ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50120000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) มิติที่ 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอยนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
มิติที่ 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life)
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอยนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ 4

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 4)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

คัดเลือกกระบวนการงานที่จะจัดการความเสี่ยง จำนวน 2 กระบวนงาน และต่อยอด 1 กระบวนงาน 1.ต่องานและพัฒนา กระบวนงานฉีดพ่นหมอกควัน 2.กระบวนงานใหม่ งานกวาด ของฝ่ายรักษาฯ 3.งานจัดเก็บป้ายในที่สาธารณะ ของฝ่ายเทศกิจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตบางเขน ไดจัดทำข้อปฏิบัติกระบวนการงานที่จะจัดการความเสี่ยง จำนวน 2 กระบวนงาน และต่อยอด 1 กระบวนงาน 1.ต่องานและพัฒนา กระบวนงานฉีดพ่นหมอกควัน 2.กระบวนงานใหม่ งานกวาด ของฝ่ายรักษาฯ 3.งานจัดเก็บป้ายในที่สาธารณะ ของฝ่ายเทศกิจ และเวียนแจ้งผู้ปฏิบัติทราบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตบางเขน ได้จัดทำข้อปฏิบัติกระบวนการงานที่จะจัดการความเสี่ยง จำนวน 2 กระบวนงาน และต่อยอด 1 กระบวนงาน 1.ต่องานและพัฒนา กระบวนงานฉีดพ่นหมอกควัน 2.กระบวนงานใหม่ งานกวาด ของฝ่ายรักษาฯ 3.งานจัดเก็บป้ายในที่สาธารณะ ของฝ่ายเทศกิจ และเวียนแจ้งผู้ปฏิบัติทราบเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งผลการดำเนินการตามข้อปฏิบัติให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตบางเขน ได้จัดทำข้อปฏิบัติกระบวนการงานที่จะจัดการความเสี่ยง จำนวน 2 กระบวนงาน และต่อยอด 1 กระบวนงาน 1.ต่องานและพัฒนา กระบวนงานฉีดพ่นหมอกควัน 2.กระบวนงานใหม่ งานกวาด ของฝ่ายรักษาฯ 3.งานจัดเก็บป้ายในที่สาธารณะ ของฝ่ายเทศกิจ และเวียนแจ้งผู้ปฏิบัติทราบเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งผลการดำเนินการตามข้อปฏิบัติให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ฐาน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่งตั้งคณะทำงานระดับเขตเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสำนักงานเขตบางเขนที่ 466/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรื่อง คณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลระดับเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลระดับเขต ส่งสำนักยุทธศาสตจร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลระดับเขต ส่งสำนักยุทธศาสตจร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลระดับเขต และดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 ถึงกันยายน 2563 โดยดำเนินการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **