ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50120000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) โครงการบางเขนรักษ์เทพรักษ์ (โครงการให้บริการที่ที่สุด ปี 2561 รักษาไว้ ปี 2563)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) โครงการบางเขนรักษ์เทพรักษ์ (โครงการให้บริการที่ที่สุด ปี 2561 รักษาไว้ ปี 2563)

หน่วยนับ :ร้อยละ 7

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 7)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เสนอโครงการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ/กกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ เช่น การตัดแต่งต้นไม้ การจัดเก็บขยะ การล้างผิวการจราจร และการติดตั้งไฟฟ้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ เช่น การตัดแต่งต้นไม้ การจัดเก็บขยะ การล้างผิวการจราจร และการติดตั้งไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ เช่น การตัดแต่งต้นไม้ การจัดเก็บขยะ การล้างผิวการจราจร และการติดตั้งไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการแก้ไข เรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการแก้ไข เรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :8.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนตุลาคม -ธันวาคม 2562 1.เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 133 เรื่อง 2.เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 135 เรื่อง 3.ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 170 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน 1.ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 141 เรื่อง 2.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 142 เรื่อง 3. ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 132 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน 1.ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 150 เรื่อง 2.ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 188 เรื่อง 3.ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 178 เรื่อง แก้ไขเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน 1.ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 165 เรื่อง 2.ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 168 เรื่อง 3.ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 187 เรื่อง แก้ไขเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) โครงการทองอุไรงามตา ร่วมพัฒนาริมคลอง ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) โครงการทองอุไรงามตา ร่วมพัฒนาริมคลอง ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน

หน่วยนับ :ร้อยละ 7

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 7)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว 2.จัดกิจกรรมทองอุไรงามตา ร่วมพัฒนาริมคลอง ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน ครั้ง ที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ คลองบึงพระยาสุเรนทร์ โดยกำหนดมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พื้ชพื้นถิ่น จำนวน 5 ฐาน 2.ตรวจวัดคุณภ่าพน้ำ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมกราคม 2563 3.ดำเนินกิจกรรมส่องศูนย์เรียนรู้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2563 3.ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม บริเวณศุนย์การเรียนรู้เพื่อให้เป็นจุดเช็คอิน ของประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป 4.ดำเนินกิจกรรมตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ตามโครงการทองอุไรงามตา ร่วมพัฒนาริมคลอง ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน ประจำเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1..ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม บริเวณศุนย์การเรียนรู้เพื่อให้เป็นจุดเช็คอิน ของประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป 2.ดำเนินกิจกรรมตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ตามโครงการทองอุไรงามตา ร่วมพัฒนาริมคลอง ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน ประจำเดือน 3.ดำเนิืนการจัดเก็บตัวอย่างน้ำครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว 4.ดำเนินการขุดลอกคู คลอง เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1..ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม บริเวณศุนย์การเรียนรู้เพื่อให้เป็นจุดเช็คอิน ของประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป 2.ดำเนินกิจกรรมตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ตามโครงการทองอุไรงามตา ร่วมพัฒนาริมคลอง ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน ประจำเดือน 3.ดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างน้ำครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว 4.ดำเนินการขุดลอกคู คลอง เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ 6

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :4.70


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 6)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
4.14

100 / 100
3
4.70

100 / 100
4
4.23

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กองงานผู้ตรวจสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางเขน ครั้งที่ 1 คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.138 -ผลสำรวจความพึงพอใจของฝ่ายทะเบียนเขตบางเขน ดังนี้ 1.ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 76 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 2.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 72 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.40 3.ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 66 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80 4.ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 78 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 5.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 72 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 6.ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นจำนวน 78 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จ้างเหมาสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 จำนวน 250 ชุด เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว 2.ฝ่ายทะเบียนได้ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้มาใช้บริการในฝ่ายทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นจำนวน 66 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นจำนวน 61 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จ้างเหมาสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 จำนวน 250 ชุด เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด