ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 23000000

Home Home SED


๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(1) 01. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับดัชนีมวลกายแก่ประชาชน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
01. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับดัชนีมวลกายแก่ประชาชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2562 -พฤศจิกายน 2562 จำนวน 6,738 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 2,722 คน คิดเป็นร้อยละ 40.40 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 1,584 คน คิดเป็นร้อยละ 23.51 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 1,356 คน คิดเป็นร้อยละ 20.12 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 565 คน คิดเป็นร้อยละ 8.39 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 511 คน คิดเป็นร้อยละ 7.58 ตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 16,784 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 6,741 คน คิดเป็นร้อยละ 40.16 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 3,979 คน คิดเป็นร้อยละ 23.71 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 3,336 คน คิดเป็นร้อยละ 19.88 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 1,516 คน คิดเป็นร้อยละ 9.03 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 1,212 คน คิดเป็นร้อยละ 7.22 ตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 จำนวน 18,617 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 7,463 คน คิดเป็นร้อยละ 40.09 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 4,432 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 3,686 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 1,713 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 1,323 คน คิดเป็นร้อยละ 7.11 ตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดเก็บดัชนีมวลกายผู้ที่อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่มาสมัครสมาชิกที่ศูนย์กีฬา/ศูนย์เยาวชน - ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 จำนวน 26,482 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 10,824 คน คิดเป็นร้อยละ 40.87 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 6,143 คน คิดเป็นร้อยละ 23.20 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 5,331 คน คิดเป็นร้อยละ 20.13 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 2,234 คน คิดเป็นร้อยละ 8.44 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 1,950 คน คิดเป็นร้อยละ 7.36 ตามลำดับ 2. จัดทำแผ่นพับ ป้าย หรือสื่ออื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ค่าดัชนีมวลกาย และวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 02. ร้อยละของชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
02. ร้อยละของชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :76.00

ผลงาน :77.25


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
77.25

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสอบถามเพื่อจัดเก็บข้อมูล และกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายฯ ของผู้ใช้บริการในศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โดยทำการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายฯ จากผู้ใช้บริการ รวมทั้งสิ้น 3,944 คน จำแนกเป็น ดังนี้ 1. ผู้ใช้บริการในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 126 คน 2. ผู้ใช้บริการในศูนย์เยาวชน สังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ 35 แห่ง จำนวน 2,987 คน 3. ผู้ใช้บริการในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จำนวน 831 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการลงรหัสแบบสำรวจ เพื่อดำเนินการประมวลผลต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างดำเนินการลงรหัสแบบสำรวจ เพื่อดำเนินการประมวลผลต่อไป โดยศูนย์ที่ได้ดำเนินการลงรหัสไปแล้ว จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เยาวชนจอมทอง ศูนย์เยาวชนคลองสามวา ศูนย์เยาวชนบางนา ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ศูนย์เยาวชนเกียกกาย ศูนย์เยาวชนชัยพฤกษมาลา ศูนย์กีฬาอารีน่า ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการด้านกีฬาของกทม.ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง โดยทำการสำรวจโดยการสุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้บริการในศูนย์กีฬา 12 แห่ง และศูนย์เยาวชน 36 แห่ง ดังนี้ 1. ทอดแบบสอบถามแก่ผู้ที่มาใช้บริการ จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 3,836 คน 2. เก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีผู้ตอบจำนวน 194 คน รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 4,030 คน จากการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาพบว่ามีผู้ใช้บริการศูนย์บริการในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การออกกำลังกายและเล่นกีฬาของ WHO องค์การอนามัยโลก ได้แนะนำระดับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอสำหรับประชาชนในแต่ละช่วงวัยในภาพรวม มีผู้ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง จำนวน 2,896 คน จากผู้ที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 3,749 คน คิดเป็นร้อยละ 77.25 โดยหลักเกณฑ์การออกกำลังกายและเล่นกีฬาของ WHO องค์การอนามัยโลก ได้แนะนำระดับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอสำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี ควรมีกิจกรรมทางกาย อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน โดยผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี มีผู้ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 76.76 สำหรับประชากรวัยผู้ใหญ่ (อายุ 18-64 ปี) ควรมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ สำหรับกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง และ/หรือ อย่างน้อย 75 นาทีต่อสัปดาห์ โดยมีผู้ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 77.98 และสำหรับประชากรวัยสูงอายุ (อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป) มีข้อแนะนำเช่นเดียวกับประชากรวัยผู้ใหญ่ สัปดาห์ โดยมีผู้ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 74.13

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 03. จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ กทม.เพิ่มขึ้นต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
03. จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ กทม.เพิ่มขึ้นต่อปี

หน่วยนับ :ล้านคน

เป้าหมาย :17.20

ผลงาน :7.30


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ล้านคน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
7.30

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่วนราชการได้ประสานส่งข้อมูลสถิติประจำเดือนให้กองนโยบายและแผนงาน แบ่งเป็น ศูนย์เยาวชน สังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 703,528 คน ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 217,358 คน และเดือนพฤศจิกายน 2562 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 217,408 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สถิติผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของศูนย์เยาวชน สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ (ตามโครงการโครงการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน) กองการกีฬา และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน) เดือนตุลาคม จำนวน 1,112,068 คน เดือนพฤศจิกายน จำนวน 1,138,543 คน เดือนธันวาคม จำนวน 1,112,549 คน เดือนมกราคม จำนวน 1,147,935 คน เดือนกุมพันธ์ จำนวน 1,145,884 คน รวม 5,656,979 คน 1. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 1.1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 22,825 คน 1.2 จัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 35 แห่ง จำนวน ศูนย์ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 19 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 35,268 คน 2. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ 2,930 คน สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรมนันทนาการ ตั้งแต่เดือนต.ค.62 – มี.ค.63 รวมทั้งสิ้น 5,718,002 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สถิติผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของศูนย์เยาวชน สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ (ตามโครงการโครงการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน) กองการกีฬา และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน) เดือนตุลาคม จำนวน 1,112,068 คน เดือนพฤศจิกายน จำนวน 1,138,543 คน เดือนธันวาคม จำนวน 1,112,581 คน เดือนมกราคม จำนวน 1,148,000 คน เดือนกุมพันธ์ จำนวน 1,145,961 คน เดือนมีนาคม จำนวน 510,634 คน เดือนเมษายน จำนวน – คน (ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19) เดือนพฤษภาคม จำนวน 54,676 คน ///////รวมเดือนตุลาคม 2562 – เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 6,222,463 คน (หมายเหตุ : ยอดสถิติมีการแก้ไขเนื่องจากส่วนนันทนาการรวมยอดผิดพลาด) 1. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 1.1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 22,825 คน 1.2 จัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 35 แห่ง จำนวน ศูนย์ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 19 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 35,268 คน 2. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ 2,930 คน สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 6,283,486 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- 1. การจัดเก็บสถิติจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 6,865,143 คน 2. โครงการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน ประกอบด้วย 1. กิจกรรมขั้นพื้นฐาน 1.1) ด้านกีฬาและนันทนาการ (ขั้นพื้นฐานและพัฒนาทักษะ) ได้แก่ ว่ายน้ำ ฟุตซอล แบดมินตัน บาสเกตบอล โยคะ ห้องฟิตเนส เทเบิลเทนนิส เปตอง เทนนิส แอโรบิคเพื่อสุขภาพ ลีลาศ เพื่อสุขภาพ เคนโด้ โยคะเพื่อสุขภาพ ไท้เก็ก ไม้พลองเพื่อสุขภาพ เทควันโด มวยไทย-สากล ประกวดแข่งขัน สังคมสงเคราะห์ ภาษาอังกฤษ 1.2) ด้านศิลปะการแสดง ได้แก่ นาฏศิลป์ไทย-สากล โขน ดนตรีไทย-สากล เปียโน-คีย์บอร์ด กีต้าร์โปร่ง แจ๊สแดนซ์ ขับร้องเพลง ฝึกสอนรวมวงดนตรีสากลแนวสตริง 1.3) ด้านช่างฝีมือ ได้แก่ ศิลปะ หัตถกรรม งานประดิษฐ์ ทำอาหาร-ขนม 1.4) ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมวันลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 2562 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา- ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมอำลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมวันมาฆบูชา 2. กิจกรรมพิเศษ 2.1) กิจกรรมนันทนาการสร้างสุข 2.1.1) กีฬาและนันทนาการ ได้แก่ แอโรบิกในน้ำ โยคะผู้สูงอายุ โยคะในน้ำ ไม้พลอง กิจกรรมเข้าจังหวะ เปตอง ไลน์แดนซ์ กายภาพบำบัด ลีลาศ ขับร้องเพลง นาฏศิลป์ รำวงย้อนยุค รำมวยไทย รำมวยจีน เต้นซูมบ้า แจ๊สแดนซ์ สอนขิม สอนนวดเพื่อสุขภาพ ดนตรีพื้นบ้าน คหกรรม ศิลปะ นันทนาการ ธรรมมะผู้สูงอายุ ธรรมมะบำบัด สวดมนต์ ฝึกสมาธิ คอมพิวเตอร์ 2.1.2) กิจกรรมฝึกสอนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 3. งดการจัดกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน ทุกกิจกรรมเนื่องจากปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนทุกแห่ง ในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ 4. เริ่มเปิดศูนย์เยาวชนเพื่อให้บริการกิจกรรมตามมาตรการผ่อนปรน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้ต้องรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ โดยยกเว้นการดำเนินกิจกรรมบางประเภท และเปิดบริการทุกกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ กิจกรรมที่ยกเลิก และคืนเงินเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ - กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กิจกรรมบันเทิงเริงลีลาศ - กิจกรรมทัศนศึกษา - กิจกรรมวันแสดงผลงานศูนย์เยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2563 - กิจกรรมพิเศษวันสำคัญ ได้แก่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันแม่ 3. โครงการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน 3.1 กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิก - ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 776 คน - ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 584 คน - ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 งดการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) - ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 386 คน 3.2 กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสรรค์ในวันว่าง ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 188 คน กิจกรรมประกอบด้วย ศิลปะระบายสี, การให้ความรู้ เรื่อง สุขภาพ, ศิลปะประดิษฐ์, การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมมวยไทย, การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์สากล (ฮิปฮอป), การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมกระบี่กระบองและดาบสากล, สาธิตการเล่นวู้ดบอลจากสมาชิกชมรมวู้ดบอล, การทายปัญหาชิงรางวัลของสมาชิกชมรมห้องสมุด และเกมนันทนาการ ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 245 คน กิจกรรมประกอบด้วย ศิลปะระบายสี, ศิลปะประดิษฐ์ดินสอหรรษา การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมมวยไทย, การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์สากล (ฮิปฮอป), ชมรมนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมกระบี่กระบองและดาบสากล กิจกรรมบันเทิงบนเวที และเกมนันทนาการ ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมในวันที่ 4 มกราคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 298 คน กิจกรรมประกอบด้วยศิลปะระบายสี, ศิลปะประดิษฐ์สร้อยข้อมือ กิจกรรมบันเทิงบนเวที การทำขนมวาฟเฟิลจากผู้ปกครองชมรมนาฏศิลป์ การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ การแสดงความสามารถของสมาชิกดนตรีสากล (เปียโน ไวโอลิน) และเกมนันทนาการ ครั้งที่ 4 จัดกิจกรรมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 315 คน กิจกรรมประกอบด้วย ศิลปะระบายสี, ศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้วาเลนไทน์ กิจกรรมบันเทิงบนเวที การทำขนมวาฟเฟิลจากผู้ปกครองชมรมนาฏศิลป์ การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ไทยสากล (ฟรีสไตล์) การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมเทควันโด ชมรมมวยไทย และเกมนันทนาการ ครั้งที่ 5 – ครั้งที่ 10 งดการจัดกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 3.3 กิจกรรมประกวดแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชน เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยรองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นายสมบูรณ์ หอมนาม) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 446 โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬา รวม 4 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล เปตอง วู้ดบอล และแบดมินตัน จัดการประกวดกิจกรรมนันทนาการ รวม 3 ชนิด ได้แก่ เต้นประกอบเพลง ประติมากรรม (ปั้นดินน้ำมัน) และเล่านิทาน 3.4 กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 - จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 4,545 คน 3.5 กิจกรรมค่ายกลางวันภาคฤดูร้อน กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกฯ บุตรหลาน ข้าราชการ บุคลากร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อายุระหว่าง 7 – 12 ปี จำนวน 50 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) และงดการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีกิจกรรมที่ทำการเรียนการสอน ดังนี้ 1. เทควันโดพื้นฐาน 2. ศิลปะะ ร้อง เต้น เล่นละคร 3. กีฬาพื้นฐาน 4. หรรษาภาษานิทาน 5. ผจญภัยในจินตนาการ 3.6 กิจกรรมรวมพลคนจิตอาสา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ถนนมิตรไมตรีบริเวณหน้ากองโรงงานช่างกล – หน้าธนาคารออมสิน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 180 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ - เก็บขยะ - ทำความสะอาดล้านพื้นถนนมิตรไมตรี บริเวณหน้ากองโรงงานช่างกล – หน้าธนาคารออมสิน - ทาสีประตู 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) 3.7 กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬาและนันทนาการขั้นพัฒนาทักษะ จำนวน 2 รุ่น เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เสร็จเรียบร้อย ทั้ง 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 105 คน 3.8 กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ 3.9 กิจกรรมสร้างสัมพันธ์สร้างสุขในครอบครัว 3.10 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะเพื่อการพัฒนา 3.11 กิจกรรมสมาชิกศูนย์ไทยห่างไกลยาเสพติด 3.12 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท - ลำดับที่ 3.8 – 3.12 งดการจัดกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 4. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 4.1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 22,825 คน เป็นการเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อมุ่งเน้นให้ “เด็ก กทม. รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นพลเมืองดี” ภายใต้แนวคิด “วันเด็ก ปลอดขยะ” ในรูปแบบของเกมนันทนาการ ทักษะทางวิชาการ การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ การมอบของขวัญของรางวัล ฯลฯ โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิด 4.2 จัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 35 แห่ง จำนวน ศูนย์ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 19 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 35,268 คน ประกอบด้วย - ศูนย์เยาวชนระดับ มิติใหม่ จำนวน 12 แห่ง 1. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ 2. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง 3.ศูนย์เยาวชนหนองจอก4. ศูนย์เยาวชนจตุจักร 5. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา 6. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง 7.ศูนย์เยาวชนลุมพินี 8. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) 9.ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน 10. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา 11. ศูนย์เยาวชนเกียกกาย 12. ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ - ศูนย์เยาวชนระดับ A จำนวน 12 แห่ง 13. ศูนย์เยาวชนหลักสี่ 14. ศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษมาลา 15. ศูนย์เยาวชนจอมทอง 16. ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ 17. ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม18. ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ 19. ศูนย์เยาวชนคลองเตย 20. ศูนย์เยาวชนบางนา 21. ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง22. ศูนย์เยาวชนมีนบุรี 23. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 24. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 - ศูนย์เยาวชนระดับ B จำนวน 11 แห่ง 25. ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส 26.ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ 27.ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย28. ศูนย์เยาวชนบางเขน 29.ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช 30. ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี 31. ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ 32. ศูนย์เยาวชนอัมพวา 33.ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง 34. ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ 35. ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ 5. โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาและประกวดกิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ การแข่งขันกีฬา 4 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล 7 คน แชร์บอล เปตอง ชักเย่อ และประกวดกิจกรรมนันทนาการ 4 กิจกรรม ได้แก่ ปั้นดินน้ำมัน ศิลปะประดิษฐื เต้นประกอบเพลง Dance Freestyle และเล่านิทาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกของศูนย์เยาวชน 35 แห่ง ศูนย์กีฬา 12 แห่ง และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 15 แห่ง รวมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2,930 คน 1. ศูนย์เยาวชน ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ ศูนย์เยาวชนคลองสามวา ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ศูนย์เยาวชนสะพานสูง ศูนย์เยาวชนบางกะปิ ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย ศูนย์เยาวชนหลักสี่ ศูนย์เยาวชนจอมทอง ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ศูนย์เยาวชนลุมพินี ศูนย์เยาวชนจตุจักร ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ ศูนย์เยาวชนบางเขน ศูนย์เยาวชนบางนา ศูนย์เยาวชนคลองเตย ศูนย์เยาวชนวัดธาติทอง ศูนย์เยาวชนเทเวศน์ ศูนย์เยาวชนมีนบุรี ศูนย์เยาวชนชัยพฤกษมาลา ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 2. ศูนย์กีฬา ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ศูนย์กีฬารามอินทรา ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ 3. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางซื่อ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้มีนบุรี ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้คลองสามวา ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางขุนเทียน สรุปคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาและประกวดกิจกรรมนันทนาการ โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2563 ได้แก่ - รางวัลคะแนนรวมด้านนันทนาการ ได้แก่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง - รางวัลคะแนนรวมด้านกีฬา ได้แก่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) - รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ได้แก่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)  จัดกิจกรรมวันเด็กพิพิธภัณฑ์เด็ก 1 จำนวน 8,716 คน  จัดกิจกรรมวันเด็กพิพิธภัณฑ์เด็ก 2 จำนวน 2,033  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2562 จำนวน 10,000 คน  โครงการเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) จำนวน 569 คน  ผู้ใช้บริการอาคารสถานที่ (ศูนย์ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 146,413 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 04. จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
04. จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครต่อปี

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :15,558.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
15,558.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20 อาคารธานีนพรัตน์ ขณะนี้อยู่ระหว่างแต่ละส่วนราชการวางแผนดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เปิดให้บริการในสถานบริการ และกิจกรรมพิเศษตามโอกาสต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น website facebook เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 จึงมีคำสั่งให้ปิดศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 / ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดังนั้น จึงปิดให้บริการและปิดศูนย์เยาวชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 แต่ทางศูนย์เยาวขนได้จัดทำคลิปการให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ อาทิ การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การสอนเต้น การสอนนาฏศิลป์ การสอนดนตรี หรือศูนย์เยาวชนบางแห่งเปิดไลน์กลุ่มให้สมาชิกเรียนออนไลน์ทางไลน์กลุ่มได้ด้วย 2. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีประกาศ สวท. เรื่อง เปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็ก พิพิธภัณฑ์และศูนย์กีฬา เฉพาะกิจกรรมและกีฬาบางประเภท ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น ศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา จึงเริ่มเปิดให้บริการผู้ใช้บริการในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เปิดให้บริการในแต่ละแห่ง แต่ยังไม่ครบทุกกิจกรรม ทางศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา ศูนย์กีฬา เริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เปิดให้บริการในสถานบริการ และกิจกรรมพิเศษตามโอกาสต่างๆ ที่สามารถเปิดให้บริการได้ 3. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 7 ครั้ง การประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทาง website ของศูนย์ 1. งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 2. กิจกรรมสร้างสัมพันธ์สร้างสุขในครอบครัว ครั้งที่ 1/2563 3. งานมหกรรมเพื่อผู้สูงอายุของกรุงเทพทมหานคร Bangkok Enjoy Aging "อาวุโส โก้เก๋า" 4. โครงการ "ออกกำลัง เพิ่มพลังชีวิต" 5. เรียนกีฬาและนันทนาการขั้นพื้นฐานหลักสูตร 3 เดือน 6. สรุปรายละเอียดการใช้บริการสระว่ายน้ำ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook ของศูนย์ 1. รับสมัครเรียนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์เยาวชนสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 35 แห่ง จำนวน 105 ครั้ง การประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทาง facebook ของแต่ละศูนย์ 1. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ 2. กิจกรรมวันเด็ก 3. กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ของศูนย์ รวมทั้งสิ้น 112 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ศูนย์เยาวชน จำนวน 35 แห่ง สังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการผ่าน Facebook ของศูนย์เยาวชนแต่ละแห่ง จำนวนทั้งสิ้น 15,545 ครั้ง ดังนี้ - เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 719 ครั้ง - เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 752 ครั้ง - เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 908 ครั้ง - เดือนมกราคม 2563 จำนวน 820 ครั้ง - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1,031 ครั้ง - เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 871 ครั้ง - เดือนเมษายน 2563 จำนวน 1,814 ครั้ง - เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1,960 ครั้ง - เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2,133 ครั้ง - เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 2,217 ครั้ง - เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 2,320 ครั้ง - ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 7 ครั้ง ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทาง website /facebook ของศูนย์ 1. งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ลง 11 มกราคม 2563 2. กิจกรรมสร้างสัมพันธ์สร้างสุขในครอบครัว ครั้งที่ 1/2563 วันที่ลง 22 กุมภาพันธ๋ 2563 3. เรียนกีฬาและนันทนาการขั้นพื้นฐานหลักสูตร 3 เดือน วันที่ลง 27 ตุลาคม 2562 4. โครงการออกกำลังเพิ่มพลังชีวิต วันที่ลง 5 มกราคม2563 5. โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ ปี 2563 วันที่ลง 16 กุมภาพันธ์ 2563 6. โครงการเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 วันที่ลง 1 สิงหาคม 2563 7. ถนนเด็กเดิน (Learning Bangkok) วันที่ลง 19 กันยายน 2563 กองการกีฬา ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook ของกองการกีฬา จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ 1. กทม.เปิดหลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิคกรุงเทพมหานคร โดยกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว วันที่ลง 15 ตุลาคม 2562 2. กทม.รับสมัครคัดเลือกเยาวชนไปแข่งขันกีฬายุวชนโลก วันที่ลง 4 ธันวาคม 2562 3. กองการกีฬาจัดอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ลง 16 ธันวาคม 2562 4. กรุงเทพมหานคร จัดงานแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 “กรุงเทพเกมส์” วันที่ลง 29 มกราคม 2563 5. กองการกีฬา เปิดอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้นของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 วันที่ 2 – 6 มีนาคม 2563 วันที่ลง 3 มีนาคม 2563 6. กทม. ติวเข้มยกระดับมาตรฐานผู้นำแอโรบิค (วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.) กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมการอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิคระดับกลาง ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 วันที่ลง 9 มีนาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 05. ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
05. ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.59


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
18.00

100 / 100
3
57.22

100 / 100
4
80.59

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 15 2. ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 15 3. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 15 4. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการ คิดเป็นร้อยละ 15 5. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองเตย อยู่ระหว่างรอรายชื่อคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ คิดเป็นร้อยละ 15 6. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน อยู่ระหว่างรอรายชื่อคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ คิดเป็นร้อยละ 15 7. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนลาดกระบัง อยู่ระหว่างรอรายชื่อคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ คิดเป็นร้อยละ 15 8. งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนคลองสามวา ศูนย์เยาวชน ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) ศูนย์เยาวชนสะพานสูง ศูนย์เยาวชนหนอง ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา ศูนย์เยาวชนลุมพินี ศูนย์เยาวชนบางกะปิ อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป คิดเป็นร้อยละ 15 9. โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ กลุ่มงานออกแบบ สก.สวท. ดำเนินการจัดทำสรุปปรับเพิ่ม-ลดปริมาณงาน เพื่อดำเนินการขอเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 0 10. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคา ระหว่างวันที่ 18 ธ.ค. 62 – 10 ม.ค. 63 คิดเป็นร้อยละ 60 เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 18

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้เดือน พ.ค. 63 คิดเป็นร้อยละ 15 2. ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อยู่ระหว่างขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงเนื้องาน (อำนาจ ผว.กทม.) คิดเป็นร้อยละ 15 3. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 11-28 ก.พ. 63 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 2 มี.ค. 63 อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารผู้ยื่นเสนอราคา คิดเป็นร้อยละ 15 4. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง คณะกรรมการคำนวณราคากลางจัดทำราคากลางแล้ว เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบแล้วมีรายการที่ต้องแก้ไข ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งเอกสารให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการแก้ไข คิดเป็นร้อยละ 15 5. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองเตย อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ คิดเป็นร้อยละ 15 6. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน จัดทำแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ คิดเป็นร้อยละ 15 7. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนลาดกระบัง จัดทำแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ คิดเป็นร้อยละ 15 8. งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ - ศูนย์เยาวชนคลองสามวา/ ศูนย์เยาวชนจตุจักร / ศูนย์เยาวชนดอนเมือง/ ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) / ศูนย์เยาวชนสะพานสูง / ศูนย์เยาวชนหนองจอก / ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา / ศูนย์เยาวชนลุมพินี อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป - ศูนย์เยาวชนบางกะปิ อยู่ระหว่างกลุ่มงานออกแบบตรวจสอบเนื้องาน คิดเป็นร้อยละ 15 9. โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ อยู่ระหว่างกลุ่มงานออกแบบ สก.สวท. ดำเนินการจัดทำสรุปปรับเพิ่ม-ลดปริมาณงาน เพื่อดำเนินการขอเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 0 10. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) - ได้รับราคากลางใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 จัดทำรายงานการประกวดราคาจ้าง เพื่อเผยแพร่ร่างประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ได้แก่ บริษัทสหคิมมอเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างขอหลักประกันสัญญา คิดเป็นร้อยละ 60 เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 18

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) อยู่ระหว่างคณะกรรมการ กำหนดแบบรูปรายการ คิดเป็นร้อยละ 15 2. ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อยู่ระหว่าง ผว.กทม. อนุมัติเปลี่ยนแปลงเนื้องานแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 63 วงเงินงบประมาณใหม่ 29,800,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 15 3. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อยู่ระหว่างยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 2 มี.ค. 63 บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 10,980,000 บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด คิดเป็นร้อยละ 95 4. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างสัญญา คิดเป็นร้อยละ 85 5. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองเตย กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 30 มิ.ย. 63 คิดเป็นร้อยละ 60 6. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน ประกาศผลผู้ชนะ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563 บมจ. ล็อกซเลย์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน 4,941,170.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ คิดเป็นร้อยละ 70 7. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนลาดกระบัง ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บมจ. มานะพระ คอนสตรัคชั่น เป็นเงิน 1,740,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ 70 8. งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ - ศูนย์เยาวชนคลองสามวา / ศูนย์เยาวชนจตุจักร / ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ยกเลิกประกวดราคาฯ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 (ร้อยละ 35) - ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,552,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ร้อยละ 70) - ศูนย์เยาวชนสะพานสูง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,619,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ร้อยละ 70) - ศูนย์เยาวชนหนองจอก / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,825,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ร้อยละ 70) - ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,717,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ร้อยละ 70) - ศูนย์เยาวชนลุมพินี / บมจ. ล็อกเลย์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน 2,630,000.-บาท คณะกรรมการรายงานผลแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้าง (ร้อยละ 70) - ศูนย์เยาวชนบางกะปิ / บจก. บลูเคอร์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน 2,644,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างช่างดำเนินการแบ่งงวดงานงวดเงิน เพื่อจัดทำร่างสัญญา (ร้อยละ 70) 9. โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ สนส. ส่งหนังสือที่ กท 1204/857 ลว. 28 ก.พ. 2563 ถึงกลุ่มงานออกแบบ ให้เร่งรัดติดตามงานโครงการก่อสร้าง และมีหนังสือเร่งรัดติดตามงาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563 คิดเป็นร้อยละ 0 10. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดไปยังสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 95 เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 57.22

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ สนส. มีหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื้องานและปรับลดวงเงิน ถึง ผอ.สวท. อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื้องานและปรับลดวงเงิน เสนอผู้มีอำนาจพิจารณา ร้อยละ 10 2. ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง รอเงินประจำงวด เพื่อลงนามสัญญา ร้อยละ 90 3. ศูนย์เยาวชนคลองเตย อยุ่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด ร้อยละ 90 4. ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว หจก. เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง วงเงิน 2,683,320.-บาท สัญญาเลขที่ สนส.113/2563 วันที่ 24 ก.ค. 2563 เริ่มสัญญาวันที่ 25 ก.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 22 ต.ค. 2563 (90 วัน) ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา (2 งวดงาน) ร้อยละ 90 5. ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และขออนุมัติเงินประจำงวด ร้อยละ 90 6. งานก่อสร้างหลังคาคุลมสระว่ายน้ำ 6.1 ศูนย์เยาวชนคลองสามวา ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง ร้อยละ 60 6.2 ศูนย์เยาวชนจตุจักร ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ประกาศวันที่ 25 ส.ค. - 1 ก.ย. 2563 ยื่นเสนอราคาวันที่ 2 ก.ย. 2563 ร้อยละ 60 6.3 ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ประกาศวันที่ 25 ส.ค. - 1 ก.ย. 2563 ยื่นเสนอราคาวันที่ 2 ก.ย. 2563 ร้อยละ 60 6.4 ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,552,000.- รอเงินประจำงวด ร้อยละ 90 6.5 ศูนย์เยาวชนสะพานสูง ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,619,000.-บาท รอเงินประจำงวด ร้อยละ 90 6.6 ศูนย์เยาวชนหนองจอก ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,825,000.-บาท รอเงินประจำงวด ร้อยละ 90 6.7 ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,717,000.-บาท รอเงินประจำงวด ร้อยละ 90 6.8 ศูนย์เยาวชนลุมพินี ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,630,000.-บาท รอเงินประจำงวด ร้อยละ 90 6.9 ศูนย์เยาวชนบางกะปิ ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บ7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อย และขอกันเงินแบบไม่มีหนี้ ร้อยละ 95 8. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ผว.กทม. อนุมัติเปลี่ยนแปลงเนื้องานแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 63 วงเงินงบประมาณใหม่ 29,800,000.- บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (คืนเงินเข้างบกลาง) 9. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อยู่ระหว่างยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 2 มี.ค. 63 บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 10,980,000 บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดตามหนังสือ ที่ กท 1205/1329 ลว. 12 พ.ค. 63 เพื่อดำเนินการตรวจร่างสัญญาต่อไป ร้อยละ 90 10. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) แบบสัญญาเงินยืมสะสม ที่ กท 1203/855 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 เพื่อที่จะลงนามในสัญญาต่อไป ร้อยละ 95

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 06. ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานที่บริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
06. ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานที่บริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :90.74


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
90.74

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมม.ค. - มิ.ย. 63 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการออกทดสอบสมรรถภาพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ดำเนินการจัดอบรมเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 16-20 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองการกีฬา กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม อาสาสมัครลานกีฬา และศูนย์กีฬา ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์กีฬา จำนวน 50 คน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 10 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 2. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมม.ค. - มิ.ย. 63 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบสมรรถภาพ ดังนี้ 2.1 ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ระหว่างวันที่ 20-22 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 89.39 2.2 ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 90.90 2.3 ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 91.66 2.4 ศูนย์กีฬารามอินทรา ระหว่างวันที่ 29-31 ม.ค. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 91.80 2.5 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 11-13 ก.พ. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 62 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 90.32 2.6 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 63 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 90.47 2.7 ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ระหว่างวันที่ 23-25 ก.พ. 63 2.8 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ. 63 2.9 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย. 63 2.10 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า ระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย. 63 2.11 ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ ระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย. 63 2.12 ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย. 63 2.13 ศูนย์เยาวชนจตุจักร 2.14 ศูนย์เยาวชนบางแค 2.15 ศูนย์เยาวชนหนองจอก 2.16 ศูนย์เยาวชนดอนเมือง 2.17 ศูนย์เยาวชนบางนา 2.18 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 2.19 ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ 2.20 ลานกีฬาชุมชนซอยบุบผาสวรรค์ 2.21 ลานกีฬาชุมชนเคหะบางนา 2 2.22 ลานกีฬาทรัพย์พัฒนานางเลิ้งรวมใจ 2.23 ลานกีฬามัสยิดกามาลุ้ลอีมานชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน 2.24 ลานกีฬาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2.25 ลานกีฬาพัฒน์ 2 2.26 ลานกีฬาแสงทิพย์ 2.27 ลานกีฬาสวนคันนายาวรมณีย์ 2.28 ลานกีฬาสาธารณะสวนรมณีย์ทุ่งสีกัน ***เลื่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกายตั้งแต่ ลำดับที่ 2.7 เนื่องจากสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 และสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ดำเนินการจัดอบรมเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 16-20 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองการกีฬา กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม อาสาสมัครลานกีฬา และศูนย์กีฬา ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์กีฬา จำนวน 50 คน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 10 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้นเป็นเงิน 134,750.- บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมม.ค. - มิ.ย. 63 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ตารางดำเนินการทดสอบสมรรถภาพ ดังนี้ 2.1 ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ระหว่างวันที่ 20-22 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 89.39 2.2 ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 90.90 2.3 ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 91.66 2.4 ศูนย์กีฬารามอินทรา ระหว่างวันที่ 29-31 ม.ค. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 91.80 2.5 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 11-13 ก.พ. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 62 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 90.32 2.6 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 63 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 90.47 2.7 ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ระหว่างวันที่ 23-25 ก.พ. 63 2.8 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ. 63 2.9 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย. 63 2.10 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า ระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย. 63 2.11 ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ ระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย. 63 2.12 ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย. 63 2.13 ศูนย์เยาวชนจตุจักร 2.14 ศูนย์เยาวชนบางแค 2.15 ศูนย์เยาวชนหนองจอก 2.16 ศูนย์เยาวชนดอนเมือง 2.17 ศูนย์เยาวชนบางนา 2.18 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 2.19 ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ 2.20 ลานกีฬาชุมชนซอยบุบผาสวรรค์ 2.21 ลานกีฬาชุมชนเคหะบางนา 2 2.22 ลานกีฬาทรัพย์พัฒนานางเลิ้งรวมใจ 2.23 ลานกีฬามัสยิดกามาลุ้ลอีมานชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน 2.24 ลานกีฬาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2.25 ลานกีฬาพัฒน์ 2 2.26 ลานกีฬาแสงทิพย์ 2.27 ลานกีฬาสวนคันนายาวรมณีย์ 2.28 ลานกีฬาสาธารณะสวนรมณีย์ทุ่งสีกัน ***ยกเลิกการทดสอบสมรรถภาพทางกายตั้งแต่ ลำดับที่ 2.7 เนื่องจากสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 และเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 เบิกจ่ายเรียบร้อยเป็นเงิน 6,600.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพ ดังนี้ 1. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ระหว่างวันที่ 20-22 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 89.39 2. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 90.90 3. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 91.66 4. ศูนย์กีฬารามอินทรา ระหว่างวันที่ 29-31 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 91.80 5. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 11-13 ก.พ. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 62 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 90.32 6. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 63 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 90.47 7. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ระหว่างวันที่ 23-25 ก.พ. 63 8. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ. 63 9. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย. 63 10. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า ระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย. 63 11. ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ ระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย. 63 12. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย. 63 13. ศูนย์เยาวชนจตุจักร 14. ศูนย์เยาวชนบางแค 15. ศูนย์เยาวชนหนองจอก 16. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง 17. ศูนย์เยาวชนบางนา 18. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 19. ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ 20. ลานกีฬาชุมชนซอยบุบผาสวรรค์ 21. ลานกีฬาชุมชนเคหะบางนา 2 22. ลานกีฬาทรัพย์พัฒนานางเลิ้งรวมใจ 23. ลานกีฬามัสยิดกามาลุ้ลอีมานชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน 24. ลานกีฬาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 25. ลานกีฬาพัฒน์ 2 26. ลานกีฬาแสงทิพย์ 27. ลานกีฬาสวนคันนายาวรมณีย์ 28. ลานกีฬาสาธารณะสวนรมณีย์ทุ่งสีกัน ***ยกเลิกการทดสอบสมรรถภาพทางกายตั้งแต่ ลำดับที่ 2.7 เนื่องจากสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 และเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 เบิกจ่ายเรียบร้อยเป็นเงิน 6,600.- บาท รวมผู้เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งสิ้น 378 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งสิ้น จำนวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 90.74

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 07. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกทม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
07. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกทม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์กีฬา อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินกิจกรรมและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานศูนย์กีฬา 2. กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์เยาวชน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานศูนย์เยาวชน อยู่ระหว่างประชุมคณะทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์กีฬา เวียนแจ้งตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการให้ทราบและดำเนินการ อยู่ระหว่างขั้นตอนศูนย์กีฬาดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์กีฬา 2. กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์เยาวชน ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 1 2 และ 3 ได้ออกตรวจหน่วยบริการที่เสนอขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำในการประเมินมาตรฐานศูนย์เยาวชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์กีฬาดำเนินการส่งผลการดำเนินงานตามมาตรฐานให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์กีฬา 2. กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์เยาวชน จัดทำตารางตรวจประเมินศูนย์เยาวชน วันที่ 28 พ.ค. 63 ศ.วัดโสมนัส ศ.เทเวศร์ ศ.สวนอ้อย ศ.เตชะวณิช วันที่ 4 มิ.ย. 63 ศ.สะพานพระราม 8 ศ.อัมพวา ศ.วัดเวฬุราชิณ ศ.บางกอกใหญ่ วันที่ 11 มิ.ย. 63 ศ.วชิรเบญจทัศ ศ.วัดฉัตรแก้วจงกลณี ศ.เกียกกาย วันที่ 18 มิ.ย. 63 ศ.สะพานพระราม 9 ศ.ทุ่งครุ ศ.บางขุนเทียน ศ.จอมทอง วันที่ 25 มิ.ย. 63 ศ.บางแค(เรืองสอน) ศ.ทวีวัฒนา ศ.วัดชัยพฤกษมาลา วันที่ 2 ก.ค. 63 ศ.จตุจักร ศ. หลักสี่ ศ.ดอนเมือง ศ.บางเขน วันที่ 9 ก.ค. 63 ศ.บางกะปิ ศ.คลองกุ่ม ศ.สะพานสูง ศ.มีนบุรี วันที่ 16 ก.ค. 63 ศ.ลาดกระบัง ศ.คลองสามวา ศ.หนองจอก วันที่ 23 ก.ค. 63 ศ.ลุมพินี ศ.บ่อนไก่ ศ.คลองเตย วันที่ 30 ก.ค. 63 ศ.บางนา ศ.วัดธาตุทอง ศ.วัดดอกไม้ หมายเหตุ ตารางการตรวจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการได้ออกตรวจประเมินศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์กีฬา ดำเนินการตรวจประเมินศูนย์กีฬาและประเมินผลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 10 ศูนย์ ผ่านทั้ง 10 ศูนย์ ดังนี้ 1. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) ศูนย์กีฬารามอินทรา จำนวน 17 ข้อ ผ่าน 17 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 2. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน จำนวน 16 ข้อ ผ่าน 16 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 3. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน จำนวน 14 ข้อ ผ่าน 14 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์เยาวชน ดำเนินการตรวจประเมินศูนย์เยาวชน และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งระดับศูนย์เยาวชน ดังนี้ 1. ศูนย์เยาวชนมิติใหม่ จำนวน 12 ศูนย์ ได้แก่ บางกะปิ สะพานสูง หนองจอก จตุจักร ทวีวัฒนา ดอนเมือง ลุมพินี บางแค (เรืองสอน) บางขุนเทียน คลองสามวา บางกอกใหญ่ เกียกกาย เกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 56 ข้อ ผ่าน 56 ข้อ 12 ศูนย์ คิดเป็น ร้อยละ 100 2. ศูนย์เยาวชน ระดับ A จำนวน 12 ศูนย์ ได้แก่ วัดชัยพฤกษมาลา จอมทอง ทุ่งครุ คลองกุ่ม บ่อนไก่ คลองเตย บางนา ลาดกระบัง มีนบุรี สะพานพระราม 8 สะพานพระราม 9 หลักสี่ เกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 54 ข้อ ผ่าน 54 ข้อ 12 ศูนย์ คิดเป็น ร้อยละ 100 3. ศูนย์เยาวชน ระดับ B จำนวน 11 ศูนย์ ได้แก่ วัดโสมนัส เทเวศร์ สวนอ้อย บางเขน เตชะวณิช วัดฉัตรแก้วจงกลณี วัดเวฬุราชิณ อัมพวา วัดธาตุทอง วัดดอกไม้ วชิรเบญจทัศ เกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 54 ข้อ ผ่าน 54 ข้อ 11 ศูนย์ คิดเป็น ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 08. จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
08. จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างแต่ละส่วนราชการวางแผนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการสำรวจกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์เยาวชนในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ และศูนย์กีฬา เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการลงรหัส ประมวลผล และสรุปผลกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม ขณะนี้ ดำเนินการประมวลผลแล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติม คือ กิจกรรมชีวิตและสุขภาพ 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะผู้สูงอายุ 3. ศูนย์กีฬารามอินทรา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวยเพื่อสุขภาพ 4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 5. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกทบอล และอยู่ระหว่างดำเนินการประมวลผล จำนวน 43 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กองนโยบายและแผนงานสรุปผลการสำรวจความต้องการจัดกิจกรรมในศูนย์กีฬา และศูนย์เยาวชน รวมจำนวน 48 แห่ง เรียบร้อยแล้ว โดยมีสรุปผลการสำรวจความต้องการกิจกรรมที่ต้องการให้ศูนย์จัดเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติม คือ กิจกรรมชีวิตและสุขภาพ 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะผู้สูงอายุ 3. ศูนย์กีฬารามอินทรา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวยเพื่อสุขภาพ 4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 5. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกทบอล 6. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ กิจกรรมวาดรูป รองลงมาคือ แบดมินตัน และหมากกระดาน 7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะ 8. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ หมากกระดาน 9. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวย 10. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ Sup Board (Stand up Paddle Board) 11. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 12. ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โรลเลอร์สเก็ต 13. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ฟิตเนส 14. ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ การแต่งหน้า-ทำผมเพื่อการแสดง หรือการฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล หรือฟุตบอล \ 15. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ว่ายน้ำ (แบบใช้ฟิน) 16. ศูนย์เยาวชนจอมทอง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ร้องเพลง 17. ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ สวดมนต์ฝึกสมาธิ 18. ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ กีฬามหาสนุกผู้สูงวัย 19. ศูนย์เยาวชนลุมพินี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ คีตมวยไทย/มวย/มวยไทย 20. ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ 21. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะสำหรับผู้สูงวัย 22. ศูนย์เยาวชนคลองเตย กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ไลน์แดนซ์ 23. ศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษมาลา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ อังกะลุง 24. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เปตอง 25. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ นาฏศิลป์หุ่นละครเล็ก 26. ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ยูยิตซู 27. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ รำวงผู้สูงอายุ 28. ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ไลน์แดนซ์ 29. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ หิ้วปิ่นมากินกัน 30. ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ 31. ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 32. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกษตรก้าวหน้า 33. ศูนย์เยาวชนหนองจอก กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ การทำอาหารว่าง 34. ศูนย์เยาวชนมีนบุรี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ยางยืดเพื่อสุขภาพ 35. ศูนย์เยาวชนบางเขน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ รำพัดจีน 36. ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ การเตะเป้า (มวยไทย) 37. ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ บาสโลป 38. ศูนย์เยาวชนหลักสี่ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ผ้าบาติก หรือผ้ามัดย้อม 39. ศูนย์เยาวชนจตุจักร กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ E - Sport 40. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ การใช้โทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุ 41. ศูนย์เยาวชนอัมพวา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ฮูลาฮูป 42. ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ศิลปะบำบัด 43. ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ฮูลาฮูป 44. ศูนย์เยาวชนบางนา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ สอนแต่งหน้า 45. ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ รำพัดจีน 46. ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ปลูกพืชผักสวนครัว 47. ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 48. ศูนย์เยาวชนเกียกกาย กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ร้องเพลงพื้นบ้าน และกองนโยบายและแผนงาน ได้เวียนผลการสำรวจให้สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้แล้ว เพื่อให้แจ้งไปยังศูนย์เยาวชนในสังกัดจัดกิจกรรมตามผลการสำรวจต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- กองนโยบายและแผนงานสรุปผลการสำรวจความต้องการจัดกิจกรรมในศูนย์กีฬา และศูนย์เยาวชน รวมจำนวน 48 แห่ง โดยมีสรุปผลการสำรวจความต้องการกิจกรรมที่ต้องการให้ศูนย์จัดเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) คือ กิจกรรมชีวิตและสุขภาพ 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) คือ โยคะผู้สูงอายุ 3. ศูนย์กีฬารามอินทรา คือ มวยเพื่อสุขภาพ 4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) คือ แชร์บอล 5. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช คือ เกทบอล 6. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ คือ กิจกรรมวาดรูป 7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา คือ โยคะ 8. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ คือ หมากกระดาน 9. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน คือ มวย 10. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน คือ Sup Board (Stand up Paddle Board) 11. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี คือ แชร์บอล 12. ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ คือ โรลเลอร์สเก็ต 13. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา คือ ฟิตเนส 14. ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม คือ การแต่งหน้า-ทำผมเพื่อการแสดง หรือการฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลหรือฟุตบอล 15. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ คือ ว่ายน้ำ (แบบใช้ฟิน) 16. ศูนย์เยาวชนจอมทอง คือ ร้องเพลง 17. ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ คือ สวดมนต์ฝึกสมาธิ 18. ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง คือ กีฬามหาสนุกผู้สูงวัย 19. ศูนย์เยาวชนลุมพินี คือ คีตมวยไทย/มวย/มวยไทย 20. ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน คือ ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ 21. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง คือ โยคะสำหรับผู้สูงวัย 22. ศูนย์เยาวชนคลองเตย คือ ไลน์แดนซ์ 23. ศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษมาลา คือ อังกะลุง 24. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง คือ เปตอง 25. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) คือ นาฏศิลป์หุ่นละครเล็ก 26. ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ คือ ยูยิตซู 27. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 คือ รำวงผู้สูงอายุ 28. ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช คือ ไลน์แดนซ์ 29. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา คือ หิ้วปิ่นมากินกัน 30. ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ คือ ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ 31. ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ คือ แชร์บอล 32. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา คือ เกษตรก้าวหน้า 33. ศูนย์เยาวชนหนองจอก คือ การทำอาหารว่าง 34. ศูนย์เยาวชนมีนบุรี คือ ยางยืดเพื่อสุขภาพ 35. ศูนย์เยาวชนบางเขน คือ รำพัดจีน 36. ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ คือ การเตะเป้า (มวยไทย) 37. ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง คือ บาสโลป 38. ศูนย์เยาวชนหลักสี่ คือ ผ้าบาติก หรือผ้ามัดย้อม 39. ศูนย์เยาวชนจตุจักร คือ E - Sport 40. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 คือ การใช้โทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุ 41. ศูนย์เยาวชนอัมพวา คือ ฮูลาฮูป 42. ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย คือ ศิลปะบำบัด 43. ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ คือ ฮูลาฮูป 44. ศูนย์เยาวชนบางนา คือ สอนแต่งหน้า 45. ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส คือ รำพัดจีน 46. ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี คือ ปลูกพืชผักสวนครัว 47. ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ คือ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 48. ศูนย์เยาวชนเกียกกาย คือ ร้องเพลงพื้นบ้าน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(9) 11. จำนวนเขตที่มีการสำรวจความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและมีแผนงานการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามความต้องการของประชาชน
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
11. จำนวนเขตที่มีการสำรวจความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและมีแผนงานการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามความต้องการของประชาชน

หน่วยนับ :เขต

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เขต)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
50.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลตามแบบสำรวจ ทั้ง 50 เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสำรวจความต้องการการเรียนรุ้ตามอัธยาศัยของประชาชนแต่ละช่วงวัย จำนวน 50 เขต ขณะนี้ ได้รับแบบสำรวจกลับคืนมาแล้วจำนวน 37 เขต ซึ่งได้ดำเนินการลงรหัสข้อมูลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างติดตามแบบสำรวจที่ยังไม่ได้ส่งคืน ทั้งสิ้น 13 เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างดำำเนินการลงรหัสข้อมูลและประเมินผลความต้องการการเรียนรุ้ตามอัธยาศัยของประชาชนแต่ละช่วงวัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการสำรวจความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของประชาชนแต่ละช่วงวัยในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยด้านพัฒนาทักษะ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต จำนวน 5,721 คน โดยผลการสำรวจเป็นดังนี้ ความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของประชาชนแต่ละช่วงวัยในด้านต่าง ๆ จำแนกตามช่วงวัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต จากการสำรวจความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของประชาชนจำแนกตามช่วงวัยในพื้นที่เขตต่าง ๆ ทั้ง 50 เขต พบว่าในแต่ละพื้นที่ประชาชนในช่วงวัยต่าง ๆ มีความต้องการการเรียนรู้อัธยาศัยในด้านต่าง ๆ เป็นดังนี้ 1. เขตคลองเตย ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี และ ช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านพัฒนาทักษะ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตคลองเตย มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ 2. เขตคลองสาน ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งเรียนรู้และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ เท่ากัน และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ มากที่สุด รองลงมาคือมีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตคลองสาน มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ 3. เขตคลองสามวา ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือมีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านพัฒนาทักษะ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตคลองสามวา มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 4. เขตคันนายาว ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือมีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตคันนายาว มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 5. เขตจตุจักร ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือมีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตจตุจักร มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 6. เขตจอมทอง ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตจอมทอง มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 7. เขตดอนเมือง ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านพัฒนาทักษะ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านพัฒนาทักษะ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตดอนเมือง มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 8. เขตดินแดง ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านพัฒนาทักษะ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านพัฒนาทักษะ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตดินแดง มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ 9. เขตดุสิต ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านพัฒนาทักษะ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตดุสิต มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 10. เขตตลิ่งชัน ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตตลิ่งชัน มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ 11. เขตทวีวัฒนา ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตทวีวัฒนา มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ 12. เขตทุ่งครุ ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตทุ่งครุ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ 13. เขตธนบุรี ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตธนบุรี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ 14. เขตบางกอกน้อย ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านพัฒนาทักษะ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตบางกอกน้อย มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ 908 ตามลำดับ 15. เขตบางกอกใหญ่ ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 16. เขตบางกะปิ ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านพัฒนาทักษะ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านพัฒนาทักษะ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตบางกะปิ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 17. เขตบางขุนเทียน ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านพัฒนาทักษะ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านพัฒนาทักษะ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตบางขุนเทียน มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 18. เขตบางเขน ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตบางเขน มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ 19. เขตบางคอแหลม ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านพัฒนาทักษะ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตบางคอแหลม มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 20. เขตบางแค ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านพัฒนาทักษะ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านพัฒนาทักษะ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านพัฒนาทักษะ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตบางแค มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านพัฒนาทักษะ ตามลำดับ 21. เขตบางซื่อ ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านพัฒนาทักษะ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตบางซื่อ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ 22. เขตบางนา ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตบางนา มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 23. เขตบางบอน ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตบางบอน มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 24. เขตบางพลัด ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านพัฒนาทักษะ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตบางพลัด มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ 25. เขตบางรัก ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้มากที่สุด 5 รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านพัฒนาทักษะ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านพัฒนาทักษะ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านพัฒนาทักษะ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตบางรัก มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านพัฒนาทักษะ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ 26. เขตบึงกุ่ม ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านพัฒนาทักษะ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตบึงกุ่ม มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 27. เขตปทุมวัน ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตปทุมวัน มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 28. เขตประเวศ ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านพัฒนาทักษะ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตประเวศ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ 29. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ 30. เขตพญาไท ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตพญาไท มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 31. เขตพระโขนง ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตพระโขนง มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 32. เขตพระนคร ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านพัฒนาทักษะ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านพัฒนาทักษะ และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตพระนคร มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ 33. เขตภาษีเจริญ ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตภาษีเจริญ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ 34. เขตมีนบุรี ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตมีนบุรี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 35. เขตยานนาวา ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านพัฒนาทักษะ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตยานนาวา มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ 36. เขตราชเทวี ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตราชเทวี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 37. เขตราษฎร์บูรณะ ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ 38. เขตลาดกระบัง ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านพัฒนาทักษะ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตลาดกระบัง มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 39. เขตลาดพร้าว ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านพัฒนาทักษะ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านพัฒนาทักษะ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตลาดพร้าว มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านพัฒนาทักษะ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 40. เขตวังทองหลาง ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านพัฒนาทักษะ และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตวังทองหลาง มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ 41. เขตวัฒนา ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตวัฒนา มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 42. เขตสวนหลวง ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านพัฒนาทักษะ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านพัฒนาทักษะ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านพัฒนาทักษะ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตสวนหลวง มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านพัฒนาทักษะ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 43. เขตสะพานสูง ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด 333 รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 220 ด้านแหล่งการเรียนรู้ 000 และด้านสังคมและวัฒนธรรม 915 ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตสะพานสูง มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ 44. เขตสัมพันธวงศ์ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะและด้านสังคมและวัฒนธรรมมากที่สุด เท่ากัน รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 45. เขตสาทร ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านพัฒนาทักษะ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตสาทร มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 46. เขตสายไหม ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านพัฒนาทักษะ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านพัฒนาทักษะ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตสายไหม มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 47. เขตหนองแขม ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านพัฒนาทักษะ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตหนองแขม มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ 48. เขตหนองจอก ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านพัฒนาทักษะ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านพัฒนาทักษะ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตหนองจอก มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ 49. เขตหลักสี่ ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตหลักสี่ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ 50. เขตห้วยขวาง ประชาชนในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงช่วงอายุ 18-35 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุ 36-59 ปี มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ประชาชนในช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ ในภาพรวมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตห้วยขวาง มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านพัฒนาทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ มีความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 12. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
12. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 1.1 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว จำนวน 1 ครั้งเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 และกำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 1.2 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 11 ม.ค. 63 อยู่ 1.3 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - ก.พ. 63 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2563 2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2563 อยู่ระหว่างกำหนด TOR 3. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 3.1 กิจกรรมวันเด็ก กำหนดจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและของขวัญของรางวัล 3.2 กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 4. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) 4.1 กิจกรรมวันเด็ก กำหนดจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและของขวัญของรางวัล 4.2 กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2563 ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างชะลอการจัดโครงการ/กิจกรรม จำนวน 4 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ได้แก่ 1. โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 2. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 3. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 4. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2563 2. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 2.1 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2.2 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน 3. โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 3.1 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 3.2 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase 4. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ดำเนินการแล้วจำนวน 2 กิจกรรม 4.1 กิจกรรมวันเด็ก 4.2 วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ โดยจัดวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 10 กิจกรรม ประกอบด้วย - กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรม Fantasy cat ณ โซน Art Studio - กิจกรรมครัวไทยวัยจิ๋ว ดำเนินการสอนกิจกรรมคุกกี้กราโนล่า และกิจกรรมการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ครัว การถนอมอาหาร และพืชผักผลไม้ ณ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว - กิจกรรมลานสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมวาดภาพลายเส้นการ์ตูน และกิจกรรมการประดิษฐ์อักษรไทยอาลักษณ์ ณ โซนลานสร้างสรรค์ - กิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมผีเสื้อแสนสวย ณ โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ - กิจกรรมสโมสรนักประดิษฐ์ ดำเนินการสอนกิจกรรมว่าวนก ณ โซนสโมสรนักประดิษฐ์ - กิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ดำเนินการสอนกิจกรรมโมบายรังผึ้ง ณ โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน - กิจกรรมละครโรงเล็ก ดำเนินการสอนกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติ นิทานเรื่อง ปิ๊ดปี๋มีน้ำใจ ณ โซนละครโรงเล็ก - กิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมเรียนรู้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ณ โซนสวนหลังบ้าน - กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ดำเนินการสอนกิจกรรมทดสอบความสนใจทางอาชีพ ณ โซนเมืองสายรุ้ง - กิจกรรม DIY Space ดำเนินการสอนกิจกรรม Monster Bookmarks ณ โซน DIY Space 5. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) 5.1 กิจกรรมวันเด็ก 5.2 วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ โดยจัดวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 9 กิจกรรม ประกอบด้วย - กิจกรรมคหกรรม ดำเนินการสอนกิจกรรม ดอกไม้จากผ้าใยบัวและหน้ากากอนามัยแบบผ้าซักได้ ณ โซนหน้าประตูทางออกด้านหลังอาคาร 1 ชั้น 1 - กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมพับกระดาษและกิจกรรมขยำ ตัด ปะ ฉีก ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 - กิจกรรมห้องสมุด ดำเนินการสอนกิจกรรมราชาศัพท์โมบาย ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 - กิจกรรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ดำเนินการสอนกิจกรรมเครื่องบินร่อนของเล่นโบราณและกิจกรรมมังกรพาเพลิน ณ โซนวิถีชุมชนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 - กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ DIY ดำเนินการสอนกิจกรรม Square box และกล่องใส่ทิชชู ณ โซนรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 - กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดำเนินการสอนกิจกรรมรถแข่ง และกิจกรรมป๋องแป๋ง ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 - กิจกรรมหัตถกรรม ดำเนินการสอนกิจกรรมที่คั่นหนังสือ ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 - กิจกรรมสันทนาการ ดำเนินการสอนกิจกรรมร่วมใจกันรักษ์โลก และกิจกรรมการประหยัดพลังงาน ณ โซนเวทีสันทนาการ อาคาร 1 ชั้น - กิจกรรมศิลปะการแสดง ดำเนินการสอนกิจกรรมลูกแซกเสียงใน กิจกรรมหุ่นเชิดตัวน้อย และสอนนาฏศิลป์ ณ โซนตลาดน้ำสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยประกอบด้วย 8 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชนจำนวน 40 แห่ง แห่งละ 6 ครั้งรวมเป็นจำนวน 240 ครั้ง กำหนดเวลาในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือน ธ.ค. 2562 – พ.ค. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จึงชะลอการจัดกิจกรรม และเลื่อนมาจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ 2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ให้ความสนุกสนาน และสอดแทรกความรู้ ความคิดวิเคราะห์ ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ เช่น ระบายสีภาพ ประดิษฐ์หนังสือ ป๊อบอัพ ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ การฝึกทักษะด้วยการใช้เกมหรืออุปกรณ์ต่างๆ และกิจกรรมเกมและนันทนาการเพื่อความสนุกสนาน กิจกรรมจับสลากแจกของขวัญสำหรับเด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน 36 แห่งๆ ละ 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย จำนวน 1 ครั้ง กำหนดเวลาในการจัดกิจกรรม วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์ ซึ่งขณะนี้ได้ยกเลิกการจัดกิจกรรม 2. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน 3. กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ 4. กิจกรรมวันภาษาไทย 5. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ 6. กิจกรรม BMA Book & Library Fair 2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2563 ดำเนินการจัดวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัวข้าราชบริพารฯ ตลอดจนเด็ก และเยาวชนชุมชนใกล้เคียงเขตพระราชฐานที่มาร่วมงานในวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของ กทม. เช่น กิจกรรมด้านศิลปะ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่ทันสมัย และกิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมลานสวนสนุก กิจกรรมสอยดาว เกมต่างๆ และแจกของขวัญของรางวัล เป็นต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10,000 คน 3. โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ 1. งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ดำเนินการจัดกิกรรมเมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เยาวชนให้กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ที่เหมาะสมแก่ภัย พร้อมทั้งมีการจัดฐานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน 2. กิจกรรม Bangkok City Library Showcase ดำเนินการจัดกิกรรมจำนวน 5 ครั้ง ระหว่างวันที่ 17 ม.ค. – 14 ก.พ. 2563 โดย ดำเนินการจัดแสดงบูธกิจกรรมของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ตามสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียน สถาบันการศึกษา แหล่งชุมชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 500 คน จำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ 100 คน 3. กิจกรรมประจำเดือนกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน (ยกเลิกการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 – 12 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19) 4. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล จำนวน 11 ตำแหน่ง ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ทุกเดือนจนสิ้นปีงบประมาณ 5. กิจกรรมตามรอยปราชญ์ ศาสตร์พระราชา ยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 6. กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองกรุงเทพ (Bangkok Talk) ยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 4. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ ดำเนินการแต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ จำนวน 10 คน ตามคำสั่งสวท.ที่ 262/2562 ลว.30 ก.ย. 2562 ประกอบด้วยวิทยากรเพื่อดำเนินการสอนในโซนต่าง ๆ ระหว่างวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ดังนี้ 1. วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ณ โซน Art Studio 2. วิทยากรกิจกรรมครัวไทยวัยจิ๋ว ณ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว 3. วิทยากรกิจกรรมลานสร้างสรรค์ ณ โซนลานสร้างสรรค์ 4. วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ณ โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 5. วิทยากรกิจกรรมสโมสรนักประดิษฐ์ ณ โซนสโมสรนักประดิษฐ์ 6. วิทยากรกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ณ โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน 7. วิทยากรกิจกรรมละครโรงเล็ก ณ โซนละครโรงเล็ก 8. วิทยากรกิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์ ณ โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ 9. วิทยากรกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ณ โซนเมืองสายรุ้ง 10. วิทยากรกิจกรรม DIY Space ณ โซน DIY Space 3. กิจกรรมวันเด็ก ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเด็ก และเยาวชน เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เกิดแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ที่จะพัฒนาตนเองและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เกิดทักษะทางความคิดที่สามารถนำไปต่อยอด สร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “พลังเมล็ดพันธุ์ สรรสร้างความคิด ปลุกชีวิตเมืองสีเขียว” ภายในงาน เด็กได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว เด็กเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ ที่จะต้องถูกบ่มเพาะ ปลูกฝัง พัฒนาทางความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บ้านและชุมชนกลายเป็นเมืองสีเขียวที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยพลังจากสองมือเล็ก ๆ ของ “เมล็ดพันธุ์” กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆ กิจกรรมการแสดง Puppet Show & Junk Stomp กิจกรรมทอล์คโชว์ “เด็กยุคดิจิตัล” กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์กับอาจารย์วิทยา” กิจกรรมสอยดาว กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรม Lucky draw และกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรมตามโซนของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 17 โซน ได้แก่ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ โซนนักสืบไดโนเสาร์ โซน Art Studio โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน โซนอัศจรรย์ตัวฉันเอง โซนมุมมองพิศวง โซนสโมสรนักประดิษฐ์ โซนละครโรงเล็ก โซนสร้างเมืองของเรา โซนสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ โซนสวนหลังบ้าน โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ โซนเมืองสายรุ้ง โซนหอผจญภัยในป่า โซนสวนน้ำ และอาคารจักรวาล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 8,716 คน 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ ) ยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 32,917 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 24,674 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 24,079 คน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 31,334 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 15,279 คน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 2,651 คน เดือนเมษายน 2563 ไม่มีผู้ใช้บริการ เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1,280 คน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 8,273 คน เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 7,777 คน เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 8,118 คน 5. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) 1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว 2. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ ดำเนินการแต่งตั้งวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ จำนวน 9 คน ตามคำสั่งสวท.ที่ 260/2562 ลว. 27 ก.ย. 2562 ประกอบด้วยวิทยากรเพื่อดำเนินการสอนในโซนต่าง ๆ ระหว่างวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ดังนี้ 1. วิทยากรกิจกรรมคหกรรม ณ โซนหน้าประตูทางออกด้านหลังอาคาร 1 ชั้น 1 2. วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 3. วิทยากรกิจกรรมห้องสมุด ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 4. วิทยากรกิจกรรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ณ โซนวิถีชุมชนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 5. วิทยากรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ DIY ณ โซนรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 6. วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 7. วิทยากรกิจกรรมหัตถกรรม ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 8. วิทยากรกิจกรรมสันทนาการ ณ โซนเวทีสันทนาการ อาคาร 1 ชั้น 1 9. วิทยากรกิจกรรมศิลปะการแสดง ณ โซนตลาดน้ำสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 3. กิจกรรมวันเด็ก ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เกิดแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ที่จะพัฒนาตนเองและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เกิดทักษะทางความคิดที่สามารถนำไปต่อยอด สร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆ กิจกรรมการผ้าขนหนูแปลงร่าง กิจกรรมลวดลายมหัศจรรย์ กิจกรรมลูกโป่งแฟนซี กิจกรรมสวนโหลแก้ว กิจกรรมวงล้อแสนสนุก กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เกมส์สร้างสรรค์ และกิจกรรมตามโซนของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,033 คน 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ ยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 8,662 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 5,817 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 7,025 คน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 9,324 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 9,295 คน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 2,974 คน เดือนเมษายน 2563 ไม่มีผู้ใช้บริการ เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 612 คน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 4,381 คน เดือนกรกฏาคม 2563 จำนวน 4,263 คน เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 7,898 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด