ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 23000000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(1) 01. ร้อยละของชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
01. ร้อยละของชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :74.00

ผลงาน :75.46

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
75.46

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.61) อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบสอบถาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการด้านกีฬาของ กทม. ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง โดยทำการสุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้บริการในศูนย์กีฬา และศูนย์เยาวชน ในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กำหนดจัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบสำรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.62) อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยทำการสุ่มตัวอย่าง เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการด้านกีฬาของกทม.ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง ในศูนย์เยาวชน จำนวน 4,340 คน และศูนย์กีฬา จำนวน 1,195 คน ขณะนี้ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในศูนย์เยาวชน และได้รับแบบสอบถามกลับคืนเรียบร้อยแล้วจำนวน 36 แห่ง อยู่ระหว่างการลงรหัสข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลในศูนย์กีฬาและลงรหัสข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 11 แห่ง คงเหลือ 1 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.62) 1. ทำการสุ่มตัวอย่างประชาชนที่มาใช้บริการของศูนย์กีฬา จำนวน 12 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,143 คน พบว่า ผู้ใช้บริการศูนย์กีฬาส่วนใหญ่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง ซึ่งจะต้องออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาทีอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีผู้ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง จำนวน 862 คน คิดเป็นร้อยละ 75.41 2. ทำการสุ่มตัวอย่างประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์เยาวชน จำนวน 36 แห่ง รวมทั้งสิ้น 4,260 คน พบว่า ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนส่วนใหญ่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง ซึ่งจะต้องออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาทีอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีผู้ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง จำนวน 3,215 คน คิดเป็นร้อยละ 75.47 สรุป จากการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ใช้บริการในศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา ปรากฏว่า มีผู้ใช้บริการการออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง ซึ่งจะต้องออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาทีอย่างสม่ำเสมอ คิดเป็นร้อยละ (862 + 3,215) x 100/(1,143 + 4,260) = 75.46

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 02. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับดัชนีมวลกายแก่ประชาชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
02. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับดัชนีมวลกายแก่ประชาชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.61) ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 จำนวน 6,908 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ จำนวน 2,740 คน คิดเป็นร้อยละ 39.66 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 1,669 คน คิดเป็นร้อยละ 24.16 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 1,414 คน คิดเป็นร้อยละ 20.47 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 604 คน คิดเป็นร้อยละ 8.74 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 481 คน คิดเป็นร้อยละ 6.96

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 62) ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2561 -กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 20,573 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 8,276 คน คิดเป็นร้อยละ 40.23 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 4,966 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 4,234 คน คิดเป็นร้อยละ 20.58 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 1,734 คน คิดเป็นร้อยละ 8.43 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 1,363 คน คิดเป็นร้อยละ 6.63 ตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.62) ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2561 -พฤษภาคม 2562 จำนวน 33,398 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 13,501 คน คิดเป็นร้อยละ 40.42 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 7,983 คน คิดเป็นร้อยละ 23.90 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 6,883 คน คิดเป็นร้อยละ 20.61 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 2,888 คน คิดเป็นร้อยละ 8.65 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 2,143 คน คิดเป็นร้อยละ 6.42 ตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.62) ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 41,636 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 16,782 คน คิดเป็นร้อยละ 40.31 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 9,933 คน คิดเป็นร้อยละ 23.86 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 8,559 คน คิดเป็นร้อยละ 20.56 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 3,638 คน คิดเป็นร้อยละ 8.74 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 2,724 คน คิดเป็นร้อยละ 6.54 ตามลำดับ จัดทำแผ่นพับ และประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของกองการกีฬา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ค่าดัชนีมวลกายและวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 03. จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์ให้ชาว กทม. เห็นถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายและให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
03. จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์ให้ชาว กทม. เห็นถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายและให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :27.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
19.00

100 / 100
4
27.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.61) อยู่ระหว่างกำหนดจัดประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ / การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้้ และกองการกีฬา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.62) กองการกีฬาอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการออกกำลังกายและให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.62) ครั้งที่ 1 ศูนย์กีฬามิตรไมตรี วันที่ 21-23 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 63 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 56 คน ครั้งที่ 2 ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ วันที่ 24-25 , 27 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 59 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 51 คน ครั้งที่ 3 ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ วันที่ 28-30 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 65 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 57 คน ครั้งที่ 4 ศูนย์กีฬารามอินทรา วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 56 คน ครั้งที่ 5 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 14-15 , 17 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 58 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 51 คน ครั้งที่ 6 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 57 คน ครั้งที่ 7 ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 54 คน ครั้งที่ 8 ศูนย์อ่อนนุช วันที่ 3-5 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 62 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 54 คน ครั้งที่ 9 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) วันที่ 7-8 ,10 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 64 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 60 คน ครั้งที่ 10 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า วันที่ 11-13 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 51 คน ครั้งที่ 11 ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ วันที่ 14-16 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 65 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 58 คน ครั้งที่ 12 ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน วันที่ 17-19 มี.ค. 62 มีผู้เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 53 คน ครั้งที่ 13 ศูนย์เยาวชนลุมพีนี วันที่ 21-22,24 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 54 คน ครั้งที่ 14 ศูนย์เยาวชนบางกะปิ วันที่ 25-27 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 55 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 49 คน ครั้งที่ 15 ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ วันที่ 28-29,31 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 53 คน ครั้งที่ 16 ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม วันที่ 1-3 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 61 คน ครั้งที่ 17 ศูนย์เยาวชนเกียกกาย วันที่ 4-6 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 56 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 51 คน ครั้งที่ 18 ศูนย์เยาวชนชัยพฤกษมาลา วันที่ 9-11 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 55 คน ครั้งที่ 19 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) วันที่ 21-23 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 58 คน มีการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.62) ครั้งที่ 20 ลานกีฬาหมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4 วันที่ 24-26 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 58 คน ครั้งที่ 21 ลานกีฬาชุมชนสินทวีวิลล่า วันที่ 28-30 เมษายน 2562 ผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 53 คน ครั้งที่ 22 ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพิบูลเวศม์ วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 54 คน ครั้งที่ 23 ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 52 คน ครั้งที่ 24 ลานกีฬาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 57 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 51 คน ครั้งที่ 25 ลานกีฬาใต้ทางด่วนซอยอยู่ดี วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 58 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 50 คน ครั้งที่ 26 ลานกีฬาทางแยกต่างระดับถนนกาญจนาภิเษกตัดถนนเพชรเกษม(สวนเพชรกาญจนารมย์) วันที่ 2-4 มิถุนายน 2562 ผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 57 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 49 คน ครั้งที่ 27 ลานกีฬาสวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์ วันที่ 23-25 มิถุนายน 2562 ผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 58 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 52 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งสิ้น 1,635 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1,458 คน คิดเป็นร้อยละ 89.17 ซึ่งในการทดสอบสมรรถภาพทางกายแต่ละครั้งจะมีการประชาสัมพันธ์ความรู้และประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 04. จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ กทม.เพิ่มขึ้นต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
04. จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ กทม.เพิ่มขึ้นต่อปี

หน่วยนับ :คน

เป้าหมาย :15,082,737.00

ผลงาน :15,151,075.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
6,156,909.00

100 / 100
3
10,843,840.00

100 / 100
4
15,151,075.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61) อยู่ระหว่างศูนย์บริการรวบรวมสถิติรายงาน ประกอบไปด้วย ศูนย์เยาวชนสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์กีฬาสังกัดกองการกีฬา และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 61) ยอดสถิติผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 - ศูนย์เยาวชนสังกัด สนส. จำนวน 4,006,806 คน - กองการกีฬา จำนวน 1,001,976 คน - ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 1,063,471 คน - โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหนคร ประจำปี 2562 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 12 มค.62 ณ สวนวชิรเบญจทัศ จำนวน 18,753 คน กิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 11 - 20 มค.62 ณ ศูนย์เยาวชน 35 แห่ง จำนวน 36,175 คน - จัดกิจกรรมวันเด็กพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 จำนวน 14,656 คน - จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ (904) จำนวน 10,000 คน - กิจกรรมบันเทิงเริงลีลาศ 12 ครั้ง ดำเนินการไป 2 ครั้ง จำนวน 1,072 คน - โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ จำนวน 4,000 คน รวมทั้งสิ้น 6,156,909 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.62) สถิติผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 4,403,755 คน รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2562 จำนวน 10,843,840 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.62) การจัดเก็บสถิติจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ1. การจัดเก็บสถิติจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ยอดสถิติผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนสิงหาคม 2562 - ศูนย์เยาวชนสังกัด สนส. จำนวน 10,405,943 คน - กองการกีฬา จำนวน 2,159,340 คน - ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 2,337,508 คน รวม 14,902,791 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ สวท. จำนวน 248,284 คน รวมทั้งสิ้น 15,151,075 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 08. ร้อยละความสำเร็จในการสำรวจความต้องการอุปกรณ์ออกกำลังกายของผู้ใช้บริการทุกช่วงอายุในศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
08. ร้อยละความสำเร็จในการสำรวจความต้องการอุปกรณ์ออกกำลังกายของผู้ใช้บริการทุกช่วงอายุในศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61) จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการอุปกรณ์ออกกำลังกายของผู้ใช้บริการทุกช่วงอายุในศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 62) อยู่ระหว่างจัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการอุปกรณ์ออกกำลังกายของผู้ใช้บริการทุกช่วงอายุในศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชน และกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่จะดำเนินการสำรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 62) อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยทำการสุ่มตัวอย่าง เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการด้านกีฬาของกทม.ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง ในศูนย์เยาวชน จำนวน 4,340 คน และศูนย์กีฬา จำนวน 1,195 คน ขณะนี้ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในศูนย์เยาวชน และได้รับแบบสอบถามกลับคืนเรียบร้อยแล้วจำนวน 36 แห่ง อยู่ระหว่างการลงรหัสข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลในศูนย์กีฬาและลงรหัสข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 11 แห่ง คงเหลือ 1 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย. 62) ดำเนินการสำรวจความต้องการอุปกรณ์ออกกำลังกายของผู้ใช้บริการทุกช่วงอายุในศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชน สรุปผลการสำรวจเป็นดังนี้ 1. ผู้ใช้บริการศูนย์กีฬา ต้องการให้มีการให้เพิ่มอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกาย และกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์กีฬาเพิ่มขึ้น ดังนี้ - ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ต้องการให้เพิ่มเติมอุปกรณ์ฟิตเนส ได้แก่ เครื่องปั่นจักรยาน ลู่วิ่ง อุปกรณ์เวทเทรนนิ่ง เช่น ดัมเบล บาร์เบล นอกจากนี้ยังต้องการให้เพิ่มกีฬาเปตอง และกีฬามวยโดยการเพิ่มกระสอบทรายและสนามมวย - ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ต้องการให้เพิ่มเติมอุปกรณ์ฟิตเนส ได้แก่ ลู่วิ่ง เวทเทรนนิ่ง คานสำหรับยกน้ำหนัก นอกจากนี้ยังต้องการให้เพิ่มกีฬาแบดมินตัน และปิงปอง - ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) ต้องการให้เพิ่มเติมอุปกรณ์ฟิตเนส ได้แก่ เครื่องปั่นจักรยาน เครื่องลดหน้าท้อง ลู่วิ่ง sky walk และเวทเทรนนิ่ง เช่น ดัมเบล เพิ่มเครื่องเล่นและลูกน้ำหนักให้มากกว่านี้ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังต้องการให้มีเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง สนามแบดมินตัน ยางยืดออกกำลังกาย ว่ายน้ำ มวย สถานที่เต้นแอโรบิก เครื่องเสียงเต้นแอโรบิก สนามบอล สนามบาสเกตบอล อุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับเด็ก ฮูลาฮูป กระโดดเชือก ตู้บริการน้ำดื่มฟรี และร้านสะดวกซื้อ - ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ต้องการให้เพิ่มเติมอุปกรณ์ฟิตเนส ได้แก่ ดัมเบล และอุปกรณ์ฟิตเนสที่หลากหลาย นอกจากนี้ต้องการให้เพิ่มโต๊ะปิงปอง พื้นที่เล่นบอดี้เวทที่สามารถเล่นได้เวลาฝนตก สระว่ายน้ำ อุปกรณ์ที่คนชราและเด็กใช้ได้ - ศูนย์กีฬารามอินทรา ต้องการให้เพิ่มเติมอุปกรณ์ฟิตเนส ได้แก่ ดัมเบล ลู่วิ่ง นอกจากนี้ต้องการให้เพิ่มแป้นบาส เต้นคาดิโอ สระว่ายน้ำในร่ม สนามแบดมินตัน สนามฟุตบอล และเครื่องเล่น - ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ต้องการให้เพิ่มเติมอุปกรณ์ฟิตเนส ได้แก่ เครื่องลดหน้าท้อง เครื่อองออกกำลังกายบีบอก ขา หน้าแขน บาร์โหน ลู่วิ่ง ดัมเบล นอกจากนี้ต้องการให้เพิ่มกระสอบทรายชกมวย ขี่จักรยาน เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง มวยไทย โยคะ ลานสันทนาการสำหรับเด็ก ลูกฟุตบอล สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล เพิ่มสนามแบดมินตัน อยากได้พื้นยางที่คอร์ดแบดมินตัน ไม้แบดมินตัน ห้องเต้น ห้องแอโรบิก ห้องที่มีกระจก และตู้น้ำดื่ม - ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ต้องการให้เพิ่มเติมอุปกรณ์ฟิตเนส จักรยาน กิจกรรมเทควันโด ปีนเขา สนามเด็กเล่น/เครื่องเล่น สระว่ายน้ำ และร้านสะดวกซื้อ - ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) ต้องการให้เพิ่มเติมกีฬามวย สนามแบดมินตัน และเสื่อโยคะ - ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ต้องการให้เพิ่มเติมอุปกรณ์ฟิตเนส ได้แก่ sky walk จักรยานออกกำลัง กาย ลู่วิ่ง Weight Training เครื่องซิทอัพ เครื่องเล่นหลัง เครื่องเล่นกล้ามท้อง บริหารส่วนขา อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ อุปกรณ์ยกน้ำหนัก นอกจากนี้ ต้องการให้มีห้องสมุด กิจกรรมเพาะกาย โยคะ ซาวน่า และพื้นฟลอร์เต้นรำ - ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ต้องการให้เพิ่มเติมอุปกรณ์ฟิตเนส ได้แก่ ลู่วิ่ง นอกจากนี้ ต้องการให้มีกิจกรรมตะกร้อลอดห่วง เทนนิส โยคะ รำมวยจีน แอโรบิก และหลังคาสระน้ำ - ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา ต้องการให้เพิ่มเติมอุปกรณ์ฟิตเนส ได้แก่ เครื่องบริหารเอว ขา นอกจากนี้ ต้องการให้มีสนามแบดมินตัน สนามเด็กเล่น ตะกร้อ ลำโพง เครื่องเสียง ในการเต้นแอโรบิค และสระว่ายน้ำ เพิ่มเติม - ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ ต้องการให้เพิ่มเติมได้แก่ อุปกรณ์ออกกำลังกาย/เครื่องเล่นฟิตเนส เครื่องมือซ่อมบำรุงจักรยาน/อุปกรณกีฬา อุปกรณ์ เช่น จักรยานฝึกซ้อม อุปกรณ์ป้องกัน เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ และอุปกรณ์กีฬา 2. ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนมีความต้องการอุปกรณ์ออกกำลังกายของผู้ใช้บริการทุกช่วงอายุในศูนย์เยาวชนต่าง ๆ เป็นดังนี้ - ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มเติมอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 98.48 โดยต้องการให้เพิ่มลู่วิ่ง คิดเป็นร้อยละ 51.51 และต้องการจักรยานออกกำลังกาย คิดเป็นร้อยละ 46.97 นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการต้องการให้เพิ่มกระสอบทราย คิดเป็นร้อยละ 1.52 - ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 52.63 โดยต้องการให้เพิ่มลู่วิ่ง ดัมเบล อุปกรณ์เล่นขา/ต้นขา บาร์เบล ม้านั่ง บาร์ต่างระดับ เครื่อง sit up และจักรยาน นอกจากนี้ ต้องการให้สร้างโดม/หลังคาสนามฟุตซอล คิดเป็นร้อยละ 22.37 เบาะยูโด/เทควันโด คิดเป็นร้อยละ 5.26 ปรับปรุงสนามฟุตซอล และแบดมินตัน คิดเป็นร้อยละ 3.95 เท่ากัน ลูกฟุตซอล และเต้นแอโรบิค คิดเป็นร้อยละ 2.63 และต้องการให้เพิ่มปิงปอง ลูกบาส เครื่องเล่นแผ่นดิส ลำโพง และฝึกอบรมอาชีพฟรี คิดเป็นร้อยละ 1.32 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนบางกะปิ ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนบางกะปิ ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 78.57 โดยต้องการให้เพิ่มลู่วิ่ง ดัมเบล/อะไหล่สำรอง บาร์เบล/แผ่นน้ำหนัก เครื่องเล่นฟิตเนตส่วนอกและไหล่ Elliptical Trainers เครื่องใหญ่ จักรยาน เครื่องเพาะกาย เฉพาะจุด และทวิสเตอร์ นอกจากนี้ ต้องการให้เพิ่มมวย และซ่อมพื้นสนามแบด คิดเป็นร้อยละ 4.76 และต้องการให้เพิ่ม bettelrope การเต้น street jazz dance โต๊ะปิงปอง ลูกฟุตบอล และหลังคาสระว่ายน้ำ คิดเป็นร้อยละ 2.38 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนจอมทอง ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนจอมทองส่วนใหญ่ มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 60.00 โดยต้องการให้เพิ่มลู่วิ่ง จักรยาน เครื่องคาดิโอ และ Free weight ที่มีคุณภาพ (ไม่เป็นสนิม) นอกจากนี้ ต้องการให้เพิ่มเครื่องออกกำลังกาย ฟุตบอล/ลูกบอล และสระว่ายน้ำ คิดเป็นร้อยละ 5.71 และต้องการให้เพิ่มลูกฟุตซอล ไม้แบดมินตัน สนามเปตอง สนามและอุปกรณ์วอลเล่ย์บอล ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า เครื่องดนตรี เครื่องเสียง และสอนวิชาชีพออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 2.86 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนลุมพินี ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนลุมพินี ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 62.07 โดยต้องการให้เพิ่มลู่วิ่ง บาร์เบล และเครื่องยืดเส้นก่อนออกกำลังกาย นอกจากนี้ ต้องการให้เพิ่มสนามแบดมินตัน คิดเป็นร้อยละ 10.34 โต๊ะเทเบิลเทนนิส คิดเป็นร้อยละ 6.90 และดนตรีสากล บาสเกตบอล สนามเทนนิส ลานลีลาศ เสื่อโยคะ และสนามฟุตซอล คิดเป็นร้อยละ 3.45 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนเทเวศร์ ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 75.41 โดยต้องการให้เพิ่มลู่วิ่ง จักรยาน เครื่องซิตอัพ เครื่องโยก จานทวิสเตอร์ เครื่องยกน้ำหนัก Leg Press Leg Extension และ Cable Row นอกจากนี้ ต้องการให้เพิ่มโต๊ะปิงปอง คิดเป็นร้อยละ 8.2 มวย/เวทีมวย คิดเป็นร้อยละ 4.92 ฮูลาฮูป คิดเป็นร้อยละ 3.28 และกระสอบทราย คานฝึกวิดพื้น สนามฟุตซอล หมากรุก และเบาะโยคะ คิดเป็นร้อยละ 1.64 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนสะพานสูง ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนสะพานสูง ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 89.83 โดยต้องการให้เพิ่มจักรยานปั่นนอน-ปั่นนั่ง จักรยาน อุปกรณ์กีฬาด้านสมรรถภาพทางกาย ลู่วิ่ง นอกจากนี้ต้องการให้เพิ่ม พัดลมโรงยิม คิดเป็นร้อยละ 6.78 และ เปตอง และ คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 1.69 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนคลองเตย ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนคลองเตย ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 20.69 โดยต้องการให้เพิ่มลู่วิ่ง นอกจากนี้ต้องการให้เพิ่มแบดมินตัน/สนามแบดมินตัน คิดเป็นร้อยละ 19.54 สนามตะกร้อ คิดเป็นร้อยละ 18.39 สนามมวย คิดเป็นร้อยละ 9.20 สนามเทนนิส คิดเป็นร้อยละ 6.90 ปิงปอง คิดเป็นร้อยละ 5.75 สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล/หลังคาสนามฟุตซอล และสนามเอกซ์ตรีม คิดเป็นร้อยละ 3.45 เท่ากัน อุปกรณ์ออกกำลังกายของผู้สูงวัย คิดเป็นร้อยละ 2.30 และห้องซาวน่า สนามบาสเกตบอล ลู่วิ่งกลางแจ้ง ลานออกกำลังกายกลางแจ้ง เก้าอี้พักผ่อน และไฟส่องสว่าง คิดเป็นร้อยละ 1.15 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนดอนเมือง ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 47.06 โดยต้องการให้เพิ่มลู่วิ่ง จักรยาน ดัมเบล และบาร์เบล นอกจากนี้ต้องการให้เพิ่มสนามเด็กเล่น คิดเป็นร้อยละ 9.80 แบดมินตัน/ไม้แบดมินตัน และหลังคาสระว่ายน้ำ/ลู่สระว่ายน้ำ/แท่นกระโดด คิดเป็นร้อยละ 7.84 เท่ากัน สนามฟุตบอล/ลูกฟุตบอล และฟุตบอล/ลูกบอล คิดเป็นร้อยละ 3.92 เท่ากัน และโต๊ะปิงปอง กระโดดเชือก สนามบาส ลูกบาสเกตบอล จักรเย็บผ้า/อุปกรณ์ทำการฝีมือ โต๊ะสนุกเกอร์ กิจกรรมประกอบอาหาร จักรยานเด็ก สอนเล่นกีตาร์ และสอนวาดภาพ คิดเป็นร้อยละ 1.96 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนลาดกระบัง ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 85.29 โดยต้องการให้เพิ่มลู่วิ่ง เคเบิลสำหรับเวท บาร์โหน ที่เล่นอก/สลิงดึงอก บาร์เบล เก้าอี้สำหรับเล่นบาร์เบล เครื่องออกกำลังกายหัวไหล่ ซิตอัพ ดึงข้อ เบาะ 45 องศา เครื่องลดเอว อุปกรณ์ช่วยออกกำลังกายช่วงขาและหัวเข่า และแท่นรองหลัง นอกจากนี้ต้องการให้เพิ่มแอโรบิค คิดเป็นร้อยละ 5.88 และอุปกรณ์โยคะ รำมวยจีน และรำไทย คิดเป็นร้อยละ 2.94 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษมาลา ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษมาลา ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มสระว่ายน้ำ คิดเป็นร้อยละ 31.25 นอกจากนี้ ต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 29.17 โดยต้องการให้เพิ่มจักรยานและลู่วิ่ง ต้องการให้เพิ่มปิงปอง/ไม้ปิงปอง คิดเป็นร้อยละ 14.58 สนามแบดมินตัน และสถานที่วิ่ง คิดเป็นร้อยละ 6.25 เท่ากัน และกระโดดเชือก ตาข่ายตะกร้อ บาสเกตบอล เทควันโด วาดรูป และอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 2.08 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส และอุปกรณ์กีฬา คิดเป็นร้อยละ 28.57 เท่ากัน และลานกีฬาในร่ม สระว่ายน้ำ และอาคารติดแอร์ มิดชิด คิดเป็นร้อยละ 14.29 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 60.00 โดยต้องการให้เพิ่มจักรยาน ลู่วิ่ง Treadmill / Air bike ดัมเบล เครื่องซิทอัพ นอกจากนี้ต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์เทควันโด ต้องการให้เปิดสระว่ายน้ำทุกวัน สระว่ายน้ำเล็กไป ปรับปรุงพื้นที่วิ่ง ไม้แบดมินตัน ลูกบาส/ลูกบอล บอร์ดเกม และเครื่องดนตรี คิดเป็นร้อยละ 5.00 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มโดมสนามกีฬา และประตูฟุตบอล ลูกบอล คิดเป็นร้อยละ 26.09 เท่ากัน รองลงมาคือ ลู่วิ่ง และหลังคาคลุมสระน้ำ คิดเป็นร้อยละ 13.04 เท่ากัน สนามเด็กเล่น คิดเป็นร้อยละ 8.70 และลูกแบด ลูกปิงปอง และโยคะ คิดเป็นร้อยละ 4.35 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 42.86 โดยต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ยกน้ำหนัก ลู่วิ่ง จักรยาน ดัมเบล เบาะนั่ง เก้าอี้ เวทเทรนนิ่ง และบาร์โหน นอกจากนี้ต้องการให้เพิ่มลูกฟุตบอล และเครื่องเสียงในการร้องเพลง คิดเป็นร้อยละ 9.52 เท่ากัน โต๊ะเทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ และเครื่องดนตรี คิดเป็นร้อยละ 7.14 เท่ากัน และลานออกกำลังกาย ลีลาศ เบาะรองเทควันโด ลูกฟุตซอล ตาข่าย ลูกเปตอง และการเรียนดนตรี ร้องเพลง คิดเป็นร้อยละ 2.38 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนเตชะวณิช ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 31.58 โดยต้องการให้เพิ่มลู่วิ่ง และเวทเทรนนิ่ง นอกจากนี้ต้องการให้เพิ่มเครื่องดนตรีไทย คิดเป็นร้อยละ 26.32 ไม้ปิงปอง ฆ้องวงใหญ่/ฆ้องวง ระนาดทุ้ม และเครื่องเสียง คิดเป็นร้อยละ 5.26 เท่ากัน และบอล เสื่อโยคะ เพิ่มกระจกห้องโยคะ/ขยายห้อง โปงลาง ฉิ่ง ระนาดเอก กลองชุด และกลองแขก คิดเป็นร้อยละ 2.63 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนคลองสามวา ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนคลองสามวา ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 68.75 โดยต้องการให้เพิ่มลู่วิ่ง จักรยานปั่น บาร์โหน เก้าอี้ยกเวท air walk และเครื่องโยกบริหารเข่า นอกจากนี้ต้องการให้เพิ่มโต๊ะปิงปอง คิดเป็นร้อยละ 9.38 และหลังคาสระว่ายน้ำ พื้นที่ปิงปอง ลานกีฬากลางแจ้ง สควอช หลังคาสระว่ายน้ำ เครื่องดนตรีไทย และระบบแสงสว่างเพิ่มจุดตู้น้ำเย็น คิดเป็นร้อยละ 3.13 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มฟุตบอล/ลูกฟุตบอล คิดเป็นร้อยละ 31.82 รองลงมาคือ เครื่องปรับอากาศ คิดเป็นร้อยละ 18.18 ไม้แบดมินตัน ลูกฟุตซอล ลูกบาสเกตบอล และสระว่ายน้ำ คิดเป็นร้อยละ 9.09 เท่ากัน และลู่เดินวิ่ง กระจกส่องเวลาซ้อม และที่นั่ง คิดเป็นร้อยละ 4.55 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนทุ่งครุ ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มแป้นบาสเกตบอล คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมาคือ ต้องการให้เพิ่มสนามแบดมินตัน และห้องดนตรี คิดเป็นร้อยละ 16.67เท่ากัน และสระว่ายน้ำ ที่ซ้อมมวย ภาษาเกาหลี และภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 5.56 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 65.63 โดยต้องการให้เพิ่มลู่วิ่ง จักรยาน ดัมเบล 10 Kg ขึ้นไป เครื่องเล่นกล้มแขนข้าง เครื่องเล่นกล้ามเนื้อ เพิ่มอุปกรณ์การบริหารส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ต้องการให้เพิ่มแท่นกระโดดว่ายน้ำ สายขึงระหว่างช่องว่ายน้ำ หลังคาบังแดด และดนตรีไทย ขิม ดนตรีสากล กลอง คิดเป็นร้อยละ 6.25 เท่ากัน และที่ต่อยมวย เปตอง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จัดเวลากิจกรรมโยคะให้ไม่ตรงกันกับกิจกรรมคาราโอเกะ ไม้ปิงปองที่มีคุณภาพ ไมโครโฟนที่ดูดเสียงดี ๆ และเครื่องชั่งน้ำหนัก คิดเป็นร้อยละ 3.13 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนหนองจอก ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนหนองจอก ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 65.63 โดยต้องการให้เพิ่มลู่วิ่ง และบาร์โหน นอกจากนี้ต้องการให้เพิ่มแป้นบาส/สนามบาสเกตบอล และสนามฟุตบอล คิดเป็นร้อยละ 9.84 เท่ากัน สระว่ายน้ำ/ซ่อมสระว่ายน้ำ และเครื่องปรับอากาศ คิดเป็นร้อยละ 8.20 เท่ากัน เครื่องออกกำลังกายโยคะ คิดเป็นร้อยละ 3.28 และสนามเทนนิส ลูกเปตอง คอมพิวเตอร์ และเครื่องเสียงห้องลีลาศ คิดเป็นร้อยละ 1.64 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนมีนบุรี ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนมีนบุรี ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 77.78 โดยต้องการให้เพิ่มลู่วิ่ง และดัมเบล นอกจากนี้ต้องการให้เพิ่มโต๊ะปิงปอง และเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 11.11 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนบางเขน ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนบางเขน ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 36.00 โดยต้องการให้เพิ่มลู่วิ่ง และจักรยาน นอกจากนี้ต้องการให้เพิ่มสระว่ายน้ำ คิดเป็นร้อยละ 16.00 อุปกรณ์กีฬาต่าง ๆเช่น ลูกแบดมินตัน ไม้แบดมินตัน และเครื่องขยายเสียง ลำโพง คิดเป็นร้อยละ 12.00 เท่ากัน พัดลม คิดเป็นร้อยละ 8.00 และเครื่องเล่นมุมออกกำลังกาย อุปกรณ์กีฬาใหม่ เครื่องดนตรี และเครื่องปรับอากาศ คิดเป็นร้อยละ 4.00 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 44.83 โดยต้องการให้เพิ่มลู่วิ่ง ดัมเบล และจักรยาน นอกจากนี้ต้องการให้เพิ่มเกมต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 8.62 ห้องโยคะ/เสื่อโยคะ และไม้แบดมินตัน/เน็ตแบดมินตัน คิดเป็นร้อยละ 6.90 เท่ากัน เครื่องเสียง/ห้องร้องเพลง/ห้องร้องเพลง คิดเป็นร้อยละ 5.17 สนามฟุตซอล/ลูกฟุตซอล และหมากรุก หมากฮอส คิดเป็นร้อยละ 3.45 เท่ากัน และโต๊ะปิงปองไม้ปิงปอง กระสอบทราย สระว่ายน้ำ ห้องลีลาศ ไม้ปิงปอง เน็ตตะกร้อ แป้นบาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล สนามเด็กเล่น ห้องดนตรี อุปกรณ์การสอน เช่น ไวท์บอร์ด และเก้าอี้ คิดเป็นร้อยละ 1.72 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มลูกฟุตบอล คิดเป็นร้อยละ 58.62 รองลงมาคือ ต้องการฟุตซอล/ลูกฟุตซอล คิดเป็นร้อยละ 17.24 ลูกบาสเกตบอล และไม้แบดมินตัน คิดเป็นร้อยละ 6.90 เท่ากัน และลูกตะกร้อ อุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับสตรี และห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 3.45 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนหลักสี่ ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนหลักสี่ ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 28.57 โดยต้องการให้เพิ่มลู่วิ่ง รองลงมาต้องการให้ขยายห้องร้องเพลง/อุปกรณ์ร้องเพลง คิดเป็นร้อยละ 21.43 สระว่ายน้ำ และพัดลม คิดเป็นร้อยละ 14.29 เท่ากัน และห้องลีลาศ โต๊ะ เก้าอี้ และที่ระบายอากาศ คิดเป็นร้อยละ 7.14 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนจตุจักร ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนจตุจักร ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 40.38 โดยต้องการให้เพิ่มลู่วิ่ง อุปกรณ์เวทเทรนนิ่ง และจานทวิสเตอร์ รองลงมาต้องการให้เพิ่มบาสเกตบอล/แป้นบาสเกตบอล และว่ายน้ำ/อุปกรณ์ว่ายน้ำ คิดเป็นร้อยละ 9.62 เท่ากัน ฟุตซอล และฟุตบอล/สนามฟุตบอล คิดเป็นร้อยละ 7.69 เท่ากัน แบดมินตัน คิดเป็นร้อยละ 5.77 วอลเลย์บอล และสอนร้องเพลง-เด็ก คิดเป็นร้อยละ 3.85 เท่ากัน และลูกขนไก่ รองเท้าฟุตบอล รำไทย ดนตรีสากล เครื่องเสียง และเครื่องปรับอากาศ คิดเป็น ร้อยละ 1.92 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 42.86 โดยต้องการให้เพิ่มลู่วิ่ง ยกน้ำหนัก และห้องฟิตเนส นอกจากนี้ต้องการให้เพิ่มโต๊ะปิงปอง/อุปกรณ์ปิงปอง คิดเป็นร้อยละ 28.57 และสนามเด็กเล่น และเครื่องเสียง คิดเป็นร้อยละ 14.29 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนอัมพวา ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนอัมพวา ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 39.13 โดยต้องการให้เพิ่มจักรยาน ลู่วิ่ง เครื่องซิทอัพ และอุปกรณ์ห้องเสริมสร้างสมรรถภาพ นอกจากนี้ต้องการให้เพิ่มไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน คิดเป็นร้อยละ 30.43 แป้นบาสเกตบอล/ลูกบาสเกตบอล คิดเป็นร้อยละ 13.04 ที่กระโดดเชือก คิดเป็นร้อยละ 8.70 และไม้ปิงปอง ลูกปิงปอง และกลอง ระนาด คิดเป็นร้อยละ 4.35 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนสวนอ้อย ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 65.63 โดยต้องการให้เพิ่มลู่วิ่ง จักรยาน เครื่องบริหารหน้าท้อง/กล้ามท้อง ดัมเบลแกรนเหล็กดึงเล่นแผ่นหลัง 2 อัน อุปกรณ์เล่นหน้าอก และยกน้ำหนัก นอกจากนี้ต้องการให้เพิ่มสระว่ายน้ำ และแป้นบาสเกตบอล ลูกบาสเกตบอล คิดเป็นร้อยละ 6.25 เท่ากัน และโต๊ะปิงปอง ลูกฟุตบอล ฮูลาฮูป ไมโครโฟนสำหรับร้องคาราโอเกะ ร้องเพลง ลีลาศ และเก้าอี้ คิดเป็นร้อยละ 3.13 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส/เครื่องออกกำลังกาย คิดเป็นร้อยละ 66.67 และฟุตบอล คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนบางนา ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนบางนา ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มสระว่ายน้ำ คิดเป็นร้อยละ 30.77 รองลงมาคือ ต้องการให้เพิ่มเครื่องออกกำลังกาย/อุปกรณ์ฟิตเนส และกระจกเงาสำหรับกิจกรรมลีลาศ คิดเป็นร้อยละ 15.38 เท่ากัน และเสื่อโยคะสำรอง ลูกปิงปอง ลูกฟุตบอล บอลยักษ์ และกีฬารำพัด คิดเป็นร้อยละ 7.69 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 54.17 โดยต้องการให้เพิ่มลู่วิ่ง จักรยาน บาร์โหน และที่ยกน้ำหนัก นอกจากนี้ ต้องการให้เพิ่มแบตมินตัน คิดเป็นร้อยละ 12.5 บาสเกตบอล และฟุตบอล/สนามฟุตบอล คิดเป็นร้อยละ 8.33 เท่ากัน และโต๊ะปิงปอง เปตอง วอลเล่ย์บอล และว่ายน้ำ คิดเป็นร้อยละ 4.17 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 87.50 โดยต้องการให้เพิ่มลู่วิ่ง เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ เครื่องบริหารแผ่นหลัง เครื่องบริหารหน้าท้อง เครื่องบริหาหน้าแขน ดัมเบล บาร์คู่ บาร์เดี่ยว และเครื่องเดินวงรี นอกจากนี้ ต้องการให้เพิ่มแป้นบาสเกตบอล และบอลโยคะ คิดเป็นร้อยละ 6.25 เท่ากัน ตามลำดับ - ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ ต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์วาดเขียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 - ศูนย์เยาวชนเกียกกาย ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนเกียกกาย ส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มอุปกรณ์ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 60.60 โดยต้องการให้เพิ่มลู่วิ่ง จักรยาน เครื่องออกกำลังกายชนิดถ่ายน้ำหนัก ขาตั้งยกน้ำหนัก (นอนยก) และที่ยืดเหยียดร่างกายแบบเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ ต้องการให้เพิ่มสนามแบดมินตัน คิดเป็นร้อยละ 12.12 ลูกฟุตบอล และอุปกรณ์สำหรับแอโรบิคทางน้ำ คิดเป็นร้อยละ 6.06 เท่ากัน และโต๊ะปิงปอง สนามบาสเกตบอล โต๊ะสนุกเกอร์ เก้าอี้นั่งพักในห้องลีลาศ และลูกฟุตซอล คิดเป็นร้อยละ 3.03 เท่ากัน ตามลำดับ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) 09. จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
09. จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61) จัดทำแบบสำรวจและดำเนินการสำรวจความต้องการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา และวิเคราะห์ผลเพื่อสรุปรายงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)อยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.62) ดำเนินการสรุปกิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติมในศูนย์เยาวชน เรียบร้อยแล้ว โดยกิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้เพิ่มมี ดังนี้ 1. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เปตอง 2. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ หมากกระดาน 3. ศูนย์เยาวชนหนองจอก กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ Class body weight 4. ศูนย์เยาวชนจตุจักร กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกมส์เบ็ดเตล็ด 5. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ Esports 6. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกมส์เบ็ดเตล็ด 7. ศูนย์เยาวชนลุมพนี กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ธรรมมะบำบัดจิต 8. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ กิจกรรมเข้าจังหวะ 9. ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ภาษาจีนกลาง 10. ศูนย์เยาวชคลองสามวา กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ body weight 11. ศูนย์เยาวชวัดชัยพฤกษมาลา กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ภาษาอังกฤษ (สนทนา) 12. ศูนย์เยาวชนจอมทอง กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ภาษาจีนกลาง 13. ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวยไทย-สากล 14. ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เต้นฮิปฮอป 15. ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แอโรบิค 16. ศูนย์เยาวชนคลองเตย กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เทเบิลเทนนิส 17. ศูนย์เยาวชนบางนา กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ไลน์เดนซ์ 18. ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ สอนภาษาจีน 19. ศูนย์เยาวชนมีนบุรี กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ภาษาจีน 20. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ไลน์เเดนซ์ 21. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 22. ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ กระโดดเชือก 23. ศูนย์เยาวชนเกียกกาย กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ไลน์เเดนซ์ 24. ศูนย์เยาวชนหลักสี่ กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ผ้าบาติก 25. ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ สอนแต่งหน้าพื้นฐาน 26. ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มุมเซียนพระและวัตถุมงคล 27. ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แอโรบิคในน้ำ 28. ศูนย์เยาวชนบางเขน กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ไลน์เเด๊นซ์ 29. ศูนย์เยาวชนศูนย์เยาวชนเตชะวณิช กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ หมากรุก 30. ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ลานสุขภาพ 31. ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ภาษาจีน 32. ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ว่ายน้ำ 33. ศูนย์เยาวชนอัมพวา กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เทควันโด 34. ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ร้องเพลงคาราโอเกะ 35. ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ร้องเพลง ขณะนี้อยู่ระหว่างศูนย์เยาวชนดำเนินการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.62) กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติมในศูนย์กีฬา ดังนี้ 1. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ไลน์แดนซ์ 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ Free Style Class 3. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน Body Weight 4. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เต้นแอโรบิกในน้ำ 5. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ หมากรุกไทย 6. ศูนย์กีฬารามอินทรา มวยเพื่อสุขภาพ 7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) ฟุตบอล 8. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช แอโรบิกในน้ำ 9. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน การแข่งขันเทเบิลเทนนิสภายในศูนย์กีฬา บึงหนองบอน 10. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา แอโรบิก 11. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า แอโรบิก 12. ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ สตรีทฟุตบอล การสำรวจความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม มีดังนี้ 1. กิจกรรมในศูนย์เยาวชน ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 4.304 2. กิจกรรมในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) อยู่ในระดับมากที่สุด 4.589 3. กิจกรรมในศูนย์กีฬา ประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 06. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกทม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
06. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกทม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :95.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
95.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61) 1. กิจกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างปรับปรุงเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์กีฬาเรียบร้อย อยู่ระหว่างดำเนินการเวียนแจ้งศูนย์กีฬา 2. กิจกรรมประเมินมาตรฐานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 62) 1. กิจกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างแจ้งศูนย์กีฬาเพื่อทราบและดำเนินการ 2. กิจกรรมประเมินมาตรฐานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่มงาน 1 , 2 และ 3 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ตามตารางการตรวจเยี่ยม ดังนี้ วันที่ 7 มีนาคม 2562 สถานที่ ศูนย์เยาวชนบางแค(เรืองสอน) และ ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา วันที่ 14 มีนาคม 2562 สถานที่ ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ และ ศูนย์เยาวชนหลักสี่ วันที่ 21 มีนาคม 2562 สถานที่ ศูนย์เยาวชนบางกะปิ ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม ศูนย์เยาวชนสะพานสูง และศูนย์เยาวชนมีนบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.62) 1.กิจกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์กีฬา อยู่ระหว่างศูนย์กีฬาดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2. การประเมินมาตรฐานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ ออกตรวจศูนย์เยาวชนเกียกกาย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 1 และเจ้าหน้าที่ ได้ออกตรวจศูนย์เยาวชนหลักสี่ ลาดกระบัง และศูนย์เยาวชนคลองสามวา เมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 คณะกรรมการตรวจประเมินได้ออกตรวจศูนย์ฯ วัดโสมนัส เทเวศร์ สวนอ้อย และเตชะวณิช เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการออกตรวจประเมินศูนย์ฯ สะพานพระราม 8 ศ.อัมพวา ศ.วัดเวฬุราชิณ และ ศ.บางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจศูนย์เยาวชน ดังนี้ 1. วันที่ 6 มิ.ย. 62 ศ.วชิรเบญจทัศ ศ.วัดฉัตรแก้วจงกลณี และ ศ.เกียกกาย 2. วันที่ 13 มิ.ย. 62 ศ.สะพานพระราม 9 ศ.ทุ่งครุ ศ.บางขุนเทียน และศ.จอมทอง 3. วันที่ 20 มิ.ย. 62 ศ.บางแค(เรืองสอน) ศ.ทวีวัฒนา และศ.วัดชัยพฤกษมาลา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.62) 1. กิจกรรมประเมินมาตรฐานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 35 ศูนย์ 1. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเดิม ร้อยละ 100 1.1 ศูนย์เยาวชนจะต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 ของจำนวนข้อตามมาตรฐาน แบ่งเป็น - ศูนย์เยาวชนมิติใหม่ 50 ข้อ ต้องผ่าน 50 ข้อ ผลการดำเนินการ ผ่าน 12 ศูนย์ - ศูนย์เยาวชนระดับ A 48 ข้อ ต้องผ่าน 48 ข้อ ผลการดำเนินการ 12 ศูนย์ - ศูนย์เยาวชนระดับ B 48 ข้อ ต้องผ่าน 48 ข้อ ผลการดำเนินการ 11 ศูนย์ 1.2 จำนวนของศูนย์เยาวชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์เยาวชนตามเกณฑ์มาตรฐานเดิม คูณ 100 หารด้วยจำนวนของศูนย์เยาวชนทั้งหมด คิดเป็น 35 x 100 ÷ 35 = 100 % 2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานใหม่ ร้อยละ 80 - ศูนย์เยาวชนมิติใหม่ 6 ข้อ ต้องผ่าน 6 ข้อ ผลการดำเนินการ ผ่าน 12 ศูนย์ - ศูนย์เยาวชนระดับ A 6 ข้อ ต้องผ่าน 6 ข้อ ผลการดำเนินการ 12 ศูนย์ - ศูนย์เยาวชนระดับ B 6 ข้อ ต้องผ่าน 6 ข้อ ผลการดำเนินการ 11 ศูนย์ 2.2 จำนวนของศูนย์เยาวชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์เยาวชนตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ คูณ 100 หารด้วยจำนวนของศูนย์เยาวชนทั้งหมด คิดเป็น 35 x 100 ÷ 35 = 100 % 2. กิจกรรมประเมินมาตรฐานศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ศูนย์ 1. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเดิม ร้อยละ 100 - ศูนย์กีฬาจะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ของจำนวนข้อตามเกณฑ์มาตรฐานเดิม โดยศูนย์กีฬาทั้ง 10 ศูนย์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด - จำนวนของศูนย์กีฬาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานศูนย์กีฬาตามเกณฑ์มาตรฐานเดิม x 100 หารด้วยจำนวนของศูนย์กีฬาทั้งหมด คิดเป็น 10 x 100 ÷ 10 = 100 % 2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานใหม่ ร้อยละ 80 - ศูนย์กีฬาจะต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ของจำนวนข้อตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ ดังนี้ 1) ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ผ่านร้อยละ 86.34 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ผ่านร้อยละ 90.83 3. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ผ่านร้อยละ 93.17 4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ผ่านร้อยละ 91.71 5. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ผ่านร้อยละ 92.94 6. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ร้อยละ 81.51 7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ร้อยละ 80.06 8. ศูนย์กีฬารามอินทรา ร้อยละ 86.63 9. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ร้อยละ 72.00 10. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ร้อยละ 89.77 - จำนวนของศูนย์กีฬาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานศูนย์กีฬาตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ x 100 หารด้วยจำนวนของศูนย์กีฬาทั้งหมด คิดเป็น 9 x 100 ÷ 10 = 90% ผลการดำเนินงาน - ร้อยละของมาตรฐานเดิม = ผลการดำเนินงานของศูนย์เยาวชน + ผลการดำเนินงานของศูนย์กีฬา / 2 100 + 100 /2 = 100 (คิดเป็นร้อยละ 100 ของมาตรฐานเดิม) - ร้อยละของมาตรฐานใหม่ = ผลการดำเนินงานของศูนย์เยาวชน + ผลการดำเนินงานของศูนย์กีฬา /2 100 + 90 /2 = 95 (คิดเป็นร้อยละ 95 ของมาตรฐานใหม่)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 07. ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานที่บริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
07. ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานที่บริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :87.50

ผลงาน :89.17


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
89.17

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61) ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครลานกีฬา และอาสาสมัครศูนย์กีฬา จำนวน 50 คน สถานที่อบรม ห้องประชุมชั้น 2 กองการกีฬา อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 2. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมม.ค. - มิ.ย. 62 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เริ่มดำเนินการทดสอบ เดือนมกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 62) ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครลานกีฬา และอาสาสมัครศูนย์กีฬา จำนวน 50 คน สถานที่อบรม ห้องประชุมชั้น 2 กองการกีฬา เบิกจ่ายเสร็จสิ้น เป็นเงิน 81,000.- บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมม.ค. - มิ.ย. 62 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เริ่มดำเนินการทดสอบ เดือนมกราคม 2562 ครั้งที่ 1 ศูนย์กีฬามิตรไมตรี วันที่ 21-23 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 63 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 56 คน ครั้งที่ 2 ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ วันที่ 24-25 , 27 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 59 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 51 คน ครั้งที่ 3 ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ วันที่ 28-30 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 65 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 57 คน ครั้งที่ 4 ศูนย์กีฬารามอินทรา วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 56 คน ครั้งที่ 5 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 14-15 , 17 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 58 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 51 คน ครั้งที่ 6 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 57 คน ครั้งที่ 7 ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 54 คน ครั้งที่ 8 ศูนย์อ่อนนุช วันที่ 3-5 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 62 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 54 คน ครั้งที่ 9 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) วันที่ 7-8 ,10 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 64 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 60 คน ครั้งที่ 10 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า วันที่ 11-13 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 51 คน ครั้งที่ 11 ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ วันที่ 14-16 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 65 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 58 คน มีการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.62) ครั้งที่ 1 ศูนย์กีฬามิตรไมตรี วันที่ 21-23 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 63 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 56 คน ครั้งที่ 2 ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ วันที่ 24-25 , 27 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 59 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 51 คน ครั้งที่ 3 ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ วันที่ 28-30 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 65 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 57 คน ครั้งที่ 4 ศูนย์กีฬารามอินทรา วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 56 คน ครั้งที่ 5 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 14-15 , 17 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 58 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 51 คน ครั้งที่ 6 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 57 คน ครั้งที่ 7 ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 54 คน ครั้งที่ 8 ศูนย์อ่อนนุช วันที่ 3-5 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 62 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 54 คน ครั้งที่ 9 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) วันที่ 7-8 ,10 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 64 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 60 คน ครั้งที่ 10 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า วันที่ 11-13 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 51 คน ครั้งที่ 11 ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ วันที่ 14-16 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 65 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 58 คน ครั้งที่ 12 ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน วันที่ 17-19 มี.ค. 62 มีผู้เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 53 คน ครั้งที่ 13 ศูนย์เยาวชนลุมพีนี วันที่ 21-22,24 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 54 คน ครั้งที่ 14 ศูนย์เยาวชนบางกะปิ วันที่ 25-27 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 55 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 49 คน ครั้งที่ 15 ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ วันที่ 28-29,31 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 53 คน ครั้งที่ 16 ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม วันที่ 1-3 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 61 คน ครั้งที่ 17 ศูนย์เยาวชนเกียกกาย วันที่ 4-6 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 56 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 51 คน ครั้งที่ 18 ศูนย์เยาวชนชัยพฤกษมาลา วันที่ 9-11 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 55 คน ครั้งที่ 19 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) วันที่ 21-23 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 58 คน ครั้งที่ 20 ลานกีฬาหมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4 วันที่ 24-26 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 58 คน ครั้งที่ 21 ลานกีฬาชุมชนสินทวีวิลล่า วันที่ 28-30 เมษายน 2562 ผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 53 คน มีการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (ก.ค. - ก.ย.62) การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนม.ค. - มิ.ย. 62 ครั้งที่ 22 ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพิบูลเวศม์ วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 54 คน ครั้งที่ 23 ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 52 คน ครั้งที่ 24 ลานกีฬาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 57 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 51 คน ครั้งที่ 25 ลานกีฬาใต้ทางด่วนซอยอยู่ดี วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 58 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 50 คน ครั้งที่ 26 ลานกีฬาทางแยกต่างระดับถนนกาญจนาภิเษกตัดถนนเพชรเกษม(สวนเพชรกาญจนารมย์) วันที่ 2-4 มิถุนายน 2562 ผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 57 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 49 คน ครั้งที่ 27 ลานกีฬาสวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์ วันที่ 23-25 มิถุนายน 2562 ผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 58 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 52 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งสิ้น 1,635 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1,458 คน คิดเป็นร้อยละ 89.17

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 10. จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ/หรืออาชีพต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
10. จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ/หรืออาชีพต่อปี

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :16.00

ผลงาน :16.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
8.00

100 / 100
4
16.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61) โครงการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ โดยกิจกรรมที่ดำเนินมีดังนี้ ระดับชาติ 1.ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ระดับชาติ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 18-28 พ.ย. 61 จ. เชียงราย ดำเนินการเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างสรุปผลการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระดับภาค จัดกิจกรรม เม.ย. - ส.ค. 62 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 18-22 ม.ค. 62 จ. เชียงราย อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและฝึกซ้อมนักกีฬา 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระดับภาค จัดกิจกรรม มิ.ย. - ส.ค. 62 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22-30 ม.ค. 62 จ. นครสวรรค์ ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างฝึกซ้อมนักกีฬา 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ระดับภาค จัดกิจกรรมวันที่ 11-21 ต.ค. 61 จ. สมุทรสงคราม ดำเนินการเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างสรุปรายงานผลการแข่งขัน เบิกจ่ายแล้วเสร็จสิ้น 7. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ระดับชาติ จัดกิจกรรมวันที่ 19-29 มี.ค. 62 จ. บุรีรัมย์ 8. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 จัดกิจกรรม ก.ค. - ส.ค. 62 9. ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ รายการหัวหินรีกัตต้า จัดกิจกรรม เม.ย. - พ.ค. 62 ระดับนานาชาติ 10. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 53 จัดกิจกรรม 7 - 15 ก.ค. 62 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย 11. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ รายการ Top of The Gulf Regatta 2019 จัดกิจกรรม เม.ย. - พ.ค. 62 12. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Asia Junior Sports Exchange Game 2019 ครั้งที่ 13 จัดกิจกรรมเดือนส.ค. 62 ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน 13. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน จัดกิจกรรม พ.ย. 61-ก.ย. 62 อนุมัติเงินประจำงวดแล้วสำหรับค่าใช้จ่าย เดือน พ.ย. 61-ม.ค. 62 อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม ---------------------------------------------------------------------------------- โครงการกีฬาเพื่ออาชีพ ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างรอกำหนดการแข่งขันจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ 1. ส่งทีมฟุตซอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลหญิงไทยแลนด์ลีก ประจำปี 2562 ” 2. ส่งทีมฟุตบอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลลีกหญิงอาชีพ “thai women’s leage 2019” 3. ส่งทีมฟุตซอลชายกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลลีกดิวิชั่น1”

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.62) กิจกรรมที่ดำเนินมีดังนี้ ระดับชาติ 1.ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ระดับชาติ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 18-28 พ.ย. 61 จ. เชียงราย ดำเนินการเสร็จสิ้น ดำเนินการเสร็จสิ้น โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระหว่าง วันที่ 18-28 พ.ย. 61 จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย นักกีฬาชาย 531 คน หญิง 472 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 212 คน รวมทั้งสิ้น 1215 คน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 44 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้อันดับที่ 1 ได้รับเหรียญทอง 118 ,เหรียญเงิน 118, และเหรียญทองแดง 120 รวมทั้งสิ้น 356 เหรียญ และ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระดับภาค จัดกิจกรรม เม.ย. - ส.ค. 62 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ ดำเนินการเสร็จสิ้นโดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 18-22 ม.ค. 62 จ. เชียงราย ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 17 ชนิดกีฬา จำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นนักกีฬาชาย 210 คน นักกีฬาหญิง 114 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 128 คน รวมทั้งสิ้น 452 คน สรุปเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้อันดับที่ 1 เหรียญทอง 86 เหรียญ , เหรียญเงิน 65 เหรียญ , เหรียญทองแดง 62 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 213 เหรียญ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระดับภาค จัดกิจกรรม มิ.ย. - ส.ค. 62 5. . ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22-30 ม.ค. 62 จ. นครสวรรค์ ดำเนินการเสร็จสิ้น โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระหว่าง วันที่ 22-30 ม.ค. 62 จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย นักกีฬาชาย 359 คน หญิง 320 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 150 คน รวมทั้งสิ้น 829 คน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 34 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้รับเหรียญทอง 109 ,เหรียญเงิน 81, และเหรียญทองแดง 66 รวมทั้งสิ้น 256 เหรียญ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ระดับภาค เบิกจ่ายเสร็จสิ้น เป็นเงิน 8,726,618.50.- บาท ดำเนินการเสร็จสิ้น โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระหว่าง วันที่ 11-21 ต.ค. 61 จ. สมุทรสงคราม ประกอบด้วย นักกีฬาชาย 596 คน หญิง 547 คน รวมมีนักกีฬา 1143 คน โดยมีผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 229 คน รวมทั้งสิ้น 1372 คน ใน 39 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย นักกีฬาชาย 443 คน หญิง 499 คน รวมมีนักกีฬา 942 คน โดยผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 218 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1160 คน ใน 39 ชนิกกีฬา 7. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ระดับชาติ จัดกิจกรรมวันที่ 10-20 พ.ค. 62 จ. บุรีรัมย์ ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่าง ฝึกซ้อม 8. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 จัดกิจกรรม ก.ค. - ส.ค. 62 9. ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ รายการหัวหินรีกัตต้า จัดกิจกรรม เม.ย. - พ.ค. 62 ระดับนานาชาติ 10. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 53 จัดกิจกรรม 7 - 15 ก.ค. 62 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเสร็จสิ้น และอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 11. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ รายการ Top of The Gulf Regatta 2019 จัดกิจกรรม เม.ย. - พ.ค. 62 12. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Asia Junior Sports Exchange Game 2019 ครั้งที่ 13 จัดกิจกรรมเดือนส.ค. 62 ประเทศญี่ปุ่น ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน 13. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน จัดกิจกรรม พ.ย. 61-ก.ย. 62 อนุมัติเงินประจำงวดแล้วสำหรับค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ. 62 - พ.ค. 62 อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ 13.1 ส่งทีมฟุตซอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลหญิงไทยแลนด์ลีก ประจำปี 2562 ” จัดกิจกรรมพ.ค. - ก.ย. 62 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด 13.2 ส่งทีมฟุตบอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลลีกหญิงอาชีพ “thai women’s leage 2019” จัดกิจกรรม 22 ธ.ค. 61 - 19 พ.ค. 62 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 13.3 ส่งทีมฟุตซอลชายกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลลีกดิวิชั่น1” จัดกิจกรรมพ.ค. - ก.ย. 62 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.62) โครงการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ - ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ระดับชาติ ดำเนินการเสร็จสิ้น จัดกิจกรรมวันที่ 10-20 พ.ค. 62 จ.บุรีรัมย์ ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 463 คน หญิง 494 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 212 คน รวมทั้งสิ้น 1169 คน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 45 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้รับเหรียญทอง 143 ,เหรียญเงิน 116 , และเหรียญทองแดง 129 รวมทั้งสิ้น 388 เหรียญ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย - ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ รายการ Top of The Gulf Regatta 2019 จัดกิจกรรมวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2562 ณ โอเชี่ยนมารีน่า ยอร์ชคลับ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ดำเนินการเสร็จสิ้น ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 10 คน นักกีฬาหญิง 5 คน ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน 5 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน ผลการแข่งขันกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล จากประเภท เรือใบ Optimist รุ่นอายุต่ำกว่า 12 ปี และ ประเภทเรือใบ Laser 4.7 โครงการกีฬาเพื่ออาชีพ - ส่งทีมฟุตซอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลหญิงไทยแลนด์ลีก ประจำปี 2562 ” จัดกิจกรรมพ.ค. - ก.ย. 62 อนุมัติเงินประจำงวดแล้วอยู่ระหว่างส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน - ส่งทีมฟุตซอลชายกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลลีกดิวิชั่น1” จัดกิจกรรมพ.ค. - ก.ย. 62 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.62) 1. โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ระดับชาติ 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ระดับชาติ ดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระหว่างวันที่ 18 - 28 พ.ย. 61 จ. เชียงราย ประกอบด้วย นักกีฬาชาย 531 คน หญิง 472 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 212 คน รวมทั้งสิ้น 1,215 คน เข้าร่วมแข่งขัน 44 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้อันดับที่ 1 ได้รับเหรียญทอง 118 เหรียญ, เหรียญเงิน 118 เหรียญ และเหรียญทองแดง 120 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 356 เหรียญ 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ ดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 18-22 ม.ค. 62 จ. เชียงราย ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 210 คน นักกีฬาหญิง 114 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 128 คน รวมทั้งสิ้น 452 คน ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 17 ชนิดกีฬา สรุปเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้อันดับที่ 1 เหรียญทอง 86 เหรียญ, เหรียญเงิน 65 เหรียญ , เหรียญทองแดง 62 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 213 เหรียญ 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระหว่าง ระหว่างวันที่ 22-30 ม.ค. 62 จ.นครสวรรค์ ประกอบด้วย นักกีฬาชาย 359 คน หญิง 320 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 150 คน รวมทั้งสิ้น 829 คน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 34 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้รับเหรียญทอง 109 เหรียญ, เหรียญเงิน 81 เหรียญ, และเหรียญทองแดง 66 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 256 เหรียญ 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ระดับภาค ดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระหว่าง วันที่ 11-21 ต.ค. 61 จ. สมุทรสงคราม ประกอบด้วย นักกีฬาชาย 596 คน หญิง 547 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 229 คน รวมทั้งสิ้น 1372 คน ใน 39 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย นักกีฬาชาย 443 คน หญิง 499 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 218 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1160 คน ใน 39 ชนิดกีฬา 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ระดับชาติ ดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 45 ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 10-20 พ.ค. 62 จ.บุรีรัมย์ ประกอบด้วย นักกีฬาชาย 463 คน หญิง 494 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 212 คน รวมทั้งสิ้น 1,169 คน ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้รับเหรียญทอง 143 เหรียญ, เหรียญเงิน 116 เหรียญ, เหรียญทองแดง 129 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 388 เหรียญ 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 28 ก.ค. - 9 ส.ค. 62 จ. ขอนแก่น โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน ได้อันดับที่ 2 โดยได้รับเหรียญทอง 50 เหรียญ, เหรียญเงิน 45 เหรียญ, เหรียญทองแดง 46 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 141 เหรียญ ระดับนานาชาติ 7. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 53 ระหว่างวันที่ 7 - 15 ก.ค. 62 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 4 ชนิดกีฬา กรีฑา ว่ายน้ำ บาสเกตบอล 3 คน และวอลเลย์บอลชายหาด ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้ เหรียญทอง 14 เหรียญ จากกีฬา กรีฑา 1 เหรียญ ว่ายน้ำ 13 เหรียญ , เหรียญเงิน 8 เหรียญ จาก ว่ายน้ำ 7 เหรียญ บาสเกตบอล 3 คน 1 เหรียญ , เหรียญทองแดง 5 เหรียญ จาก กรีฑา 1 เหรียญ ว่ายน้ำ 3 เหรียญ วอลเลย์บอลชายหาด 1 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 8. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ รายการ Top of The Gulf Regatta 2019 เมื่อวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2562 ณ โอเชี่ยนมารีน่า ยอร์ชคลับ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 10 คน นักกีฬาหญิง 5 คน ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน 5 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล จากประเภท เรือใบ Optimist รุ่นอายุต่ำกว่า 12 ปี และ ประเภทเรือใบ Laser 4.7 9. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Asia Junior Sports Exchange Game 2019 ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 27 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 ณ ประเทศญี่ปุ่น ผลการแข่งขัน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เทเบิลเทนนิส และแบดมินตัน ประเภท ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี และ คนพิการ ผู้ฝึกสอน จำนวน 8 คน และนักกีฬา จำนวน 15 คน กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชาย-หญิง ได้อันดับที่ 4 ประเภทคนพิการ ได้อันดับที่ 2 กีฬาแบดมินตัน ประเภทชาย-หญิง ได้อันดับที่ 5 ประเภทคนพิการได้อันดับที่ 1 10. ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-26 มิ.ย. 2562 ณ จังหวัดยโสธร ผลการแข่งขัน ส่งนักกีฬาทั้งสิ้น 24 คน เป็นชาย 18 คน และหญิง 6 คน ได้รับรางวัลรวม 17 เหรียญทอง , 5 เหรียญเงิน , 8 เหรียญทองแดง และ ถ้วยรางวัลคะแนนรวมประเภทชายหาดหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี , รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทชายหาดหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 11. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจักรยาน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ระหว่างเดือน มกราคม-กรกฏาคม 2562 ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลดังนี้ ถ้วยพระราชทานคิงส์ ภูมิพล, ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร , ถ้วยคะแนนรวมอันดับที่ 2 ,ถ้วยคะแนนรวมอันดับที่ 3, ถ้วยคะแนนรวมอันดับที่ 4 12. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14-26 มิถุนายน 2562 จ. ขอนแก่น ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้รับเหรียญทั้งสิ้น 10 เหรียญทอง, 5 เหรียญเงิน, 4 เหรียญทองแดง, 2 ถ้วยรางวัล 13. ส่งนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ปตท.ก๊าซธรรมชาติ ครั้งที่ 20/2562 ระหว่างวันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผลการแข่งขัน ตกรอบ 8 ทีม 2. โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่ออาชีพ 14. ส่งทีมฟุตซอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลหญิงไทยแลนด์ลีก ประจำปี 2562 จัดกิจกรรมระหว่างเดือนพ.ค. - ก.ย. 62 อยู่ระหว่างส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 15. ส่งทีมฟุตบอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลลีกหญิงอาชีพ “thai women’s leage 2019” ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. 61 - 19 พ.ค. 62 ผลการแข่งขัน ทีมตัวแทนกรุงเทพมหานครได้อันดับที่ 3 จากทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 11 ทีม สนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ สนามเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี 16. ส่งทีมฟุตซอลชายกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลลีกดิวิชั่น1”จัดกิจกรรมระหว่างเดือนพ.ค. - ก.ย. 62 อยู่ระหว่างส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 05. ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
05. ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :91.00

ผลงาน :92.22


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
33.33

100 / 100
3
69.67

100 / 100
4
92.22

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61) 1. ปรับปรุงศูนย์กีฬาอ่อนนุช อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการราคากลางจัดทำราคากลาง (ร้อยละ 10) 2. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการราคากลางจัดทำราคากลาง (ร้อยละ 10) 3. ปรับปรุงศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการราคากลางจัดทำราคากลาง (ร้อยละ 10) 4. ปรับปรุงศูนย์กีฬารามอินทรา อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการราคากลางจัดทำราคากลาง (ร้อยละ 10) 5. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางกะปิ อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการคำนวณราคากลาง (ร้อยละ 10) 6. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนเทเวศร์ รอรูปแบบรายการจากกลุ่มงานออกแบบ (ร้อยละ 10) 7. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการคำนวณราคากลาง (ร้อยละ 10) 8. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการคำนวณราคากลาง (ร้อยละ 10) 9. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางนา แต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2561 อยู่ระหว่างคณะกรรมการคำนวณราคากลาง (ร้อยละ 10)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.62) 1. ปรับปรุงศูนย์กีฬาอ่อนนุช อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 26 ก.พ. - 15 มี.ค. 62 และ ยื่นข้อเสนอและราคา วันที่ 18 มี.ค. 62 บริษัทสยามไพศาลกิจ (1995)จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 10,990,000.- บาท อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมา (ร้อยละ 30) 2. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 4-21 มี.ค. 62 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 22 มี.ค. 62 (ร้อยละ 30) 3. ปรับปรุงศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการราคากลางจัดทำราคากลาง (ร้อยละ 10) 4. ปรับปรุงศูนย์กีฬารามอินทรา อยู่ระหว่างยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 25 ก.พ. 62 โดยบริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 7,685,000.- บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด (ร้อยละ 60) 5. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางกะปิ อยู่ระหว่างขึ้นร่างประกาศประกวดราคา วันที่ 21 มี.ค. 60 สิ้นสุดวิจารณ์ 28 มี.ค. 61 (ร้อยละ 30) 6. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนเทเวศร์ อยู่ระหว่างขึ้นร่างประกาศประกวดราคา วันที่ 21 มี.ค. 60 สิ้นสุดวิจารณ์ 28 มี.ค. 61 (ร้อยละ 30) 7. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา 11 มี.ค. 62 กำหนดเสนอราคาวันที่ 22 มี.ค. 62 (ร้อยละ 50) 8. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง (ร้อยละ 30) 9. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางนา อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง (ร้อยละ 30) คิดเป็นร้อยละ 33.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย.62) 1. ปรับปรุงศูนย์กีฬาอ่อนนุช ลงนามในสัญญาวันที่ 19 มิ.ย. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ระยะเวลางาน 120 วัน แบ่งการจ่ายเป็น 4 งวด (ร้อยละ 90) 2. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 22 มี.ค. 62 บริษัท ชีวิล มาสเตอร์ สปอร์ต โปร จำกัดเสนอราคาต่ำสุด 12,874,225.09 บาท อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาเพื่อลงนาม (ร้อยละ 80) 3. ปรับปรุงศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 3 มิ.ย. 62 อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างเหมา (ร้อยละ 70) 4. ปรับปรุงศูนย์กีฬารามอินทรา ลงนามสัญญาวันที่ 29 มี.ค. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ระยะเวลางาน 150 วัน แบ่งการจ่ายเป็น 5 งวด ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว เป็นเงิน 768,500.- บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย (ร้อยละ 92) 5. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางกะปิ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจร่างสัญญา (ร้อยละ 80) 6. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนเทเวศร์ ดำเนินการเสนอราคา เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 62 พิจารณาผลการเสนอราคา ระหว่างวันที่ 18-24 มิ.ย. 62 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำอนุมัติและประกาศผู้ชนะ (ร้อยละ 70) 7. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจร่างสัญญา (ร้อยละ 80) 8. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ โดยวิธีคัดเลือก (ร้อยละ 25) 9. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางนา อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบจ้าง (ร้อยละ 40) คิดเป็นร้อยละ 69.67

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.62) 1. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางกะปิ ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 20 ส.ค.62 ดำเนินการ 120 วัน สิ้นสุดสัญญา 18 ธ.ค.62 (ร้อยละ 95) 2. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนเทเวศร์ อยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด (ร้อยละ 75) 3. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 14 ส.ค.62 ดำเนินการ 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 12 พ.ย.62 (ร้อยละ 95) 4. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ อยู่ระหว่างส่งตรวจร่างสัญญา และรอเงินงวด ผู้รับจ้าง หจก.ส.ทวีชัยก่อสร้าง เงิน 840,000.-บาท (ร้อยละ 85) 5. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางนา อยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด (ร้อยละ 85) 6. ปรับปรุงศูนย์กีฬาอ่อนนุช ลงนามในสัญญาวันที่ 19 มิ.ย. 62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 ตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ระยะเวลางาน 120 วัน แบ่งการจ่ายเป็น 4 งวด ผู้รับจ้าง บริษัทสยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด วงเงินตามสัญญาจ้าง 10,990,000.- บาท ตรวจรับงานงวดที่ 1-2 วันที่ 5 ก.ย. 62 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (ร้อยละ 100) 7. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ลงนามสัญญาวันที่ 2 ก.ค. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 พ.ย. 62 แบ่งการจ่ายเป็น 5 งวด ผู้รับจ้าง บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ สปอร์ต โปร จำกัด วงเงินตามสัญญาจ้าง 12,874,225.09.- บาท ตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 6 ก.ย. 62 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (ร้อยละ 100) 8. ปรับปรุงศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ลงนามสัญญาวันที่ 13 ส.ค. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 พ.ย. 62 แบ่งการจ่ายเป็น 3 งวด ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก วงเงินตามสัญญาจ้าง 9,479,888.- บาท (ร้อยละ 95) 9. ปรับปรุงศูนย์กีฬารามอินทรา ลงนามสัญญาวันที่ 29 มี.ค. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 ส.ค. 62 ระยะเวลางาน 150 วัน แบ่งการจ่ายเป็น 5 งวด เบิกจ่ายงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 691,650.- บาท ตรวจรับงานงวดที่2 - งวดสุดท้าย วันที่ 5 ก.ย. 62 ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (ร้อยละ 100) คิดเป็นเฉลี่ย ร้อยละ 92.22

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) 11. จำนวนทุนการศึกษาที่ กทม. มีให้กับผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬาและนันทนาการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
11. จำนวนทุนการศึกษาที่ กทม. มีให้กับผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬาและนันทนาการ

หน่วยนับ :ทุน

เป้าหมาย :820.00

ผลงาน :1,903.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ทุน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
53.00

100 / 100
4
1,903.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61) . - ได้รับอนุมัติกำหนดการจัดโครงการและประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว - ได้เสนอขออนุมัติยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ - ได้ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกผลงานเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร - ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.62) - ประชาสัมพันธ์ และรับผลงานเยาวชน จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562 - ปิดรับผลงานเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 มีผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 141 ผลงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.62) - ดำเนินการพิจารณาผลงานเยาวชนฯ เมื่อวันที่ 15-17 และ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องรับรองอาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีผู้ส่งผลงานรวมทั้งสิ้น 142 ผลงาน มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 53 ผลงาน - ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 - ปฐมนิเทศผู้ได้รับการคัดเลือก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารทำการ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.62) 1. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 14 - คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานเยาวชนฯ จำนวน 142 ผลงาน เมื่อวันที่ 15-17, 21 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 53 ผลงาน - ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 - ปฐมนิเทศผู้ได้รับการคัดเลือกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารทำการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) - จัดพิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 วันที่ 17 สิงหาคม 2562 โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ สุดลาภา) เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมงาน 639 คน ประกอบด้วยนางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เยาวชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (ซ้ำ*) นักกีฬาที่เป็นเด็กหรือเยาวชนที่ได้รับทุน/รางวัลจากการแข่งขันกีฬา แบ่งเป็น ดังนี้ 2.1 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 18 – 28 พ.ย. 2561 จ.เชียงราย ได้รับทุน/รางวัล จำนวน 923 ทุน 2.2 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562 จ.บุรีรัมย์ จำนวน 927 ทุน รวมทั้งสิ้น 1,903 ทุน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(12) 12. จำนวนเขตที่มีการสำรวจความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
12. จำนวนเขตที่มีการสำรวจความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :เขต

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เขต)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาส 1: อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะทำงานฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2: อยู่ระหว่างดำเนินการค้นหาวรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดทำวิจัย บทที่ 1 - 3 และโครงร่างแบบสอบถามงานวิจัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3:อยู่ระหว่างส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และดำเนินการ tryout เพื่อหาความเที่ยงของแบบสอบถามก่อนการจัดเก็บข้อมูล และเตรียมการประชุม Workshop ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4: ดำเนินการศึกษาวิจัยความต้องการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ความต้องการกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของประชาชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะและเขตสายไหม โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงวัย ได้แก่ ช่วงวัยที่ 1 อายุ 6 - 17 ปี ช่วงวัยที่ 2 อายุ 18 - 35 ปี ช่วงวัยที่ 3 อายุ 36 - 59 ปี ช่วงวัยที่ 4 อายุ 60 ปี ขึ้นไป ซึ่งได้ทำการศึกษาความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของประชาชนแต่ละช่วงวัย ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนาทักษะ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านช่องทางการเรียนรู้ ด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านสถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) 14. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
14. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาส 1: 1. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย - กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน ก.พ. - เม.ย. 62 ขณะนี้อยู่ระหว่างขอเงินงวด - กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2562 - กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กำหนดดำเนินการในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562 - กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในเดือนมีนาคม - เมษายน 2562 - กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562 - กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2562 - กิจกรรมครบรอบ 74 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2562 - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขณะนี้ได้รับอนุมัติจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว โดยจะจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 2562 2. โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย - กิจกรรม Bangkok City Library Showcase อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนรอลงนามสั่งซื้อ กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 17 มกราคม - 6 มิถุนายน 2562 โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบจัดแสดงบูธกิจกรรมของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ตามสถานที่ต่างๆ ใน กทม. เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป กำหนดจัด 5 ครั้ง ๆ ละ 200 คน รวม 1000 คน - กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนรอลงนามสั่งซื้อ กำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบจัดฐานกิจกรรม มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และเยาวชน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป กำหนดจัด 1 ครั้ง 500 คน - กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน พฤษภาคม 2562 - กิจกรรมประจำเดือน อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนรอลงนามสั่งซื้อ กำหนดดำเนินการ 9 มกราคม - 10 สิงหาคม 2562 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ตามโอกาสวันสำคัญต่างๆ ตลอดทั้งปี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป กำหนดจัด 6 ครั้ง ๆ ละ 100 คน รวม 600 คน 3. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมวันเด็ก กำหนดจัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและจัดซื้อวัสดุ - กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ กำหนดดำเนินการในเดือนมีนาคม - เมษายน 2562 - กิจกรรม Young Creative minds กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2562 4. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ) ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมวันเด็ก กำหนดดำเนินการในวันเสารืที่ 12 มกราคม 2562 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง - กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ กำหนดดำเนินการในเดือนมีนาคม - เมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานไตรมาส 2: 1. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1.1 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน ก.พ. - เม.ย. 62 1.2 กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2562 1.3 กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กำหนดดำเนินการในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562 1.4 กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 7 เม.ย. 62 1.5 กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด 1.6 กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2562 1.7 กิจกรรมครบรอบ 74 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2562 1.8 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 2. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 2.1 กิจกรรมวันเด็ก จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14,656 คน 2.2 กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2562 2.3 กิจกรรม Young Creative minds กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2562 3. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ) ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 3.1 กิจกรรมวันเด็ก ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 3.2 กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 18 มี.ค. - 9 เม.ย. 62 4. โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4.1 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 17 มกราคม - 6 มิถุนายน 2562 โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบจัดแสดงบูธกิจกรรมของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ตามสถานที่ต่างๆ ใน กทม. เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป กำหนดจัด 5 ครั้ง ๆ ละ 200 คน ขณะนี้ ดำเนินการจัดกิจกรรม เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ครั้ง 4.2 กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 พ.ค. 62 4.3 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 อยู่ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบจัดฐานกิจกรรม มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และเยาวชน 4.4 กิจกรรมประจำเดือน อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนรอลงนามสั่งซื้อ กำหนดดำเนินการ 9 มกราคม - 10 สิงหาคม 2562 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ตามโอกาสวันสำคัญต่างๆ ตลอดทั้งปี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป กำหนดจัด 6 ครั้ง ๆ ละ 100 คน รวม 600 คน ขณะนี้ดำเนินการจัดกิจกรรม เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3:อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1.1 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมใน เดือน ก.พ. - ก.ค. 62 โดยจัดนิทรรศการและในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ โดยการอบรมจากวิทยากรเพื่อนำทักษะการเรียนรู้ไปสู่การอ่านและพัฒนานิสัยรักการอ่าน เช่น วาดการ์ตูน การแต่งคำ ประพันธ์ การเล่านิทาน เป็นต้น ณ ห้องสมุดฯ จำนวน 40 แห่งๆ ละ 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และสมาชิกห้องสมุด 1.2 กิจกรรมเปิดโลกนิทาน ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดโลกนิทาน ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. - 20 มิ.ย. 62 เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเล่านิทาน การแสดงละครหุ่นมือ โดยวิทยากรที่มีความชำนาญด้านการเล่านิทานให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ณ ห้องสมุดฯ 10 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม แห่งละ 200 คน รวม 2,000 คน ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พ.ค. 62 ณ ห้องสมุดฯ บางขุนเทียน ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พ.ค. 62 ณ ห้องสมุดฯ บางบอน ครั้งที่ 3 วันที่ 5 มิย 62 ห้องสมุดฯ ทุ่งครุ ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มิย 62 ห้องสมุดฯ ดินแดง 2 ครั้งที่ 5 วันที่ 8 มิย 62 ห้องสมุดฯ สีเขียว ครั้งที่ 6 วันที่ 11 มิย 62 ห้องสมุดฯ หนองจอก ครั้งที่ 7 วันที่ 12 มิย 62 ห้องสมุดเคลื่อนที่คันที่ 3 ครั้งที่ 8 วันที่ 13 มิย 62 ห้องสมุดเคลื่อนที่คันที่ 6 ครั้งที่ 9 วันที่ 18 มิย 62 ห้องสมุดฯ ดุสิต ครั้งที่ 10 วันที่ 20 มิย 62 ห้องสมุดฯ สิ่งแวดล้อม 1.3 กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ต่างๆ จำนวน 8 ครั้ง เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละ 100 คน ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. - 14 ก.ค. 62 ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟฝ. สำนักงานกลาง ขณะนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มิ.ย. 62 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มิ.ย. 62 ครั้งที่ 3 วันที่ 22 มิ.ย. 62 1.4 กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR ดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 7 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17 (Bangkok International fair 2019) เรียบร้อยแล้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชนและครอบครัว ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและผู้สนใจทั่วไป ภายในงานได้จัดกิจกรรม ได้แก่ จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร และความรู้เกี่ยวกับหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ วันละ 2 กิจกรรมจัดมุมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและมุมหนังสือ และจัดกิจกรรมบนเวที เช่น กิจกรรมพบปะบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงการอ่านและการเขียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5,500 คน 1.5. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ให้สามารถดูแลตนเองในรูปแบบการให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การเรียนรู้สมุนไพร เป็นต้น รวมถึง การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จัก ณ ห้องสมุดฯ 6 แห่ง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21 มิ.ย. - 26 ก.ค. 62 ขณะนี้ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 62 ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 1.6 กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2562 1.7 กิจกรรมครบรอบ 74 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2562 1.8 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เกมส์ต่างๆ แจกของรางวัลให้กับเด็ก และเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5,750 คน 2. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 2.1 กิจกรรมวันเด็ก จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14,656 คน 2.2 กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว วันที่ 30 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2562 2.3 กิจกรรม Young Creative minds จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว วันที่ 17 – 18 เมษายน 2562 3. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 3.1 กิจกรรมวันเด็ก ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็นฐานกิจกรรมต่างๆ เช่น ด้านคหกรรม ศิลปะ วิทยาศาสตร์ นิทานหุ่นกระบอก เครื่องบินเล็ก และแจกของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,070 คน 3.2 กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ ดำเนินการจัดการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 18 มี.ค. - 9 เม.ย. 62 เรียบร้อยแล้ว โดยสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษเนื่องในช่วงปิดภาคการศึกษา ให้แก่ เด็ก เยาวชน และครอบครัวผ่านรูปแบบกิจกรรมหุ่นกระดาษการละคร กิจกรรมสีน้ำหรรษา กิจกรรมศิลปะ กิจกรรม Science show กิจกรรมสื่อผสม กิจกรรมเปเปอร์มาเช่ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมคหกรรม เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 22,342 คน 4. โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4.1 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase ดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 17 ม.ค. - 6 มิ.ย. 62 เรียบร้อยแล้ว โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบจัดแสดงบูธกิจกรรมของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ตามสถานที่ต่างๆ ใน กทม. เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป กำหนดจัด 5 ครั้ง ๆ ละ 200 คน รวม 1000 คน ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 62 ณ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 62 ณ โรงเรียนวัดพิชัยญาติ เขตคลองสาน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 62 ณ โรงเรียนวัดกันตทาราราม ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 62 ณ หอสมุดแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 6 มิ.ย. ณ โรงเรียนวัดท่าพระ 4.2 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนรอลงนามสั่งซื้อ กำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบจัดฐานกิจกรรม มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และเยาวชน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป กำหนดจัด 1 ครั้ง 500 คน 4.3 กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. - 20 ก.ค. 62 ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 มิ.ย. 62 4.4 กิจกรรมประจำเดือน อยู่ระหว่างดำเนินจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9 ม.ค. - 10 ส.ค. 62 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ตามโอกาสวันสำคัญต่างๆ ตลอดทั้งปี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป กำหนดจัด 6 ครั้ง ๆ ละ 100 คน ขณะนี้ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว 4 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร 1.1 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน - ดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างเดือน ก.พ. - ก.ค. 62 1.2 กิจกรรมเปิดโลกนิทาน - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันที่ 21 พ.ค. - 20 มิ.ย. 62 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,000 คน 1.3 กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ - ดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. - 14 ก.ค. 62 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 800 คน 1.4 กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR - ดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 7 เม.ย. 62 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5,500 คน 1.5 กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ - ดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21 มิ.ย. - 26 ก.ค. 62 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 600 คน 1.6 กิจกรรมวันภาษาไทย - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันที่ 19 ก.ค. 2562 การประกวดแข่งขันกิจกรรม เช่น การแข่งขันเขียนร้อยแก้ว (เรียงความ) ประเภทเดี่ยว แข่งขันเขียนร้อยกรอง ประเภททีม แข่งขันตอบปัญหา “สนุกกับภาษาไทย” และประกวดกลอนอนุรักษ์ภาษาไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,000 คน 1.7 กิจกรรมครบรอบ 74 ปี วันสันติภาพไทย - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันที่ 16 ส.ค. 2562 จัดกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการ “ประวัติความเป็นมาของเสรีไทย” และมอบรางวัลการประกวดหนังสือทำมือ และประดิษฐ์นกสันติภาพ การแสดงดนตรี โดย กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 3 ศาสนา ณ ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทย 1.8 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ - ดำเนินการจัดกิจกรรมวันที่ 12 มกราคม 2562 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5,750 คน 2. โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 2.1 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase ดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 17 ม.ค. - 6 มิ.ย. 62 เรียบร้อยแล้ว โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบจัดแสดงบูธกิจกรรมของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ตามสถานที่ต่างๆ ใน กทม. เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 200 คน รวม 1,000 คน 2.2 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ดำเนินจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน 2.3 กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) ดำเนินการกิจกรรมระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. - 20 ก.ค. 62 จำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 600 คน 2.4 กิจกรรมประจำเดือน ดำเนินจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9 ม.ค. - 10 ส.ค. 62 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ตามโอกาสวันสำคัญต่างๆ ตลอดทั้งปี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป กำหนดจัด 6 ครั้ง ๆ ละ 100 คน 3. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 3.1 กิจกรรมวันเด็ก - จัดกิจกรรมวันเด็กเรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน14,656 คน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) แห่งนี้ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเด็ก และเยาวชน เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เกิดแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ที่จะพัฒนาตนเองและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เกิดทักษะทางความคิดที่สามารถนำไปต่อยอด สร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ภายใต้แนวคิด Learning for Young Creative Minds สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์กับอาจารย์วิทยา”/ กิจกรรม ตักไข่ และกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรมตามโซนของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 17 โซน ได้แก่ โซนลานสร้างสรรค์ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ โซนนักสืบไดโนเสาร์ โซน Art Studio โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน โซนอัศจรรย์ตัวฉันเอง โซนมุมมองพิศวง โซนสโมสรนักประดิษฐ์ โซนละครโรงเล็ก โซนสร้างเมืองของเรา โซนสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ โซนสวนหลังบ้าน โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ โซนเมืองสายรุ้ง โซนหอผจญภัยในป่า และโซนสวนน้ำ 3.2 กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - จัดกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ให้กับเด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ตามแนวคิด Learning for Young Creative Minds : สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์ ในรูปแบบ Day Camp ค่ายการเรียนรู้ ไปเช้าเย็นกลับ จำนวน 28 รุ่น (พี่โต อายุระหว่าง 8 – 12 ปี จำนวน 14 รุ่น น้องเล็ก อายุระหว่าง 4 – 7 ปี จำนวน 14 รุ่น) รุ่นละ 30 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 840 คน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 3.3 กิจกรรม Young Creative Minds - จัดกิจกรรม Young Creative Minds ภายใต้แนวคิด “สนุกเล่น สนุกคิด วิถีชีวิตเด็กไทย” กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การละเล่นพื้นบ้าน ทำอาหารไทย ทำว่าวไทย เพ้นท์กระเป๋าผ้า ทำผ้ามัดย้อม การประกวดมารยาทไทยและการแต่งกายผ้าไทย ฯลฯ ระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,824 คน 4. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) 4.1 กิจกรรมวันเด็ก - ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็นฐานกิจกรรมต่างๆ เช่น ด้านคหกรรม ศิลปะ วิทยาศาสตร์ นิทานหุ่นกระบอก เครื่องบินเล็ก และแจกของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,070 คน 4.2 กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษเนื่องในช่วงปิดภาคการศึกษา ให้แก่ เด็ก เยาวชน และครอบครัวผ่านรูปแบบกิจกรรมหุ่นกระดาษการละคร กิจกรรมสีน้ำหรรษา กิจกรรมศิลปะ กิจกรรม Science show กิจกรรมสื่อผสม กิจกรรมเปเปอร์มาเช่ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมคหกรรม เป็นต้น ซึ่งเตรียมการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 18 มี.ค. - 9 เม.ย. 62 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 22,342 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) 13. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
13. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.44


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
4.44

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาส 1: อยู่ระหว่างการปรับแบบสำรวจ และเตรียมจัดเก็บแบบสำรวจความพึงพอใจฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานไตรมาส 2: อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวมแบบสำรวจความพึงพอใจกิจกรรมวันเด็ก และอยู่ระหว่างจัดเก็บแบบสำรวจกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชนในเดือน ก.พ. - ก.ค. 62 และเตรียมการจัดเก็บแบบสำรวจความพึงพอใจกิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR ในเดือน 28 มี.ค. - 7 เม.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างเตรียมประมวลผลแบบสำรวจความพึงพอใจวันเด็ก กิจกรรมเปิดโลกนิทาน และอยู่ระหว่างรวบรวมแบบสำรวจกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชนในเดือน ก.พ. - ก.ค. 62 กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ ในเดือน มิ.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร โดยทำการสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 453 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเด็นโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.444 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.88

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) 15. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่ประชาชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
15. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่ประชาชน

หน่วยนับ :เครือข่าย

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาส 1: 1. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1.1 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน ก.พ. - เม.ย. 62 ขณะนี้อยู่ระหว่างขอเงินงวด 1.2 กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือนมกราคม 2562 1.3 กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กำหนดดำเนินการในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562 1.4 กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดดำเนินการในเดือนมีนาคม - เมษายน 2562 1.5 กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562 1.6 กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2562 1.7 กิจกรรมครบรอบ 74 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2562 1.8 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขณะนี้ได้รับอนุมัติจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว โดยจะจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 2562 2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ประจำปี ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างรายงานผลการจัดทำ TOR

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานไตรมาส 2: 1. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1.1 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน ก.พ. - เม.ย. 62 1.2 กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนดดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2562 1.3 กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กำหนดดำเนินการในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562 1.4 กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 7 เม.ย. 62 1.5 กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด 1.6 กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2562 1.7 กิจกรรมครบรอบ 74 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2562 1.8 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ดำเนินการจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 โดยร่วมกับเครือข่ายสำนักพระราชวัง ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง ห้างแว่นท๊อปเจริญ บริษัท ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิชัยพัฒนา โรงเรียนพระดาบส และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10,000 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3: 1. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1.1 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมใน เดือน ก.พ. - ก.ค. 62 โดยจัดนิทรรศการและในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ โดยการอบรมจากวิทยากรเพื่อนำทักษะการเรียนรู้ไปสู่การอ่านและพัฒนานิสัยรักการอ่าน เช่น วาดการ์ตูน การแต่งคำ ประพันธ์ การเล่านิทาน เป็นต้น ณ ห้องสมุดฯ จำนวน 40 แห่งๆ ละ 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และสมาชิกห้องสมุด 1.2 กิจกรรมเปิดโลกนิทาน ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดโลกนิทาน ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. - 20 มิ.ย. 62 เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเล่านิทาน การแสดงละครหุ่นมือ โดยวิทยากรที่มีความชำนาญด้านการเล่านิทานให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ณ ห้องสมุดฯ 10 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม แห่งละ 200 คน รวม 2,000 คน ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พ.ค. 62 ณ ห้องสมุดฯ บางขุนเทียน ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พ.ค. 62 ณ ห้องสมุดฯ บางบอน ครั้งที่ 3 วันที่ 5 มิย 62 ห้องสมุดฯ ทุ่งครุ ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มิย 62 ห้องสมุดฯ ดินแดง 2 ครั้งที่ 5 วันที่ 8 มิย 62 ห้องสมุดฯ สีเขียว ครั้งที่ 6 วันที่ 11 มิย 62 ห้องสมุดฯ หนองจอก ครั้งที่ 7 วันที่ 12 มิย 62 ห้องสมุดเคลื่อนที่คันที่ 3 ครั้งที่ 8 วันที่ 13 มิย 62 ห้องสมุดเคลื่อนที่คันที่ 6 ครั้งที่ 9 วันที่ 18 มิย 62 ห้องสมุดฯ ดุสิต ครั้งที่ 10 วันที่ 20 มิย 62 ห้องสมุดฯ สิ่งแวดล้อม 1.3 กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ต่างๆ จำนวน 8 ครั้ง เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละ 100 คน ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. - 14 ก.ค. 62 ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟฝ. สำนักงานกลาง ขณะนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มิ.ย. 62 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มิ.ย. 62 ครั้งที่ 3 วันที่ 22 มิ.ย. 62 1.4 กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR ดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 7 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17 (Bangkok International fair 2019) เรียบร้อยแล้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชนและครอบครัว ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและผู้สนใจทั่วไป ภายในงานได้จัดกิจกรรม ได้แก่ จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร และความรู้เกี่ยวกับหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ วันละ 2 กิจกรรมจัดมุมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและมุมหนังสือ และจัดกิจกรรมบนเวที เช่น กิจกรรมพบปะบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงการอ่านและการเขียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5,500 คน 1.5. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ให้สามารถดูแลตนเองในรูปแบบการให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การเรียนรู้สมุนไพร เป็นต้น รวมถึง การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จัก ณ ห้องสมุดฯ 6 แห่ง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21 มิ.ย. - 26 ก.ค. 62 ขณะนี้ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 62 ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 1.6 กิจกรรมวันภาษาไทย กำหนดดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2562 1.7 กิจกรรมครบรอบ 74 ปี วันสันติภาพไทย กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2562 1.8 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เกมส์ต่างๆ แจกของรางวัลให้กับเด็ก และเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5,750 คน 2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ประจำปี 2562 ดำเนินการจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 โดยร่วมกับเครือข่ายสำนักพระราชวัง ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง ห้างแว่นท๊อปเจริญ บริษัท ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิชัยพัฒนา โรงเรียนพระดาบส และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10,000 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานไตรมาส 4: 1. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร - กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR โดยมีเครือข่ายร่วมจัด คือ สมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17 (Bangkok International fair 2019) ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 7 เม.ย. 62 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชนและครอบครัว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และผู้สนใจทั่วไป ภายในงานได้จัดกิจกรรม ได้แก่ จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร และความรู้เกี่ยวกับหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ วันละ 2 กิจกรรมจัดมุมกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านและมุมหนังสือ และจัดกิจกรรมบนเวที เช่น กิจกรรมพบปะบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวง การอ่านและการเขียน มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5,500 คน 2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2562 ดำเนินการจัดงานเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 โดยจัดงานร่วมกับสำนักพระราชวัง นอกจากนี้ ภายในงานยังมีหน่วยงานอื่น ๆ เข้าร่วมจัดงาน ประกอบด้วยธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง ห้างแว่นท๊อปเจริญ บริษัท ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิชัยพัฒนา โรงเรียนพระดาบส และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10,000 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) 16. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
16. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำโครงการการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :50.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
50.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาส 1: อยู่ระหว่างกำหนด TOR

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานไตรมาส 2: อยู่ระหว่างกำหนด TOR และกำหนดราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3: อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานไตรมาส 4: ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้ยื่นเอกสารประกวดราคา จำนวน 4 ราย ผลการพิจารณา ไม่มีผู้ผ่านการเสนอราคา เนื่องจากผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้ดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(17) 17. จำนวนห้องสมุดกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาปรับปรุง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
17. จำนวนห้องสมุดกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาปรับปรุง

หน่วยนับ :แห่ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1: 1. ปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางเขน อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการคำนวณราคากลาง 2. ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวาง อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการคำนวณราคากลาง 3. ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ประเวศ อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2: 1. ปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางเขน อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง 2. ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวาง อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง 3. ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ประเวศ อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3: 1. ปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางเขน อยู่ระหว่างเสนอสำนักงบประมาณเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื้องานปรับปรุงภาพลักษณ์ 2. ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวาง ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวางเรียบร้อยแล้ว 3. ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ประเวศ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา ผู้รับจ้าง บริษัท ธนไพศาลการโยธา จำกัด วงเงิน 1,305,000.-บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4: 1. ปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางเขน อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการและคำนวณราคากลาง 2. ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวาง ดำเนินปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวางเรียบร้อยแล้ว 3. ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ประเวศ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ประเวศ สัญญาลงนามเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(18) 18. จำนวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาและการเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมฯ ผ่านชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
18. จำนวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาและการเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมฯ ผ่านชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้
(ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

หน่วยนับ :ชุดข้อมูล/ชุดนิทรรศการ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :6.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชุดข้อมูล/ชุดนิทรรศการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำชุดนิทรรศการข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ได้แก่ - ตำราแมวสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) วัดอนงคาราม เขตคลองสาน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา - ทะแยมอญ เขตบางขุนเทียน สาขาศิลปะการแสดง - ประเพณีชักพระวัดนางชี เขตภาษีเจริญ สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และงานเทศกาล - ยาหอมตำรับบ้านหมอหวาน เขตพระนคร สาขาความรู้ และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล - บาตรบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม - ตะกร้อลอดห่วง สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการจัดทำชุดนิทรรศการข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 6 ชุดนิทรรศการ โดยได้เผยแพร่ในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ได้แก่ 1. ตำราแมวสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) วัดอนงคาราม เขตคลองสาน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2. ทะแยมอญ เขตบางขุนเทียน สาขาศิลปะการแสดง 3. ประเพณีชักพระวัดนางชี เขตภาษีเจริญ สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และงานเทศกาล 4. ยาหอมตำรับบ้านหมอหวาน เขตพระนคร สาขาความรู้ และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5. บาตรบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6. ตะกร้อลอดห่วง สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว - ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เห็นชอบรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่จะดำเนินการขึ้นบัญชีเป็นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 จำนวน ๖ รายการ ดังนี้ 1. ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท่าเตียน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2. วงปี่พาทย์พาทยโกศล สาขาศิลปะการแสดง 3. การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4. การกวนกระยาสารท เขตทวีวัฒนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5. สมุดข่อย เขตบางซื่อ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6. มวยไทย สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว และเห็นชอบรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อจัดทำข้อมูลตามแบบจัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (แบบ มภ.2) และวีดิทัศน์ ส่งให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ประเพณีอัฏฐมีบูชา วัดด่าน เขตยานนาวา สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 2. บาตรบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1. ดำเนินการจัดทำวีดีทัศน์จากรายการมรดกภูมิปัญญาที่ขึ้นทะเบียนระดับชาติเพื่อเผยแพร่ จำนวน 2 ชุดดังนี้ - ประเพณีอัฏฐมีบูชา วัดด่าน เขตยานนาวา สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล - บาตรบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 2. ดำเนินการจัดทำชุดนิทรรศการจากรายการมรดกภูมิปัญญาที่ขึ้นทะเบียนระดับชาติในปี พ.ศ. ๒๕61 จำนวน 6 ชุด เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ - ตำราดูลักษณะแมวของสมเด็จพระพุฒาจารย์ พุทธสรมหาเถระ (นวม พุทธสโร) วัดอนงคาราม สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา - ประเพณีชักพระวัดนางชี สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และงานเทศกาล - ทะแยมอญ สาขาศิลปะการแสดง - ยาหอมตำหรับบ้านหมอหวาน สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล - บาตรบ้านบาตร สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม - ตระกร้อลอดห่วง สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 3. เตรียมนำชุดนิทรรศการไปเผยแพร่ให้ความรู้นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย และใช้แบบทดสอบความรู้ ในวันที่ 20 ก.ค. ๒๕๖๒

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม จำนวน 2 ชุด/เรื่อง - ดำเนินการเผยแพร่วีดิทัศน์ จำนวน 2 ชุด/เรื่อง ดังนี้ 1. ประเพณีอัฏฐมีบูชา สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 2. การทำบาตร บ้านบาตร สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม ในงานกรุงเทพฯ มหานครแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2. ชุดนิทรรศการ จำนวน 6 ชุด - ดำเนินการเผยแพร่ชุดนิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 จำนวน 6 ชุด ได้แก่ 1) ตำราดูลักษณะแมวของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) วัดอนงคาราม เขตคลองสาน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2) ทะแยมอญ เขตบางขุนเทียน สาขาศิลปะการแสดง 3) ประเพณีชักพระวัดนางชี เขตภาษีเจริญ สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4) ยาหอมตำรับบ้านหมอหวาน เขตพระนคร สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5) การทำบาตร บ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6) ตะกร้อลอดห่วง สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว ดังนี้ ครั้งที่ 1 งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 งาน “กรุงเทพฯ มหานครแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ 3. ประชาชนที่ได้รับความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 - ดำเนินการจัดให้มีการทดสอบความรู้ (ก่อน – หลัง) จากกลุ่มนักเรียนผู้เข้าชมนิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 จำนวน 6 ชุด จำนวน 101 คน ผลการทดสอบ ผู้เข้าชมนิทรรศการมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) 19.จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
19.จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :เครือข่าย

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานกับเครือข่ายต่างๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล และออกแบบหนังสือ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร” - อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดงาน โดยมีกำหนดจัดงานใน วันที่ 5 กรกฎคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 - ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี เรียบร้อยแล้ว 3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณี ประจำปี 2562 - งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2562 ดำเนินการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินงานเครือข่ายร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครและศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮิจเราะห์ศักราช 1440 โดย สำนักวัฒนธรรมฯ จัดทำหนังสืออนุสรณ์งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยเพื่อทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแจกเป็นที่ระลึก และเตรียมการจัดกิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร ที่เป็นเครือข่ายใหม่ จำนวน 1 เครือข่าย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร โดยร่วมจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. จัดทำหนังสืออนุสรณ์งานเมาลิดกลางเพื่อทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเสด็จ และแจกผู้มาร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 - 5 เมษายน 2562 ณ ศูนย์กิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติคลองเก้า หนองจอก กรุงเทพมหานคร จำนวน 2,000 เล่ม (ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางประเพณีประจำปี 2562) 2. กิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ มัสยิดดารุ้ลมุกร็อดรอบีน ลำหิน เขตหนองจอก โดยมีผู้ได้รับรางวัล รุ่นละ 5 คน รวมจำนวน 20 คน (ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางประเพณีประจำปี 2562) สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนตัวชี้วัด ดังนี้ 1. โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร - ดำเนินการจัดงานกรุงเทพฯ มหานครแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นเครือข่ายการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว มากกว่า 500 คน - จัดทำหนังสือ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร” 2. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประจำปี 2562 - ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และประชาชนเข้าร่วมพิธี จำนวน 800 คน - ดำเนินการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2562 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มีหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และประชาชนเข้าร่วมพิธี จำนวน 5,000 คน - ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตร งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน 3. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางประเพณีประจำปี 2562 - ดำเนินการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มีประชาชนเข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 17,000 คน - ดำเนินการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 14 เมษายน 2562 ณ สวนลุมพินี มีประชาชนเข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 146,500 คน - ดำเนินการจัดทำหนังสืออนุสรณ์งานเมาลิดกลางเพื่อทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเสด็จ และแจกผู้มาร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 - 5 เมษายน 2562 ณ ศูนย์กิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติคลองเก้า หนองจอก กรุงเทพมหานคร จำนวน 2,000 เล่ม - ดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายใหม่) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ มัสยิดดารุ้ลมุกร็อดรอบีน ลำหิน เขตหนองจอก โดยมีผู้ได้รับรางวัล รุ่นละ 5 คน รวมจำนวน 20 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) 20. จำนวนเครือข่ายความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมทางการสังคีตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
20. จำนวนเครือข่ายความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมทางการสังคีตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :เครือข่าย

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กองการสังคีต ประสานกับหน่วยงาน องค์กร เพื่อเข้าศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการวงดุริยางค์ซิมโฟนี ดังนี้ 1. วงดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 61 2. วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra; TPO) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 61 3. กรมดุริยางค์ทหารบก เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 61 4. กองดุริยางค์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 61 5. กองดุริยางค์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประชุมร่วมกับภาควิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเตรียมการแสดงดนตรี “กทม. ร้อยใจภักดิ์ร้องบรรเลงเพลงของพ่อ” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดทำหนังสือเรียน ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญเพลงพระราชนิพนธ์แสดง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ร่วมจัดการแสดงดนตรี “กทม. ร้อยใจภักดิ์ร้องบรรเลงเพลงของพ่อ” เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนักร้อง นักดนตรี วาทยากร และเจ้าหน้าที่ ตามรายละเอียดดังนี้ นักดนตรี ๗๗ คน, วาทยากร ๓ คน, นักร้อง ๔ คน, นักร้องประสานเสียง ๒๔ คน, เจ้าหน้าที่ ๑๑ คน ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อใช้ใน มีจำนวนทั้งสิ้น 15 บทเพลงตามลำดับดังนี้ 1. เพลงพระราชนิพนธ์ คำหวาน 2. เพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น 3. เพลงพระราชนิพนธ์ ชะตาชีวิต 4. เพลงพระราชนิพนธ์ อาทิตย์อับแสง 5. เพลงพระราชนิพนธ์ ลมหนาว 6. เพลงพระราชนิพนธ์ ค่ำแล้ว 7. เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเดือน 8. เพลงพระราชนิพนธ์ ในดวงใจนิรันดร์ 9. เพลงพระราชนิพนธ์ แว่ว 10. เพลงพระราชนิพนธ์ Oh I Say 11. เพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง 12. เพลงพระราชนิพนธ์ ศุกร์สัญลักษณ์ 13. เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียน 14. เพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด 15. เพลงพระราชนิพนธ์ แผ่นดินของเรา ผู้ชมประมาณ 350 คน จากจำนวนที่นั่ง 160 ที่นั่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนเครือข่ายความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมทางการสังคีตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 เครือข่าย ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ตามโครงการบริหารจัดการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานคร) 2. วงดุริยางทหารบก (ตามกิจกรรมสานความร่วมมือทางด้านดนตรี) 3. วงดุริยางค์ทหารอากาศ (ตามกิจกรรมสานความร่วมมือทางด้านดนตรี) 4. วงดุริยางค์ทหารเรือ (ตามกิจกรรมสานความร่วมมือทางด้านดนตรี) 5. วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร (ตามกิจกรรมสานความร่วมมือทางด้านดนตรี) สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนตัวชี้วัด ดังนี้ 1. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวนทั้งหมด 90 คน โดยจัดการเรียนการสอนที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น จำนวน 80 ครั้ง - เดือนพฤศจิกายน จำนวน 7 ครั้ง เมื่อวันที่ 9, 10, 16, 17, 23, 24 และ 30 พฤศจิกายน 2561 - เดือนธันวาคม จำนวน 7 ครั้ง เมื่อวันที่ 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 ธันวาคม 2561 - เดือนมกราคม จำนวน 8 ครั้ง เมื่อวันที่ 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 และ 26 มกราคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 8 ครั้ง เมื่อวันที่ 8, 9, 15, 16, 22 และ 23 กุมภาพันธ์ 2562 - เดือนมีนาคม จำนวน 10 ครั้ง เมื่อวันที่ 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 และ 30 มีนาคม 2562 โดยในวันที่ 23 มีนาคม 2562 จัดงานแสดงดนตรี และพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา - เดือนเมษายน จำนวน 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 19, 20, 26 และ 27 เมษายน 2562 - เดือนพฤษภาคม จำนวน 7 ครั้ง เมื่อวันที่ 3, 4, 10, 11, 24, 25 และ 31 พฤษภาคม 2562 - เดือนมิถุนายน จำนวน 9 ครั้ง เมื่อวันที่ 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 และ 29 มิถุนายน 2562 - เดือนกรกฎาคม จำนวน 8 ครั้ง เมื่อวันที่ 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 และ 27 กรกฎาคม 2562 - เดือนสิงหาคม จำนวน 10 ครั้ง เมื่อวันที่ 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 และ 31 สิงหาคม 2562 - เดือนกันยายน จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 6, 7 กันยายน 2562 โดยในวันที่ 7 กันยายน 2562 จัดงานพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน ทั้งหมด 60 คน และพิธีปิดโครงการ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมเป็นเครือข่ายความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมทางการสังคีตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนนักเรียนโครงการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนานักศึกษาแขนางการสอนดนตรีได้เกิดองค์ความรู้ด้านการถ่ายทอดกระบวนการเรียนการสอนจากประสบการณ์จริงและนักศึกษาได้นำแนวทางและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ในทางวิชาชีพของตนเอง ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 2. กิจกรรมสานความร่วมมือทางด้านดนตรี 2.1 ร่วมเป็นเครือข่ายความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมทางการสังคีตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยไปศึกษาดูงาน ตามองค์กรต่างๆ ดังนี้ 1. วงดุริยางทหารบก วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. 2. วงดุริยางค์ทหารอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. 3. วงดุริยางค์ทหารเรือ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. 4. วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. 5. วง Thailand Philharmonic Orchestra วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. (หมายเหตุ เครือข่ายนี้อยู่นอกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงไม่ได้นับ) 2.2 กิจกรรมการแสดงดนตรี "กทม.ร้อยใจภักดิ์ร้องบรรเลงเพลงของพ่อ" ดำเนินการจัดแสดงดนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนักร้อง นักดนตรี วาทยากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงาน ตามรายละเอียดดังนี้ นักดนตรี 77 คน, วาทยากร 3 คน, นักร้อง 4 คน, นักร้องประสานเสียง 24 คน, เจ้าหน้าที่ 11 คน ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อใช้ในการแสดงดนตรี “กทม. ร้อยใจภักดิ์ร้องบรรเลงเพลงของพ่อ” มีจำนวนทั้งสิ้น 15 บทเพลงตามลำดับดังนี้ 1. เพลงพระราชนิพนธ์ คำหวาน 2. เพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น 3. เพลงพระราชนิพนธ์ ชะตาชีวิต 4. เพลงพระราชนิพนธ์ อาทิตย์อับแสง 5. เพลงพระราชนิพนธ์ ลมหนาว 6. เพลงพระราชนิพนธ์ ค่ำแล้ว 7. เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเดือน 8. เพลงพระราชนิพนธ์ ในดวงใจนิรันดร์ 9. เพลงพระราชนิพนธ์ แว่ว 10. เพลงพระราชนิพนธ์ Oh I Say 11. เพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง 12. เพลงพระราชนิพนธ์ ศุกร์สัญลักษณ์ 13. เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียน 14. เพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด 15. เพลงพระราชนิพนธ์ แผ่นดินของเรา ผู้ชมประมาณ 350 คน จากจำนวนที่นั่ง 160 ที่นั่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) 21. จำนวนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมผ่านการแสดงดนตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
21. จำนวนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมผ่านการแสดงดนตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดการเรียนการสอน จำนวน 40 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน จำนวน 7 ครั้ง เมื่อวันที่ 9, 10, 16, 17, 23, 24 และ 30 พฤศจิกายน 2561 เดือนธันวาคม จำนวน 7 ครั้ง เมื่อวันที่ 1,7,8,14,15,21,22 ธันวาคม 2561 เดือนมกราคม จำนวน 8 ครั้ง เมื่อวันที่ 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 และ 26 มกราคม 2562 เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 8 ครั้ง เมื่อวันที่ 8, 9, 15, 16, 22 และ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เดือนมีนาคม จำนวน 10 ครั้ง เมื่อวันที่ 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 และ 30 มีนาคม 2562 โดยในวันที่ 23 จะจัดงานพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาและการแสดงดนตรีของนักเรียน ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีสากล ดำเนินการจัดการแสดงดนตรี โดยวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ร่วมด้วยนักดนตรี นักร้องรับเชิญทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ นำเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงคลาสสิก เพลงแจ๊ส เพลงประกอบภาพยนตร์ เพลงจากละครเพลง เพลงไทย และเพลงสากล ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.30 น. - 19.30 น. ณ อุทายานจุฬาฯ 100 ปี จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 อาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ครั้งที่ 2 อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 3 อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 4 อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 5 อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีไทย จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยโดยวงดนตรีไทย วงดนตรีไทยร่วมสมัยหรือดนตรีไทยประยุกต์ และการแสดงนาฏศิลป์ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 17.30 น. ถึง 19.30 น. จำนวน 10 ครั้ง ๆ ละ 1 ชุดการแสดง โดยจัดให้มีการแสดงวันละ 1 ชุด ๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ณ ศูนย์เยาวชนลุมพินี เขตปทุมวัน กำหนดการจัดงานทั้งหมด 10 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 2 เสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 3 เสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 4 อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 5 เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 6 อาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2562 ครั้งที่ 7 เสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ครั้งที่ 8 เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ครั้งที่ 9 เสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ครั้งที่ 10 อาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 และจัดพิธีเปิดงานเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดการเรียนการสอน จำนวน 20 ครั้ง เดือนเมษายน จำนวน 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 19, 20, 26 และ 27 เมษายน 2562 เดือนพฤษภาคม จำนวน 7 ครั้ง เมื่อวันที่ 3, 4, 10, 11, 24, 25 และ 31 พฤษภาคม 2562 เดือนมิถุนายน จำนวน 9 ครั้ง เมื่อวันที่ 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 และ 29 มิถุนายน 2562 - โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน เมื่อวันที่ 18 พ.ค. – 18 มิ.ย. 2562 ผู้สมัครทั้งหมด 401 คน แบ่งเป็น 1. ประถมศึกษา จำนวน 130 คน 2. มัธยมศึกษา จำนวน 207 คน 3. อุดมศึกษา จำนวน 64 คน คัดเลือก Demo ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โดยคัดเลือกให้เหลือระดับละ 10 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จำนวนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมผ่านการแสดงดนตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานคร 2. โครงการจัดกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 3. โครงการจัดเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีสากล 4. โครงการจัดเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีไทย 1. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562 รวมจำนวน 80 ครั้ง - วันที่ 23 มีนาคม 2562 จัดงานแสดงดนตรี และพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา - วันที่ 7 กันยายน 2562 จัดงานพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน ทั้งหมด 60 คน และพิธีปิดโครงการ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) - นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมเป็นเครือข่ายความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมทางการสังคีตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเข้าสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนนักเรียนโครงการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรี ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 2. โครงการจัดกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2562 ผู้สมัครทั้งหมด 401 คน แบ่งเป็น 3 ระดับ 1. ประถมศึกษา จำนวน 130 คน 2. มัธยมศึกษา จำนวน 207 คน 3. อุดมศึกษา จำนวน 64 คน - คัดเลือก Demo วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ให้เหลือระดับละ 10 คน - ประกวดรอบรองชิงชนะเลิศ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) - ประกวดรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุงเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร - เพลงพระราชนิพนธ์ที่ใช้ประกวด จำนวน 15 เพลง ได้แก่ 1. เพลงความฝันอันสูงสุด 2. เพลงแก้วตาขวัญใจ 3. เพลงชะตาชีวิต 4. เพลงแสงเทียน 5. เพลงแผ่นดินของเรา 6. เพลงรัก 7. เพลงในดวงใจนิรันดร์ 8. เพลงสายลม 9. เพลงลมหนาว 10. เพลงค่ำแล้ว 11. เพลงแสงเดือน 12. เพลงอาทิตย์อับแสง 13. เพลงยามเย็น 14. เพลงคำหวาน 15. เพลงสายฝน - ผู้ชนะเลิศการประกวดทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ 1. ด.ช. ศุภณัฐ บุญธรรม (ผู้ชนะเลิศระดับประถมศึกษา) 2. ด.ญ. เกตน์สิรี มีศิลป์ (ผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา) 3. นายรัฐพงศ์ ปิติชาญ (ผู้ชนะเลิศระดับอุดมศึกษา) 3. โครงการจัดเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีสากล ดำเนินการจัดแสดงดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีสากล ประจำปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง โดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) เวลา 17.30 – 19.00 น. ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 17กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 24กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 มีผู้รับชมการแสดงดนตรี ประมาณ 1,000 คน/วัน รวมทั้งสิ้น 5,000 คน 4. โครงการจัดเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีไทย ประจำปี 2562 จำนวน 10 ครั้ง เวลา 17.30 น. - 19.30 น. ณ. ศูนย์เยาวชนลุมพินี ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 จัดการแสดงวงดนตรีไทยร่วมสมัย วงอนุรักษ์ไทย ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 จัดการแสดงวงดนตรีไทยประยุกต์ และดนตรีพื้นบ้านละครชาตรี คณะจลกล โปร่งน้ำใจ ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 จัดการแสดงวงปี่พาทย์มอญประชันวงคณะศิษย์กรมศิลป์ ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 จัดการแสดงวงดนตรีไทยประยุกต์ คอนเทมป์ คณะนักร้องประสารเสียงสวนพลู โดยครูดุษฎี พนมยงค์ ศิลปินแห่งชาติ ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 จัดการแสดงวงดนตรีไทยร่วมสมัย คณะศิษย์เรืองนนท์ ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 จัดการแสดงวงดนตรีไทยร่วมสมัย วงดุริยางค์เยาวชนไทย สังกัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 จัดการแสดงวงดนตรีไทยร่วมสมัย วงเทวัญ ทรัพย์แสนยากร และวง Tewan Novel Jazz ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 จัดการแสดงวงดนตรีไทยร่วมสมัย โดยศิลปินแห่งชาติ สุรชัย จันทิมาธร พร้อมวงคาราวาน ครั้งที่ 9 วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 จัดการแสดงวงดนตรีไทยร่วมสมัย คณะศิษย์เรืองนนท์ สังกัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ครั้งที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 จัดการแสดงวงดนตรีไทยประยุกต์และพื้นบ้าน 4 ภาค และโขน มีผู้รับชมการแสดงดนตรี ประมาณ 300 คน/วัน รวมทั้งสิ้น 3,000 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) 22. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
22. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง

หน่วยนับ :ช่องทาง

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรมผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ แผ่นพับ 1. จัดทำแผ่นพับเผยแพร่ข้อมูลความรู้ประเพณีชักพระวัดนางชี เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดนางชี เขตภาษีเจริญ 2. จัดทำแผ่นพับเผยแพร่ข้อมูลความรู้ประเพณีชักพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดเวตวันธรรมาวาส เขตบางซื่อ กิจกรรม 1. กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 พ.ย. 61 2. อำนวยความสะดวกผู้บริหารและร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในการจัดงานสมโภชพระอาราม 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61 เวลา 16.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนฯ 3. เป็นเจ้าภาพร่วมการจัดการแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2561 ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์”และดำเนินการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมบริเวณตอม่อรถไฟฟ้า และทุกช่องทางสื่อของกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3 พ.ย. - 5 ธ.ค. 61 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 4. สนับสนุนการจัดงานและร่วมพิธีเปิดงานลอยกระทง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 61 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ทั้งนี้ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครได้สนับสนุนการแสดงรำซัดชาตรีร่วมแสดงในพิธีเปิดด้วย 5. ร่วมพิธีถวายสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากร เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ วัดบางแวก การประชุม 1. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 9/2561 ณ หอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 61 เวลา 13.30 น. 2. ร่วมการประชุมและเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. 3. ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และการดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ แก่คณะผู้แทนจากเขตหงโข่ว นครเซี่ยงไฮ้ เมื่อจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานการต่างประเทศ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 4. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมวิสามานยนามไทย เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 503 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า 5. นายวัชรินทร์ ธีรานุสนธิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 2018 International Cooperation Management Program for Local Authorities in Asia and Oceania ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” 6. จัดประชุมเตรียมการจัดงานปีใหม่ และสวดมนต์ข้ามปี เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 7. ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 - 2564 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุญเจิม - ใบตอง ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม Facebook ดำเนินการเผยแพร่วีดิทัศน์ ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประเพณีชักพระวัดนางชี สาขา แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. นิทรรศการ - ดำเนินการเผยแพร่และจัดแสดงนิทรรศการความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 6 รายการ ในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2. กิจกรรม - ดำเนินการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กิจกรรม - ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี - จัดกิจกรรม การประกวดภาพถ่าย และคำจำกัดความ หัวข้อ “รักแท้ รักธรรม” - ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 238 รูป เนื่องในการจัดงานใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ สวนสันติชัยปราการ 3. ประชุม - ประชุมสัมมนานานาชาติด้านวัฒนธรรมระดับภูมิภาคเอเชีย หัวข้อ "พิทักษ์มรดกวัฒนธรรม : เหลียวหลังแลหน้าประสาชาวเอเชีย" ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2562 ณ หอประชุม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 4. Facebook 1. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบางเล่า (เรื่อง) หมอชิต เขตจตุจักร 2. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่าเรื่องวัด วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 3. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม คลองเก่า เล่าประวัติเมือง “กรุงศรีอยุธยา ราชธานีกลางสายน้ำ” 4. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) หัวลำโพง เขตปทุมวัน 5. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่าเรื่องวัด วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร 6. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม โลกเล่าขานนักประพันธ์ไทย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 7. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม พัฒนาการของอักษรไทย อักษรขโรษฐีและอักษรพราหมี 8. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า(เรื่อง) ศาลาเฉลิมกรุง เขตพระนคร 9. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่าเรื่องวัด วัดจันทารามวรวิหาร 10. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) ดุสิต เขตดุสิต 11. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า(เรื่อง) นางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 12. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่าเรื่องวัด วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร 13. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม คลองเก่า เล่าประวัติเมือง คลองนครเนื่องเขต – ประเวศบุรีรมย์ 14. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่าเรื่องวัด วัดนางนองวรวิหาร 15. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) วัดมหาบุศย์ เขตสวนหลวง 16. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) เยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ 17. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) สำเพ็ง เขตสัมพันธวงศ์ 18. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บันทึกคาถาโบราณพื้นบ้าน แก้ลมป่วง ลุงเปียก ปราชญ์ชาวบ้านคลองบางประทุน 19. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) บ้านซอยสวนพลู เขตสาทร 20. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) บ้านทวาย เขตสาทร 21. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ 22. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) วัดหลวงพ่อโอภาสี เขตทุ่งครุ 23. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ เขตบางเขน 24. เผยแพร่ภาพการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-กิจกรรม 1. จัดงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานแถลงข่าวมีการจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมสาธิตทางวัฒนธรรมด้วย 2. จัดการประกวดเทพีสงกรานต์กรุงเทพมหานคร รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ 3. นักวิชาการวัฒนธรรม กลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม ร่วมรับโทรศัพท์เพื่อให้ข้อมูลการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2562 แก่ประชาชน โดยมีนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมรายการ ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ สถานีโทรทัศน์ Modern 9 4. ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว บันทึกเทปรายการบันเทิง@เนชั่น เพื่อให้ข้อมูลการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ สถานีโทรทัศน์เนชั่น 5. ดำเนินการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 14 เมษายน 2562 6. ร่วมพิธีเปิดงาน คิง พาวเวอร์ รางน้ำนครา 2562 เขษมสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ คิง พาวเวอร์ รางน้ำ 7. จัดทำหนังสืออนุสรณ์งานเมาลิดกลาง ประจำปี 2562 เพื่อทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และแจกเป็นที่ระลึกในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1440 ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2562 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า หนองจอก 8. ประสานงานภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดขบวนเชิญน้ำอภิเษก และอำนวยความสะดวกข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมขบวนเชิญน้ำอภิเษก จำนวน 50 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2562 จากวัดสุทัศนเทพวราราม ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เวลา 05.00 น 9. จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2562 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 10. ร่วมงานแถลงข่าว MR. & Miss Bangkok Star 2019 เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 11. ประชุมเตรียมการจัดงานเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2562 และจัดกิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก วิทยากร 1. นายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และบรรยายให้ความรู้แด่พระวิปัสสนาจารย์ ในหัวข้อ “การบริหารงานส่วนท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ บวร” โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ อาคารเบญจมราชานุสรณ์ ศูนย์ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 4 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ Facebook จัดทำ facebook fanpage “สงกรานต์กรุงเทพ 2562 SongkranBkk 2019” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมในการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีจำนวนผู้ติดตาม จำนวน 581 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรมผ่านช่องทางต่างๆ 6 ช่องทาง ดังนี้ 1. แผ่นพับสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 4 สื่อ 2. กิจกรรม จำนวน 22 ครั้ง 3. การประชุม จำนวน 10 เรื่อง 4. วิทยากร จำนวน 3 ครั้ง 5. Facebook จำนวน 29 ครั้ง 6 นิทรรศการ จำนวน 6 ชุด สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนตัวชี้วัด ดังนี้ 1. โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร - ดำเนินการจัดงานกรุงเทพฯ มหานครแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นเครือข่ายการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว มากกว่า 500 คน - จัดทำหนังสือ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร” จำนวน 1,000 เล่ม 2. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 1. แผ่นพับสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 3 สื่อ ได้แก่ 1) จัดทำแผ่นพับเผยแพร่ข้อมูลความรู้ประเพณีชักพระวัดนางชี เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดนางชี เขตภาษีเจริญ 2) จัดทำแผ่นพับเผยแพร่ข้อมูลความรู้ประเพณีชักพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดเวตวันธรรมาวาส เขตบางซื่อ 3) จัดทำหนังสืออนุสรณ์งานเมาลิดกลาง ประจำปี 2562 เพื่อทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และแจกเป็นที่ระลึก ในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1440 ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2562 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า หนองจอก 4) จัดทำหนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 เล่ม 2. กิจกรรม จำนวน 22 ครั้ง 1) กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2561 2) ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในการจัดงานสมโภชพระอาราม 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนฯ 3) เป็นเจ้าภาพร่วมการจัดการแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2561 ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 4) สนับสนุนการจัดงานและร่วมพิธีเปิดงานลอยกระทง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 5) นายวัชรินทร์ ธีรานุสนธิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 2018 International Cooperation Management Program for Local Authorities in Asia and Oceania ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2561 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” 6) ร่วมพิธีถวายสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากร เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ วัดบางแวก 7) ดำเนินการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 8) ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 9) เชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดภาพถ่าย และคำจำกัดความ หัวข้อ “รักแท้ รักธรรม” เมื่อวัน 5 กุมภาพันธ์ 2562 10) ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 238 รูป เรื่องในการจัดงานใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ สวนสันติชัยปราการ 11) ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่นรามาวตาร เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2562 ณ โรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพล็กซ์ ลานกิจกรรม ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน 12) ดำเนินการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 14 เมษายน 2562 จัดทำ facebook fanpage “สงกรานต์กรุงเทพ 2562 SongkranBkk2019” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมในการจัด งานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีจำนวนผู้ติดตาม จำนวน 581 คน 13) จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2562 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 14) ดำเนินการจัดงาน “กรุงเทพฯ มหานครแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 15) ดำเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ โดยเผยแพร่ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 16) ดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 ร่วมกับ คณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ มัสยิดดารุ้ลมุกร็อดรอบีน ลำหิน เขตหนองจอก 17) กรุงเทพมหานคร ร่วมกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ “กัณฑ์นครกัณฑ์” งานเทศน์มหาชาติ งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 18) ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตร งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 19) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล มภ.2 เรื่องการทำขวัญข้าว เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ เขตลาดกระบัง 20) เข้าพบนางชมัยภร บางคมบาง (ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์) หารือเรื่องโครงการด้านวรรณศิลป์ (สร้างเครือข่ายและจัดเก็บฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย) เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ กระทรวงวัฒนธรรม 21) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล มภ.2 เรื่องการกวนกระยาสารท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ เขตทวีวัฒนา 22) ร่วมแถลงข่าวการจัดนิทรรศการหมุนเวียน ชุด "หุ่นกระบอกสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรือ" ผลงานอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต 23) ร่วมเสวนาการจัดการและพัฒนาสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 3. การประชุม จำนวน 10 เรื่อง 1) ร่วมประชุมส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม - ระดับกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ หอสมุดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - ระดับกรุงเทพมหานคร (จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเอราวัณ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องนพรัตน์ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสุทัศน์ 2) ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 - 2564 ณ ห้องประชุมบุญเจิม - ใบตอง ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 3) ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 4) ร่วมการประชุมและเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดเก็บข้อมูลมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 5) ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมวิสามานยนามไทย เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 503 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า 6) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมภายในศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) 7) ประชุมคณะทำงานบ้านพี่เมืองน้องร่วมกับสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 8) ประชุมสัมมนานานาชาติด้านวัฒนธรรมระดับภูมิภาคเอเชีย หัวข้อ "พิทักษ์มรดกวัฒนธรรม : เหลียวหลังแลหน้าประสาชาวเอเชีย" ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2562 ณ หอประชุม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 9) ประชุมหารือแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารธานีนพรัตน์ 10) ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดกระบวนแห่น้ำอภิเษก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 11) จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องนพรัตน์ 4. วิทยากร จำนวน 3 ครั้ง 1) นายอภิศักดิ์ ภูริวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนวัฒนธรรม นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และการดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ แก่คณะผู้แทนจากเขตหงโข่ว นครเซี่ยงไฮ้ เมื่อจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานการต่างประเทศ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2) นายอภิศักดิ์ ภูริวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนวัฒนธรรม ร่วมการประชุมและเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 3) นายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และบรรยายให้ความรู้แด่พระวิปัสสนาจารย์ ในหัวข้อ “การบริหารงานส่วนท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ บวร” โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเบญจมราชานุสรณ์ ศูนย์ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 4 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 5. Facebook จำนวน 29 ครั้ง 1. ดำเนินการเผยแพร่วีดิทัศน์ ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประเพณี ชักพระวัดนางชี สาขา แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 2. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบางเล่า (เรื่อง) หมอชิต เขตจตุจักร 3. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่าเรื่อง วัด วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 4. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม คลองเก่า เล่าประวัติเมือง “กรุงศรีอยุธยา ราชธานีกลางสายน้ำ” 5. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) หัวลำโพง เขตปทุมวัน 6. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร 7. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม โลกเล่าขานนักประพันธ์ไทย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 8. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม พัฒนาการของอักษรไทย อักษรขโรษฐีและอักษรพราหมี 9. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) ศาลาเฉลิมกรุง เขตพระนคร 10. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) วัด วัดจันทารามวรวิหาร 11. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) ดุสิต เขตดุสิต 12. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง)นางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 13. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) วัด วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร 14. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม คลองเก่า เล่าประวัติเมือง คลองนครเนื่องเขต – ประเวศบุรีรมย์ 15. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) วัดนางนองวรวิหาร 16. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) วัดมหาบุศย์ เขตสวนหลวง 17. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) เยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ 18. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) สำเพ็ง เขตสัมพันธวงศ์ 19. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บันทึกคาถาโบราณพื้นบ้าน แก้ลมป่วง ลุงเปียก ปราชญ์ชาวบ้านคลองบางประทุน 20. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) บ้านซอยสวนพลู เขตสาทร 21. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) บ้านทวาย เขตสาทร 22. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ 23. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) วัดหลวงพ่อโอภาสี เขตทุ่งครุ 24. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ เขตบางเขน 25. เผยแพร่ภาพการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรม 26.จัดทำ facebook fanpage “สงกรานต์กรุงเทพ 2562 SongkranBkk2019” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมในการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีจำนวนผู้ติดตาม จำนวน 581 คน 27. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเชิญชวนร่วมพิธีไหว้ครูดนตรี มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ เรือนบรรเลง มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 28. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชมนิทรรศการหมุนเวียน มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต หุ่นกระบอกเรื่องสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรือ ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต เลขที่ 49/1 ถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 29. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชม Animation Concert วัฒนธรรมนำไทย ครั้งที่ 2 "สายน้ำแห่งชีวิต" บรรเลงโดย Kasetsart Wind Symphony วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 6. นิทรรศการ จำนวน 6 ชุด ดำเนินการเผยแพร่และจัดแสดงนิทรรศการความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ชุด ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 งาน “กรุงเทพฯ มหานครแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) 23. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับต่างประเทศ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
23. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับต่างประเทศ

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องด้วยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีหนังสือสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ กท 1202/0543 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง โครงการเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยได้บรรจุโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 4,471,900.-บาท ตัวชี้วัด จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับต่างประเทศ เป้าหมาย 1 ครั้ง และได้บรรจุโครงการฯ ลงในระบบเดลี่แพลนเมื่อเดือนเมษายน 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกซ้อมการแสดงทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีและการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 31 คน ณ นครเร็กซ์เบิร์ก (Rexburg) มลรัฐไอดาโฮ (Idaho) ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 8 – 13 กรกฎาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.62) 1. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการจัดงานเทศกาลดนตรีและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (Idaho International Summerfest 2019) นครเร็กซ์เบริ์ก (Rexburg) มลรัฐไอดาโฮ (Idaho) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีหนังสือเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อขอให้กรุงเทพมหานคร ส่งคณะนักแสดงดนตรีเข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ นครเร็กซ์เบิร์ก (Rexburg) มลรัฐไอดาโฮ (Idaho) ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 8-13 กรกฏาคม 2562 ส่วนนันทนาการ ได้จัดหาคณะนักแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อร่วมแสดงในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้อำนวยการระดับสูง ขึ้นไป 3 คน ผู้อำนวยการระดับต้นลงมา 28 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน - แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ โบสถ์ Church of Jesus Christ of Latter day Saints - แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียน Madison High School - ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 - แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียน Madison High School - พิธีปิดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 - ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติ Yellow Stone

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(24) 24. จำนวนครั้งในการส่งเสริมความเข้าใจของเด็กและเยาวชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเมือง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
24. จำนวนครั้งในการส่งเสริมความเข้าใจของเด็กและเยาวชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเมือง

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :11.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
11.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61) 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร หนองจอก - อยู่ระหว่างเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมฯ กลุ่มเป้าหมาย เป็นสมาชิกสภาเด็กฯ จำนวน 95 คน (สำนักงานเขต 50 เขต กลุ่มภาคการศึกษา 33 คน กลุ่มกิจกรรม 12 คน) 2. การอบรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561 - อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติผู้เข้าร่วมการอบรมฯ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฯ 3. การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มกราคม 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 28 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 - ส่งหนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 4. การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 10 สิงหาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 62) การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มกราคม 2562) การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องรับรองสนามกีฬากรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 - 12.00 น.) การประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - จัดการประชุมฯ และจัดการคัดเลือกจับสลากออกกึ่งหนึ่ง ครั้งที่ 1/2561 วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กลุ่มเป้าหมาย เป็นสมาชิกสภาเด็กฯ จำนวน 95 คน (สำนักงานเขต 50 เขต กลุ่มภาคการศึกษา 33 คน กลุ่มกิจกรรม 12 คน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.62) 1. การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ครั้ง (ดำเนินการแล้ว 3 ครั้ง) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 2. การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 3. การประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - จัดการประชุมฯ และจัดการคัดเลือกจับสลากออกกึ่งหนึ่ง ครั้งที่ 1/2561 วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กลุ่มเป้าหมาย เป็นสมาชิกสภาเด็กฯ จำนวน 95 คน (สำนักงานเขต 50 เขต กลุ่มภาคการศึกษา 33 คน กลุ่มกิจกรรม 12 คน) 4. กิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 รุ่น ณ เดอะไพน์รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562 ผู้เข้าร่วมการอบรม 117 คน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2562 ผู้เข้าร่วมการอบรม 102 คน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2562 ผู้เข้าร่วมการอบรม 100 คน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าร่วมการอบรม 112 คน รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าร่วมการอบรม 106 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.62) กิจกรรมที่จัดประกอบด้วย 1. การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ครั้ง - ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 - 120.00 น. ณ ห้องรับรองอาคารกีฬาเวสน์ 2 ผู้เข้าร่วมประชุม สมาชิกสภาเด็กกรุงเทพมหานคร จำนวน 28 คน - ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องรับรองสนามกีฬากรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุม สมาชิกสภาเด็กกรุงเทพมหานคร จำนวน 26 คน - ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องรับรองสนามกีฬากรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุม สมาชิกสภาเด็กกรุงเทพมหานคร จำนวน 27 คน - ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องรับรองสนามกีฬากรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุม สมาชิกสภาเด็กกรุงเทพมหานคร จำนวน 19 คน 2. การประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1/2561 วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิกสภาเด็กฯ 95 คน (สำนักงานเขต 50 เขต กลุ่มภาคการศึกษา 33 คน กลุ่มกิจกรรม 12 คน) - ครั้งที่ 2/2562 วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ผู้เข้าร่วมประชุม สมาชิกสภาเด็กฯ 95 คน (สำนักงานเขต 50 เขต กลุ่มภาคการศึกษา 33 คน กลุ่มกิจกรรม 12 คน) 3. กิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 รุ่น - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ เดอะไพน์รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ข้าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเด็กเขต 117 คน - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2562 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ เดอะไพน์รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ข้าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเด็กเขต 102 คน - รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2562 ระยเวลา 3 วัน 2 คืน ณ เดอะไพน์รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ข้าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเด็กเขต 100 คน - รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ เดอะไพน์รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ข้าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเด็กเขต 112 คน - รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2562 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ เดอะไพน์รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ข้าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเด็กเขต 106 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

(25) 25. ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัยของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
25. ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัยของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :88.53

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
88.02

100 / 100
4
88.53

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปผลการดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจ รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและแนวทางการระมัดระวังตัวจากมิจฉาชีพในสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวต่าง ๆ (ไม่ใช้งบประมาณ) - ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแนวทางการระมัดระวังตัวจากมิจฉาชีพ ผ่านการให้บริการข้อมูล และผ่านสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวต่าง ๆ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลทางสถิติจากแบบบันทึก ว่ามีนักท่องเที่ยวแบ่งเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติมาใช้บริการจำนวนเท่าใด มีเรื่องร้องเรียนกี่ราย (ถ้ามี) สื่อประชาสัมพันธ์ใดที่ใช้เผยแพร่ และเผยแพร่ไปจำนวนเท่าใด โดยเริ่มใช้แบบบันทึกข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 2. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) - อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจ (Tourist Satisfaction Survey) ของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) ครั้งที่ 1 จำนวน 400 ชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและแนวทางการระมัดระวังตัวจากมิจฉาชีพในสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวต่าง ๆ (ไม่ใช้งบประมาณ) - ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแนวทางการระมัดระวังตัวจากมิจฉาชีพ ผ่านการให้บริการข้อมูล ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สื่อออนไลน์ของหน่วยงาน และสื่อแผ่นพับ แผนผังการเข้าถึงแหล่ง แผนที่ เลขหมายโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและคำแนะนำในการเดินทางท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 2. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) - ดำเนินการสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มารับบริการ ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โดยจัดเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม แจกแบบสอบถามไปทั้งสิ้นจำนวน 400 ชุด ได้รับแบบสอบถามคืนจำนวน 384 ชุด สรุปผลได้ดังนี้ นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.401 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.02 โดยนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อด้านความปลอดภัยในประเด็นต่าง ๆ เรียงตามลำดับ ดังนี้ 1. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.526 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.52 2. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากสื่อประชาสัมพันธ์และการแนะนำข้อมูลด้านความปลอดภัยโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.471 หรือคิดเป็น ร้อยละ 89.42 3. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยผ่านช่องทางต่อไปนี้มีความเหมาะสม/สามารถเข้าถึงได้สะดวก - นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับ/คู่มือโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.348 หรือคิดเป็นร้อยละ 86.96 - นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.256 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.12

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- บรรลุค่าเป้าหมายที่วางไว้ (ร้อยละ ๘๐) ดำเนินการได้ ร้อยละ ๘๘.๕๓ (ผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ ๑ + ผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ ๒ / ๒ = ๘๘.๐๒ + ๘๙.๐๔) กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) (สธท.) (ไม่ใช้งบประมาณ) - ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ปีละ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๔๐๐ ชุด แบ่งเป็นชาวไทย จำนวน ๑๐๐ ชุด และชาวต่างชาติ จำนวน ๓๐๐ ชุด ครั้งที่ ๑ แจกแบบสอบถามไปทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ ชุด ได้รับแบบสอบถามคืนจำนวน ๓๘๔ ชุด สรุปผลได้ดังนี้ นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๐๑ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๒ โดยนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อด้านความปลอดภัยในประเด็นต่าง ๆ เรียงตามลำดับ ดังนี้ ๑. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๒๖ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๒ ๒. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากสื่อประชาสัมพันธ์และการแนะนำข้อมูลด้านความปลอดภัยโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๗๑ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๒ ๓. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยผ่านช่องทางต่อไปนี้มีความเหมาะสม/สามารถเข้าถึงได้สะดวก - นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับ/คู่มือโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๔๘ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๖ - นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๒๕๖ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๒ ครั้งที่ ๒ แจกแบบสอบถามไปทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐ ชุด ได้รับแบบสอบถามคืนจำนวน ๔๐๐ ชุด สรุปผลได้ดังนี้ นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๕๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๔ โดยนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อด้านความปลอดภัยในประเด็นต่าง ๆ เรียงตามลำดับ ดังนี้ ๑. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๖๙ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๘ ๒. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากสื่อประชาสัมพันธ์และการแนะนำข้อมูลด้านความปลอดภัยโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๙๔ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๘ ๓. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยผ่านช่องทางต่อไปนี้มีความเหมาะสม/สามารถเข้าถึงได้สะดวก - นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับ/คู่มือโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๓๕ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๐ - นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๒๙๙ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๘ ๒. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและแนวทางการระมัดระวังตัวจากมิจฉาชีพในสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวต่าง ๆ (สธท.) (ไม่ใช้งบประมาณ) - ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแนวทางการระมัดระวังตัวจากมิจฉาชีพ ผ่านการให้บริการข้อมูล ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สื่อออนไลน์ของหน่วยงาน และสื่อแผ่นพับ แผนที่ที่แสดงการเข้าถึงแหล่ง เลขหมายโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การใช้ภาษาในการสื่อสาร และคำแนะนำในการเดินทางท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เป็นต้น - ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ซึ่งใน ๒ ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ มีจำนวนซุ้มประชาสัมพันธ์ที่ให้บริการข้อมูลจำนวนทั้งสิ้น ๒๖ ซุ้ม และปิดทำการด้วยเหตุผลความจำเป็นเหลือจำนวน ๒๔ ซุ้มในไตรมาสสุดท้าย โดย มีรายละเอียดของจำนวนผู้ใช้บริการและจำนวนแผ่นพับ/แผนที่ที่เผยแพร่ ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๑๖๘,๐๐๑ คน และ ๖๐,๐๑๔ ฉบับ ตามลำดับ แยกเป็นรายเดือนได้ ดังนี้ - เดือนตุลาคม มีผู้ใช้บริการจำนวน ๒๐,๔๐๓ คน เป็นชาวไทย ๔,๓๓๔ คน และชาวต่างชาติ ๑๖,๐๖๙ โดยมีจำนวนแผ่นพับ/แผนที่ที่เผยแพร่ไปจำนวน ๘,๔๔๔ ฉบับ - เดือนพฤศจิกายน มีผู้ใช้บริการจำนวน ๑๙,๑๕๕ คน เป็นชาวไทย ๓,๖๕๐ คน และชาวต่างชาติ ๑๕,๕๐๕ คน โดยมีจำนวนแผ่นพับ/แผนที่ที่เผยแพร่ไปจำนวน ๗,๑๗๑ ฉบับ - เดือนธันวาคม มีผู้ใช้บริการจำนวน ๒๐,๒๗๓ คน เป็นชาวไทย ๓,๓๗๑ คน และชาวต่างชาติ ๑๖,๙๐๒ คน โดยมีจำนวนแผ่นพับ/แผนที่ที่เผยแพร่ไปจำนวน ๖,๖๖๙ ฉบับ - เดือนมกราคม มีผู้ใช้บริการจำนวน ๒๐,๖๕๖ คน เป็นชาวไทย ๓,๕๖๐ คน และชาวต่างชาติ ๑๗,๐๙๖ คน โดยมีจำนวนแผ่นพับ/แผนที่ที่เผยแพร่ไปจำนวน ๖,๙๐๔ ฉบับ - เดือนกุมภาพันธ์ มีผู้ใช้บริการจำนวน ๑๗,๐๑๑ คน เป็นชาวไทย ๒,๖๒๑ คน และชาวต่างชาติ ๑๔,๓๙๐ คน โดยมีจำนวนแผ่นพับ/แผนที่ที่เผยแพร่ไปจำนวน ๕,๖๖๖ ฉบับ - เดือนมีนาคม มีผู้ใช้บริการจำนวน ๑๖,๒๒๔ คน เป็นชาวไทย ๒,๖๒๖ คน และชาวต่างชาติ ๑๓,๕๙๘ คน โดยมีจำนวนแผ่นพับ/แผนที่ที่เผยแพร่ไปจำนวน ๕,๖๐๒ ฉบับ - เดือนเมษายน มีผู้ใช้บริการจำนวน ๑๒,๙๓๒ คน เป็นชาวไทย ๒,๓๒๗ คน และชาวต่างชาติ ๑๐,๖๐๕ คน โดยมีจำนวนแผ่นพับ/แผนที่ที่เผยแพร่ไปจำนวน ๔,๘๑๖ ฉบับ - เดือนพฤษภาคม มีผู้ใช้บริการจำนวน ๑๓,๖๐๗ คน เป็นชาวไทย ๒,๑๔๐ คน และชาวต่างชาติ ๑๑,๔๖๗ คน โดยมีจำนวนแผ่นพับ/แผนที่ที่เผยแพร่ไปจำนวน ๔,๘๖๙ ฉบับ - เดือนมิถุนายน มีผู้ใช้บริการจำนวน ๑๒,๕๙๑ คน เป็นชาวไทย ๑,๙๐๓ คน และชาวต่างชาติ ๑๐,๖๘๘ คน โดยมีจำนวนแผ่นพับ/แผนที่ที่เผยแพร่ไปจำนวน ๔,๖๑๕ ฉบับ - เดือนกรกฎาคม มีผู้ใช้บริการจำนวน ๑๕,๑๔๙ คน เป็นชาวไทย ๒,๓๘๘ คน และชาวต่างชาติ ๑๒,๗๖๑ คน โดยมีจำนวนแผ่นพับ/แผนที่ที่เผยแพร่ไปจำนวน ๕,๒๕๘ ฉบับ ทั้งนี้ ภายใต้กิจกรรมฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่รายละเอียดของข้อมูลและแนวทางการระมัดระวังตัวจากมิจฉาชีพ จำนวน ๖ เรื่อง ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังนี้ ๑) คำแนะนำเกี่ยวกับการขอตรวจลงตราวีซ่าเข้าประเทศ (Visa on Arrival) และ E-VOA โดยประชาสัมพันธ์ข้อมูล ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkoktourist.com และปิดประกาศ ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์ ของกรุงเทพมหานคร ๒) ตัวอย่างบทสนทนาภาษาไทยที่นักท่องเที่ยวพร้อมคำอ่านออกเสียงที่นักท่องเที่ยวสามารถนำไปใช้กับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันเพื่อสนทนากับชาวไทยได้ อาทิ การตอบปฏิเสธ การต่อรองราคา และการร้องขอให้คนขับแท็กซี่เปิดมิเตอร์ เป็นต้น ผ่านการปิดประกาศ ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ๓) ข้อมูลควรรู้ (Tip for Trips) เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ โดยจัดทำข้อมูลเป็น ๒ ภาษา (ไทย - อังกฤษ) ได้แก่ การศึกษาข้อมูลก่อนเดินทาง การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ ผ่านการปิดประกาศ ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ๔) ข้อมูลการเดินทางโดยรถบริการสาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkoktourist.com ๕) ข้อมูล/เส้นทางเดินเท้า แหล่งท่องเที่ยวย่านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ๗ ย่าน ได้แก่ ๑) ย่านเสาชิงช้า – ภูเขาทอง ๒) ย่านบางลำพู ๓) ย่านบางระมาด ๔) ย่านตลาดน้อย – บางรัก ๕) ย่านบ้านบุ ๖) ย่านหัวตะเข้ และ ๗) ย่านนางเลิ้ง ผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkoktourist.com ๖) ข้อมูลแจ้งเตือนนักท่องเที่ยว (How to Avoid Scams) ภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkoktourist.com

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(26) 26. จำนวนช่องทางในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate Branding) และส่งเสริมการตลาดกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
26. จำนวนช่องทางในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate Branding) และส่งเสริมการตลาดกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ช่องทาง

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร จัดงานเทศกาลลอยกระทง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมการแสดงบนเวที (การแสดงพื้นบ้าน/การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทน การแสดง Hi-Light แสงสีเสียง เกี่ยวกับเทศกาลประเพณีลอยกระทง การแสดงวงดนตรีไทยสากล/ลุกทุ่ง 2) กิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง 3) กิจกรรมการสาธิตประดิษฐ์กระทงและกิจกรรมประดิษฐ์กระทงฟรี 4) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และการจำลองตลาดโบราณย้อนยุค 5) การจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทง 6) การแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปผลการดำเนินการ ดำเนินการจำนวน 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) กิจกรรมRoadshows/Trade show 2) งานเทศกาลประเพณี (โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร รายละเอียดการดำเนินงาน 1. โครงการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กองการท่องเที่ยว งบประมาณ 360,000 บาท (ดำเนินการ) - อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง 2. โครงการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ (Roadshows/Trade show) งบประมาณ 20,000,000 บาท (ดำเนินการ) 2.1 งาน Outbound Travel Market (OTM 2019) ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย - เดินทางเข้าร่วมงาน Outbound Travel Market (OTM 2019) ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยปลัดกรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเข้าร่วมงาน จำนวน 5 คน โดยงาน Outbound Travel Market (OTM 2019) ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 รวม 3 วัน โดยงาน Outbound Travel Market (OTM 2019) เป็นงาน Trade show ด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย มีผู้เข้าร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์มากกว่า 60 ประเทศ จากทุกทวีปทั่วโลก และเป็นงานที่มีการซื้อขายประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลิตถัณฑ์ด้านการท