ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 23000000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(1) 01. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับดัชนีมวลกายแก่ประชาชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
01. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับดัชนีมวลกายแก่ประชาชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2562 -พฤศจิกายน 2562 จำนวน 6,738 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 2,722 คน คิดเป็นร้อยละ 40.40 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 1,584 คน คิดเป็นร้อยละ 23.51 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 1,356 คน คิดเป็นร้อยละ 20.12 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 565 คน คิดเป็นร้อยละ 8.39 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 511 คน คิดเป็นร้อยละ 7.58 ตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 16,784 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 6,741 คน คิดเป็นร้อยละ 40.16 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 3,979 คน คิดเป็นร้อยละ 23.71 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 3,336 คน คิดเป็นร้อยละ 19.88 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 1,516 คน คิดเป็นร้อยละ 9.03 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 1,212 คน คิดเป็นร้อยละ 7.22 ตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 จำนวน 18,617 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 7,463 คน คิดเป็นร้อยละ 40.09 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 4,432 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 3,686 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 1,713 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 1,323 คน คิดเป็นร้อยละ 7.11 ตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 02. ร้อยละของชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
02. ร้อยละของชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :76.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสอบถามเพื่อจัดเก็บข้อมูล และกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายฯ ของผู้ใช้บริการในศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โดยทำการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายฯ จากผู้ใช้บริการ รวมทั้งสิ้น 3,944 คน จำแนกเป็น ดังนี้ 1. ผู้ใช้บริการในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 126 คน 2. ผู้ใช้บริการในศูนย์เยาวชน สังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ 35 แห่ง จำนวน 2,987 คน 3. ผู้ใช้บริการในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จำนวน 831 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการลงรหัสแบบสำรวจ เพื่อดำเนินการประมวลผลต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างดำเนินการลงรหัสแบบสำรวจ เพื่อดำเนินการประมวลผลต่อไป โดยศูนย์ที่ได้ดำเนินการลงรหัสไปแล้ว จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เยาวชนจอมทอง ศูนย์เยาวชนคลองสามวา ศูนย์เยาวชนบางนา ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ศูนย์เยาวชนเกียกกาย ศูนย์เยาวชนชัยพฤกษมาลา ศูนย์กีฬาอารีน่า ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 03. จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ กทม.เพิ่มขึ้นต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
03. จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ กทม.เพิ่มขึ้นต่อปี

หน่วยนับ :ล้านคน

เป้าหมาย :17.20

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ล้านคน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่วนราชการได้ประสานส่งข้อมูลสถิติประจำเดือนให้กองนโยบายและแผนงาน แบ่งเป็น ศูนย์เยาวชน สังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 703,528 คน ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 217,358 คน และเดือนพฤศจิกายน 2562 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 217,408 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สถิติผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของศูนย์เยาวชน สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ (ตามโครงการโครงการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน) กองการกีฬา และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน) เดือนตุลาคม จำนวน 1,112,068 คน เดือนพฤศจิกายน จำนวน 1,138,543 คน เดือนธันวาคม จำนวน 1,112,549 คน เดือนมกราคม จำนวน 1,147,935 คน เดือนกุมพันธ์ จำนวน 1,145,884 คน รวม 5,656,979 คน 1. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 1.1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 22,825 คน 1.2 จัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 35 แห่ง จำนวน ศูนย์ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 19 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 35,268 คน 2. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ 2,930 คน สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรมนันทนาการ ตั้งแต่เดือนต.ค.62 – มี.ค.63 รวมทั้งสิ้น 5,718,002 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สถิติผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของศูนย์เยาวชน สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ (ตามโครงการโครงการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน) กองการกีฬา และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน) เดือนตุลาคม จำนวน 1,112,068 คน เดือนพฤศจิกายน จำนวน 1,138,543 คน เดือนธันวาคม จำนวน 1,112,581 คน เดือนมกราคม จำนวน 1,148,000 คน เดือนกุมพันธ์ จำนวน 1,145,961 คน เดือนมีนาคม จำนวน 510,634 คน เดือนเมษายน จำนวน – คน (ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19) เดือนพฤษภาคม จำนวน 54,676 คน ///////รวมเดือนตุลาคม 2562 – เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 6,222,463 คน (หมายเหตุ : ยอดสถิติมีการแก้ไขเนื่องจากส่วนนันทนาการรวมยอดผิดพลาด) 1. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 1.1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 22,825 คน 1.2 จัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 35 แห่ง จำนวน ศูนย์ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 19 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 35,268 คน 2. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ 2,930 คน สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 6,283,486 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 04. จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
04. จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครต่อปี

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :112.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20 อาคารธานีนพรัตน์ ขณะนี้อยู่ระหว่างแต่ละส่วนราชการวางแผนดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เปิดให้บริการในสถานบริการ และกิจกรรมพิเศษตามโอกาสต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น website facebook เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 จึงมีคำสั่งให้ปิดศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 / ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดังนั้น จึงปิดให้บริการและปิดศูนย์เยาวชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 แต่ทางศูนย์เยาวขนได้จัดทำคลิปการให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ อาทิ การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การสอนเต้น การสอนนาฏศิลป์ การสอนดนตรี หรือศูนย์เยาวชนบางแห่งเปิดไลน์กลุ่มให้สมาชิกเรียนออนไลน์ทางไลน์กลุ่มได้ด้วย 2. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีประกาศ สวท. เรื่อง เปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็ก พิพิธภัณฑ์และศูนย์กีฬา เฉพาะกิจกรรมและกีฬาบางประเภท ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น ศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา จึงเริ่มเปิดให้บริการผู้ใช้บริการในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เปิดให้บริการในแต่ละแห่ง แต่ยังไม่ครบทุกกิจกรรม ทางศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา ศูนย์กีฬา เริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เปิดให้บริการในสถานบริการ และกิจกรรมพิเศษตามโอกาสต่างๆ ที่สามารถเปิดให้บริการได้ 3. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 7 ครั้ง การประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทาง website ของศูนย์ 1. งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 2. กิจกรรมสร้างสัมพันธ์สร้างสุขในครอบครัว ครั้งที่ 1/2563 3. งานมหกรรมเพื่อผู้สูงอายุของกรุงเทพทมหานคร Bangkok Enjoy Aging "อาวุโส โก้เก๋า" 4. โครงการ "ออกกำลัง เพิ่มพลังชีวิต" 5. เรียนกีฬาและนันทนาการขั้นพื้นฐานหลักสูตร 3 เดือน 6. สรุปรายละเอียดการใช้บริการสระว่ายน้ำ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook ของศูนย์ 1. รับสมัครเรียนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์เยาวชนสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 35 แห่ง จำนวน 105 ครั้ง การประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทาง facebook ของแต่ละศูนย์ 1. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ 2. กิจกรรมวันเด็ก 3. กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ของศูนย์ รวมทั้งสิ้น 112 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) 05. ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
05. ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :57.22


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
18.00

100 / 100
3
57.22

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 15 2. ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 15 3. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง คิดเป็นร้อยละ 15 4. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการ คิดเป็นร้อยละ 15 5. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองเตย อยู่ระหว่างรอรายชื่อคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ คิดเป็นร้อยละ 15 6. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน อยู่ระหว่างรอรายชื่อคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ คิดเป็นร้อยละ 15 7. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนลาดกระบัง อยู่ระหว่างรอรายชื่อคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ คิดเป็นร้อยละ 15 8. งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ ศูนย์เยาวชนคลองสามวา ศูนย์เยาวชน ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) ศูนย์เยาวชนสะพานสูง ศูนย์เยาวชนหนอง ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา ศูนย์เยาวชนลุมพินี ศูนย์เยาวชนบางกะปิ อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป คิดเป็นร้อยละ 15 9. โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ กลุ่มงานออกแบบ สก.สวท. ดำเนินการจัดทำสรุปปรับเพิ่ม-ลดปริมาณงาน เพื่อดำเนินการขอเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 0 10. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคา ระหว่างวันที่ 18 ธ.ค. 62 – 10 ม.ค. 63 คิดเป็นร้อยละ 60 เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 18

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้เดือน พ.ค. 63 คิดเป็นร้อยละ 15 2. ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อยู่ระหว่างขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงเนื้องาน (อำนาจ ผว.กทม.) คิดเป็นร้อยละ 15 3. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 11-28 ก.พ. 63 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 2 มี.ค. 63 อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารผู้ยื่นเสนอราคา คิดเป็นร้อยละ 15 4. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง คณะกรรมการคำนวณราคากลางจัดทำราคากลางแล้ว เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบแล้วมีรายการที่ต้องแก้ไข ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งเอกสารให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการแก้ไข คิดเป็นร้อยละ 15 5. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองเตย อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ คิดเป็นร้อยละ 15 6. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน จัดทำแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ คิดเป็นร้อยละ 15 7. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนลาดกระบัง จัดทำแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ คิดเป็นร้อยละ 15 8. งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ - ศูนย์เยาวชนคลองสามวา/ ศูนย์เยาวชนจตุจักร / ศูนย์เยาวชนดอนเมือง/ ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) / ศูนย์เยาวชนสะพานสูง / ศูนย์เยาวชนหนองจอก / ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา / ศูนย์เยาวชนลุมพินี อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูป - ศูนย์เยาวชนบางกะปิ อยู่ระหว่างกลุ่มงานออกแบบตรวจสอบเนื้องาน คิดเป็นร้อยละ 15 9. โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ อยู่ระหว่างกลุ่มงานออกแบบ สก.สวท. ดำเนินการจัดทำสรุปปรับเพิ่ม-ลดปริมาณงาน เพื่อดำเนินการขอเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 0 10. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) - ได้รับราคากลางใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 จัดทำรายงานการประกวดราคาจ้าง เพื่อเผยแพร่ร่างประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ได้แก่ บริษัทสหคิมมอเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างขอหลักประกันสัญญา คิดเป็นร้อยละ 60 เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 18

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) อยู่ระหว่างคณะกรรมการ กำหนดแบบรูปรายการ คิดเป็นร้อยละ 15 2. ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ อยู่ระหว่าง ผว.กทม. อนุมัติเปลี่ยนแปลงเนื้องานแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 63 วงเงินงบประมาณใหม่ 29,800,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 15 3. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อยู่ระหว่างยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 2 มี.ค. 63 บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 10,980,000 บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด คิดเป็นร้อยละ 95 4. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างสัญญา คิดเป็นร้อยละ 85 5. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองเตย กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 30 มิ.ย. 63 คิดเป็นร้อยละ 60 6. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน ประกาศผลผู้ชนะ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563 บมจ. ล็อกซเลย์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน 4,941,170.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ คิดเป็นร้อยละ 70 7. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนลาดกระบัง ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บมจ. มานะพระ คอนสตรัคชั่น เป็นเงิน 1,740,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ 70 8. งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ ติดตั้งหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ 1 รายการ - ศูนย์เยาวชนคลองสามวา / ศูนย์เยาวชนจตุจักร / ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ยกเลิกประกวดราคาฯ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 (ร้อยละ 35) - ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,552,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ร้อยละ 70) - ศูนย์เยาวชนสะพานสูง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,619,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ร้อยละ 70) - ศูนย์เยาวชนหนองจอก / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,825,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ร้อยละ 70) - ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก. บลูเคอร์ เป็นเงิน 2,717,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (ร้อยละ 70) - ศูนย์เยาวชนลุมพินี / บมจ. ล็อกเลย์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน 2,630,000.-บาท คณะกรรมการรายงานผลแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้าง (ร้อยละ 70) - ศูนย์เยาวชนบางกะปิ / บจก. บลูเคอร์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน 2,644,000.-บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างช่างดำเนินการแบ่งงวดงานงวดเงิน เพื่อจัดทำร่างสัญญา (ร้อยละ 70) 9. โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ สนส. ส่งหนังสือที่ กท 1204/857 ลว. 28 ก.พ. 2563 ถึงกลุ่มงานออกแบบ ให้เร่งรัดติดตามงานโครงการก่อสร้าง และมีหนังสือเร่งรัดติดตามงาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563 คิดเป็นร้อยละ 0 10. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดไปยังสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 95 เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 57.22

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 06. ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานที่บริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
06. ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานที่บริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมม.ค. - มิ.ย. 63 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการออกทดสอบสมรรถภาพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ดำเนินการจัดอบรมเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 16-20 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองการกีฬา กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม อาสาสมัครลานกีฬา และศูนย์กีฬา ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์กีฬา จำนวน 50 คน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 10 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 2. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมม.ค. - มิ.ย. 63 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบสมรรถภาพ ดังนี้ 2.1 ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ระหว่างวันที่ 20-22 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 89.39 2.2 ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 90.90 2.3 ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 91.66 2.4 ศูนย์กีฬารามอินทรา ระหว่างวันที่ 29-31 ม.ค. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 91.80 2.5 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 11-13 ก.พ. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 62 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 90.32 2.6 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 63 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 90.47 2.7 ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ระหว่างวันที่ 23-25 ก.พ. 63 2.8 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ. 63 2.9 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย. 63 2.10 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า ระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย. 63 2.11 ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ ระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย. 63 2.12 ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย. 63 2.13 ศูนย์เยาวชนจตุจักร 2.14 ศูนย์เยาวชนบางแค 2.15 ศูนย์เยาวชนหนองจอก 2.16 ศูนย์เยาวชนดอนเมือง 2.17 ศูนย์เยาวชนบางนา 2.18 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 2.19 ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ 2.20 ลานกีฬาชุมชนซอยบุบผาสวรรค์ 2.21 ลานกีฬาชุมชนเคหะบางนา 2 2.22 ลานกีฬาทรัพย์พัฒนานางเลิ้งรวมใจ 2.23 ลานกีฬามัสยิดกามาลุ้ลอีมานชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน 2.24 ลานกีฬาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2.25 ลานกีฬาพัฒน์ 2 2.26 ลานกีฬาแสงทิพย์ 2.27 ลานกีฬาสวนคันนายาวรมณีย์ 2.28 ลานกีฬาสาธารณะสวนรมณีย์ทุ่งสีกัน ***เลื่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกายตั้งแต่ ลำดับที่ 2.7 เนื่องจากสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 และสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ดำเนินการจัดอบรมเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 16-20 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองการกีฬา กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม อาสาสมัครลานกีฬา และศูนย์กีฬา ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์กีฬา จำนวน 50 คน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 10 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้นเป็นเงิน 134,750.- บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมม.ค. - มิ.ย. 63 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ตารางดำเนินการทดสอบสมรรถภาพ ดังนี้ 2.1 ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ระหว่างวันที่ 20-22 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 89.39 2.2 ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 90.90 2.3 ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 91.66 2.4 ศูนย์กีฬารามอินทรา ระหว่างวันที่ 29-31 ม.ค. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 91.80 2.5 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 11-13 ก.พ. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 62 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 90.32 2.6 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 63 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 90.47 2.7 ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ระหว่างวันที่ 23-25 ก.พ. 63 2.8 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ. 63 2.9 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย. 63 2.10 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า ระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย. 63 2.11 ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ ระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย. 63 2.12 ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย. 63 2.13 ศูนย์เยาวชนจตุจักร 2.14 ศูนย์เยาวชนบางแค 2.15 ศูนย์เยาวชนหนองจอก 2.16 ศูนย์เยาวชนดอนเมือง 2.17 ศูนย์เยาวชนบางนา 2.18 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 2.19 ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ 2.20 ลานกีฬาชุมชนซอยบุบผาสวรรค์ 2.21 ลานกีฬาชุมชนเคหะบางนา 2 2.22 ลานกีฬาทรัพย์พัฒนานางเลิ้งรวมใจ 2.23 ลานกีฬามัสยิดกามาลุ้ลอีมานชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน 2.24 ลานกีฬาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2.25 ลานกีฬาพัฒน์ 2 2.26 ลานกีฬาแสงทิพย์ 2.27 ลานกีฬาสวนคันนายาวรมณีย์ 2.28 ลานกีฬาสาธารณะสวนรมณีย์ทุ่งสีกัน ***ยกเลิกการทดสอบสมรรถภาพทางกายตั้งแต่ ลำดับที่ 2.7 เนื่องจากสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 และเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 เบิกจ่ายเรียบร้อยเป็นเงิน 6,600.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 07. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกทม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
07. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกทม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์กีฬา อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินกิจกรรมและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานศูนย์กีฬา 2. กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์เยาวชน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานศูนย์เยาวชน อยู่ระหว่างประชุมคณะทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์กีฬา เวียนแจ้งตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการให้ทราบและดำเนินการ อยู่ระหว่างขั้นตอนศูนย์กีฬาดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์กีฬา 2. กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์เยาวชน ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 1 2 และ 3 ได้ออกตรวจหน่วยบริการที่เสนอขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำในการประเมินมาตรฐานศูนย์เยาวชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์กีฬาดำเนินการส่งผลการดำเนินงานตามมาตรฐานให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์กีฬา 2. กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์เยาวชน จัดทำตารางตรวจประเมินศูนย์เยาวชน วันที่ 28 พ.ค. 63 ศ.วัดโสมนัส ศ.เทเวศร์ ศ.สวนอ้อย ศ.เตชะวณิช วันที่ 4 มิ.ย. 63 ศ.สะพานพระราม 8 ศ.อัมพวา ศ.วัดเวฬุราชิณ ศ.บางกอกใหญ่ วันที่ 11 มิ.ย. 63 ศ.วชิรเบญจทัศ ศ.วัดฉัตรแก้วจงกลณี ศ.เกียกกาย วันที่ 18 มิ.ย. 63 ศ.สะพานพระราม 9 ศ.ทุ่งครุ ศ.บางขุนเทียน ศ.จอมทอง วันที่ 25 มิ.ย. 63 ศ.บางแค(เรืองสอน) ศ.ทวีวัฒนา ศ.วัดชัยพฤกษมาลา วันที่ 2 ก.ค. 63 ศ.จตุจักร ศ. หลักสี่ ศ.ดอนเมือง ศ.บางเขน วันที่ 9 ก.ค. 63 ศ.บางกะปิ ศ.คลองกุ่ม ศ.สะพานสูง ศ.มีนบุรี วันที่ 16 ก.ค. 63 ศ.ลาดกระบัง ศ.คลองสามวา ศ.หนองจอก วันที่ 23 ก.ค. 63 ศ.ลุมพินี ศ.บ่อนไก่ ศ.คลองเตย วันที่ 30 ก.ค. 63 ศ.บางนา ศ.วัดธาตุทอง ศ.วัดดอกไม้ หมายเหตุ ตารางการตรวจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการได้ออกตรวจประเมินศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 08. จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
08. จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างแต่ละส่วนราชการวางแผนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการสำรวจกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์เยาวชนในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ และศูนย์กีฬา เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการลงรหัส ประมวลผล และสรุปผลกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม ขณะนี้ ดำเนินการประมวลผลแล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติม คือ กิจกรรมชีวิตและสุขภาพ 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะผู้สูงอายุ 3. ศูนย์กีฬารามอินทรา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวยเพื่อสุขภาพ 4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 5. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกทบอล และอยู่ระหว่างดำเนินการประมวลผล จำนวน 43 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กองนโยบายและแผนงานสรุปผลการสำรวจความต้องการจัดกิจกรรมในศูนย์กีฬา และศูนย์เยาวชน รวมจำนวน 48 แห่ง เรียบร้อยแล้ว โดยมีสรุปผลการสำรวจความต้องการกิจกรรมที่ต้องการให้ศูนย์จัดเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติม คือ กิจกรรมชีวิตและสุขภาพ 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะผู้สูงอายุ 3. ศูนย์กีฬารามอินทรา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวยเพื่อสุขภาพ 4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 5. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกทบอล 6. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ กิจกรรมวาดรูป รองลงมาคือ แบดมินตัน และหมากกระดาน 7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะ 8. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ หมากกระดาน 9. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวย 10. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ Sup Board (Stand up Paddle Board) 11. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 12. ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โรลเลอร์สเก็ต 13. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ฟิตเนส 14. ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ การแต่งหน้า-ทำผมเพื่อการแสดง หรือการฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล หรือฟุตบอล \ 15. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ว่ายน้ำ (แบบใช้ฟิน) 16. ศูนย์เยาวชนจอมทอง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ร้องเพลง 17. ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ สวดมนต์ฝึกสมาธิ 18. ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ กีฬามหาสนุกผู้สูงวัย 19. ศูนย์เยาวชนลุมพินี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ คีตมวยไทย/มวย/มวยไทย 20. ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ 21. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะสำหรับผู้สูงวัย 22. ศูนย์เยาวชนคลองเตย กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ไลน์แดนซ์ 23. ศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษมาลา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ อังกะลุง 24. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เปตอง 25. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ นาฏศิลป์หุ่นละครเล็ก 26. ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ยูยิตซู 27. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ รำวงผู้สูงอายุ 28. ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ไลน์แดนซ์ 29. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ หิ้วปิ่นมากินกัน 30. ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ 31. ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 32. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกษตรก้าวหน้า 33. ศูนย์เยาวชนหนองจอก กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ การทำอาหารว่าง 34. ศูนย์เยาวชนมีนบุรี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ยางยืดเพื่อสุขภาพ 35. ศูนย์เยาวชนบางเขน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ รำพัดจีน 36. ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ การเตะเป้า (มวยไทย) 37. ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ บาสโลป 38. ศูนย์เยาวชนหลักสี่ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ผ้าบาติก หรือผ้ามัดย้อม 39. ศูนย์เยาวชนจตุจักร กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ E - Sport 40. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ การใช้โทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุ 41. ศูนย์เยาวชนอัมพวา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ฮูลาฮูป 42. ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ศิลปะบำบัด 43. ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ฮูลาฮูป 44. ศูนย์เยาวชนบางนา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ สอนแต่งหน้า 45. ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ รำพัดจีน 46. ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ปลูกพืชผักสวนครัว 47. ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 48. ศูนย์เยาวชนเกียกกาย กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ร้องเพลงพื้นบ้าน และกองนโยบายและแผนงาน ได้เวียนผลการสำรวจให้สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้แล้ว เพื่อให้แจ้งไปยังศูนย์เยาวชนในสังกัดจัดกิจกรรมตามผลการสำรวจต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) 09. จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ/หรืออาชีพต่อปี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
09. จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ/หรืออาชีพต่อปี

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :17.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 4 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับภาค จัดกิจกรรม 4-14 พ.ย. 62 จ.ตราด ผลการดำเนินงาน กทม. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 47 ชนิดกีฬา จำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน นักกีฬาชาย 605 คน นักกีฬาหญิง 556 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 227 คน รวมทั้งสิ้น 1,388 คน ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ ณ จังหวัดตราด จำนวน 1,221 คน ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 517 น หญิง 482 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 222 คน ใน 39 ชนิดกีฬา กิจกรรมที่ 7 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับภาค จัดกิจกรรม 8-14 ธ.ค. 62 จ.ตราด ผลการดำเนินงาน กรุงเทพมหานคร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 221 คน นักกีฬาหญิง 102 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 52 คน รวม 375 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 3 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-30 ม.ค. 63 จ. อุดรธานี ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 369 คน นักกีฬาหญิง 332 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 156 คน รวมทั้งสิ้น 857 คน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 35 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้อันดับที่ 1 โดยได้รับเหรียญดังนี้ เหรียญทอง 105 เหรียญ , เหรียญเงิน 84 เหรียญ , เหรียญทองแดง 81 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 270 เหรียญ *** โดยในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 20-30 มกราคม 2564 โดยใช้ชื่อการแข่งขัน “กรุงเทพเกมส์” สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน “น้องไทรย้อย”***

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (ต.ค.2562 - มิ.ย.2563) โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว จำนวน 3 ครั้งประกอบด้วยกิจกรรม กิจกรรมที่ ๓ การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๔๑ ดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐ ม.ค. 25๖๓ จ. อุดรธานี กิจกรรมที่ ๔ การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ ระดับภาค จัดกิจกรรม ๔-๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ จ.ตราด กิจกรรมที่ ๗ การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ระดับภาค จัดกิจกรรม ๘-๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ จ.ตราด - โครงการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ทำให้บางกิจกรรมที่มีกำหนดจัดอยู่ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ต้องเลื่อนออกไป และบางกิจกรรมขอยกเลิกและคืนเงินเข้างบกลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 10. จำนวนทุนการศึกษาที่ กทม. มีให้กับผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬาและนันทนาการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
10. จำนวนทุนการศึกษาที่ กทม. มีให้กับผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬาและนันทนาการ

หน่วยนับ :ทุน

เป้าหมาย :1,350.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ทุน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกผลงานเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงานเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ขออนุมัติจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว 2. ขออนุมัติยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีกำหนดไว้ในระเบียบกรุงเทพมหานครฯ เรียบร้อยแล้ว 3. จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกผลงานฯ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกผลงานเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงานเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 6. ประชาสัมพันธ์การสรรหาเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร โดยส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปตามสถาบันการศึกษา สำนักงานเขต 50 เขต และเว็บไซต์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญชวนเยาวชนส่งผลงานเข้ารับ การคัดเลือกโดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563 7. ได้รับผลงานของเยาวชนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการคัดแยกผลงานเพื่อส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาผลงานเบื้องต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานครา (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 13,14,15,18 พฤษภาคม 2563 ผลการคัดเลือก มีผู้ได้รับคัดเลือก จำนวน 64 ผลงาน จาก 132 ผลงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(11) 11. จำนวนเขตที่มีการสำรวจความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและมีแผนงานการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามความต้องการของประชาชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
11. จำนวนเขตที่มีการสำรวจความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและมีแผนงานการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามความต้องการของประชาชน

หน่วยนับ :เขต

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เขต)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลตามแบบสำรวจ ทั้ง 50 เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสำรวจความต้องการการเรียนรุ้ตามอัธยาศัยของประชาชนแต่ละช่วงวัย จำนวน 50 เขต ขณะนี้ ได้รับแบบสำรวจกลับคืนมาแล้วจำนวน 37 เขต ซึ่งได้ดำเนินการลงรหัสข้อมูลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างติดตามแบบสำรวจที่ยังไม่ได้ส่งคืน ทั้งสิ้น 13 เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างดำำเนินการลงรหัสข้อมูลและประเมินผลความต้องการการเรียนรุ้ตามอัธยาศัยของประชาชนแต่ละช่วงวัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) 12. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
12. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 1.1 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว จำนวน 1 ครั้งเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 และกำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 1.2 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 11 ม.ค. 63 อยู่ 1.3 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - ก.พ. 63 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2563 2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2563 อยู่ระหว่างกำหนด TOR 3. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 3.1 กิจกรรมวันเด็ก กำหนดจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและของขวัญของรางวัล 3.2 กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 4. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) 4.1 กิจกรรมวันเด็ก กำหนดจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและของขวัญของรางวัล 4.2 กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2563 ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างชะลอการจัดโครงการ/กิจกรรม จำนวน 4 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ได้แก่ 1. โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 2. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 3. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 4. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2563 2. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 2.1 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2.2 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน 3. โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 3.1 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 3.2 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase 4. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ดำเนินการแล้วจำนวน 2 กิจกรรม 4.1 กิจกรรมวันเด็ก 4.2 วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ โดยจัดวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 10 กิจกรรม ประกอบด้วย - กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรม Fantasy cat ณ โซน Art Studio - กิจกรรมครัวไทยวัยจิ๋ว ดำเนินการสอนกิจกรรมคุกกี้กราโนล่า และกิจกรรมการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ครัว การถนอมอาหาร และพืชผักผลไม้ ณ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว - กิจกรรมลานสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมวาดภาพลายเส้นการ์ตูน และกิจกรรมการประดิษฐ์อักษรไทยอาลักษณ์ ณ โซนลานสร้างสรรค์ - กิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมผีเสื้อแสนสวย ณ โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ - กิจกรรมสโมสรนักประดิษฐ์ ดำเนินการสอนกิจกรรมว่าวนก ณ โซนสโมสรนักประดิษฐ์ - กิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ดำเนินการสอนกิจกรรมโมบายรังผึ้ง ณ โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน - กิจกรรมละครโรงเล็ก ดำเนินการสอนกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติ นิทานเรื่อง ปิ๊ดปี๋มีน้ำใจ ณ โซนละครโรงเล็ก - กิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมเรียนรู้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ณ โซนสวนหลังบ้าน - กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ดำเนินการสอนกิจกรรมทดสอบความสนใจทางอาชีพ ณ โซนเมืองสายรุ้ง - กิจกรรม DIY Space ดำเนินการสอนกิจกรรม Monster Bookmarks ณ โซน DIY Space 5. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) 5.1 กิจกรรมวันเด็ก 5.2 วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ โดยจัดวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 9 กิจกรรม ประกอบด้วย - กิจกรรมคหกรรม ดำเนินการสอนกิจกรรม ดอกไม้จากผ้าใยบัวและหน้ากากอนามัยแบบผ้าซักได้ ณ โซนหน้าประตูทางออกด้านหลังอาคาร 1 ชั้น 1 - กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมพับกระดาษและกิจกรรมขยำ ตัด ปะ ฉีก ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 - กิจกรรมห้องสมุด ดำเนินการสอนกิจกรรมราชาศัพท์โมบาย ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 - กิจกรรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ดำเนินการสอนกิจกรรมเครื่องบินร่อนของเล่นโบราณและกิจกรรมมังกรพาเพลิน ณ โซนวิถีชุมชนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 - กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ DIY ดำเนินการสอนกิจกรรม Square box และกล่องใส่ทิชชู ณ โซนรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 - กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดำเนินการสอนกิจกรรมรถแข่ง และกิจกรรมป๋องแป๋ง ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 - กิจกรรมหัตถกรรม ดำเนินการสอนกิจกรรมที่คั่นหนังสือ ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 - กิจกรรมสันทนาการ ดำเนินการสอนกิจกรรมร่วมใจกันรักษ์โลก และกิจกรรมการประหยัดพลังงาน ณ โซนเวทีสันทนาการ อาคาร 1 ชั้น - กิจกรรมศิลปะการแสดง ดำเนินการสอนกิจกรรมลูกแซกเสียงใน กิจกรรมหุ่นเชิดตัวน้อย และสอนนาฏศิลป์ ณ โซนตลาดน้ำสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) 13. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
13. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างแจกแบบสำรวจฯ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชน จำนวน 2 ครั้ง - อยู่ระหว่างดำเนินการลงรหัสข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างเตรียมประมวลผลแบบสำรวจวามพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(14) 14. จำนวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาและการเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมผ่านชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
14. จำนวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาและการเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมผ่านชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางประเพณี 1. การจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมงาน ได้แก่ จัดประชุม จัดทำหนังสือเชิญผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ประสานภารกิจกับหน่วยงานต่างๆ เตรียมการจัดงานแถลงข่าว โดยกำหนดจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2. การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 - อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียดในการจัดงาน 3. จัดงานสงกรานต์ฝั่งธนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 - อยู่ระหว่างโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ดำเนินการจัดงาน งบประมาณ 25,478.800.-บาท (ดำเนินการ) 2. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น งบประมาณ 520,200.-บาท (ดำเนินการ) จำนวนผู้ใช้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 122 คน จำนวนผู้ใช้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 72 คน 3. โครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 (เงินอุดหนุนรัฐบาล) (ดำเนินการ) อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกรายการมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ เพื่อดำเนินการจัดทำ แบบ มภ 1 และ แบบ มภ 2 และดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 4. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม (ไม่ใช้งบประมาณ) 1. ร่วมจัดงานประเพณีชักพระวัดนางชี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดนางชี จำนวนผู้ร่วมงานประมาณ 1,500 คน โดยจัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู้ประเพณีชักพระวัดนางชี นำนิทรรศการประเพณีชักพระวัดนางชี และหนังสือมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร ไปเผยแพร่และแจกให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในงานประเพณีชักพระวัดนางชี 2. จัดส่งข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2560 - 2562 ให้สำนักงานเขตเจ้าของมรดกภูมิปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กองการกีฬา และศูนย์เยาวชนในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมด้านการกีฬา ได้แก่ มวยไทย ตระกร้อลอดห่วง กระโดดเชือก 3. เผยแพร่ประกาศรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 - 2562 ในเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม https://www.facebook.com/pg/culturebma/photos/?tab=album&album_id=2428931753900266

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางประเพณี ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญทางวัฒนธรรมประเพณีสำคัญ จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 1. งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 - ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย พิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรจากบริเวณหอพระฯ ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมพาผู้สูงอายุไหว้พระขอพร เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2563 กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 50 เขต กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงศิลปะพื้นบ้าน จัดแสดงชุดนิทรรศการเคลื่อนที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 จำนวน 6 ชุด เพื่อเผยแพร่ ดังนี้ 1 ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท่าเตียน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2 วงปี่พาทย์พาทยโกศล สาขาศิลปะการแสดง 3 การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4 การกวนกระยาสารท เขตทวีวัฒนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5 สมุดข่อย เขตบางซื่อ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6 มวยไทย สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว ฯลฯ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 10,000 คน 2. งานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 - มีกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน 2563 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม 1. ซึ่งจากการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม. 1 ได้มีมติให้งดการจัดงาน 3. จัดงานสงกรานต์ฝั่งธนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 - มีกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 ณ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ โดยได้โอนงบประมาณให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เพื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรม วันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม. 1 ได้มีมติให้งดการจัดงาน 4. จัดกิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 - มีกำหนดการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ณ สถานที่ที่เหมาะสม 5. จัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 - ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมด้วยการจัดทำหนังสืออนุสรณ์การจัดงานเมาลิดกลางประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และมอบเป็นที่ระลึกสำหรับผู้มาร่วมงาน จำนวน 2,000 เล่ม - อยู่ระหว่างรอการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ ของคณะกรรมการอิสลามฯ ประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียด TOR ในการจัดทำหนังสืออนุสรณ์การจัดงานเมาลิดกลาง ประจำปี 2563 2. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น งบประมาณ 520,200.-บาท (ดำเนินการ) ดำเนินการจัดทำตารางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ปฏิบัติงาน ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจิรายุฯ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ฯ มีความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชมของประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป ทั้งด้านกายภาพและองค์ประกอบด้านความรู้ รวมถึงการบริหารจัดการและดูแลรักษาทางด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ จำนวนผู้ใช้บริการประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 122 คน จำนวนผู้ใช้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 72 คน จำนวนผู้ใช้บริการประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 89 คน จำนวนผู้ใช้บริการประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 79 คน จำนวนผู้ใช้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 68 คน 3. โครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 (เงินอุดหนุนรัฐบาล) (ดำเนินการ) ขณะนี้อยู่ระหว่างการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร และจัดทำตารางวางแผนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำแบบจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (มภ.2) จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1. สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา - ตำนานจระเข้ดาวคะนอง 2. สาขาศิลปะการแสดง - สำนักดนตรีไทยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) 3. สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล - ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง 4. สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล - สวนอนุรักษ์ครูหวาน เขตยานนาวา 5. สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม - ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี 6. สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว - ศิลปะการป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก (นายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา) เขตหนองแขม และดำเนินการจัดทำคู่มือในการจัดเก็บมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อไป 4. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม (ไม่ใช้งบประมาณ) 1. แสดงชุดนิทรรศการเคลื่อนที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 จำนวน 6 ชุด ดังนี้ 1. ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท่าเตียน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2. วงปี่พาทย์พาทยโกศล สาขาศิลปะการแสดง 3. การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4. การกวนกระยาสารท เขตทวีวัฒนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5. สมุดข่อย เขตบางซื่อ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6. มวยไทย สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดแสดงชุดนิทรรศการดังกล่าวในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2. ดำเนินการมอบหนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครให้แก่ - ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการเขต หน่วยงาน/ส่วนราชการละ 1 เล่ม - ห้องสมุดกรุงเทพมหานคร 36 แห่งๆ ละ 1 เล่ม และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 3. เผยแพร่ข้อมูลความรู้บางกอกบอกเล่าเรื่อง (วัด) ผ่านเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม โดยได้ทำการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัดเป็นตอนๆ ทุกวันธรรมสวนะ ตอนที่ 1 "วัด" หมายถึงอะไรกันนะ, ตอนที่ 2 นิยามพระอารามหลวง, ตอนที่ 3 เรื่อง พระอารามหลวง (ต่อ) และตอนที่ 4 เรื่องวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

* เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) จึงขอปรับแนวทางการดำเนินการค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเป็นการจัดกิจกรรมและวัดผลโดยการใช้แบบทดสอบออนไลน์ 1. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางประเพณี * เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) ส่งผลกระทบในการดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางประเพณี ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 งานเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2563 ปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติยกเลิกจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลางเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1902/00842 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมที่ 2 งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักพระราชวัง ซึ่งเลื่อนกำหนดจัดงานยังไม่มีกำหนด ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการจัดทำหนังสืออนุสรณ์จัดงานฯ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างขอยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง 2. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น งบประมาณ 520,200.-บาท (ดำเนินการ) จำนวนผู้ใช้บริการประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 57 คน * เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ มีผลกระทบ ดังนี้ - งดให้บริการเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 63 (ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563) และเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 และยังไม่มีผู้มาใช้บริการในเดือนพฤษภาคม 2563 - อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครขอยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย 3. โครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 (เงินอุดหนุนรัฐบาล) (ดำเนินการ) ขณะนี้อยู่ระหว่างการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร และจัดทำตารางวางแผนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำแบบจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (มภ.2) จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1. สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา - ตำนานจระเข้ดาวคะนอง 2. สาขาศิลปะการแสดง - สำนักดนตรีไทยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) 3. สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล - ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูล เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 4. สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล - ขนมตึงตัง เขตบางนา 5. สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม - ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี 6. สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว - ศิลปะการป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก (นายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา) เขตหนองแขม และดำเนินการจัดทำคู่มือในการจัดเก็บมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อไป โดยลงพื้นที่สัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ดังนี้ - ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูล เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 รายการประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง (สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล) - ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูล เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 รายการ ขนมตึงตัง เขตบางนา (สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล) - ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูล เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 รายการ ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี (สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม) 4. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม (ไม่ใช้งบประมาณ) 1. เผยแพร่ข้อมูลความรู้บางกอกบอกเล่าเรื่อง (วัด) ผ่านเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม โดยได้ทำการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัดเป็นตอนๆ ทุกวันธรรมสวนะ ตอนที่ 1 "วัด" หมายถึงอะไรกันนะ, ตอนที่ 2 นิยามพระอารามหลวง, ตอนที่ 3 เรื่อง พระอารามหลวง (ต่อ) ตอนที่ 4 เรื่องวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 2. เผยแพร่ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ดังนี้ - เรื่อง ตำนานแม่นากพระโขนง สู่ภาพยนตร์ - เรื่อง ศิลปะไม้ดัดและเขามอของไทย (ไม้ตำรา) - เรื่อง การละเล่นโถกเถก - เรื่อง ข้าวแช่ อาหารในเทศกาลสงกรานต์ - เรื่อง นางโคราคะเทวี (ตำนานนางสงกรานต์) - เรื่อง การละเล่นมอญซ่อนผ้า - เรื่อง ประวัติการเล่นหมากรุกในประเทศไทย - เรื่อง ประเพณีวันอัฏฐมีบูชา - เรื่อง ตำนานว่าวไทยและการแข่งขัน - เรื่อง เกร็ดความรู้ “การเสี่ยงทาย วันพืชมงคล” - เรื่อง ทองคำเปลว ย่านมัสยิด บ้านตึกดิน - เรื่อง การเล่นสกา - เรื่อง คุณหมอมากาเร็ตลินเซเวียร์ แพทย์หญิงคนแรกของเมืองไทย - เรื่อง หมากฮอส - เรื่อง สะบ้า 3. เผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่อง วัด และ วัง 4. เผยแพร่บทประพันธ์ของอาจารย์ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) 15. จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
15. จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :เครือข่าย

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี 2563 งบประมาณ 2,365,800.-บาท (ดำเนินการ) 1. จัดพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช 2563 - กำหนดจัดจัดพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช 2563 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2. โครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 (ซ้ำ) (เงินอุดหนุนรัฐบาล) อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกรายการมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ เพื่อดำเนินการจัดทำ แบบ มภ 1 และ แบบ มภ 2 และดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 3. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม **(ซ้ำ) (ไม่ใช้งบประมาณ) 1. ร่วมจัดงานประเพณีชักพระวัดนางชี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดนางชี จำนวนผู้ร่วมงานประมาณ 1,500 คน โดยจัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู้ประเพณีชักพระวัดนางชี นำนิทรรศการประเพณีชักพระวัดนางชี และหนังสือมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร ไปเผยแพร่และแจกให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในงานประเพณีชักพระวัดนางชี 2. จัดส่งข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2560 - 2562 ให้สำนักงานเขตเจ้าของมรดกภูมิปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กองการกีฬา และศูนย์เยาวชนในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมด้านการกีฬา ได้แก่ มวยไทย ตระกร้อลอดห่วง กระโดดเชือก 3. เผยแพร่ประกาศรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 - 2562 ในเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม https://www.facebook.com/pg/culturebma/photos/?tab=album&album_id=2428931753900266 4. กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) อยู่ระหว่างการประสานเข้าพบบุคคล หน่วยงาน องค์กร เพื่อขอเชิญเข้าร่วมเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี 2563 งบประมาณ 2,365,800.-บาท (ดำเนินการ) ประกอบด้วยกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. จัดพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช 2563 - ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตรแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 63 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี และมีพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์จำนวน 69 รูป มีผู้ร่วมงานประมาณ 500 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สำนัก สำนักงานเขต ประชาชนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เป็นเงิน 197,300.-บาท 2 จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563 - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 6 พ.ค. 63 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เจ้าภาพหลัก จะเชิญกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยส่วนวัฒนธรรม ได้เตรียมการในส่วนของกรุงเทพมหานคร โดยอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด TOR ในการจัดงาน 3 จัดพิธีทำบุญตักบาตรงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 - มีกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 5 ก.ค. 63 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 2. โครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 **(ซ้ำ) (เงินอุดหนุนรัฐบาล) ขณะนี้อยู่ระหว่างการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร และจัดทำตารางวางแผนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำแบบจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (มภ.2) จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1. สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา - ตำนานจระเข้ดาวคะนอง 2. สาขาศิลปะการแสดง - สำนักดนตรีไทยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) 3. สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล - ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง 4. สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล - สวนอนุรักษ์ครูหวาน เขตยานนาวา 5. สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม - ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี 6. สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว - ศิลปะการป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก (นายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา) เขตหนองแขม และดำเนินการจัดทำคู่มือในการจัดเก็บมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อไป 3. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม **(ซ้ำ) (ไม่ใช้งบประมาณ) 1. จัดแสดงชุดนิทรรศการเคลื่อนที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 จำนวน 6 ชุด ดังนี้ 1. ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท่าเตียน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2. วงปี่พาทย์พาทยโกศล สาขาศิลปะการแสดง 3. การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4. การกวนกระยาสารท เขตทวีวัฒนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5. สมุดข่อย เขตบางซื่อ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6. มวยไทย สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว ในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2. ดำเนินการมอบหนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครให้แก่ - ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการเขต หน่วยงาน/ส่วนราชการละ 1 เล่ม - ห้องสมุดกรุงเทพมหานคร 36 แห่งๆ ละ 1 เล่ม และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 3. เผยแพร่ข้อมูลความรู้บางกอกบอกเล่าเรื่อง (วัด) ผ่านเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม โดยได้ทำการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัดเป็นตอนๆ ทุกวันธรรมสวนะ ตอนที่ 1 "วัด" หมายถึงอะไรกันนะ, ตอนที่ 2 นิยามพระอารามหลวง, ตอนที่ 3 เรื่อง พระอารามหลวง (ต่อ) และตอนที่ 4 เรื่องวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 4. กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมรายชื่อ แบบตอบรับพร้อมแบบกรอกประวัติและผลงานจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดำเนินการประสานจัดประชุมเครือข่าย และจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา เป็นลำดับถัดไป และกลุ่มเป้าหมายได้จัดส่งแบบตอบรับโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. สาขาทัศนศิลป์ 1.1. นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป 1.2. รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาล อาจารย์ สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1.3. ผศ.ดร.สุดารัตน์ เทพพิมล อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1.4. รศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1.5. รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1.6. อาจารย์ฆนา วีระเดชะ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1.7. ผศ.นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส หัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติ วิทยาเพาะช่าง 1.8. ดร.ศิระ สุวรรณศร หัวหน้าสาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง 1.9. ผศ.ดร.นฤมล ศิลปะชัยศรี อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง 1.10. ผศ.ประสิทธิ์ เอมทิพย์ อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง 1.11. ผศ.อนันต์ ปรัชญนันทน์ อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง 1.12. รศ.นพดล เนตรดี อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง 2. สาขาดนตรีและการขับร้อง 2.1. นายสงวน สันแดง ผู้อำนวยการกองการสังคีต กทม. 2.2. นายอัษฏาวุธสาคริก เลขาธิการมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ 2.3. นายพีระพันธุ์ กาญจนโหติทัศ นักดนตรี 2.4. ผศ.ดร.สุรพงษ์ บ้านไกรทอง อาจารย์ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3. สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 3.1. นายนิพนธ์ มนูทัศน์ เจ้าของกิจการผ้าไหมบ้านครัว 4. สาขาวรรณศิลป์ 4.1. อาจารย์ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 4.2. อาจารย์วโรบล ไทยภักดี กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ 4.3. ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ประธานกรรมการสถาบันไทยปัญญ์สุข 5. สาขาสถาปัตยกรรม 5.1. อาจารย์ปองขวัญ ลาซูส อุปนายก สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม 5.2. ศาสตราจารย์วีระ อินพันทัง อาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 5.3. นายอิทธิพล กุสุมอรัญญา หัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 6. สาขามัณฑนศิลป์ 6.1. ผศ.ดร.ปฤนัต นัจนฤตย์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 6.2. ครูรัชดาภรณ์ ศรีพฤกษ์ชาติ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเพาะช่าง 7. สาขาเรขศิลป์ 7.1. ผศ.วุฒินันท์ รัตสุข อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 8. สาขาศิลปะการแสดง 8.1. ดร.ธนกร สวรรย์วราภิภู อาจารย์สาขาวิชานาฏยศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 8.2. ผศ.ดร.ปัทมาวัฒนบุญมา อาจารย์สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 8.3. ผศ.กชกร ชิตท้วม อาจารย์สาขาวิชานาฏยศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ข้อมูลวันที่ 23 มีนาคม 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี 2563 * เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครขอยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง ได้แก่ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563 และการจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2. โครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 **(ซ้ำ) (เงินอุดหนุนรัฐบาล) ขณะนี้อยู่ระหว่างการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร และจัดทำตารางวางแผนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำแบบจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (มภ.2) จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1. สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา - ตำนานจระเข้ดาวคะนอง 2. สาขาศิลปะการแสดง - สำนักดนตรีไทยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) 3. สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล - ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูล เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 4. สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล - ขนมตึงตัง เขตบางนา 5. สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม - ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี 6. สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว - ศิลปะการป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก (นายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา) เขตหนองแขม และดำเนินการจัดทำคู่มือในการจัดเก็บมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อไป โดยลงพื้นที่สัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ดังนี้ - ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูล เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 รายการประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง (สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล) - ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูล เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 รายการ ขนมตึงตัง เขตบางนา (สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล) - ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูล เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 รายการ ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี (สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม) 3. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม **(ซ้ำ) (ไม่ใช้งบประมาณ) 1. เผยแพร่ข้อมูลความรู้บางกอกบอกเล่าเรื่อง (วัด) ผ่านเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม โดยได้ทำการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัดเป็นตอนๆ ทุกวันธรรมสวนะ ตอนที่ 1 "วัด" หมายถึงอะไรกันนะ, ตอนที่ 2 นิยามพระอารามหลวง, ตอนที่ 3 เรื่อง พระอารามหลวง (ต่อ) ตอนที่ 4 เรื่องวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 2. เผยแพร่ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ดังนี้ - เรื่อง ตำนานแม่นากพระโขนง สู่ภาพยนตร์ - เรื่อง ศิลปะไม้ดัดและเขามอของไทย (ไม้ตำรา) - เรื่อง การละเล่นโถกเถก - เรื่อง ข้าวแช่ อาหารในเทศกาลสงกรานต์ - เรื่อง นางโคราคะเทวี (ตำนานนางสงกรานต์) - เรื่อง การละเล่นมอญซ่อนผ้า - เรื่อง ประวัติการเล่นหมากรุกในประเทศไทย - เรื่อง ประเพณีวันอัฏฐมีบูชา - เรื่อง ตำนานว่าวไทยและการแข่งขัน - เรื่อง เกร็ดความรู้ “การเสี่ยงทาย วันพืชมงคล” - เรื่อง ทองคำเปลว ย่านมัสยิด บ้านตึกดิน - เรื่อง การเล่นสกา - เรื่อง คุณหมอมากาเร็ตลินเซเวียร์ แพทย์หญิงคนแรกของเมืองไทย - เรื่อง หมากฮอส - เรื่อง สะบ้า 3. เผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่อง วัด และ วัง 4. เผยแพร่บทประพันธ์ของอาจารย์ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 4. กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา ตามแบบตอบรับโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. สาขาวรรณศิลป์ 1.1 นางชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2557 สาขาวรรณศิลป์ และประธานกองทุนศรีบูรพา 1.2 นายเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันไทยปัญญ์สุข 1.3 นางวโรบล ไทยภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเทพศิรินทร์ 1.4 นางกนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 1.5 นายชัยจักร ทวยุทธานนท์ กรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 1.6 นายสกุล บุณยทัต เลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 1.7 นายสุปัน รักเชื้อ กรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 1.8 นายอดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์ อุปนายกคนที่ 2 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 2. สาขาดนตรีและการขับร้อง 2.1 นายสงวน สันแดง ผู้อำนวยการกองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 2.2 นายอัษฎาวุธ สาคริก เลขาธิการมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง 2.3 นายพีระพันธุ์ กาญจนโหติทัศนักดนตรี 2.4 นายสุรพงษ์บ้านไกรทอง อาจารย์วิทยาลัยการดนตรี มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3. สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 3.1. นายนิพนธ์ มนูทัศน์ เจ้าของกิจการผ้าไหมบ้านครัว 4. สาขาทัศนศิลป์ 4.1. นายจรัญ หนองบัวผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป 4.2. นายพีระพงษ์ กุลพิศาลอาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4.3. คุณสุดารัตน์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต 4.4. นายพิเชษฐ สุนทรโชติ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต 4.5. นางเนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต 4.6. อาจารย์ฆนา วีระเดชะ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต 4.7. นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส หัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติ วิทยาลัยเพาะช่าง 4.8. นายศิระ สุวรรณศร หัวหน้าสาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง 4.5. นายเนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต 4.9. นายนฤมล ศิลปะชัยศรี วิทยาลัยเพาะช่าง 4.10. นายประสิทธิ์ เอมทิพย์ วิทยาลัยเพาะช่าง 4.11. นายอนันต์ ปรัชญนันทน์ วิทยาลัยเพาะช่าง 4.12. นายนพดล เนตรดี ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง 4.13. นางศุภลักษณ์ มีปาน 5. สาขาสถาปัตยกรรม 5.1. นางปองขวัญ ลาซูส อุปนายก สมาคมอนุรักษ์ศิลปะกรรรมและสิ่งแวดล้อม 5.2. นายวีระ อินพันทัง อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาลัยศิลปากร 6. สาขาเรขศิลป์ 6.1. นายวุฒินันท์ รัตสุข อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต 7. สาขามัณฑนศิลป์ 7.1. นายปฤณัต นัจนฤตย์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต7.2. ครูรัชดาภรณ์ ศรีพฤกษ์ชาติ ครูชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 8. สาขาศิลปะการแสดง 8.1. นายธนกร สวรรย์วราภิภู อาจารย์ สาขานาฏศิลป์คณะมนุษยศาสตร์ มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 8.2. คุณปัทมา วัฒนบุญญา อาจารย์ สาขานาฏศิลป์ ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 8.3. คุณกชกร ชิตท้วม อาจารย์ สาขานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 9. สาขาภาพยนตร์ 9.1 นายธีรพงศ์ เสรีสำราญ หัวหน้าสาขาศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) 16. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
16. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง

หน่วยนับ :ช่องทาง

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง ดังนี้ 1. สื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับ หนังสือ 2. เผยแพร่คลิปด้านดนตรีเผยแพร่ออนไลน์ 1. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม(ซ้ำ) (ไม่ใช้งบประมาณ) 1. ร่วมจัดงานประเพณีชักพระวัดนางชี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดนางชี จำนวนผู้ร่วมงานประมาณ 1,500 คน โดยจัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู้ประเพณีชักพระวัดนางชี นำนิทรรศการประเพณีชักพระวัดนางชี และหนังสือมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร ไปเผยแพร่และแจกให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในงานประเพณีชักพระวัดนางชี 2. จัดส่งข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2560 - 2562 ให้สำนักงานเขตเจ้าของมรดกภูมิปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กองการกีฬา และศูนย์เยาวชนในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมด้านการกีฬา ได้แก่ มวยไทย ตระกร้อลอดห่วง กระโดดเชือก 3. เผยแพร่ประกาศรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 - 2562 ในเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม https://www.facebook.com/pg/culturebma/photos/?tab=album&album_id=2428931753900266 2. กิจกรรมสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลตามแบบจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ตามสาขาของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จากสำนักงานเขต 50 เขต และจัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รับทราบความคืบหน้า 3. โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณ 2,000,000.-บาท (ดำเนินการ) อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือไปยังกรมราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อขอพระบรมราชานุญาตใช้และเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์และขอพระราชทานถ้วยรางวัล 4. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางดนตรีผ่านสื่อออนไลน์ (ไม่ใช้งบประมาณ) - ดำเนินการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์กองการสังคีต และเฟสบุคศูนย์ฝึกดนตรี กองการสังคีต 1. หัวข้อความรู้ทางดนตรี "การเป่าเฟรนช์ฮอร์นเบื้องต้น" วิทยากร อาจารย์กฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2. หัวข้อ การอำนวยเพลงเบื้องต้น วิทยากร ดร.นิพัต กาญจนะหุต อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 5. กิจกรรมเผยแพร่ สืบสาน เพลงไทยสายกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) อยู่ระหว่างทำการคัดเลือกเพลงประเภทเพลง เถา โดยทำการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ดังนี้ เพลงที่ 1. เขมรชมดงเถาทางฆ้องวงใหญ่ เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62 6. กิจกรรมเผยแพร่บทเพลงคลาสสิคและเพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีแชมเบอร์ผ่าน สื่อออนไลน์ (ไม่ใช้งบประมาณ) อยู่ระหว่างรวบรวมและคัดเลือกบทคลาสสิคและเพลงไทย การฝึกซ้อมบทเพลงเพื่อใช้ในการบันทึกวิดีโอและเผยแพร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง ดังนี้ 1. สื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับ หนังสือ 2. เผยแพร่คลิปด้านดนตรีเผยแพร่ผ่านยุทุป 3.จัดแสดงนิทรรศการ 4.เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม ผ่านเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม 1. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม** (ซ้ำ) (ไม่ใช้งบประมาณ) 1. จัดแสดงชุดนิทรรศการเคลื่อนที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 จำนวน 6 ชุด ดังนี้ 1. ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท่าเตียน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2. วงปี่พาทย์พาทยโกศล สาขาศิลปะการแสดง 3. การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4. การกวนกระยาสารท เขตทวีวัฒนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5. สมุดข่อย เขตบางซื่อ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6. มวยไทย สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว ในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2. ดำเนินการมอบหนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครให้แก่ - ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการเขต หน่วยงาน/ส่วนราชการละ 1 เล่ม - ห้องสมุดกรุงเทพมหานคร 36 แห่งๆ ละ 1 เล่ม และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 3. เผยแพร่ข้อมูลความรู้บางกอกบอกเล่าเรื่อง (วัด) ผ่านเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม โดยได้ทำการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัดเป็นตอนๆ ทุกวันธรรมสวนะ ตอนที่ 1 "วัด" หมายถึงอะไรกันนะ, ตอนที่ 2 นิยามพระอารามหลวง, ตอนที่ 3 เรื่อง พระอารามหลวง (ต่อ) และตอนที่ 4 เรื่องวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 2. กิจกรรมสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) อยู่ระหว่างนำข้อมูลการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากสำนักงานเขต จำนวน 21 แห่ง จำนวนรวม 35 เรื่อง มาวิเคราะห์ และจัดทำสรุปข้อมูลการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อการเผยแพร่และประยุกต์ใช้ข้อมูลต่อไป 3. โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณ 2,000,000.-บาท (ดำเนินการ) - อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือไปยังกรมราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อขอพระบรมราชานุญาตใช้และเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์และขอพระราชทานถ้วยรางวัล 4. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางดนตรีผ่านสื่อออนไลน์ (ไม่ใช้งบประมาณ) - ดำเนินการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์กองการสังคีต และเฟสบุคศูนย์ฝึกดนตรี กองการสังคีต 1. หัวข้อ "ดนตรีแจ๊สและการเข้ามาของวงบิ๊กแบนด์ในประเทศไทย (คลิปที่ 3) วิทยากร อาจารย์สันทัด ตัณฑนันทน์ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 2. หัวข้อ "การสอนดนตรีเด็กเบื้องต้น" (คลิปที่ 4) วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 63 3. หัวข้อ "การเป่าคลาริเน็ทเบื้องต้น" (คลิปที่ 5) วิทยากร ดร.ณัฐพล เบญจธรรมนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นัดบันทึกคลิปการสัมภาษณ์ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 5. กิจกรรมเผยแพร่ สืบสาน เพลงไทยสายกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) อยู่ระหว่างทำการคัดเลือกเพลงประเภทเพลง เถา โดยทำการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ดังนี้ เพลงที่ 1. เขมรชมดงเถาทางฆ้องวงใหญ่ เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62 6. กิจกรรมเผยแพร่บทเพลงคลาสสิคและเพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีแชมเบอร์ผ่าน สื่อออนไลน์ (ไม่ใช้งบประมาณ) ดำเนินการบันทึกเสียงและบันทึกวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวง Woodwind Quintet ตามรายการเพลง ดังนี้ 1.เพลง มาลัย ประพันธ์โดย : ดร.วานิช โปรตะวณิช เรียบเรียงเสียงประสานโดย : ดร.คมสันต์ ดิลคคุณานันท์ 2. เพลง Quodlibet for Woodwind Quintet ประพันธ์โดย : Arne Running 3. เพลง ตุ้กตาขวัญใจเจ้าทุย ประพันธ์โดย : คุณหญิง พวงร้อย อภัยวงศ์ เรียบเรียงเสียงประสานโดย : วิจิตร จิตรรังสรรค์ 4. เพลง Antiche Danze ungheres : INTRADA ประพันธ์โดย : Ferkas Ference สำหรับวง String Quartet, String Quintet และ Brass Quintet อยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกบทเพลงและฝึกซ้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง ดังนี้ 1. สื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับ หนังสือ 2. เผยแพร่คลิปด้านดนตรีเผยแพร่ผ่านยุทุป 3.จัดแสดงนิทรรศการ 4.เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม ผ่านเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม 1. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม** (ซ้ำ) (ไม่ใช้งบประมาณ) 1. จัดแสดงชุดนิทรรศการเคลื่อนที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 จำนวน 6 ชุด ดังนี้ 1. ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท่าเตียน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2. วงปี่พาทย์พาทยโกศล สาขาศิลปะการแสดง 3. การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4. การกวนกระยาสารท เขตทวีวัฒนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5. สมุดข่อย เขตบางซื่อ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6. มวยไทย สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว ในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2. ดำเนินการมอบหนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครให้แก่ - ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการเขต หน่วยงาน/ส่วนราชการละ 1 เล่ม - ห้องสมุดกรุงเทพมหานคร 36 แห่งๆ ละ 1 เล่ม และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 3. เผยแพร่ข้อมูลความรู้บางกอกบอกเล่าเรื่อง (วัด) ผ่านเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม โดยได้ทำการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัดเป็นตอนๆ ทุกวันธรรมสวนะ ตอนที่ 1 "วัด" หมายถึงอะไรกันนะ, ตอนที่ 2 นิยามพระอารามหลวง, ตอนที่ 3 เรื่อง พระอารามหลวง (ต่อ) และตอนที่ 4 เรื่องวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 2. กิจกรรมสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา โดยวิธีการสืบค้น ศึกษา และจัดทำข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน 9 สาขา ดังนี้ 1. สาขาวรรณศิลป์ 2. สาขาดนตรีและการขับร้อง 3. สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 4. สาขาทัศนศิลป์ 5. สาขาสถาปัตยกรรม 6. สาขาเรขศิลป์ 7. สาขามัณฑนศิลป์ 8. สาขาศิลปะการแสดง 9. สาขาภาพยนตร์ ประกอบด้วยข้อมูลด้านนิยาม ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ และองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามแต่ละสาขา และเผื่อแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของส่วนวัฒนธรรมต่อไป 2. จัดทำข้อมูลเครือข่ายศิลปะร่วมสมัย ประกอบด้วย บุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน ชมรมต่างๆที่ดำเนินการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่ เพื่อนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส่วนวัฒนธรรมต่อไป 3. โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช * เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้/อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครขอยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง 4. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางดนตรีผ่านสื่อออนไลน์ (ไม่ใช้งบประมาณ) - ดำเนินการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์กองการสังคีต และเฟสบุคศูนย์ฝึกดนตรี กองการสังคีต คลิปที่ 5 หัวข้อ "การเป่าคลาริเน็ทเบื้องต้น วิทยากร ดร.ณัฐพล เบญจธรรมนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 คลิปที่ 6 หัวข้อ "การเล่นกีตาร์คลาสสิกเบื้องต้น วิทยากร อจ.สรัญ อึงปัญญา วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการเล่นกีตาร์คลาสสิก เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2563 คลิปที่ 7 หัวข้อ การเล่นเปียโนเบื้องต้น วิทยากร อจ. ไวศิษย์ ศศิบุตร นักเปียโนและวิทยากรด้านการสอนเปียโน เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 คลิปที่ 8 หัวข้อ "การฝึกกลองชุดเบื้องต้น" วิทยากร อจ. เอกพงศ์ เชิดธรรม เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2563 5. กิจกรรมเผยแพร่ สืบสาน เพลงไทยสายกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) ทำการคัดเลือกเพลงประเภทเพลง เถา โดยทำการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (ยูทูป) ดังนี้ เพลงที่ 1 เขมรชมดงเถาทางฆ้องวงใหญ่ เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62 เพลงที่ 2 เป็นเพลงโหมโรงจุฬามณี เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563 เพลงที่ 3 เพลงพิรุณสร่างฟ้า เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2563 เพลงที่ 4 เพลงพัฒนาเวียดนาม เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2563 เพลงที่ 5 เพลงนํ้าลอดใต้ทราย เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2563 เพลงที่ 6 โหมโรงสามสถาบัน เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 63 เพลงที่ 7 เพลงตามกวางเถา เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 63 เพลงที่ 8 เพลงเกสรสำอางเถา เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 63 เพลงที่ 9 เพลงเงี้ยวรำลึกเถา เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563 เพลงที่10 เพลงพันธ์ฝรั่งเถา เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 มิ.ย 2563 6. กิจกรรมเผยแพร่บทเพลงคลาสสิคและเพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีแชมเบอร์ผ่าน สื่อออนไลน์ (ไม่ใช้งบประมาณ) ดำเนินการเผยแพร่บทเพลงสำหรับวง Woodwind Quintet ผ่านทางช่องทาง YOUTUBE และ Facebook กลุ่มงานดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 บทเพลง ดังนี้ 1. เพลง มาลัย ประพันธ์โดย : ดร.วานิช โปรตะวนิช เรียบเรียงเสียงประสานโดย : ดร.คมสันต์ ดิลคคุณานันท์ 2. เพลง Quodlibet for Woodwind Quintet ประพันธ์โดย : Arne Running 3. เพลง ตุ้กตาขวัญใจเจ้าทุย ประพันธ์โดย : คุณหญิง พวงร้อย อภัยวงศ์ เรียบเรียงเสียงประสานโดย : วิจิตร จิตรรังสรรค์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(17) 17. จำนวนครั้งในการส่งเสริมความเข้าใจของเด็กและเยาวชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเมือง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
17. จำนวนครั้งในการส่งเสริมความเข้าใจของเด็กและเยาวชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเมือง

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - จัดการประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 110 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต เข้าร่วมการอบรมฯ - ทำหนังสือเชิญประธานกลุ่มกิจกรรมฯ เข้าร่วมการอบรมฯ - อยู่ระหว่างแก้ไขประกาศคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - ขณะนี้ ดำเนินการขอเลื่อนการจัดการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 จำนวน 5 รุ่น ไม่สามารถดำเนินการจัดได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ระหว่างขออนุมัติงดจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

(18) 18.ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
18.ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. ทดสอบแบบสอบถาม และส่งตัวอย่างแบบสอบถามให้กองนโยบายและแผนงาน สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พิจารณา ๒. รวบรวมจัดทำและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว รวมทั้งข่าวสารและแนวทางให้นักท่องเที่ยวรู้จักการป้องกัน หลีกเลี่ยง และระมัดระวังตัวจากภยันตรายและมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

๑. อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และการทอดแบบสอบถามฯ ๒. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความ ปลอดภัยในการท่องเที่ยว โดยรวบรวมจัดทำและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว รวมทั้งข่าวสารและแนวทางให้นักท่องเที่ยวรู้จักการป้องกัน หลีกเลี่ยง และระมัดระวังตัวจากภยันตรายและมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นเว็บไซต์ www.bangkoktourist.com ดังนี้ ๒.๑ คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ตอนที่ ๑) ได้แก่ ข้อควรระวังและวิธีการปฏิบัติตนเมื่อพบคนแปลกหน้าระหว่างการเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ๒.๒ คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ตอนที่ ๒) ได้แก่ คำแนะนำเพิ่มเติมและสิ่งที่นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางควรทราบเมื่อมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก ๒.๓ ข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อหลีกเลี่ยงจากการถูกหลอกลวง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ควรรู้ ๒.๔ คำแนะนำในการปฏิบัติสำหรับการดูแลและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการประเมินผลแบบสอบถามฯ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน ได้แก่ เว็บไซต์ www.bangkoktourist.com และช่องทางออฟไลน์ ได้แก่ การให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการของนักประชาสัมพันธ์ ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จำนวน ๒๒ จุด ที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมนุมชนของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) 19.ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยว
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
19.ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยว

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. ทดสอบแบบสอบถาม และส่งตัวอย่างแบบสอบถามให้กองนโยบายและแผนงาน สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พิจารณา ๒. จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นย่านเก่าของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๗ ย่าน ได้แก่ ๑) บางลำพู (ข้าวต้มน้ำวุ้น) ๒) นางเลิ้ง (ขนมเรไร) ๓) บ้านบุ (ขันลงหิน) ๔) เสาชิงช้า ภูเขาทอง (บ้านบาตร) ๕) บางระมาด (ข้าวมันส้มตำ) ๖) หัวตะเข้ (ขนมเปี๊ยะ) ๗) ตลาดน้อย บางรัก (กะหรี่ปั๊ป) โดยการวาดภาพเสมือนจริงพร้อมอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ และจัดทำเป็น QR Code และคลิปวิดีโอภาพและเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊กแฟนเพจของส่วนการท่องเที่ยว สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และผู้พิการทางการได้ยินและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊กแฟนเพจของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สำหรับผู้พิการทางสายตา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

๑. อยู่ระหว่างดำเนินการทอดแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจจำนวนทั้งสิ้น ๔๐๐ ชุด แบ่งเป็นชาวไทย ๑๐๐ ชุด และชาวต่างชาติ ๓๐๐ ชุด โดยเริ่มดำเนินการทอดแบบสอบถามทั้งหมด เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีกำหนดเก็บแบบสอบถาม ๒ รอบ เมื่อครบทุก ๓๐ วันนับแต่วันที่ทอดแบบสอบถาม โดยพิจารณากระจายแบบสอบถามตามความหนาแน่นของจำนวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครต่อจำนวนนักท่องเที่ยวรงวมกันทั้งหมด (สถิติ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒) โดยได้กระจายแบบสอบถามให้เจ้าหน้าที่ประจำซุ้มประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน ๒๒ จุด คือ ๑) ท่าช้าง ๒) สราญรมย์ ๓) วัดบวร ๔) บางขุนพรหม ๕) ผ่านฟ้า ๖) ลานคนเมือง ๗) เยาวราช ๘) ริเวอร์ซิตี้ ๙) หัวลำโพง ๑๐) สีลม ๑๑) รพ.จุฬา ๑๒) รพ.ตำรวจ ๑๓) มาบุญครอง ๑๔) พารากอน ๑๕) แพลตินั่ม ๑๖) พญาไท ๑๗) เซ็นจูรี่ ๑๘) จตุจักร ๑๙) เบญจสิริ ๒๐) แอมบาสเดอร์ ๒๑) ห้วยขวาง และ ๒๒) อนุสาวรีย์ เกาะดินแดง ๒. จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นย่านเก่าของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๗ ย่าน ได้แก่ ๑) บางลำพู(ข้าวต้มน้ำวุ้น) ๒) นางเลิ้ง (ขนมเรไร) ๓) บ้านบุ (ขันลงหิน) ๔) เสาชิงช้า ภูเขาทอง (บ้านบาตร) ๕) บางระมาด (ข้าวมันส้มตำ) ๖) หัวตะเข้ (ขนมเปี๊ยะ) ๗) ตลาดน้อย บางรัก (กะหรี่ปั๊ป) โดยการวาดภาพเสมือนจริง พร้อมอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ และจัดทำเป็น QR Code และคลิปวิดีโอภาพและเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊กแฟนเพจของส่วนการท่องเที่ยว สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และผู้พิการทางการได้ยิน และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊กแฟนเพจของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการตัดต่อเนื้อหาและภาพประกอบของวิดีโอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการประเมินผลแบบสอบถามฯ และเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของดี ๗ ย่านเก่าของกรุงเทพมหานครโดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของส่วนการท่องเที่ยว, เฟซบุ๊กส่วนการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(20) 20.จำนวนช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูล ต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
20.จำนวนช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูล ต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

หน่วยนับ :ช่องทาง

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่างๆด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 4 ช่องทาง ดังนี้ ๑. การประชุม เข้าร่วมการประชุม The 5th Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ ๑) การประชุม Lower Mekong Tourism Cities Officials Meeting เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย คณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสของเมืองสมาชิก ได้แก่ กรุงพนมเปญ นครโฮจิมินห์ นครย่างกุ้ง กรุงเวียงจันทน์ และกรุงเทพมหานคร โดยมี Mr. Soun Manyvong อธิบดีกรมส่งเสริม กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุม และ ๒) การประชุม The 5th Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย การพิจารณาเนื้อหาในแถลงการณ์ร่วมก่อนการลงนาม การลงนามของผู้แทนเมืองสมาชิก และการแถลงข่าว ๒. เว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ทาง http://www.bangkoktourist.com/ ๓. เทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานจำนวน ๑๔๑,๖๙๓ คน และจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง ณ คลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร และเขตสัมพันธวงศ์ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ๑๔,๕๒๖ คน ๔. เฟสบุ๊ก โดยศึกษารวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก และดำเนินการโพสต์เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๒ โพสต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่างๆด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 4 ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางที่ ๑. การประชุม เข้าร่วมการประชุม The 5th Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ ๑) การประชุม Lower Mekong Tourism Cities Officials Meeting เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย คณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสของเมืองสมาชิก ได้แก่ กรุงพนมเปญ นครโฮจิมินห์ นครย่างกุ้ง กรุงเวียงจันทน์ และกรุงเทพมหานคร โดยมี Mr. Soun Manyvong อธิบดีกรมส่งเสริม กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุม และ ๒) การประชุม The 5th Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย การพิจารณาเนื้อหาในแถลงการณ์ร่วมก่อนการลงนาม การลงนามของผู้แทนเมืองสมาชิก และการแถลงข่าว ช่องทางที่ ๒ เว็บไซต์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร เพจ http://www.bangkoktourist.com/ โดยประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ช่องทางที่ ๓. งานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานจำนวน ๑๔๑,๖๙๓ คน และจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง ณ คลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร และเขตสัมพันธวงศ์ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ๑๔,๕๒๖ คน ช่องทางที่ ๔. เฟสบุ๊ก โดยศึกษารวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก และดำเนินการโพสต์เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓๕ โพสต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่างๆด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 4 ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางที่ ๑. การประชุม เข้าร่วมการประชุม The 5th Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ ๑) การประชุม Lower Mekong Tourism Cities Officials Meeting เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย คณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสของเมืองสมาชิก ได้แก่ กรุงพนมเปญ นครโฮจิมินห์ นครย่างกุ้ง กรุงเวียงจันทน์ และกรุงเทพมหานคร โดยมี Mr. Soun Manyvong อธิบดีกรมส่งเสริม กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุม และ ๒) การประชุม The 5th Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย การพิจารณาเนื้อหาในแถลงการณ์ร่วมก่อนการลงนาม การลงนามของผู้แทนเมืองสมาชิก และการแถลงข่าว ช่องทางที่ ๒ เว็บไซต์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร เพจ http://www.bangkoktourist.com/ โดยประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ช่องทางที่ ๓. งานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานจำนวน ๑๔๑,๖๙๓ คน และจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง ณ คลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร และเขตสัมพันธวงศ์ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ๑๔,๕๒๖ คน ช่องทางที่ ๔. เฟสบุ๊ก โดยศึกษารวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก และดำเนินการโพสต์เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗๕ โพสต์ - อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว ของกรุงเทพมหานครทาง Youtube

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) 21.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
21.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

หน่วยนับ :แหล่ง

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แหล่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่วนที่ ๑ การพัฒนาแหล่งแหล่งท่องเที่ยวตามเป้าหมายของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยกำหนดเป้าหมายแหล่งท่องเที่ยวที่จะพัฒนาฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔ แหล่ง ได้แก่ ๑) วัดกำแพงบางจาก เขตภาษีเจริญ ๒) ชุมชนเกาะศาลเจ้า เขตตลิ่งชัน ๓) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ๔) ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ ๑. คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ๒. กำหนดขอบเขตพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวที่จะประเมินมาตรฐาน ๓. ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อทำความเข้าใจในมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว กทม. และขอความร่วมมือ/เชิญเข้าร่วมการตรวจประเมินมาตรฐาน ๔. ส่งหนังสือขอเผยแพร่มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่คัดเลือก ๕. ประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ทีเกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่ออธิบายขั้นตอนการดำเนินงาน ๖. กำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างและการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจก่อนที่จะจัดทำกิจกรรม ๗. สนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักงานเขต ๘. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ หลังดำเนินการกิจกรรม ๙. จัดกิจกรรมการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร - ประสานผู้ประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว - ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว - สรุปผลการประเมินมาตรฐาน ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน สรุปผลความพึงพอใจ สรุปผลการประเมินมาตรฐาน - ขณะนี้อยู่ระหว่าง ๑) จัดทำคู่มือมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานมาตฐานแหล่งท่องเที่ยว ๒) ลงพื้นที่วัดกำแพงบางจาก เขตภาษีเจริญ และชุมชนเกาะศาลเจ้า เขตตลิ่งชัน เพื่อประสานงานเรื่องมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว กทม. ๓) เตรียมจัดประชุมการเผยแพร่มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ส่งให้สำนักงานเขต รับทราบ เพื่อพิจารณาแหล่งท่องเที่ยว ของสำนักงานเขต เพื่อทราบว่าจะซ้ำซ้อนกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดำเนินการหรือไม่ ส่วนที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานเขตดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเผยแพร่ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และการกำหนดจัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ระหว่างสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กับ ๕๐ สำนักงานเขตเพื่อแจ้งเรื่อง มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ให้ทราบ กำหนดประชุมวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

๑. ผลการดำเนินงานในส่วนของการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของ สวท. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และประสานงานกับชุมชน เพื่อตรวจสอบและประเมินความพร้อม และขอความร่วมมือหรือความสมัครใจของแหล่งท่องเที่ยวที่จะดำเนินการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดแหล่งท่องเที่ยวที่จะดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน จำนวน ๔ แหล่ง ได้แก่ ๑) วัดกำแพงบางจาก เขตภาษีเจริญ ๒) ชุมชนเกาะศาลเจ้า เขตตลิ่งชัน ๓) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ๔) ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี โดยได้เผยแพร่ให้สำนักงานเขต ๕๐ เขต โดยเฉพาะเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว ๔ แหล่งข้างต้น รับทราบในการประชุมแนวดิ่งเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่ ๓ สำนักงานเขต แจ้งความประสงค์จะดำเนินการในพื้นที่เดียวกับที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวคัดเลือกไว้ ได้แก่ สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตบางรัก และสำนักงานเขตธนบุรี นอกจากนี้ เครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชนในชุมชนเกาะศาลเจ้า เขตตลิ่งชัน ประสานแจ้งว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวจึงจำเป็นจะต้องพิจารณาคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวและประสานแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนในพื้นที่ใหม่เพื่อขอความร่วมมือในการเข้าร่วมดำเนินกิจกรรม จำนวน ๔ แหล่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาและประสานงาน ๒. ผลการดำเนินการการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร สวท. นำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเผยแพร่ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และประสานติดตามความคืบหน้าการดำเนินการในการพิจารณาคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีประเมินว่ามีศักยภาพจะเข้ามาตรฐานตามองค์ประกอบที่กำหนด โดยส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดการประชุมร่วมกับ สำนักงานเขต ๕๐ เขต และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมเชิญหน่วยงานร่วมให้ความคิดเห็น ได้แก่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กองนโยบายและแผนงาน สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยมีผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นายเกรียงไกร จงเจริญ) เป็นประธานการประชุม เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานสำนักงานเขต เนื่องจากมีบางสำนักงานเขตที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแหล่งท่องเที่ยว และมีบางสำนักงานเขตที่แจ้งชื่อพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่ โดยที่ไม่ได้กำหนดกรอบหรือขอบเขตที่ชัดเจนในการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกำหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ ๑ คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดขอบเขตพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวที่จะประเมินมาตรฐาน ขั้นตอนที่ ๓ ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อทำความเข้าใจในมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว กทม. และขอความร่วมมือ/เชิญเข้าร่วมการตรวจประเมินมาตรฐาน ขั้นตอนที่ ๔ ส่งหนังสือขอเผยแพร่มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่คัดเลือก ขั้นตอนที่ ๕ ประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ทีเกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่ออธิบายขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ ๖ กำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างและการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจก่อนที่จะจัดทำกิจกรรม ขั้นตอนที่ ๗ สนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักงานเขต ขั้นตอนที่ ๘ จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ หลังดำเนินการกิจกรรม ขั้นตอนที่ ๙ จัดกิจกรรมการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ประสานผู้ประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว สรุปผลการประเมินมาตรฐาน) ขั้นตอนที่ ๑๐ สรุปผลการดำเนินงาน สรุปผลความพึงพอใจ สรุปผลการประเมินมาตรฐาน ผลการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ ๑ – ๔ - สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และประสานงานกับชุมชน เพื่อตรวจสอบและประเมินความพร้อม และขอความร่วมมือหรือความสมัครใจของแหล่งท่องเที่ยวที่จะดำเนินการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม - ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดแหล่งท่องเที่ยวที่จะดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน จำนวน ๔ แหล่ง ได้แก่ ๑) ตลาดมดตะนอย เขตบางมด ๒) พิพิธภัณฑ์โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ๓) สวนลิ้นจี่ (เอกชน) เขตจอมทอง ๔) ตลาดน้ำสองคลอง (วัดตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน - ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการขั้นตอนที่ ๕ การทำให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบขั้นตอนการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๖.๓ - เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ

(22) 22.ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๓.๑ กรุงเทพมหาครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน
22.ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างแบบสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การ สนับสนุนของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ ๑. การสำรวจความพึงพอใจ อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขแบบสอบถามความพึงพอใจหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร ๒. การประสาน และให้การสนับสนุน การสนับสนุนการจัดประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ของกรุงเทพมหานคร ๒.๑ โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE)ของกรุงเทพมหานคร - งาน The Essential Worldwide Exhibition for Meetings, Incentives Travel & Events (IMEX) ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ยกเลิก เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 - งาน Thailand MICE Roadshows ASEAN ณ เมืองสำคัญในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำนวน ๔ เมือง ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย ๑ เมือง คือ งาน ASEAN Tourism Forum 2020 (ATF 2020) ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม - งาน Incentive Travel & Conventions, Meetings (IT&CM) China 2020 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เลื่อนกำหนดการ - งาน Incentive Travel and Conventions, Meetings Asia & Corporate Travel World Asia-Pacific (IT&CMA/ CTW) ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย อยู่ระหว่างการประสานงานถึงกำหนดการที่แน่นอน - งาน UFI Global Congress 2019 ณ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - กิจกรรมพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้านอุตสาหกรรมไมซ์ เลื่อนการจัดอบรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลายและเข้าสู่สภาวการณ์ปกติ ๒.๒ การสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการตามที่ร้องขอ นับแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีหน่วยงานขอรับการสนับสนุน จำนวน ๑ งาน คือ ในเดือนตุลาคม และกรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนเป็นผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ นับเป็นจำนวน ๑ งาน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างการส่งแบบสอบถามความพึงพอใจหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ไปยังสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. โดยจัดทำแบบสอบถามเป็น 2 แบบ แบ่งออกเป็น 1.แบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของ สสปน.ในการจัดงาน UFI Global Congress 2019 ณ กรุงเทพมหานคร 2.งาน Incentive Travel & Conventions, Meetings Asia and Corporate Travel World, Asia-Pacific 2020 (IT&CM Asia and CTW Asia-Pacific 2020) ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดจัดงานเดือนกันยายน 2563 โดยจะดำเนินการแจกหลังจากดำเนินการจัดงานฯ แล้วเสร็จ รวมแจกแบบ 2 ครั้ง แจกแบบครั้งละ 15 แบบ รวม 30 แบบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด