพมหานคร จำนวน 217 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 76.40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สถานประกอบการอาหารทั้งหมด 286 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดของกรุงเทพมหานคร จำนวน 181 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 63.29

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สถานประกอบการอาหารทั้งหมด 343 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดของกรุงเทพมหานคร จำนวน232 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 67.64

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สถานประกอบการอาหารทั้งหมด 343 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดของกรุงเทพมหานคร จำนวน343 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) (ตัวชี้วัดเจรจา) 5.ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
(ตัวชี้วัดเจรจา) 5.ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการประเมินหรือตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ในพื้นที่เขต และรายงานให้สำนักการโยธา ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ตามหนังสือที่ กท 5103/8857 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายโยธา ดำเนินการประเมินหรือตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายโยธา ดำเนินการสำรวจออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ส่งรายงานผลการดำเนินการให้สำนักการโยธา ดังนี้ 1.ครั้งที่ 2 ส่งแบบ Checklist ภายในเดือน 15 สิงหาคม 2562 ตามหนังสือที่ กท 5101/6597ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 2.ครั้งที่ 3 ส่งแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบพร้อมใบประมาณราคา เพื่อเสนอขอจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2564 ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562 - สำนักงานเขตบางเขนมีหนังสือประสานสำนักการโยธาตามหนังสือที่ กท 5103/7695 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เนื่องจากสำนักงานเขตบางเขน ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อออกแบบอาคารสำนักงานเขตหลังใหม่เพื่อทดแทนอาคาร 2 (อาคารศรีเขตนคร) เนื่องจากก่อสร้างมานานตั้งแต่ปี พ.ศ.2484 มีการชำรุดและโครงสร้างหลักของอาคารแตกร้าว ประกอบกับอาคารสำนักงานเขตอยู่กระจัดกระจายตามอาคารเดิมทั้ง 4 อาคาร ให้มาอยู่ในอาคารหลังใหม่หลังเดียว เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) (ตัวชี้วัดเจราจา) 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
(ตัวชี้วัดเจราจา) 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :96.10

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
96.10

100 / 100
3
96.10

100 / 100
4
96.10

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสอนเสริมนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 2.โรงเรียนบ้านคลองบัว 3.โรงเรียนบ้านบัวมล 4.โรงเรียนประชาภิบาล 5.โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม เพื่อเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561-มกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ม.3 แยกตามสำนักงานเขต ร้อยละความสำเร็จวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1.ภาษาไทย 100 คะแนน 2.คณิตศาสาตร์ 92.42 คะแนน 3.วิทยาศาสตร์ 95.88 คะแนน 4.ภาษาอังกฤษ100 คะแนน -คะแนนความสำเร็จรายวิชา วิชาละ 2 คะแนน วิชาภาษาไทย 2.00 วิชาคณิตศาสตร์ 1.85 วิชาวิทยาศาสตร์ 1.92 วิชาภาษาอังกฤษ 2.00 รวม 7.77 -คะแนนพัฒนาการรายวิชา วิชาละ 0.5 คะแนน วิชาภาษาไทย 0.5 วิชาคณิตศาสตร์ 0.00 วิชาวิทยาศาสตร์ 0.5 วิชาภาษาอังกฤษ 0.5 รวม 1.50 คะแนนป.6 เขต รวม เท่ากับ 9.27 ร้อยละความสำเร็จวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1.วิชาภาษาไทย 100 คะแนน 2.วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน 3.วิชาวิทยาศาสตร์ 98.72 คะแนน 4.วิชาภาษาอังกฤษ 98.61 คะแนนความสำเร็จรายวิชา (วิชาละ 2 คะแนน) วิชาภาษาไทย 2.00 วิชาคณิตศาสตร์ 2.00 วิชาวิทยาศาสตร์ 1.97 วิชาภาษาอังกฤษ 1.97 รวม 7.95 คะแนน คะแนนพัฒนาการรายวิชา (วิชาละ 0.5 คะแนน) วิชาภาษาไทย 0.5 วิชาคณิตศาสตร์ 0.5 วิชาวิทยาศาสตร์ 0.5 วิชาภาษาอังกฤษ 0.5 รวม 7.95 รวม 2.00 คะแนน คะแนนเขตม.3 เท่ากับ 9.95 คะแนน รวม ป.6+ม.3/2 เท่ากับ 9.27+9.95/2 =9.61 คิดเป็นร้อยละ 96.10

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด คะแนนค่าเฉลี่ย นักเรียนชั้น ป.6 =9.27 นักเรียนชั้น ม.3 = 9.95 รวมนักเรียนชั้น ป.6+ม.3 /2 เท่ากับ 9.27+9.95/2 =9.61 คะแนนค่่าเฉลี่ยคิดเป็น 9.61 คิดเป็นร้อยละ 96.10

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด คะแนนค่าเฉลี่ย นักเรียนชั้น ป.6 =9.27 นักเรียนชั้น ม.3 = 9.95 รวมนักเรียนชั้น ป.6+ม.3 /2 เท่ากับ 9.27+9.95/2 =9.61 คะแนนค่่าเฉลี่ยคิดเป็น 9.61 คิดเป็นร้อยละ 96.10

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) (ตัวชี้วัดเจรจา) 7.ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่ง ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ฝ่ายโยธา/ทะเบียน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
(ตัวชี้วัดเจรจา) 7.ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่ง
ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ฝ่ายโยธา/ทะเบียน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินการประจำเดือนตุลาคม 2561 -ธันวาคม 2561 ดังนี้ ออกตรวจสอบตำแหน่งการปลูกสร้างอาคาร พร้อมออกเลขรหัสประจำบ้าน 1.เดือนตุลาคม 2561 จำนวน 23 จุด จำนวนบ้าน 48 หลัง 2.เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 31 จุด จำนวนบ้าน 74 หลัง 3.เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 21 จุด จำนวนบ้าน 129 หลัง ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างฯ 1.เดือน ต.ค.61 จำนวน 32 ราย 2.เดือน พ.ย.61 จำนวน 34 ราย 3.เดือน ธ.ค.61 จำนวน 43 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินการประจำเดือนมกราคม -มีนาคม 2562 ดังนี้ -ออกตรวจสอบตำแหน่งการปลูกสร้างอาคาร พร้อมออกเลขรหัสประจำบ้าน 1.เดือนมกราคม 2562 จำนวน 27 จุด จำนวนบ้าน 112 หลัง 2.เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 34 จุด จำนวนบ้าน 153 หลัง 3.เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 22 จุด จำนวนบ้าน 164 หลัง ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างฯ 1.เดือน มกราคม 2562 จำนวน 31 ราย 2.เดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 30 ราย 3.เดือน มีนาคม 2562 จำนวน 57 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินการประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 ออกตรวจสอบตำแหน่งการปลูกสร้างอาคาร พร้อมออกเลขรหัสประจำบ้าน 1.ประจำเดือนเมษายน 2562 จำนวน 29 จุด จำนวนบ้าน 973 หลัง 2.ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 21 จุด จำนวนบ้าน 123 หลัง 3.ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 17 จุด จำนวนบ้าน 116 หลัง -ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างฯ 1.ประจำเดือน เมษายน 2562 จำนวน 8 ราย 2.ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 12 ราย 3.ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 21 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการดำเนินการประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 ออกตรวจสอบตำแหน่งการปลูกสร้างอาคาร พร้อมออกเลขรหัสประจำบ้าน 1.ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 19 จุด จำนวนบ้าน 77 หลัง 2.ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 27 จุด จำนวนบ้าน 609 หลัง 3.ประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 12 จุด จำนวนบ้าน 283 หลัง -ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างฯ 1.ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 15 ราย 2.ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 27 ราย 3.ประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 26 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) (ตัวชี้วัดเจรจา) 8.ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
(ตัวชี้วัดเจรจา) 8.ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :51.95

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
51.95

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

คัดเลือกคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมอบรมและเป็นกรรมการชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

คัดเลือกคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมอบรมและเป็นกรรมการชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนให้กับชุมชนที่เข้าร่วม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 2.จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการเขียนแผนพัฒนาชุมชนระหว่างเดือน มิ.ย 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการเขียนแผนพัฒนาชุมชนระหว่างเดือน ก.ค.62 2.จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการเขียนแผนพัฒนาชุมชนระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ค.62 3.รวบรวมแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนส่งให้สำนักพัฒนาสังคม ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 4.จำนวนชุมชนที่จัดตัังตามระเบียบชุมชน จำนวน 77 ชุมชนเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 40 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 51.95

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) (ตัวชี้วัดเจราจา) 9. (1).ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(ตัวชี้วัดเจราจา) 9. (1).ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :106.51

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.16

100 / 100
2
49.69

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
106.51

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 -ธันวาคม 2561 1.ยอดประมาณการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท พ.ศ.2562 เป็นเงิน 202,400,000 บาท 2.ภาษีโรงเรือนจัดและที่ดิน จัดเก็บได้ 15,627,301.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.38 3.ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 23,601.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.69 4.ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 864,815.63 คิดเป็นร้อยละ 5.96 ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ณ ธันวาคม 2561 เป็นเงิน 16,515,718.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.16

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 -มีนาคม 2562 1.ยอดประมาณการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท พ.ศ.2562 เป็นเงิน 202,400,000 บาท 2.ภาษีโรงเรือนจัดและที่ดิน จัดเก็บได้ 90,153,250.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.34 3.ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 706,819.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.49 4.ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 9,712,570.70 คิดเป็นร้อยละ 66.98 ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ณ มีนาคม 2562 เป็นเงิน 100,572,641.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.69

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 -มิถุนายน 2562 1.ยอดประมาณการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท พ.ศ.2562 เป็นเงิน 202,400,000 บาท 2.ภาษีโรงเรือนจัดและที่ดิน จัดเก็บได้ 182,035,158.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.61 3.ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 1,573,460.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 112.39 4.ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 15,091,074.59 คิดเป็นร้อยละ 104.08 ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ณ มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 198,699,693.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.17

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 -สิงหาคม 2562 1.ยอดประมาณการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท พ.ศ.2562 เป็นเงิน 202,400,000 บาท 2.ภาษีโรงเรือนจัดและที่ดิน จัดเก็บได้ 198,380,773.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 106.37 3.ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 1,594,708.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 113.91 4.ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 15,602,009.29 คิดเป็นร้อยละ 107.00 ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ณ สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 215,577,490.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 106.51

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ตัวชี้วัดเจรจา ตัวที่ 9 (2). ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัดเจรจา ตัวที่ 9 (2). ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :42.84

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.35

100 / 100
2
41.39

100 / 100
3
42.18

100 / 100
4
42.84

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ประชาสัมพันธ์และเร่งรัดการจัดเก็บภาษีค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2.ยอดหนี้ค้างชำระ ณ 1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562 จำนวน 4,825,632.38 บาท 3.ยอดลูกหนี้ที่จัดเก็บได้ 1 ตุลาคม 2561 -31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,947,325.84 บาท 4.ยอดลูกหนี้คงเหลือ จำนวน 2,878,280.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ประชาสัมพันธ์และเร่งรัดการจัดเก็บภาษีค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2.ยอดหนี้ค้างชำระ ณ 1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562 จำนวน 4,825,632.38 บาท 3.ยอดลูกหนี้ที่จัดเก็บได้ 1 ตุลาคม 2561 -31 มีนาคม 2562 จำนวน 1,997,325.84 บาท 4.ยอดลูกหนี้คงเหลือ จำนวน 2,828,306.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.39

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ประชาสัมพันธ์และเร่งรัดการจัดเก็บภาษีค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2.ยอดหนี้ค้างชำระ ณ 1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562 จำนวน 4,825,632.38 บาท 3.ยอดลูกหนี้ที่จัดเก็บได้ 1 ตุลาคม 2561 -31 มิถุนายน 2562 จำนวน 2,035,152.84 บาท 4.ยอดลูกหนี้คงเหลือ จำนวน 2,790,479.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.18

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ประชาสัมพันธ์และเร่งรัดการจัดเก็บภาษีค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2.ยอดหนี้ค้างชำระ ณ 1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562 จำนวน 4,825,632.38 บาท 2.ยอดลูกหนี้ที่จัดเก็บได้ 1 ตุลาคม 2561 -31 สิงหาคม 2562 จำนวน 2,067,152.84 บาท 3.ยอดลูกหนี้คงเหลือ จำนวน 2,758,840.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.84

** สรุปผลการดำเนินงาน **