ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50340000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 1. แต่งตั้งทีมคณะทำงานเพื่อระดมความคิดร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเสนอแนวทางการพัฒนา 2. ค้นหาความต้องการตามหลักการระเบิดจากภายในเพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการที่นำไปสู่การพัฒนาคลอง 3.ทีมคณะทำงานและผู้นำประชาชนลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 4.จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการฯ 5. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ 6.จัดประชุมคณะทำงานการดำเนินงานโครงการ คลองสวย น้ำใส ร้อยใจชาวประเวศ 7.ประสานสถานประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม1.จัดกิจกรรมเวทีประชาคมของชุมชน 3 ชุมชน ได้แก่ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ ชุมชนมัสยิดดอกไม้ ชุมชนจรเข้ขบ (เกาะล่าง) เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการภาคประชาชน 2.จัดกิจกรรมแปรรูปขยะจากเศษอาหาร และเทน้ำหมักชีวภาพลงคลองเพื่อบำบัดน้ำเสีย 3.จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรค การจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม 4.ทำกิจกรรมสำรวจพื้นที่และซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าส่องแสงสว่างบริเวณชุมชนริมคลองจรเข้ขบ 5.จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการออมของครอบครัว 6.ลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการโดยการจัดประชุมแกนนำชุมชนชี้แจง ขั้นตอน การดำเนินงาน รวมทั้งจัดตั้งคณะทำงานระดับชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ประกอบด้วยชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ(เกาะล่าง) ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบและชุมชนมัสยิดดอกไม้ เพือ่ระดมความคิดเห็นในการร่วมมือกันของประชาชนในชุมชนทั้ง 3 ชุมชน โดยจะแบ่งพื้นที่และร่วมกัน ดูแล รักษา คลองทุกด้าน เพื่อให้คลองจรเข้ขบ กลับมาสวยงามสามารถสัญจร ไป-มาได้อย่างสะดวก 7.จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง และพัฒนาคลองจรเข้ขบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง พัฒนาคลองจรเข้ขบ ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้บริเวณริมคลองจรเข้ขบ เก็บขยะ ผักตบชวาและเทน้ำหมักชีวภาพลงคลองจรเข้ขบเพื่อบำบัดน้ำเสีย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 1.จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ตัดแต่งต้นไม้ เก็บขยะ ผักตบชวาและเทน้ำหมักชีวภาพลงคลองจรเข้ขบเพื่อบำบัดน้ำเสีย จัดกิจกรรมการทำน้ำจุลินทรีย์แก่ประชาชนในชุมชน ทาสีราวเหล็กกั้นตก เก็บตัวอย่างน้ำในคลองส่งตรวจวัดค่า BOD DO หลังทำกิจกรรม ถอดบทเรียนโครงการฯ และรวบรวมเอกสารส่งสำนักงานก.ก.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมายเป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :88.24


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
90.14

100 / 100
2
94.17

100 / 100
3
89.78

0 / 0
4
88.24

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เรื่องร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึง 24 ธ.ค. 2562 จำนวน 588 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 530 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90.14 อยู่ระหว่างดำเนินการ 58 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9.86

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เรื่องร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึง 31 มี.ค.2563 จำนวน 618 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 582 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.17 อยู่ระหว่างดำเนินการ 36 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.83

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เรื่องร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 ถึง 30 มิ.ย.2563 จำนวน 597 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 536 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.78 อยู่ระหว่างดำเนินการ 61 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.22

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เรื่องร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย.2563 จำนวน 663 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 585 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.24 อยู่ระหว่างดำเนินการ 78 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.76

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมายเป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :4.48


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.30

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
4.48

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้รับผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1/2563 ได้รับความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.296

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้มีการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจรอบ ที่ 2/2563 เป็นที่เรียบร้อย ช่วงวันที่ 4-12 มิถุนายน 63 ที่ ผ่านมา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้รับผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2/2563 ได้รับความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.658 เฉลี่ยการสำรวจสองครั้ง ได้รับความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.477

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :93.45


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
93.37

100 / 100
2
93.93

100 / 100
3
93.44

0 / 0
4
93.45

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำคำสั่งจ้างเจ้าหน้าที่ตามโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนและโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานตามนโยบายปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานเขต ตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 635/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 174,550 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 จำนวน 300 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 14,006 คะแนน คิดเป็นคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 93.37 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 179,550 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียนและจุดบริการด่วนมหานคร เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 รวม 300 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 14,090 คะแนน คิดเป็นคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 93.93

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 179,550 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 รวม 150 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 7,008 คะแนน คิดเป็นคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 93.44

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนเกรกฎาคม-กันยายน 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 179,550 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน และจุดบริการด่วนมหานคร เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 รวม 250 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 11,681 คะแนน คิดเป็นคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 93.45

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด