ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 04150000

Home Home SED


มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย

(1) (สกค.)ร้อยละของร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่งและประกาศที่ดำเนินการตรวจร่างแล้วเสร็จ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.)ร้อยละของร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่งและประกาศที่ดำเนินการตรวจร่างแล้วเสร็จ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :90.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
36.00

100 / 100
3
55.20

100 / 100
4
90.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ... การพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ และระเบียบ 1. หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอร่างกฎหมาย กฎ และระเบียบ ต่อป.กทม. เพื่อพิจารณาสั่งการนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี รป.กทม.เป็นประธาน 2. รป.กทม.ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครแต่ละคณะจะสั่งให้หน่วยงานซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ นำร่างกฎหมาย กฎ และระเบียบเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครแต่ละคณะ ซึ่งกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สกค. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครจำนวน 2 คณะ 3. คณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครจะพิจารณาร่างกฎหมาย กฎ และระเบียบ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่ได้ให้อำนาจไว้ การพิจารณาตรวจร่างคำสั่ง หรือร่างประกาศ 1. หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอร่างคำสั่งฯ หรือร่างประกาศฯ ต่อ ป.กทม. เพื่อพิจารณาลงนาม หรือเรียน ป.กทม. เพื่อพิจารณานำเรียน ผว.กทม. ลงนาม 2. เมื่อ ผว.กทม. หรือ ป.กทม.เห็นว่าร่างคำสั่งฯ หรือร่างประกาศฯ ควรที่จะผ่านการตรวจพิจารณาจาก สกค. ก็จะสั่งการให้สกค. เป็นผู้พิจารณาเสนอ 3. สกค. ซึ่งมีกลุ่มงานพัฒนากฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบ จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจพิจารณาร่างคำสั่งฯ หรือร่างประกาศฯ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบัญญัติฯ หรือระเบียบฯ ซึ่งเป็นฐานอำนาจ 4. สกค. จะเสนอร่างคำสั่งฯ หรือร่างประกาศฯ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแล้ว ต่อ ป.กทม.เพื่อพิจารณาลงนาม หรือ เรียน ป.กทม. เพื่อพิจารณานำเรียน ผว.กทม. ลงนามในร่างคำสั่งฯ หรือร่างประกาศฯ ดังกล่าว 5. เมื่อ ป.กทม. หรือ ผว.กทม. ลงนามในร่างคำสั่งฯ หรือร่างประกาศฯ แล้ว สกค.จะดำเนินการ ส่งเรื่องดังกล่าวคืนไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการต่อไป เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม รับเรื่องใหม่ 19 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 12 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ และระเบียบ 1. หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอร่างกฎหมาย กฎ และระเบียบ ต่อป.กทม. เพื่อพิจารณาสั่งการนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี รป.กทม.เป็นประธาน 2. รป.กทม.ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครแต่ละคณะจะสั่งให้หน่วยงานซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ นำร่างกฎหมาย กฎ และระเบียบเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครแต่ละคณะ ซึ่งกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สกค. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครจำนวน 2 คณะ 3. คณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครจะพิจารณาร่างกฎหมาย กฎ และระเบียบ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่ได้ให้อำนาจไว้ การพิจารณาตรวจร่างคำสั่ง หรือร่างประกาศ 1. หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอร่างคำสั่งฯ หรือร่างประกาศฯ ต่อ ป.กทม. เพื่อพิจารณาลงนาม หรือเรียน ป.กทม. เพื่อพิจารณานำเรียน ผว.กทม. ลงนาม 2. เมื่อ ผว.กทม. หรือ ป.กทม.เห็นว่าร่างคำสั่งฯ หรือร่างประกาศฯ ควรที่จะผ่านการตรวจพิจารณาจาก สกค. ก็จะสั่งการให้สกค. เป็นผู้พิจารณาเสนอ 3. สกค. ซึ่งมีกลุ่มงานพัฒนากฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบ จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจพิจารณาร่างคำสั่งฯ หรือร่างประกาศฯ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบัญญัติฯ หรือระเบียบฯ ซึ่งเป็นฐานอำนาจ 4. สกค. จะเสนอร่างคำสั่งฯ หรือร่างประกาศฯ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแล้ว ต่อ ป.กทม.เพื่อพิจารณาลงนาม หรือ เรียน ป.กทม. เพื่อพิจารณานำเรียน ผว.กทม. ลงนามในร่างคำสั่งฯ หรือร่างประกาศฯ ดังกล่าว 5. เมื่อ ป.กทม. หรือ ผว.กทม. ลงนามในร่างคำสั่งฯ หรือร่างประกาศฯ แล้ว สกค.จะดำเนินการ ส่งเรื่องดังกล่าวคืนไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการต่อไป ส่งเรื่องดังกล่าวคืนไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการต่อไป เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม รับเรื่องใหม่ 28 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 17 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ และระเบียบ 1. หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอร่างกฎหมาย กฎ และระเบียบ ต่อป.กทม. เพื่อพิจารณาสั่งการนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี รป.กทม.เป็นประธาน 2. รป.กทม.ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครแต่ละคณะจะสั่งให้หน่วยงานซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ นำร่างกฎหมาย กฎ และระเบียบเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครแต่ละคณะ ซึ่งกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สกค. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครจำนวน 2 คณะ 3. คณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครจะพิจารณาร่างกฎหมาย กฎ และระเบียบ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่ได้ให้อำนาจไว้ การพิจารณาตรวจร่างคำสั่ง หรือร่างประกาศ 1. หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอร่างคำสั่งฯ หรือร่างประกาศฯ ต่อ ป.กทม. เพื่อพิจารณาลงนาม หรือเรียน ป.กทม. เพื่อพิจารณานำเรียน ผว.กทม. ลงนาม 2. เมื่อ ผว.กทม. หรือ ป.กทม.เห็นว่าร่างคำสั่งฯ หรือร่างประกาศฯ ควรที่จะผ่านการตรวจพิจารณาจาก สกค. ก็จะสั่งการให้สกค. เป็นผู้พิจารณาเสนอ 3. สกค. ซึ่งมีกลุ่มงานพัฒนากฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบ จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจพิจารณาร่างคำสั่งฯ หรือร่างประกาศฯ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบัญญัติฯ หรือระเบียบฯ ซึ่งเป็นฐานอำนาจ 4. สกค. จะเสนอร่างคำสั่งฯ หรือร่างประกาศฯ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแล้ว ต่อ ป.กทม.เพื่อพิจารณาลงนาม หรือ เรียน ป.กทม. เพื่อพิจารณานำเรียน ผว.กทม. ลงนามในร่างคำสั่งฯ หรือร่างประกาศฯ ดังกล่าว 5. เมื่อ ป.กทม. หรือ ผว.กทม. ลงนามในร่างคำสั่งฯ หรือร่างประกาศฯ แล้ว สกค.จะดำเนินการ ส่งเรื่องดังกล่าวคืนไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการต่อไป ส่งเรื่องดังกล่าวคืนไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการต่อไป เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน รับเรื่องใหม่ 21 เรื่อง เรื่องยกมา 18 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 21 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ และระเบียบ 1. หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอร่างกฎหมาย กฎ และระเบียบ ต่อป.กทม. เพื่อพิจารณาสั่งการนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี รป.กทม.เป็นประธาน 2. รป.กทม.ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครแต่ละคณะจะสั่งให้หน่วยงานซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ นำร่างกฎหมาย กฎ และระเบียบเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครแต่ละคณะ ซึ่งกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สกค. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครจำนวน 2 คณะ 3. คณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครจะพิจารณาร่างกฎหมาย กฎ และระเบียบ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่ได้ให้อำนาจไว้ การพิจารณาตรวจร่างคำสั่ง หรือร่างประกาศ 1. หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอร่างคำสั่งฯ หรือร่างประกาศฯ ต่อ ป.กทม. เพื่อพิจารณาลงนาม หรือเรียน ป.กทม. เพื่อพิจารณานำเรียน ผว.กทม. ลงนาม 2. เมื่อ ผว.กทม. หรือ ป.กทม.เห็นว่าร่างคำสั่งฯ หรือร่างประกาศฯ ควรที่จะผ่านการตรวจพิจารณาจาก สกค. ก็จะสั่งการให้สกค. เป็นผู้พิจารณาเสนอ 3. สกค. ซึ่งมีกลุ่มงานพัฒนากฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบ จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจพิจารณาร่างคำสั่งฯ หรือร่างประกาศฯ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบัญญัติฯ หรือระเบียบฯ ซึ่งเป็นฐานอำนาจ 4. สกค. จะเสนอร่างคำสั่งฯ หรือร่างประกาศฯ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแล้ว ต่อ ป.กทม.เพื่อพิจารณาลงนาม หรือ เรียน ป.กทม. เพื่อพิจารณานำเรียน ผว.กทม. ลงนามในร่างคำสั่งฯ หรือร่างประกาศฯ ดังกล่าว 5. เมื่อ ป.กทม. หรือ ผว.กทม. ลงนามในร่างคำสั่งฯ หรือร่างประกาศฯ แล้ว สกค.จะดำเนินการ ส่งเรื่องดังกล่าวคืนไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการต่อไป ส่งเรื่องดังกล่าวคืนไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการต่อไป เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน รับเรื่องใหม่ 15 เรื่อง เรื่องยกมา 21 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562 เรื่องเข้า 78 เเรื่อง เรื่องออก 67 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) (สกค.)ร้อยละของการพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.)ร้อยละของการพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :95.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.60

100 / 100
2
38.40

100 / 100
3
57.60

100 / 100
4
95.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รับเรื่องเพื่อพิจารณา 2. ตรวจสอบข้อเท็จจริง เอกสาร และข้อกฎหมาย 3. สรุปเรื่องโดยจัดทำหนังสือเสนอ 4. เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ดำเนินการแล้ว 91 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. รับเรื่องเพื่อพิจารณา 2. ตรวจสอบข้อเท็จจริง เอกสาร และข้อกฎหมาย 3. สรุปเรื่องโดยจัดทำหนังสือเสนอ 4. เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ดำเนินการแล้ว 105 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. รับเรื่องเพื่อพิจารณา 2. ตรวจสอบข้อเท็จจริง เอกสาร และข้อกฎหมาย 3. สรุปเรื่องโดยจัดทำหนังสือเสนอ 4. เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ดำเนินการแล้ว 95 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. รับเรื่องเพื่อพิจารณา 2. ตรวจสอบข้อเท็จจริง เอกสาร และข้อกฎหมาย 3. สรุปเรื่องโดยจัดทำหนังสือเสนอ 4. เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 1. รับเรื่องเพื่อพิจารณา 2. ตรวจสอบข้อเท็จจริง เอกสาร และข้อกฎหมาย 3. สรุปเรื่องโดยจัดทำหนังสือเสนอ 4. เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ดำเนินการแล้ว 98 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562 เรื่องเข้า 431 เเรื่อง เรื่องออก 404 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) (สกค.*)ร้อยละของคดีที่นิติกรเดินทางไปตรวจสอบภูมิลำเนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.*)ร้อยละของคดีที่นิติกรเดินทางไปตรวจสอบภูมิลำเนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :20.83


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.20

100 / 100
2
0.50

100 / 100
3
37.50

100 / 100
4
20.83

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม...ประชุมนิติกรเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันก่อนดำเนินการออกไปตรวจสอบภูมิลำเนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษา กล่าวคือ ตรวจสอบว่าเป็นคดีที่พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ฎีกา ยังไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา และภูมิลำเนาของลูกหนี้อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังจากนั้นจะจัดพิมพ์รายชื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษา คดีหมายเลขดำ คดีหมายเลขแดง ศาลที่มีคำพิพากษาและศาลที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด จำนวนมูลหนี้ และจัดทำแฟ้มการออกตรวจภูมิลำเนาของลูกหนี้ โดยกำหนดให้แต่ละคดีต้องมีคำพิพากษา ภาพถ่าย หนังสือขอคัดถ่ายรายการทะเบียบราษฏร์ และตรวจสอบสำนวนศาล เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่ามีการชำระหนี้ที่ศาลหรือไม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม...1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข่องในคดีเพื่อทราบภูมิลำเนาและที่ตั้งทรัพย์ของลูกหนี้ 2. ทำบันทึกขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเดินทางไปยังภูมิลำเนาของลูกหนี้ 3. เดินทางไปตรวจสอบภูมิลำเนาของลูกหนี้และที่ตั้งทรัพย์ พร้อมจัดทำแผนที่ และภาพถ่าย 4. ทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ - ไปบ้านลูกหนี้แล้ว รวม 1 คดี (เป็นคดีที่ศาลมีคำพิพากษาในปี 2560 ที่มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน รวม 8 คดี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน...1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข่องในคดีเพื่อทราบภูมิลำเนาและที่ตั้งทรัพย์ของลูกหนี้ 2. ทำบันทึกขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเดินทางไปยังภูมิลำเนาของลูกหนี้ 3. เดินทางไปตรวจสอบภูมิลำเนาของลูกหนี้และที่ตั้งทรัพย์ พร้อมจัดทำแผนที่ และภาพถ่าย 4. ทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ - ไปบ้านลูกหนี้แล้ว รวม 2 คดี (เป็นคดีที่ศาลมีคำพิพากษาในปี 2560 ที่มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน รวม 8 คดี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน...1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข่องในคดีเพื่อทราบภูมิลำเนาและที่ตั้งทรัพย์ของลูกหนี้ 2. ทำบันทึกขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเดินทางไปยังภูมิลำเนาของลูกหนี้ 3. เดินทางไปตรวจสอบภูมิลำเนาของลูกหนี้และที่ตั้งทรัพย์ พร้อมจัดทำแผนที่ และภาพถ่าย 4. ทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ - ไปบ้านลูกหนี้แล้ว รวม 7 คดี สรุปผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562 คดีที่อยู่ในเกณฑ์ จำนวน 48 เรื่อง ดำเนินการ 10 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) (สกค.**)ความพึงพอใจของหน่วยงานต่อการให้บริการด้านกฎหมายของสำนักงานกฎหมายและคดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.**)ความพึงพอใจของหน่วยงานต่อการให้บริการด้านกฎหมายของสำนักงานกฎหมายและคดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :95.05


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
2.50

100 / 100
3
59.20

100 / 100
4
95.05

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมเรื่องเพื่อพิจารณาออกแบบ แบบสอบถามความพึงพอใจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมเรื่องเพื่อพิจารณา ออกแบบ แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานกฎหมายและคดี และนำเสนอผู้บริหารเห็นชอบ เพื่อดำเนินการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - มิถุนายน..ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานกฎหมายและคดี ให้ผู้ที่มาติดต่องานด้านกฎหมายที่สำนักงานกฎหมายและคดีตอบแบบสำรวจ อยู่ระหว่างเก็บสติถิข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - กันยายน ...ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานกฎหมายและคดี ให้ผู้ที่มาติดต่องานด้านกฎหมายที่สำนักงานกฎหมายและคดีตอบแบบสำรวจ และรวบรวมสถิติ ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกฎหมายของสำนักงานกฎหมายและคดี ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.052 สรุปผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.052

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) (สกค.**)ร้อยละของร่างพระราชบัญญัติ พระราชกฎษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่หน่วยงานขอรับความช่วยเหลือในการยกร่าง แก้ไข ปรับปรุง ได้รับการดำเนินการจนแล้วเสร็จ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.**)ร้อยละของร่างพระราชบัญญัติ พระราชกฎษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่หน่วยงานขอรับความช่วยเหลือในการยกร่าง แก้ไข ปรับปรุง ได้รับการดำเนินการจนแล้วเสร็จ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :55.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.20

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
12.60

100 / 100
4
55.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดทำระเบียบวาระและรายละเอียดต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม รวบรวมเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ ส่งเข้ามา และศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดทำระเบียบวาระและรายละเอียดต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - มิถุนายน รวบรวมเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ ส่งเข้ามา และศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดทำระเบียบวาระและรายละเอียดต่าง ๆ เสนอ อยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน 1. พิจารณาข้อมูลการตรวจสอบกฎหมายของหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง 2. แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการยกรางแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย โดย สกค.เป็นผู้ช่วยเหลือในการยกร่าง 3. ติดตามให้หน่วยงานส่งเรื่องให้ สกค.เตรียมนำเข้าที่ประชุม คกก.พัฒนากฎหมาย 4. ดำเนินการนำร่างกฎหมายฯ ที่หน่วยงานส่งมาเข้าสู่การพิจารณาของ คกก.พัฒนากฎหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - กันยายน รวบรวมเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ ส่งเข้ามา และศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดทำระเบียบวาระและรายละเอียดต่าง ๆ เสนอ อยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน 1. พิจารณาข้อมูลการตรวจสอบกฎหมายของหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง 2. แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการยกรางแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย โดย สกค.เป็นผู้ช่วยเหลือในการยกร่าง 3. ติดตามให้หน่วยงานส่งเรื่องให้ สกค.เตรียมนำเข้าที่ประชุม คกก.พัฒนากฎหมาย 4. ดำเนินการนำร่างกฎหมายฯ ที่หน่วยงานส่งมาเข้าสู่การพิจารณาของ คกก.พัฒนากฎหมาย -จำนวนเรื่องที่มีการขอรับความช่วยเหลือทั้งหมด 20 เรื่อง ดำเนินการจนแล้วเสร็จ 11 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562 จำนวนเรื่องที่มีการขอรับความช่วยเหลือทั้งหมด 24 เรื่อง ดำเนินการจนแล้วเสร็จ 14 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) (สกค.**)ความสำเร็จในการผลักดันและสนับสนุนให้หน่วยงานสำรวจและทบทวนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.**)ความสำเร็จในการผลักดันและสนับสนุนให้หน่วยงานสำรวจและทบทวนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม อยู่ระหว่างการตรวจสอบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และรายละเอียดที่หน่วยงานเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนกฎหมาย และเตรียมออกแบบสำรวจเพื่อเวียนแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม - เวียนแจ้งหนังสือในหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง : การสำรวจและทบทวนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เพื่อให้หน่วยงานสำรวจและทบทวนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน - ได้รับเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ ส่งเข้ามา ครบทุกหน่วยงานแล้ว (77 หน่วยงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม - เวียนแจ้งหนังสือในหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง : การสำรวจและทบทวนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เพื่อให้หน่วยงานสำรวจและทบทวนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน - ได้รับเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ ส่งเข้ามา ครบทุกหน่วยงานแล้ว (77 หน่วยงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม - เวียนแจ้งหนังสือในหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง : การสำรวจและทบทวนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เพื่อให้หน่วยงานสำรวจและทบทวนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน - ได้รับเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ ส่งเข้ามา ครบทุกหน่วยงานแล้ว (77 หน่วยงาน) สรุปผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562 ได้รับเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ ส่งเข้ามา ครบทุกหน่วยงานแล้ว (77 หน่วยงาน)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) (สกค.*)การคัดเลือกและสกัดคำพิพากษาคำสั่งศาลปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.*)การคัดเลือกและสกัดคำพิพากษาคำสั่งศาลปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.20

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.25

100 / 100
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ดำเนินการรวบรวมคำพิพากษาของศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองสูงสุดที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานเป็นคู่กรณี เพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกและสกัดคำพิพากษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ศึกษา ค้นคว้าคำพิพากษาศาลปกครองกลาง 2. คัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีสำคัญเพื่อนำมาสกัดข้อเท็จจริง 3. วิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ กฎ กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ 4. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ เดือนมการาคม - มีนาคม ดำเนินการ 1 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การดำเนินการรวบรวมคำพิพากษาของศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองสูงสุดที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานเป็นคู่กรณี เพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกและสกัดคำพิพากษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการต่อไป 1. ศึกษา ค้นคว้าคำพิพากษาศาลปกครองกลาง 2. คัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีสำคัญเพื่อนำมาสกัดข้อเท็จจริง 3. วิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ กฎ กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ 4. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ เดือนเมษายน - มิถุนายน อยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การดำเนินการรวบรวมคำพิพากษาของศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองสูงสุดที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานเป็นคู่กรณี เพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกและสกัดคำพิพากษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการต่อไป 1. ศึกษา ค้นคว้าคำพิพากษาศาลปกครองกลาง 2. คัดเลือกคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีสำคัญเพื่อนำมาสกัดข้อเท็จจริง 3. วิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ กฎ กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ 4. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ดำเนินการ 2 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562 พิจารณาดำเนินการและเวียนการสกัดคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทางเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิน 3 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) (สกค.*)การสกัดคำพิพากษาศาลยุติธรรม/ศาลชำนัญพิเศษเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วนงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.*)การสกัดคำพิพากษาศาลยุติธรรม/ศาลชำนัญพิเศษเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วนงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.20

100 / 100
2
0.50

100 / 100
3
1.50

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม อยู่ระหว่าง...ตรวจสอบคำพิพากษาและรวบรวมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม อยู่ระหว่าง...ตรวจสอบคำพิพากษาและรวบรวมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - มิถุนายน 1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลคำพิพากษาศาลยุติธรรม/ศาลชำนัญพิเศษ คัดเลือกคำพิพากษาศาลฯ เพื่อนำมาสกัดข้อเท็จจริง 2. วิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาล โดยปรับใช้กับข้อกฎหมายของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการโดยเฉพาะให้แก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร 3. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ 4. เผยแพร่ข้อมูลทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร - ดำเนินการสกัดคำพิพากษาแล้ว เสนอกลุ่มบรรณาธิการฯ พิจารณา 1 เรื่อง - และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเวียนเผยแพร่เว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป จำนวน 1 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลคำพิพากษาศาลยุติธรรม/ศาลชำนัญพิเศษ คัดเลือกคำพิพากษาศาลฯ เพื่อนำมาสกัดข้อเท็จจริง 2. วิเคราะห์ข้อกฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาล โดยปรับใช้กับข้อกฎหมายของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการโดยเฉพาะให้แก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร 3. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ 4. เผยแพร่ข้อมูลทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร - ดำเนินการสกัดคำพิพากษาแล้ว เวียนเผยแพร่เว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์หน่วยงานจำนวน 1 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562 พิจารณาดำเนินการและเวียนการสกัดคำพิพากษาศาลยุติธรรม/ศาลชำนัญพิเศษ ทางเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 2 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) (สกค.*)จำนวนครั้งที่มีการสนับสนุนการให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.*)จำนวนครั้งที่มีการสนับสนุนการให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.40

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม...อยู่ระหว่าง..รอการประสานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และตระเตรียมการและจัดทำแผนงานการให้ความรู้ด้านกฎหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม...อยู่ระหว่าง..จัดเตรียมแผนงาน และประสานหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอน.... 1.รวบรวมข้อมูล/จำนวน จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีการขอรับการสนับสนุนการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 2.เตรียมการเรื่องที่จะบรรยาย โดยรวมรวมเนื้อหาจากความรู้หรือข้อมูลที่มีอยู่ด้วยวิธีต่างๆ 3.การวิเคราะห์ผู้ฟัง เพื่อกำหนดเนื้อหา/ภาษา การให้ความรู้ที่เหมาะสม 4.จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ประกอบการให้ความรู้ 5.ดำเนินการไปให้ความรู้ด้านกฎหมาย เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ดำเนินการ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 - ดำเนินไปให้ความรู้หลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี ครั้งที่ 2 - ดำเนินไปให้ความรู้หลักสูตรการบริหารงานเขต (ผู้อำนวยการเขต) วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมตะวันนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างขั้นตอน.... 1.รวบรวมข้อมูล/จำนวน จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีการขอรับการสนับสนุนการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 2.เตรียมการเรื่องที่จะบรรยาย โดยรวมรวมเนื้อหาจากความรู้หรือข้อมูลที่มีอยู่ด้วยวิธีต่างๆ 3.การวิเคราะห์ผู้ฟัง เพื่อกำหนดเนื้อหา/ภาษา การให้ความรู้ที่เหมาะสม 4.จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ประกอบการให้ความรู้ 5.ดำเนินการไปให้ความรู้ด้านกฎหมาย เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ดำเนินการ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 - ดำเนินไปให้ความรู้หลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี ครั้งที่ 2 - ดำเนินไปให้ความรู้หลักสูตรการบริหารงานเขต (ผู้อำนวยการเขต) วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมตะวันนา สรุปผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) (สกค.*)จำนวนเรื่องของการบูรณาการด้านวิชาการกฎหมายและนิติกรรมสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.*)จำนวนเรื่องของการบูรณาการด้านวิชาการกฎหมายและนิติกรรมสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :เรื่อง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เรื่อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.40

100 / 100
2
0.80

100 / 100
3
2.10

100 / 100
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการการคัดสรรกฎหมายที่จะนำมาพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ รวมถึงการกำหนดแนวทางในการจัดทำหัวข้อ รูปแบบ รายละเอียดการนำเสนอเรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลการคัดเลือกเรื่องเกี่ยวกับงานราชการในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2. วิเคราะห์งานวิชาการกหมายและนิติกรรมสัญญาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร เตรียมเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานครต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลการคัดเลือกเรื่องเกี่ยวกับงานราชการในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2. วิเคราะห์งานวิชาการกฎหมายและนิติกรรมสัญญาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร - เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานครต่อไป - เวียนเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร 1 เรื่อง ที่ กท 0405/2423 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลการคัดเลือกเรื่องเกี่ยวกับงานราชการในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2. วิเคราะห์งานวิชาการกฎหมายและนิติกรรมสัญญาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร - เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/สั่งการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานครต่อไป นำเวียนเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร 2 เรื่อง (1) ที่ กท 0405/4852 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่อง สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 (2) ที่ กท 0405/4853 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่อง การกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สรุปผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562 พิจารณาดำเนินการและเวียนเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) (สกค.)ร้อยละของการตรวจสอบและการแก้ต่างคดีทางปกครองที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.)ร้อยละของการตรวจสอบและการแก้ต่างคดีทางปกครองที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :95.83


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
95.83

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การแก้ต่างคดีปกครอง กรณีหน่วยงานของกรุงเทพมหานครตกเป็นผู้ถูกฟ้องคดี เช่น ผู้อำนวยการเขต, หัวหน้าสำนักงาน ฯลฯ 1. รับเรื่องจากหน่วยงานที่ถูกฟ้อง 2. ตรวจสอบสำนวน ซึ่งต้องปรากฏเอกสาร ดังนี้ ต้นฉบับคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การ, ต้นฉบับคำสั่งเรียกคู่กรณี, สำเนาคำฟ้อง, ใบมอบอำนาจซึ่งลงนามโดยผู้ถูกฟ้องคดี จำนวน 2 ฉบับ 3. ขอทราบชื่อผู้ประสานงานที่ทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงในเรื่องที่ถูกฟ้องเป็นอย่างดี 4. ขออนุมัติส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อแก้ต่างคดีนี้ 5. ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อจัดทำสรุปข้อเท็จจริงในประเด็นที่ถูกฟ้องคดีนี้ เดือนตุลาคม - เดือน ธันวาคม รับเรื่องใหม่ 13 เรื่อง ดำเนินการ 13 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การแก้ต่างคดีปกครอง กรณีหน่วยงานของกรุงเทพมหานครตกเป็นผู้ถูกฟ้องคดี เช่น ผู้อำนวยการเขต, หัวหน้าสำนักงาน ฯลฯ 1. รับเรื่องจากหน่วยงานที่ถูกฟ้อง 2. ตรวจสอบสำนวน ซึ่งต้องปรากฏเอกสาร ดังนี้ ต้นฉบับคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การ, ต้นฉบับคำสั่งเรียกคู่กรณี, สำเนาคำฟ้อง, ใบมอบอำนาจซึ่งลงนามโดยผู้ถูกฟ้องคดี จำนวน 2 ฉบับ 3. ขอทราบชื่อผู้ประสานงานที่ทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงในเรื่องที่ถูกฟ้องเป็นอย่างดี 4. ขออนุมัติส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อแก้ต่างคดีนี้ 5. ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อจัดทำสรุปข้อเท็จจริงในประเด็นที่ถูกฟ้องคดีนี้ เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม รับเรื่องใหม่ 9 เรื่อง ดำเนินการ 9 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การแก้ต่างคดีปกครอง กรณีหน่วยงานของกรุงเทพมหานครตกเป็นผู้ถูกฟ้องคดี เช่น ผู้อำนวยการเขต, หัวหน้าสำนักงาน ฯลฯ 1. รับเรื่องจากหน่วยงานที่ถูกฟ้อง 2. ตรวจสอบสำนวน ซึ่งต้องปรากฏเอกสาร ดังนี้ ต้นฉบับคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การ, ต้นฉบับคำสั่งเรียกคู่กรณี, สำเนาคำฟ้อง, ใบมอบอำนาจซึ่งลงนามโดยผู้ถูกฟ้องคดี จำนวน 2 ฉบับ 3. ขอทราบชื่อผู้ประสานงานที่ทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงในเรื่องที่ถูกฟ้องเป็นอย่างดี 4. ขออนุมัติส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อแก้ต่างคดีนี้ 5. ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อจัดทำสรุปข้อเท็จจริงในประเด็นที่ถูกฟ้องคดีนี้ เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน รับเรื่องใหม่ 13 เรื่อง ดำเนินการ 13 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การแก้ต่างคดีปกครอง กรณีหน่วยงานของกรุงเทพมหานครตกเป็นผู้ถูกฟ้องคดี เช่น ผู้อำนวยการเขต, หัวหน้าสำนักงาน ฯลฯ 1. รับเรื่องจากหน่วยงานที่ถูกฟ้อง 2. ตรวจสอบสำนวน ซึ่งต้องปรากฏเอกสาร ดังนี้ ต้นฉบับคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การ, ต้นฉบับคำสั่งเรียกคู่กรณี, สำเนาคำฟ้อง, ใบมอบอำนาจซึ่งลงนามโดยผู้ถูกฟ้องคดี จำนวน 2 ฉบับ 3. ขอทราบชื่อผู้ประสานงานที่ทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงในเรื่องที่ถูกฟ้องเป็นอย่างดี 4. ขออนุมัติส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อแก้ต่างคดีนี้ 5. ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อจัดทำสรุปข้อเท็จจริงในประเด็นที่ถูกฟ้องคดีนี้ เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน รับเรื่องใหม่ 16 เรื่อง ดำเนินการ 16 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562 รับเรื่องใหม่ 87 เรื่อง พิจารณาดำเนินการ 87 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) (สกค.)ร้อยละของการตรวจสอบและพิจารณาสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.)ร้อยละของการตรวจสอบและพิจารณาสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :90.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
32.00

100 / 100
3
50.40

100 / 100
4
90.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. รับเรื่องจากปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 3. ขอข้อเท็จจริงหรือเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) 4. พิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 4.1 ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติม 4.2 ขอความเห็นชอบต่อข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2746/2540 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2540 กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ 4.3 ขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก 4.4 เสนอยุติเรื่อง 5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานกฎหมายและคดีออกเลขหนังสือ เพื่อส่งเรื่องเดิมคืน เดือนตุลาคม เรื่องยกมา 19 เรื่อง รับเรื่องเข้า 21 เรื่อง ดำเนินการแล้ว 17 เรื่อง เดือนพฤศจิกายน เรื่องยกมา 23 เรื่อง รับเรื่องเข้า 19 เรื่อง ดำเนินการแล้ว 17 เรื่อง เดือนธันวาคม เรื่องยกมา 25 เรื่อง รับเรื่องเข้า 8 เรื่อง ดำเนินการแล้ว 12 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. รับเรื่องจากปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 3. ขอข้อเท็จจริงหรือเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) 4. พิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 4.1 ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติม 4.2 ขอความเห็นชอบต่อข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2746/2540 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2540 กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ 4.3 ขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก 4.4 เสนอยุติเรื่อง 5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานกฎหมายและคดีออกเลขหนังสือ เพื่อส่งเรื่องเดิมคืน เดือนมกราคม - มีนาคม เรื่องยกมา 84 เรื่อง รับเรื่องเข้า 42 เรื่อง ดำเนินการแล้ว 27 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. รับเรื่องจากปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 3. ขอข้อเท็จจริงหรือเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) 4. พิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 4.1 ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติม 4.2 ขอความเห็นชอบต่อข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2746/2540 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2540 กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ 4.3 ขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก 4.4 เสนอยุติเรื่อง 5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานกฎหมายและคดีออกเลขหนังสือ เพื่อส่งเรื่องเดิมคืน เดือนเมษายน - มิถุนายน เรื่องยกมา 36 เรื่อง รับเรื่องเข้า 36 เรื่อง ดำเนินการแล้ว 41 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. รับเรื่องจากปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 3. ขอข้อเท็จจริงหรือเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) 4. พิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 4.1 ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติม 4.2 ขอความเห็นชอบต่อข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2746/2540 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2540 กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ 4.3 ขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก 4.4 เสนอยุติเรื่อง 5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานกฎหมายและคดีออกเลขหนังสือ เพื่อส่งเรื่องเดิมคืน เดือนกรกฎาคม - กันยายน เรื่องยกมา 31 เรื่อง รับเรื่องเข้า 26 เรื่อง ดำเนินการแล้ว 35 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562 รับเรื่องใหม่ 199 เรื่อง เรื่องยกมา 19 เรื่ีอง พิจารณาดำเนินการ 185 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) (สกค.)ร้อยละของการตรวจสอบและดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.)ร้อยละของการตรวจสอบและดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :95.83


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
95.83

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. รับเรื่องจากหน่วยงานหรือหมายศาล 2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 3. ขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. พิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ 4.1 อนุมัติให้ว่าต่างคดี 4.2 อนุมัติให้แก้ต่างคดี 4.3 อนุมัติให้อุทธรณ์/ไม่อุทธรณ์คำพิพากษาของศาล 4.4 อนุมัติให้ฎีกา/ไม่ฎีกาคำพิพากษาของศาล 4.5 อนุมัติให้ยุติเรื่อง 4.6 อนุมัติให้ถอนฟ้อง 4.7 อนุมัติให้ประนีประนอมยอมความ 4.8 อนุมัติให้จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการยุติการดำเนิน คดีแพ่งฯ 4.9 อนุมัติให้ชำระหนี้ตามคำพิพากษา/คำชี้ขาดของ กยบ. 5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานกฎหมายและคดี ออกเลขหนังสือ เพื่อส่งเรื่องเดิมคืน เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม รับเรื่องเข้า 297 เรื่อง ดำเนินการแล้ว 297 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. รับเรื่องจากหน่วยงานหรือหมายศาล 2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 3. ขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. พิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ 4.1 อนุมัติให้ว่าต่างคดี 4.2 อนุมัติให้แก้ต่างคดี 4.3 อนุมัติให้อุทธรณ์/ไม่อุทธรณ์คำพิพากษาของศาล 4.4 อนุมัติให้ฎีกา/ไม่ฎีกาคำพิพากษาของศาล 4.5 อนุมัติให้ยุติเรื่อง 4.6 อนุมัติให้ถอนฟ้อง 4.7 อนุมัติให้ประนีประนอมยอมความ 4.8 อนุมัติให้จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการยุติการดำเนิน คดีแพ่งฯ 4.9 อนุมัติให้ชำระหนี้ตามคำพิพากษา/คำชี้ขาดของ กยบ. 5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานกฎหมายและคดี ออกเลขหนังสือ เพื่อส่งเรื่องเดิมคืน เดือนมกราคม - เดือนมีนวาคม รับเรื่องเข้า 258 เรื่อง ดำเนินการแล้ว 258 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. รับเรื่องจากหน่วยงานหรือหมายศาล 2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 3. ขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. พิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ 4.1 อนุมัติให้ว่าต่างคดี 4.2 อนุมัติให้แก้ต่างคดี 4.3 อนุมัติให้อุทธรณ์/ไม่อุทธรณ์คำพิพากษาของศาล 4.4 อนุมัติให้ฎีกา/ไม่ฎีกาคำพิพากษาของศาล 4.5 อนุมัติให้ยุติเรื่อง 4.6 อนุมัติให้ถอนฟ้อง 4.7 อนุมัติให้ประนีประนอมยอมความ 4.8 อนุมัติให้จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการยุติการดำเนิน คดีแพ่งฯ 4.9 อนุมัติให้ชำระหนี้ตามคำพิพากษา/คำชี้ขาดของ กยบ. 5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานกฎหมายและคดี ออกเลขหนังสือ เพื่อส่งเรื่องเดิมคืน เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน รับเรื่องเข้า 217 เรื่อง ดำเนินการแล้ว 217 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. รับเรื่องจากหน่วยงานหรือหมายศาล 2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 3. ขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. พิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ 4.1 อนุมัติให้ว่าต่างคดี 4.2 อนุมัติให้แก้ต่างคดี 4.3 อนุมัติให้อุทธรณ์/ไม่อุทธรณ์คำพิพากษาของศาล 4.4 อนุมัติให้ฎีกา/ไม่ฎีกาคำพิพากษาของศาล 4.5 อนุมัติให้ยุติเรื่อง 4.6 อนุมัติให้ถอนฟ้อง 4.7 อนุมัติให้ประนีประนอมยอมความ 4.8 อนุมัติให้จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการยุติการดำเนิน คดีแพ่งฯ 4.9 อนุมัติให้ชำระหนี้ตามคำพิพากษา/คำชี้ขาดของ กยบ. 5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานกฎหมายและคดี ออกเลขหนังสือ เพื่อส่งเรื่องเดิมคืน เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน รับเรื่องเข้า 209 เรื่อง ดำเนินการแล้ว 209 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562 รับเรื่องใหม่ 1110 เรื่อง พิจารณาดำเนินการ 1110 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(14) (สกค.)ร้อยละของเรื่องที่ส่งฟ้องคดี แก้ต่างคดี ยื่นขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และการขอเฉลี่ยทรัพย์ของลูกหนี้
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.)ร้อยละของเรื่องที่ส่งฟ้องคดี แก้ต่างคดี ยื่นขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และการขอเฉลี่ยทรัพย์ของลูกหนี้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :94.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
39.20

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
94.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. รับเรื่องจากหน่วยงาน และตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย สรุปสำนวน เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุมัติฟ้องคดี แก้ต่างคดี ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมลงนามในใบแต่งทนายความ/เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขอยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และการขอเฉลี่ยทรัพย์ของลูกหนี้ ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมลงนามในใบมอบอำนาจ 2. ส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินคดีให้แก่กรุงเทพมหานคร เดินทางไปยื่นคำขอรับชำระหนี้พร้อมพยานเอกสารต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด เดือนตุลาคม รับเรื่องใหม่ 9 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 เรื่อง - มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ไปศาลในวันนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีภาษีโรงเรือนและที่ดิน - แจ้งผลคำพิพากษาศาลฎีกา - แจ้งคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่งฯ - ขอให้ส่งเงินค่าธรรมเนียม เดือนพฤศจิกายน รับเรื่องใหม่ 2 เรื่อง เรื่องยกมา 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เรื่อง - มอบฉันทะให้เจ้าหน้าที่ไปศาลดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีภาษีโรงเรือนและที่ดิน - แจ้งผลคำพิพากษาศาลฎีกา - แจ้งคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่งฯ เดือนธันวาคม รับเรื่องใหม่ 8 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 เรื่อง - รายงานผลคดี - ตอบข้อรือ - ไปพบพนักงานอัยการเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายประกอบการพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.รับเรื่องจากหน่วยงาน และตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย สรุปสำนวน เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุมัติฟ้องคดี แก้ต่างคดี ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมลงนามในใบแต่งทนายความ/เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขอยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และการขอเฉลี่ยทรัพย์ของลูกหนี้ ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมลงนามในใบมอบอำนาจ 2. ส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินคดีให้แก่กรุงเทพมหานคร เดินทางไปยื่นคำขอรับชำระหนี้พร้อมพยานเอกสารต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม รับเรื่องใหม่ 47 เรื่อง ดำเนินการแล้ว 44 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.รับเรื่องจากหน่วยงาน และตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย สรุปสำนวน เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุมัติฟ้องคดี แก้ต่างคดี ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมลงนามในใบแต่งทนายความ/เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขอยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และการขอเฉลี่ยทรัพย์ของลูกหนี้ ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมลงนามในใบมอบอำนาจ 2. ส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินคดีให้แก่กรุงเทพมหานคร เดินทางไปยื่นคำขอรับชำระหนี้พร้อมพยานเอกสารต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน รับเรื่องใหม่ 29 เรื่อง เรื่องยกมา 3 เรื่อง ดำเนินการแล้ว 31 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.รับเรื่องจากหน่วยงาน และตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย สรุปสำนวน เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุมัติฟ้องคดี แก้ต่างคดี ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมลงนามในใบแต่งทนายความ/เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขอยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และการขอเฉลี่ยทรัพย์ของลูกหนี้ ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมลงนามในใบมอบอำนาจ 2. ส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินคดีให้แก่กรุงเทพมหานคร เดินทางไปยื่นคำขอรับชำระหนี้พร้อมพยานเอกสารต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน รับเรื่องใหม่ 38 เรื่อง ดำเนินการแล้ว 34 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562 รับเรื่องใหม่ 18 เรื่อง พิจารณาดำเนินการ 18 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(15) (สกค.)ร้อยละของคดีที่มีหนังสือส่งประสานงานขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ในคดีที่พ้นระยะคำบังคับแล้วและลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ประกอบกับศาลยังมิได้มีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.)ร้อยละของคดีที่มีหนังสือส่งประสานงานขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ในคดีที่พ้นระยะคำบังคับแล้วและลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ประกอบกับศาลยังมิได้มีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :88.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
14.00

100 / 100
2
38.40

100 / 100
3
50.40

100 / 100
4
88.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการและได้มีหนังสือแจ้งลูกหนี้ให้ชำระหนี้แล้ว จำนวน 2 เรื่อง และอยู่ในเกณฑ์ขอออกหมายได้ 2 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการและได้มีหนังสือแจ้งลูกหนี้ให้ชำระหนี้แล้ว จำนวน 2 เรื่อง และอยู่ในเกณฑ์ขอออกหมายได้ 3 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน...ไม่มีคดีที่จะต้่องร้องขอขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี อยู่ระหว่างดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการและได้มีหนังสือแจ้งลูกหนี้ให้ชำระหนี้แล้ว จำนวน 1 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องเข้า 5 เรื่อง เรื่องพิจารณาดำเนินการ 5 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(16) (สกค.)ร้อยละของคดีที่มีหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามคำสั่งหรือคำพิพากษา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.)ร้อยละของคดีที่มีหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามคำสั่งหรือคำพิพากษา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :95.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.30

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
95.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบการชำระหนี้ และมีหนังสือแจ้งทวงหนี้ลูกหนี้แล้ว (มีจำนวนคดีอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องมีหนังสือทวงหนี้ จำนวน 2 คดี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบการชำระหนี้ และมีหนังสือแจ้งทวงหนี้ลูกหนี้แล้ว (มีจำนวนคดีอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องมีหนังสือทวงหนี้ จำนวน 5 คดี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบการชำระหนี้ และมีหนังสือแจ้งทวงหนี้ลูกหนี้แล้ว (มีจำนวนคดีอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องมีหนังสือทวงหนี้ จำนวน 2 คดี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบการชำระหนี้ และมีหนังสือแจ้งทวงหนี้ลูกหนี้แล้ว (มีจำนวนคดีอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องมีหนังสือทวงหนี้ จำนวน 2 คดี) สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนคดีอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องมีหนังสือทวงหนี้ 13 เรื่อง เรื่องพิจารณาดำเนินการ 13 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(17) (สกค.)ร้อยละของร่างสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงที่ได้รับการพิจารณาแล้วเสร็จ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.)ร้อยละของร่างสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงที่ได้รับการพิจารณาแล้วเสร็จ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :95.83


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
95.83

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ก. การตรวจร่างสัญญา 1. ตรวจแบบรายละเอียดของคู่สัญญา วงเงิน กำหนดเวลาส่งมอบ ให้ตรงตามอนุมัติ 2. ตรวจสอบรายละเอียดของหลักประกัน ค่าปรับ การจ่ายเงินล่วงหน้าให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 และตรงตามอนุมัติ 3. ตรวจสอบรายละเอียดอื่น โดยใช้แบบที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนดในสัญญาแต่ละประเภทเป็นหลัก และปรับข้อความให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ในการดำเนิน กิจการนั้น ๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะข้อที่อาจทำให้ กทม.เสียประโยชน์ ภายใต้หลักการของ นิติกรรมสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ตรวจสอบเอกสารแนบท้ายสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วนและไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญา 5. เสนอผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี 6. ส่งคืนหน่วยงาน ข.การตรวจร่างบันทึกข้อตกลง 1. ตรวจสอบรูปแบบ และประเภทของบันทึกข้อตกลง ให้ เป็นไปตามหลักการของนิติกรรมสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบรายละเอียดของบันทึกข้อตกลง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการจัดทำบันทึก ข้อตกลง ภายใต้กรอบของกฎหมาย 3. เสนอผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี 4. เรียนปลัดกรุงเทพมหานครและส่งคืนหน่วยงาน เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม รับเรื่อง 23 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 23 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ก. การตรวจร่างสัญญา 1. ตรวจแบบรายละเอียดของคู่สัญญา วงเงิน กำหนดเวลาส่งมอบ ให้ตรงตามอนุมัติ 2. ตรวจสอบรายละเอียดของหลักประกัน ค่าปรับ การจ่ายเงินล่วงหน้าให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 และตรงตามอนุมัติ 3. ตรวจสอบรายละเอียดอื่น โดยใช้แบบที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนดในสัญญาแต่ละประเภทเป็นหลัก และปรับข้อความให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ในการดำเนิน กิจการนั้น ๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะข้อที่อาจทำให้ กทม.เสียประโยชน์ ภายใต้หลักการของ นิติกรรมสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ตรวจสอบเอกสารแนบท้ายสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วนและไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญา 5. เสนอผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี 6. ส่งคืนหน่วยงาน ข.การตรวจร่างบันทึกข้อตกลง 1. ตรวจสอบรูปแบบ และประเภทของบันทึกข้อตกลง ให้ เป็นไปตามหลักการของนิติกรรมสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบรายละเอียดของบันทึกข้อตกลง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการจัดทำบันทึก ข้อตกลง ภายใต้กรอบของกฎหมาย 3. เสนอผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี 4. เรียนปลัดกรุงเทพมหานครและส่งคืนหน่วยงาน เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม รับเรื่อง 28 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 28 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ก. การตรวจร่างสัญญา 1. ตรวจแบบรายละเอียดของคู่สัญญา วงเงิน กำหนดเวลาส่งมอบ ให้ตรงตามอนุมัติ 2. ตรวจสอบรายละเอียดของหลักประกัน ค่าปรับ การจ่ายเงินล่วงหน้าให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 และตรงตามอนุมัติ 3. ตรวจสอบรายละเอียดอื่น โดยใช้แบบที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนดในสัญญาแต่ละประเภทเป็นหลัก และปรับข้อความให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ในการดำเนิน กิจการนั้น ๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะข้อที่อาจทำให้ กทม.เสียประโยชน์ ภายใต้หลักการของ นิติกรรมสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ตรวจสอบเอกสารแนบท้ายสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วนและไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญา 5. เสนอผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี 6. ส่งคืนหน่วยงาน ข.การตรวจร่างบันทึกข้อตกลง 1. ตรวจสอบรูปแบบ และประเภทของบันทึกข้อตกลง ให้ เป็นไปตามหลักการของนิติกรรมสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบรายละเอียดของบันทึกข้อตกลง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการจัดทำบันทึก ข้อตกลง ภายใต้กรอบของกฎหมาย 3. เสนอผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี 4. เรียนปลัดกรุงเทพมหานครและส่งคืนหน่วยงาน เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน รับเรื่อง 22 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 22 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ก. การตรวจร่างสัญญา 1. ตรวจแบบรายละเอียดของคู่สัญญา วงเงิน กำหนดเวลาส่งมอบ ให้ตรงตามอนุมัติ 2. ตรวจสอบรายละเอียดของหลักประกัน ค่าปรับ การจ่ายเงินล่วงหน้าให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 และตรงตามอนุมัติ 3. ตรวจสอบรายละเอียดอื่น โดยใช้แบบที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนดในสัญญาแต่ละประเภทเป็นหลัก และปรับข้อความให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ในการดำเนิน กิจการนั้น ๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะข้อที่อาจทำให้ กทม.เสียประโยชน์ ภายใต้หลักการของ นิติกรรมสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ตรวจสอบเอกสารแนบท้ายสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วนและไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญา 5. เสนอผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี 6. ส่งคืนหน่วยงาน ข.การตรวจร่างบันทึกข้อตกลง 1. ตรวจสอบรูปแบบ และประเภทของบันทึกข้อตกลง ให้ เป็นไปตามหลักการของนิติกรรมสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบรายละเอียดของบันทึกข้อตกลง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการจัดทำบันทึก ข้อตกลง ภายใต้กรอบของกฎหมาย 3. เสนอผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี 4. เรียนปลัดกรุงเทพมหานครและส่งคืนหน่วยงาน เดือนกรกรฎาคม - เดือนกันยายน รับเรื่อง 17 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 17 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องเข้าเพื่อพิจารณา 105 เรื่อง เรื่องพิจารณาดำเนินการ 105 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) (สกค.)ร้อยละของเรื่องอุทธรณ์ภาษีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(สกค.)ร้อยละของเรื่องอุทธรณ์ภาษีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :95.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
16.00

100 / 100
2
24.00

100 / 100
3
49.60

100 / 100
4
95.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมาย คำร้องอุทธรณ์และคำชี้แจงของพนักงานเจ้าหน้าที่ และพิจารณาเสนอคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่และพิจารณาอุทธรณ์ 2. เตรียมจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่และพิจารณาอุทธรณ์ภาษี ครั้งที่ 8/2561 จำนวน 5 เรื่อง เดือนตุลาคม เรื่องยกมา 13 เรื่อง รับเข้าใหม่ 3 เรื่อง พิจารณาแล้วเสร็จ 5 เรื่อง เดือนพฤศจิกายน เรื่องยกมา 11 เรื่อง รับเข้าใหม่ 11 เรื่อง พิจารณาแล้วเสร็จ 5 เรื่อง เตรียมจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่และพิจารณาอุทธรณ์ภาษี เดือนธันวาคม เรื่องยกมา 17 เรื่อง รับเข้าใหม่ 4 เรื่อง อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการเพื่อเตรียมจัดทำระเบียบวาระการประชุมและเข้าประชุม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมาย คำร้องอุทธรณ์และคำชี้แจงของพนักงานเจ้าหน้าที่ และพิจารณาเสนอคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่และพิจารณาอุทธรณ์ 2. เตรียมจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่และพิจารณาอุทธรณ์ภาษี เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม เรื่องเข้า 28 เรื่อง เรื่องยกมา 29 เรื่อง พิจารณาดำเนินการ 19 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการดำเนินการ... 1. ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมาย คำร้องอุทธรณ์และคำชี้แจงของพนักงานเจ้าหน้าที่ และพิจารณาเสนอคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่และพิจารณาอุทธรณ์ 2. เตรียมจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่และพิจารณาอุทธรณ์ภาษี นำเข้าประชุมคณะกรรมการฯ ตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่และพิจารณาอุทธรณ์ภาษี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 จำนวน 11 เรื่อง นำเข้าประชุมคณะกรรมการฯ ตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่และพิจารณาอุทธรณ์ภาษี ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 จำนวน 20 เรื่อง เดือนเมษายน – มิถุนายน เรื่องเข้า13 เรื่อง เรื่องยกมา 38 เรื่อง เรื่องดำเนินการแล้ว 24 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างการดำเนินการ... 1. ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมาย คำร้องอุทธรณ์และคำชี้แจงของพนักงานเจ้าหน้าที่ และพิจารณาเสนอคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่และพิจารณาอุทธรณ์ 2. เตรียมจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่และพิจารณาอุทธรณ์ภาษี นำเข้าประชุมคณะกรรมการฯ ตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่และพิจารณาอุทธรณ์ภาษี ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 จำนวน 10 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องเข้าเพื่อพิจารณา 52 เรื่อง เรื่องพิจารณาดำเนินการ 51 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **