รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

๑๓. ร้อยละความสำเร็จของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) : 0409-0963

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 0

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
95
95 / 100
2
0.00
0
0 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
0
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. หลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการจัดการฝึกอบรม และจัดทำรายละเอียดการฝึกอบรมและกิจกรรม เพื่อเตรียมจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยามการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) หมายถึง การพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และจัดทำสื่อการเรียนรู้Online เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงข้อมูลความรู้กับการพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ค่าเป้าหมายรวม ร้อยละ ๘๐ วิธีคำนวณ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

๑. หลักสูตรการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization การเก็บข้อมูลแบบประเมินการนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร ค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๐ วิธีการคำนวณ = (จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ตอบแบบประเมินการนำความรู้ไปปรับใช้ฯ ตั้งแต่ระดับ “มาก” ขึ้นไป x 100)/จำนวนผู้ร่วมอบรมที่ตอบแบบประเมินทั้งหมด ๒. หลักสูตรการบริหาร Social Media ขององค์กรอย่างเป็นระบบ การเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ วิธิการคำนวณ = (จำนวนผู้ร่วมอบรมที่ตอบแบบประเมินความรู้ความเข้าใจฯ ตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป x ๑๐๐)/จำนวนตอบแบบทั้งหมด ๓. กิจกรรมจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ Online การเก็บข้อมูล เก็บจากจำนวนสื่อการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า ๔ วิชา ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ วิธีการคำนวณ = (จำนวนสื่อการเรียนรู้ Online ที่จัดทำทั้งหมด x ๑๐๐)/สื่อการเรียนรู้ Online ๔ วิชา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง