ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 23000000

Home Home SED

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(1) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :79.39

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.07

100 / 100
2
24.83

100 / 100
3
49.19

100 / 100
4
79.39

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2562 งบประมาณหลังปรับโอน 1,384,416,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว 97,813,481.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.07

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (1ต.ค.2562 – 31 มี.ค.2563) การเบิกจ่ายภาพรวมของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 งบประมาณที่ได้รับ 1,384,416,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว 343,766,089.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.83

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (1ตค.2562 - 30 มิย.2563 การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,297,421,638.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 638,237,508.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (1ตค.2562 - 30 ก.ย.2563) การเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,170,101,997 บาท เบิกจ่ายแล้ว 928,993,817.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.39

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้ปรับปรุงรายบัญชีที่ผิดพลาด และปรับปรุงรายการบัญชีให้เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง จัดทำกระดาษทำการ งบการเงิน และบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน เสร็จเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งได้จัดส่งงบการเงิน และบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ให้กองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือ ที่ กท 1201/3255 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งทันตามกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้ปรับปรุงรายบัญชีที่ผิดพลาด และปรับปรุงรายการบัญชีให้เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง จัดทำกระดาษทำการ งบการเงิน และบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน เสร็จเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งได้จัดส่งงบการเงิน และบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ให้กองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือ ที่ กท 1201/3255 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งทันตามกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้ปรับปรุงรายบัญชีที่ผิดพลาด และปรับปรุงรายการบัญชีให้เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง จัดทำกระดาษทำการ งบการเงิน และบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน เสร็จเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งได้จัดส่งงบการเงิน และบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ให้กองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือ ที่ กท 1201/3255 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งทันตามกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้ปรับปรุงรายบัญชีที่ผิดพลาด และปรับปรุงรายการบัญชีให้เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง จัดทำกระดาษทำการ งบการเงิน และบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน เสร็จเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งได้จัดส่งงบการเงิน และบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ให้กองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือ ที่ กท 1201/3255 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งทันตามกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน  (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2562) 1. ส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 2562 ให้สำนักการคลัง ตามหนังสือ ที่ กท 1201/3096 ลงวันที่ 29 ต.ค.2562 เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ต.ค.2562 - มี.ค.2563) อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 2562 - มิ.ย.2563) 1. ส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 2562 ให้สำนักการคลัง ตามหนังสือ ที่ กท 1201/3096 ลงวันที่ 29 ต.ค.2562 เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563) 1. ส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 2562 ให้สำนักการคลัง ตามหนังสือ ที่ กท 1201/3096 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2562 เรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในไตรมาสที่ 4 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(4) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ - กำหนดรูปแบบการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ และการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม - ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก - รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ - ประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการสานฝันปันปั่น(Best Service) (โครงการรักษารอบในปีที่ผ่านมา) ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนจักรยานที่ให้บริการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 28 คัน ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผู้มาใช้บริการจักรยานโครงการสานฝันปันปั่น ณ ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2563 - เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1,068 คน - เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 808 คน - เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 722 คน - เดือนมกราคม 2563 จำนวน 480 คน - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 511 คน - 1 – 17 มีนาคม 2563 จำนวน 310 คน ตัวชี้วัดที่ 3 ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการจักรยาน ยังไม่ได้ดำเนินการ 2. โครงการออกกำลังเพิ่มพลังชีวิต (Best Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) - ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 - เปิดโครงการออกกำลัง เพิ่มพลังชีวิต เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทำการ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นายสมบูรณ์ หอมนาน) มาเป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 177 คน แบ่งเป็น ดังนี้ - กลุ่มอ้วน ระดับ 1 จำนวน 43 คน - กลุ่มอ้วน ระดับ 2 จำนวน 85 คน - กลุ่มอ้วน ระดับ 3 จำนวน 49 คน - ขณะนี้อยู่ระหว่าง ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อขอเลื่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากศูนย์เยาวชนปิดให้บริการกิจกรรม และปิดศูนย์เยาวชน ตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการสานฝันปันปั่น(Best Service) (โครงการรักษารอบในปีที่ผ่านมา) ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนจักรยานที่ให้บริการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 – ,มิถุนายน 2563 จำนวน 28 คัน ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผู้มาใช้บริการจักรยานโครงการสานฝันปันปั่น ณ ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2563 - เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1,068 คน - เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 808 คน - เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 722 คน - เดือนมกราคม 2563 จำนวน 480 คน - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 511 คน - 1 – 17 มีนาคม 2563 จำนวน 310 คน - เดือนเมษายน 2563 ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) - เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 20 เดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างรอผลการสรุปจำนวน ตัวชี้วัดที่ 3 ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการจักรยาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. โครงการออกกำลัง เพิ่มพลังชีวิต ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้ และสำนักงาน ก.ก.ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ให้ส่งเหตุผลความจำเป็นพร้อมทั้งปรับวิธีการและตัวชี้วัด หรือยกเลิกตัวชี้วัด เพื่อนำไปพิจารณา ต่อมาสำนักงาน ก.ก. ได้พิจารณาแล้วว่า ให้ดำเนินการตามตัวชี้วัดเดิม แต่ให้ปรับวิธีการและสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการดำเนินงานได้ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จึงทำการประชุมคณะทำงาน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารทำการ เพื่อหารือแนวทางและวิธีการในการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และมติที่ประชุมได้มีการกำหนดวางแผนการดำเนินงาน และกำหนดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครั้งใหม่) ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว “โครงการสานฝันปันปั่นจักรยานในศูนย์กีฬาบึงหนองบอน” ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัด 1 มีจักรยานในสภาพดีพร้อมใช้งานและมีอุปกรณ์ความปลอดภัยไว้ให้ยืม ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 25 คัน ผลการดำเนินงาน 28 คัน ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้มายืม เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปที่เป็นสมาชิก มายืมใช้บริการจักรยาน ค่าเป้าหมาย 8,000 ครั้ง/ปี ผลการดำเนินงาน 5,730 คน (1ตุลาคม 2562 – 24 กันยายน 2563) ** หมายเหตุ ** ตามหนังสือสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ กท 1202/2142 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 เรื่อง การอุทธรณ์การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 95.28 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้ดโครงการออกกำลัง เพิ่มพลังชีวิต 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีดัชนีมวลกาย (BMI) เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานมากขึ้น ค่าเป้าหมายร้อยละ 70 กลุ่มที่อยู่ในภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 32 คน ดีขึ้น 23 คน คิดเป็นร้อยละ 71.88 กลุ่มที่อยู่ในภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 87 คน ดีขึ้น 61 คน คิดเป็นร้อยละ 70.11 กลุ่มที่อยู่ในภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 52 คน ดีขึ้น 40 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ประกอบทางกายดีขึ้น ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมาย 171 คน องค์ประกอบทางกายดีขึ้น 140 คน คิดเป็นร้อยละ 81.87 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 กลุ่มเป้าหมาย 171 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 171 คน คิดเป็นร้อยละ 100 4. จัดทำคู่มือถอดบทเรียนผลการดำเนินโครงการจำนวน 1 ฉบับ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.21


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.15

100 / 100
3
4.15

100 / 100
4
4.21

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กองงานผู้ตรวจราชการ ได้ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว โดยผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 โดยภาพรวม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้รับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.083 เมื่อคูณด้วยน้ำหนักคะแนนรวม ได้ปรับมาที่ 4.148 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาแนวทางในการนำประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด อย่างน้อย 2 อันดับไปพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (ต.ค.2562 – มิ.ย.2563) 1. อยู่ระหว่างศูนย์บริการพิจารณาแนวทางในการนำประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด อย่างน้อย 2 อันดับไปพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 2. ดำเนินการส่งรายงานผลการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) ของกองงานผู้ตรวจราชการ โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้นำผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำสุด จำนวน 3 ข้อ มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น ดังนี้ 1) ข้อ 1.8 ข้อมูลในเว็บไซต์ (Website), เฟซบุ๊ก (Facebook), ไลน์ (Line) เป็นปัจจุบันชัดเจน ศูนย์บริการมีการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ - มีการอัพเดทข้อมูล ให้ข้อมูลข่าวสาร นำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ เป็นปัจจุบันผ่านทาง Facebook: พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) และ Website: www.cdm-bangkok.com - ดำเนินการอัพเดทข้อมูลการให้บริการของศูนย์ทางเว็บไซต์ของศูนย์ ด้วยการถ่ายทอดสดกิจกรรมแอโรบิก วันอังคารถึงวันศุกร์ ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอกิจกรรมกีฬาและนันทนาการประเภทอื่นๆ สลับสับเปลี่ยนกันทุกวัน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง - มีการปรับปรุงหน้าเพจเฟซบุ้คให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และแจ้งข้อมูลข่าวสารของศูนย์เยาวชน คลองสามวาผ่านกลุ่มไลน์ข่าวสารสร้างสุขสามวา - มีการจัดบุคลากรเพื่อดูแลและ update ข้อมูลในเว็บไซต์ อย่างต่อเนื่อง และมีการตอบข้อซักถาม/ความต้องการของสมาชิกอย่างรวดเร็ว - มีการดำเนินงาน update ข่าวสารใน Facebook และมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ - ตั้งกลุ่มไลน์เพื่อสื่อสาร ชี้แจงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ทันสมัย แก่สมาชิก และประชาชน ได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน 2) ข้อ 1.12 มีช่องทางสำหรับแจ้งปัญหา/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็นหลายช่องทาง - มีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็น ให้หลากหลายช่องทางและสะดวกมากขึ้น เช่นทาง e-mail /Facebook /โทรศัพท์ /line - มีการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งปัญหา /ข้อร้องเรียน /ข้อคิดเห็นให้กับผู้ใช้บริการได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยมีการตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อต่อ ไว้ที่จุดเคาเตอร์บริการทุกชั้น - จัดให้มีช่องทางในการแก้ไขปัญหาและข้อคิดเห็นอย่างเป็นระบบ - ที่จุดบริการ - ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ (www.bangkok.go.th/rongtook) - จัดหากล่อง เพื่อสำหรับรับข้อคิดเห็นต่าง ๆ และตอบกลับทางโทรศัพท์เฉพาะบุคคล หรือทางไลน์กลุ่ม 3) ข้อ 1.13 ปัญหา/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว - รีบตอบสนองต่อปัญหาหรือข้อคิดเห็นที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งหรือเสนอมา เช่น ดำเนินการตอบหนังสือร้องเรียนภายใน 3 วัน - มีการแก้ไขปัญหา รับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิก และดำเนินการปรับปรุงอยู่เสมอ - ทำความเข้าใจ/ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างต่อเนื่อง - นำข้อเสนอแนะ มาประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไข และทำการปรับปรุงอย่างเร็วที่สุด เช่น เรื่องการปรับปรุงพื้นที่และจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ - มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากประชาชน /ผู้รับบริการจากระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร กล่องรับความคิดเห็น และกล่องข้อความในระบบออนไลน์ - นำข้อร้องเรียนที่ได้รับมาดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ ภายใน 2 - 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน - ชี้แจงผู้ร้องเรียนทุกครั้ง (ในกรณีที่สามารถติดต่อได้) - จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน 3. อยู่ระหว่างการประสานงานกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ครั้ง โดยสรุปผลความพึงพอใจในส่วนของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นดังนี้ ผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.148 ผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.272 สรุป ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ = (4.148 + 4.272 )/2 = 4.210

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(6) 3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานเรื่องร้องเรียนของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ทั้งหมดจำนวน 24 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 16 เรื่อง คงค้างปีงบประมาณเดิมจำนวน 1 เรื่อง คงค้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 16 ธันวาคม 2562 จำนวน 8 เรื่อง รวมคงค้างทั้งหมดจำนวน 9 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (1ต.ค.2562 – 31 มี.ค.2563) รายงานเรื่องร้องเรียนของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำเดือนมกราคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2563 ทั้งหมดจำนวน 55 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 48 เรื่อง คงค้างปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 เรื่อง คงค้างประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 10 มีนาคม 2563 จำนวน 6 เรื่อง รวมคงค้างทั้งหมดจำนวน 7 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการตามขั้นตอน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การรับเรื่อง สวท. สามารถตอบรับเรื่องที่ได้รับแจ้งภายใน 1 วันทำการ เพื่อดำเนินการแก้ไข และได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการ/พิจารณาเข้าสู่ระบบฯ ภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่ สวท. มีการตอบรับผ่านระบบ ขั้นตอนที่ 2 การรายงานการติดตามผล สามารถจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ระบุสถานะดำเนินการเสร็จสิ้น และติดตามเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการมีการติดตามทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน (ยกเว้นเดือน ก.พ. จะเป็นวันสุดท้ายของเดือน) ขั้นตอนที่ 3 การส่งรายงานประจำเดือน สามารถรายงานผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวทุกเดือน และนำส่งสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (1ต.ค.2562 – 30 มิ.ย.2563) รายงานเรื่องร้องเรียน ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ทั้งหมด จำนวน 77 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 74 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1. เลขที่รับแจ้ง172292/62 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับการซ่อมแซมตาข่ายสนามฟุตบอลสนามกีฬาศูนย์กีฬารามอินทรา คงค้าง 181 วัน ขณุะนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ กำหนดราคากลาง 2. เลขที่รับแจ้ง 85351/63 ของสำนักงานนัทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับศูนย์เยาวชน บางขุนเทียน มีการจัดเลี้ยงเปิดเพลงเสียงดังหลังเวลา 18.00 น. คงค้าง 5 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ ตรวจสอบชี้แจง 3. เลขที่รับแจ้ง85669/63 ของกองการกีฬา เกี่ยวกับศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน เปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการจากเดิมเป็น 15.00 น.-17.30 น. สมาชิกขอให้พิจารณาเปิดให้บริการเช่นเดิมตามเวลา 10.00-18.30 น. คงค้าง 5 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชี้แจง สรุปผลการดำเนินการตามขั้นตอน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การรับเรื่อง สวท. สามารถตอบรับเรื่องที่ได้รับแจ้งภายใน 1 วันทำการ เพื่อดำเนินการแก้ไข และได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการ/พิจารณาเข้าสู่ระบบฯ ภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่ สวท. มีการตอบรับผ่านระบบ ขั้นตอนที่ 2 การรายงานการติดตามผล สามารถจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ระบุสถานะดำเนินการเสร็จสิ้น และติดตามเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการมีการติดตามทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน (ยกเว้นเดือน ก.พ. จะเป็นวันสุดท้ายของเดือน) ขั้นตอนที่ 3 การส่งรายงานประจำเดือน สามารถรายงานผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวทุกเดือน และนำส่งสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย.2563) รายงานเรื่องร้องเรียนของสำนัก วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 มีทั้งหมดจำนวน 115 เรื่อง ดำเนินการชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 108 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 7 เรื่อง - สรุปผลการดำเนินการตามขั้นตอน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การรับเรื่อง สวท. สามารถตอบรับเรื่องที่ได้รับแจ้งภายใน 1 วันทำการเพื่อดำเนินการแก้ไข และได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการ/พิจารณาเข้าสู่ระบบฯ ภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่ สวท. มีการตอบรับผ่านระบบ ขั้นตอนที่ 2 การรายงานการติดตามผล สามารถจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ระบุสถานะดำเนินการเสร็จสิ้น และติดตามเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการมีการติดตามทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน (ยกเว้นเดือน ก.พ. จะเป็นวันสุดท้ายของเดือน) ขั้นตอนที่ 3 การส่งรายงานประจำเดือน สามารถรายงานผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวทุกเดือน และนำส่งสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป สวท. ได้ดำเนินการครบถ้วนตามกำหนดทั้ง 3 ขั้นตอน เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(7) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 2562) 1. ศึกษาข้อมูลและหลักเกณฑ์การดำเนินการ 2. รอแนวทางการดำเนินการจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 3. อยู่ระหว่างการคัดเลือกข้อมูลจากภารกิจหลักของ สวท. เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเข้าประชุมร่วมกับ สยป.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การดำเนินการมี 5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาฐานข้อมูลหรือข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่นำไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร มาตรฐานบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ขั้นตอนที่ 2 หน่วยงานนำข้อมูลตามขั้นตอน ที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลจำเป็นตามภารกิจหลัก มาจัดลำดับความสำคัญและพิจารณาคัดเลือกภารกิจหลัก ที่จะดำเนินการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล จำนวน 1 ฐานข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 เมื่อผ่านการพิจารณาจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว หน่วยงานต้องจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในเดือนมกราคม 2563 ขั้นตอนที่ 4 หน่วยงานดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานครที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขั้นตอนที่ 5 หน่วยงานนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลตามขั้นตอนที่ 4 โดยเริ่มนำเข้าข้อมูลครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2563 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ต.ค.2562 – มี.ค.2563) 1. ศึกษาข้อมูลและหลักเกณฑ์การดำเนินการ 2. รับฟังแนวทางการดำเนินการจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 3. การคัดเลือกข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และรับฟังการประชุมชี้แจงจาก สยป. 4. ทบทวนข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 5. คัดเลือกข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล 6. อยู่ระหว่างคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของ สยป. พิจารณาผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 4.1 มีการดำเนินการ 5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาฐานข้อมูลหรือข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่นำไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร มาตรฐานบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ขั้นตอนที่ 2 หน่วยงานนำข้อมูลตามขั้นตอน ที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลจำเป็นตามภารกิจหลัก มาจัดลำดับความสำคัญและพิจารณาคัดเลือกภารกิจหลัก ที่จะดำเนินการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล จำนวน 1 ฐานข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 เมื่อผ่านการพิจารณาจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว หน่วยงานต้องจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในเดือนมกราคม 2563 ขั้นตอนที่ 4 หน่วยงานดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานครที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขั้นตอนที่ 5 หน่วยงานนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลตามขั้นตอนที่ 4 โดยเริ่มนำเข้าข้อมูลครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2563 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 2562 – มิ.ย. 2563) ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขั้นตอนที่ 1 สวท. ได้ดำเนินการแล้ว โดยได้ทบทวนสถานะข้อมูลตามภารกิจหลักของ สวท. ด้านวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (2561 – 2565) จำนวนทั้งสิ้น 33 ตัวชี้วัด ขั้นตอนที่ 2 สวท ได้นำข้อมูลตามขั้นตอนที่ 1 มาจัดลำดับความสำคัญและพัฒนาฐานข้อมูล คิดเป็นจำนวน 1 ฐานข้อมูล เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่ 3 สวท ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล และส่ง สยป. ภายในเดือน ม.ค. 2563 เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาฐานข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่ 5 นำเข้าข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 และปรับปรุงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงรายเดือนเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 4.1 มีการดำเนินการ 5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาฐานข้อมูลหรือข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่นำไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร มาตรฐานบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ขั้นตอนที่ 2 หน่วยงานนำข้อมูลตามขั้นตอน ที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลจำเป็นตามภารกิจหลัก มาจัดลำดับความสำคัญและพิจารณาคัดเลือกภารกิจหลัก ที่จะดำเนินการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล จำนวน 1 ฐานข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 เมื่อผ่านการพิจารณาจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว หน่วยงานต้องจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในเดือนมกราคม 2563 ขั้นตอนที่ 4 หน่วยงานดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานครที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขั้นตอนที่ 5 หน่วยงานนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลตามขั้นตอนที่ 4 โดยเริ่มนำเข้าข้อมูลครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2563 - ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563) ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขั้นตอนที่ 1 สวท. ได้ดำเนินการแล้ว โดยได้ทบทวนสถานะข้อมูลตามภารกิจหลักของ สวท. ด้านวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (2561 – 2565) จำนวนทั้งสิ้น 22 ตัวชี้วัด ขั้นตอนที่ 2 สวท. ได้นำข้อมูลประกอบตัวชี้วัดระดับเมือง ตามขั้นตอนที่ 1 มาจัดลำดับความสำคัญและพัฒนาฐานข้อมูล คิดเป็นจำนวน 1 ฐานข้อมูล (จำนวน 22 ตัวชี้วัด) เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่ 3 สวท. ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดระดับเมือง และส่ง สยป. ภายในเดือน ม.ค. 2563 เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดระดับเมือง จำนวน 22 ตัวชี้วัด และจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่ 5 นำเข้าข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองในระบบบันทึกฐานข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงรายเดือนเป็นประจำทุกเดือน เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ข้อมูลประกอบตัวชี้วัด จำนวน 22 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1. table 1_45 BMI (ตารางร้อยละของชาว กทม. มีดัชนีมวลการ (BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน) 2. table thai strong (ตารางร้อยละของชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง) 3. table promote fiscalyear63 (จำนวนครั้งในการ ปชส. การให้บริการกีฬาและนันทนาการของ กทม./ปี) 4. table 1_48 construction (ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ) 5. table 1_48 join activity (จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ กทม. เพิ่มขึ้นต่อปี) 6. table 1_49 standard (ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานที่บริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน) 7. table 1_50 amount sport (จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้อง) 8. table 1_51 sport match (จำนวนครั้งในการจัดการการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ/หรืออาชีพต่อปี) 9. table 1_52 scholarship (จำนวนทุนการศึกษาที่ กทม. มีให้กับผู้ที่มีความสามารถโดเด่นด้านกีฬาและนันทนาการ) 10 table 2_1 seminar (ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร) 11 table 2_4 system (กรุงมหานครมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท่องเที่ยว) 12 table 2_5 tourist (จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน) 13 table 3_1 plurality2 (จำนวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา) 14 table 3_2 museum (จำนวนชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ดานวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น) 15 table 3_3 plurality (่จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร) 16. 4_11 leaning library (จำนวนเขตที่มีการสำรวจความต้องการ การเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกันความต้องการประชาชน) 17. 4_12 leaning act (จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) 18. 4_13 leaning satisfaction (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย) 19. 4_4 plurality media (จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง) 20. 4_1 tourist satisfaction safety (ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัย) 21. 4_2 tourist satisfaction service (ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยว) 22. 4_3 tourist media (จำนวนช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่างๆ ด้านการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(8) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
[มิติที่ 4 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
72.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 2562) 1. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มิติที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน 2. สำนักวัฒนธรรมฯ ดำเนินการตามแนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่สำนักอนามัยกำหนด โดยได้จัดส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 4.2 ไปยังสำนักอนามัย และมีหนังสือแจ้งส่วนราชการเพื่อให้ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน พร้อมทั้งเวียนแจ้งข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (การใช้รถยนต์) ให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 3. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักวัฒนธรรมฯ ได้ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมือวันที่ 17 ธันวาคม 2562 มีมติคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 2งาน และงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนา จำนวน 1 งาน ดังนี้ 1) งานการดูแลรักษาสระว่ายน้ำของศูนย์กีฬา รับผิดชอบดำเนินการโดยกองการกีฬา 2) งานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค รับผิดชอบดำเนินการโดยศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 3) งานการลดความเสี่ยงจากโรคออฟฟิศซินโดรม (งานเดิม) รับผิดชอบดำเนินการโดยสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ต.ค.2562 – มี.ค.2563) ขั้นตอนการดำเนินการมี 5 ขั้นตอน ดำเนินการได้สำเร็จ 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน คัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนางาน อย่างน้อย 1 งาน และนำส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2562 1) กองการกีฬา ซึ่งรับผิดชอบ งานการลดความเสี่ยงจากงานดูแลรักษาสระว่ายน้ำที่ศูนย์กีฬา อยู่ระหว่างรวบรวมสถิติข้อมูลแสดงจำนวนข้าราชการและบุคลากรที่ประสบอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการปฏิบัติงานของแต่ละศูนย์กีฬา 2) ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งรับผิดชอบงานการลดความเสี่ยงจากงานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมิน ความเสี่ยงฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรม 3) สำนักงานวัฒนธรรมฯ ซึ่งรับผิดชอบงานการลดความเสี่ยงจากโรคออฟฟิศซินโดรม (งานเดิม) อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ข้าราชการและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงจากโรคออฟฟิศซินโดรม ภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรม ขั้นตอนที่ 2 - จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน โดยจัดส่งสำเนาโครงการฯ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตามแผนงานและกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัยภายในเดือนเมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (ต.ค.2562 – มิ.ย. 2563) ดำเนินการได้สำเร็จแล้ว ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน คัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนางาน อย่างน้อย 1 งาน และนำส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2562 1) กองการกีฬา ซึ่งรับผิดชอบ งานการลดความเสี่ยงจากงานดูแลรักษาสระว่ายน้ำที่ศูนย์กีฬา มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 100 ของข้าราชการและบุคลากรฯ ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย โดยไม่ประสบอุบัติเหตุหรืออันตรายจากงานฯ (เป้าหมาย ร้อยละ 80) 2) ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งรับผิดชอบงานการลดความเสี่ยงจากงานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 100 ของข้าราชการฯ ปฏิบัติงาน อย่างปลอดภัย โดยมีความเสี่ยงหรือปัญหาเจ็บป่วยจากงานฯ ลดลง (เป้าหมายร้อยละ 80) 3) สำนักงานวัฒนธรรมฯ ซึ่งรับผิดชอบงานการลดความเสี่ยงจากโรคออฟฟิศซินโดรม (งานเดิม) มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 94.62 ของข้าราชการและบุคลากรฯ ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย โดยมีความเสี่ยงหรือปัญหาเจ็บป่วยจากโรคออฟฟิศซินโดรมลดลง (เป้าหมาย ร้อยละ 85) ขั้นตอนที่ 2 - จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน โดยจัดส่งสำเนาโครงการฯ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตามแผนงานและกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัยภายในเดือนเมษายน 2563 1) สำนักงานเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลและส่งสำเนาแบบรายงานผลการดำเนินงานและการกำกับติดตามโครงการ (แบบ OCC3(63)) พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและภาพถ่าย และสำเนาแบบรายงานการใช้ข้อ ปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 2 (แบบ R2(63)) ให้สำนักอนามัยแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 2) สำนักงานเลขานุการ จัดทำหนังสือนำเรียนผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมฯ เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในข้อปฏิบัติแนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานฯ ทั้ง 2 งาน ได้แก่ งานดูแลรักษาสระว่ายน้ำที่ศูนย์กีฬา และงานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 พร้อมทั้งหนังสือเวียนทุกส่วนราชการเพื่อให้แจ้งข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติฯ ดังกล่าว โดยกำหนดระยะเวลาให้แต่ละส่วนราชการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย. 2563) ดำเนินการได้สำเร็จแล้ว ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน คัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนางาน อย่างน้อย 1 งาน และนำส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักอนามัย ภายใน เดือนธันวาคม 2562 1) กองการกีฬา ซึ่งรับผิดชอบ งานการลดความเสี่ยงจากงานดูแลรักษาสระว่ายน้ำที่ศูนย์กีฬา 2) ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งรับผิดชอบงานการลดความเสี่ยงจากงานการเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค 3) สำนักงานวัฒนธรรมฯ ซึ่งรับผิดชอบงานการลดความเสี่ยงจากโรคออฟฟิศซินโดรม (งานเดิม) ขั้นตอนที่ 2 จัดส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินโครงการให้สำนักอนามัย จำนวน 2 ครั้ง ๑) จัดส่งสำเนาโครงการฯ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัยครั้งที่ 1 ภายในเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว ๒) รายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 และรวบรวมข้อมูลและส่งสำเนาแบบรายงานผลการดำเนินงานและการกำกับติดตามโครงการ (แบบ OCC3(63)) พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและภาพถ่าย และสำเนาแบบรายงานการใช้ข้อ ปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 2 (แบบ R2(63)) ให้สำนักอนามัยแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ 1) กองการกีฬา ซึ่งรับผิดชอบ งานการลดความเสี่ยงจากงานดูแลรักษาสระว่ายน้ำที่ศูนย์กีฬา มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 100 ของข้าราชการและบุคลากรฯ ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย โดยไม่ประสบอุบัติเหตุหรืออันตรายจากงานฯ (เป้าหมาย ร้อยละ 80) 2) ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งรับผิดชอบงานการลดความเสี่ยงจากงานการเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 100 ของข้าราชการฯ ปฏิบัติงาน อย่างปลอดภัย โดยมีความเสี่ยงหรือปัญหาเจ็บป่วยจากงานฯ ลดลง (เป้าหมายร้อยละ 80) 3) สำนักงานวัฒนธรรมฯ ซึ่งรับผิดชอบงานการลดความเสี่ยงจากโรคออฟฟิศซินโดรม (งานเดิม) มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 94.62 ของข้าราชการและบุคลากรฯ ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย โดยมีความเสี่ยงหรือปัญหาเจ็บป่วยจากโรคออฟฟิศซินโดรมลดลง (เป้าหมาย ร้อยละ 85) ขั้นตอนที่ 4 จัดทำและนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานไปใช้ภายในหน่วยงาน พร้อมติดตามและประเมินผลการใช้งานข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานฯ เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมให้ ผอ.สวท.ทราบ และรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานฯ ให้สำนักอนามัยภายในเดือนสิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด