ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50340000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :58.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.67

100 / 100
2
24.84

100 / 100
3
42.82

0 / 0
4
58.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 8.67

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 24.84

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 42.82

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 58.00

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งรายงานการจัดทำงบการเงินประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. ส่งผอ.กองบัญชี ตามที่ กท 7308/10347 ลว. 22 พ.ย. 2562 2. ส่งผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน ตามที่ กท 7308/10348 ลว. 22 พ.ย. 2562 3. ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่ กท 7308/10349 ลว. 22 พ.ย. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งรายงานการจัดทำงบการเงินประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. ส่งผอ.กองบัญชี ตามที่ กท 7308/10347 ลว. 22 พ.ย. 2562 2. ส่งผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน ตามที่ กท 7308/10348 ลว. 22 พ.ย. 2562 3. ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่ กท 7308/10349 ลว. 22 พ.ย. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ส่งรายงานการจัดทำงบการเงินประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. ส่งผอ.กองบัญชี ตามที่ กท 7308/10347 ลว. 22 พ.ย. 2562 2. ส่งผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน ตามที่ กท 7308/10348 ลว. 22 พ.ย. 2562 3. ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่ กท 7308/10349 ลว. 22 พ.ย. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ส่งรายงานการจัดทำงบการเงินประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. ส่งผอ.กองบัญชี ตามที่ กท 7308/10347 ลว. 22 พ.ย. 2562 2. ส่งผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน ตามที่ กท 7308/10348 ลว. 22 พ.ย. 2562 3. ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่ กท 7308/10349 ลว. 22 พ.ย. 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก ที่ กท 7308/9471 ลว. 28 ต.ค. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก ที่ กท 7308/9471 ลว. 28 ต.ค. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก ที่ กท 7308/9471 ลว. 28 ต.ค. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก ที่ กท 7308/9471 ลว. 28 ต.ค. 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด