ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50340000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 1.ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน 2.พิจารณาคัดเลือกงานที่ได้รับจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นำมาต่อยอดพัฒนา 1 งาน 3.จัดทำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของการใช้รถยนต์ราชการ 4.เวียนข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติ 5.จัดทำโครงการจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงานของบุคลากรของสำนักงานเขตประเวศ และแผนปฏิบัติงาน 6.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ครั้งที่ 1 ให้สำนักอนามัยทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 1.ทำแบบสำรวจข้อมูลทั่วไปและแบบประเมินความเสี่ยงสภาพปัญหาก่อนดำเนินกิจกรรม 2. ดำเนินโครงการตามแผนงาน กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน 3. จัดทำข้อปฏิบัติ แนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจากการพิมพ์งานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เวียนให้บุคลากรถือปฏิบัติ 4.ดำเนินโครงการตามแผนงาน กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน 5. รวบรวมผลการปฏิบัติงานตามข้อปฏิบัติแต่ละงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 1.ดำเนินโครงการตามแผนงาน กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน 2.รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อปฏิบัติ ของการใช้รถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 1.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินโครงการและผลสำเร็จของการดำเนินงาน 2. รวบรวมเอกสารผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ส่งสำนักอนามัย ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่นำไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากนโยบายและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นฐานทั้ง 9 ด้านตามที่ สยป.กำหนด และส่งบันทึกเลขที่ กท 7301/4080 ลงวันที่ 29 พ.ค. 2563 เรื่อง ขอส่งเอกสารหน้าแรกของการจัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ในฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการอัพข้อมูลประจำเดือนและดำเนินการตามข้อกำหนดเรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **