ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 04010000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(1) 3. (1) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและช่วยเหลือเมื่อเกิดอัคคีภัยเพิ่มขึ้น (กอ.)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3. (1) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและช่วยเหลือเมื่อเกิดอัคคีภัยเพิ่มขึ้น (กอ.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
80.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเตรียมข้อมูลและเตรียมการประชุมโครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในศาลาว่าการ กทม.และเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลให้ผู้บริหาร กทม.เพื่อโปรดทราบแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(2) 4. (1) ความสำเร็จของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการภายในพื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กอ.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
4. (1) ความสำเร็จของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการภายในพื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กอ.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผนการศึกษาสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการภายในศาลาว่าการ กทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ติดตั้งราวจับพยุงตัวภายในห้องน้ำ ราวจับพยุงตัวบริเวณบันได ปรับปรุงทางลาดเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องน้ำคนพิการชั้น 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องน้ำคนพิการชั้น 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ (ปรับปรุงห้องน้ำคนพิการชั้น 1 แล้วเสร็จ)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว

(3) 1. (1) จำนวนครั้งของการตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (72 ศูนย์) (กสอ.)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
1. (1) จำนวนครั้งของการตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (72 ศูนย์) (กสอ.)

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :6.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเวียนแจ้งกำหนดการตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลประจำเดือนธันวาคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

.ดำเนินการตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลและแจ้งผลการตรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลประจำเดือนมีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานจำนวน 72 ศูนย์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงพฤษภาคม 2562 ครบ 6 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข่าวสารของหน่วยงาน จำนวน 72 ศูนย์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงพฤษภาคม 2562 ครบ 6 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(4) 5. (1) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (สล.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
5. (1) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (สล.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
70.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เห็นชอบคู่มือการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดส่วนเลขานุการ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 หลักสูตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(5) 2. (1) ความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร (กสอ.)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
2. (1) ความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร (กสอ.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
70.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และจัดประชุมคณะกรรมการ TOR วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดประชุม TOR ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ขณะนี้ดำเนินการเตรียมการประชุมครั้งที่ 7/2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขอให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดหากรรมการรายใหม่มาทดแทนผู้ที่ลาออก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - หัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างแล้ว - ได้นำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง พร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารการจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสืของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เผยแพร่ในระบบ e-GP อีกครั้งหนึ่ง และแจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ - รายงานผลการพิจารณาการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - เผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด