ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 10000000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการงานประจำที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินโครงการงานประจำที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินโครงการงานประจำที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(2) 1.ร้อยละของแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองที่ได้รับการควบคุม และ 2. ร้อยละของยานพาหนะในโครงการก่อสร้างที่มีมลพิษทางเสียงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
1.ร้อยละของแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองที่ได้รับการควบคุม และ 2. ร้อยละของยานพาหนะในโครงการก่อสร้างที่มีมลพิษทางเสียงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลอาคารที่จะต้องมีการยื่น EIA

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- รวบรวมข้อมูลอาคารที่จะต้องมีการยื่น EIA

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รวบรวมข้อมูลอาคารให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) 3. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย และพื้นที่อื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย และพื้นที่อื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขต ติดตั้งได้ 250 ดวง ซ่อมแซมได้ 3,103 ดวง สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา ติดตั้งได้ 63 ดวง ซ่อมแซมได้ 4,676 ดวง รวมติดตั้งได้ 313 ดวง ซ่อมแซมได้ ได้ทั้งสิ้น 7,779 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ณ เดือนพฤษภาคม 2563 -แผนติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 1,818 ดวง แผนซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 26,788 ดวง -ติดตั้งได้ 509 ดวง คิดเป็นร้อยละความเร็จเท่ากับ 36.00, ซ่อมแซมได้ 17,481 ดวง คิดเป็นร้อยละความสำเร็จเท่ากับ 131.40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(4) 9. ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เจรจาตกลง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
9. ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เจรจาตกลง)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :48.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.08

100 / 100
2
36.00

100 / 100
3
48.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ 2.อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดสุดท้าย 2 โครงการ 3.อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง 16 โครงการ (รวมทั้งโครงการตามตัวชี้วัดเจรจาตกลง โครงการปรับปรุงและเสริมกำลังสะพานข้ามคลองในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 ) 4.อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง 8 โครงการ - สำนักงานออกแบบ อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ 1 โครงการ - กองควบคุมการก่อสร้าง อยู่ระหว่างเห็นชอบจัดจ้าง 2 โครงการ และอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ 1 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- โครงการปรับปรุงและเสริมกำลังสะพานข้ามคลอง อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-บจก.ทริโอไบร์ท ประมูลได้ ราคาที่เสนอ 172,500,000.00 บาท (คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) 10. ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในขณะก่อสร้าง (เจรจาตกลง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
10. ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในขณะก่อสร้าง (เจรจาตกลง)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการลำดับที่ 1 ร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ตรวจสอบความปลอดภัยตามมาตรการด้านความปลอดภัยขณะก่อสร้างของโครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา - ราชพฤกษ์ ตามแบบฟอร์มแล้วทุกสัปดาห์ ไม่พบข้อบกพร่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ตรวจสอบความปลอดภัยตามมาตรการด้านความปลอดภัยขณะก่อสร้างของโครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา - ราชพฤกษ์ ตามแบบฟอร์มแล้วทุกสัปดาห์ ไม่พบข้อบกพร่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 5. จำนวนอาคารที่มีความเสี่ยงและความล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติภัยได้รับการรณรงค์ส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้อง (เจรจาตกลง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
5. จำนวนอาคารที่มีความเสี่ยงและความล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติภัยได้รับการรณรงค์ส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้อง (เจรจาตกลง)

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่า (อาคาร)

เป้าหมาย :170.00

ผลงาน :60.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า (อาคาร))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลอาคารที่จะต้องรณรงค์ให้ยื่นตรวจสอบอาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้มีหนังสือให้เจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมอาคารประชาสัมพันธ์และเข้าตรวจสอบอาคารกับเจ้าของอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างรณรงค์ให้กับเจ้าของ/ผู้ดูแลอาคารที่เข้าข่ายให้ยื่นตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง ดำเนินการแล้ว 45 อาคาร คิดเป็น ร้อยละ 24.47 ของเป้าหมาย (เนื่องจากการสถานการณ์ของ การระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้การลงพื้นที่รณรงค์ต้องหยุดลงช่วงหนึ่ง ซึ่งมีแผนจะลงพื้นที่รณรงค์ต่อในเดือนกรกฎาคม 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) 4. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งอาคารเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคาร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
4. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งอาคารเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคาร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :65.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การจัดทำระบบสารสนเทศการควบคุมอาคาร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาคาร ระยะที่ 1 และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานควบคุมอาคาร ลงนามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การจัดทำระบบสารสนเทศการควบคุมอาคาร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาคาร ระยะที่ 1 และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานควบคุมอาคาร -ตรวจรับงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 5,115,000.00 บาท - จัดทำและส่งมอบเอกสารแผนการดำเนินโครงการ (Project Plan) จำนวน 10 ชุด และบันทึกลงแผ่น DVD จำนวน 5 ชุด - จัดทำและส่งมอบเอกสารสรุปความต้องการ (Requirement Specification) มีเนื้อหาประกอบด้วย สรุปความต้องการจากผู้ใช้งาน และแผนภาพแสดงกระบวนการทำงานของระบบ (Business Flow Diagrma) จำนวน 10 ชุด และบันทึกลงแผ่น DVD จำนวน 5 ชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการนำข้อมูลใบรับรองอาคาร (อ.6) ลงบันทึกฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 7. ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาคำขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
7. ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาคำขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 352 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารตั้งแต่ตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1,544 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารตั้งแต่ตุลาคม 2562-เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2,593 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) 8. ร้อยละของการเข้าตรวจสอบควบคุมอาคารที่อยู่ระหว่าง การก่อสร้างอาคาร (รายใหม่) ปี 2563
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
8. ร้อยละของการเข้าตรวจสอบควบคุมอาคารที่อยู่ระหว่าง การก่อสร้างอาคาร (รายใหม่) ปี 2563

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจสอบอาคารระหว่างก่อสร้างประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 416 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ตรวจสอบอาคารระหว่างก่อสร้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 401 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ตรวจสอบอาคารระหว่างก่อสร้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 548 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) 6. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ช่วงเดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
6. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ช่วงเดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รับยื่นตรวจสอบอาคาร ประจำเดือนธันวาคม 2562 ตรวจสอบใหญ่ จำนวน 321 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 578 ราย ตรวจสอบป้าย 12 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รับยื่นตรวจสอบอาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 ยื่นตรวจสอบใหญ่ จำนวน 696 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 1,272 ราย ตรวจสอบป้าย 18 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รับยื่นตรวจสอบอาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2563 ยื่นตรวจสอบใหญ่ จำนวน 886 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี 1,699 ราย ตรวจสอบป้าย 23 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :67.81


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
55.05

100 / 100
3
67.81

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ 2.อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดสุดท้าย 3 โครงการ 3.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 20 โครงการ - สำนักงานออกแบบ อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตของงาน 1 โครงการ - กองควบคุมการก่อสร้าง อยู่ระหว่างเห็นชอบจัดจ้าง 2 โครงการ และอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ 1 โครงการ สำนักงานวิศวกรรมทาง อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง 2 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ 2.อยู่ระหว่างขอเบิกเงิน 3 โครงการ 3.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 16 โครงการ - สำนักงานออกแบบ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 1 โครงการ - กองควบคุมการก่อสร้าง อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา 2 โครงการ และอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ 1 โครงการ สำนักงานวิศวกรรมทาง อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 1 โครงการ แล้วเสร็จ 1 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(12) 11. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ
11. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :79.20

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
61.32

100 / 100
2
77.51

100 / 100
3
79.20

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการลำดับที่1 ร้อยละ 99.76 โครงการลำดับที่2 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่3 ร้อยละ 99.55 โครงการลำดับที่4 ร้อยละ 53.11 โครงการลำดับที่5 ร้อยละ 84.2 โครงการลำดับที่6 ร้อยละ 20 โครงการลำดับที่7 ร้อยละ 20 โครงการลำดับที่8 ร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการลำดับที่1 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่2 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่3 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่4 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่5 ร้อยละ 90.15 โครงการลำดับที่6 ร้อยละ 50 โครงการลำดับที่7 ร้อยละ 50 โครงการลำดับที่8 ร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการลำดับที่1 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่2 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่3 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่4 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่5 ร้อยละ 93.65 โครงการลำดับที่6 ร้อยละ 50 โครงการลำดับที่7 ร้อยละ 60 โครงการลำดับที่8 ร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(13) 12. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการบูรณาการแผนการก่อสร้างของหน่วยงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในพื้นที่ทางเท้า (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
12. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการบูรณาการแผนการก่อสร้างของหน่วยงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในพื้นที่ทางเท้า (ผลผลิต)

หน่วยนับ :แผน (เล่ม)

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แผน (เล่ม))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการแผนการก่อสร้างฯ 2.แผนดำเนินการรื้อถอนเสาสายปี 2563 ของกฟน. ระยะทางรวม 10.65 กม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ของการไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการแล้วเสร็จ 48.6 กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ 167 กิโลเมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

(14) 13. จำนวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
13. จำนวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง

หน่วยนับ :เส้นทาง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :90.48

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
77.63

100 / 100
2
87.00

100 / 100
3
90.48

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการลำดับที่ 1 ร้อยละ 89.5 โครงการลำดับที่ 2 ร้อยละ 88 โครงการลำดับที่ 3 ร้อยละ 55.39

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงาน โครงการลำดับที่ 1 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่ 2 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่ 3 ร้อยละ 61.02

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงาน โครงการลำดับที่ 1 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่ 2 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่ 3 ร้อยละ 71.44

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :34.11


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.57

100 / 100
2
31.84

100 / 100
3
34.11

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการลำดับที่ 1 ร้อยละ53.08 โครงการลำดับที่ 2 ร้อยละ67 โครงการลำดับที่ 3 ร้อยละ11.38 โครงการลำดับที่ 4 ร้อยละ1 โครงการลำดับที่ 5 ร้อยละ1 โครงการลำดับที่ 6 ร้อยละ1 โครงการลำดับที่ 7 ร้อยละ1 โครงการลำดับที่ 8 ร้อยละ 53.08

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการลำดับที่ 1 ร้อยละ55.87 โครงการลำดับที่ 2 ร้อยละ67 โครงการลำดับที่ 3 ร้อยละ 60.1 โครงการลำดับที่ 4 ร้อยละ56.37 โครงการลำดับที่ 5 ร้อยละ100 โครงการลำดับที่ 6 ร้อยละ20.03 โครงการลำดับที่ 7 ร้อยละ76.65 โครงการลำดับที่ 8 ร้อยละ 73.29 โครงการลำดับที่ 9 - 17 ร้อยละ 1 และโครงการลำดับที่ 18 ร้อยละ 55.87

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการลำดับที่ 1 ร้อยละ57.37 โครงการลำดับที่ 2 ร้อยละ67 โครงการลำดับที่ 3 ร้อยละ 61.2 โครงการลำดับที่ 4 ร้อยละ68.51 โครงการลำดับที่ 5 ร้อยละ100 โครงการลำดับที่ 6 ร้อยละ26.78 โครงการลำดับที่ 7 ร้อยละ81.7 โครงการลำดับที่ 8 ร้อยละ 85.18 โครงการลำดับที่ 9 - 17 ร้อยละ 1 และโครงการลำดับที่ 18 ร้อยละ 57.37

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) 16. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนงานการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่งที่ผังเมืองกำหนด หรือถนนที่มีการเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (Feeder) (เจรจาตกลง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
16. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนงานการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่งที่ผังเมืองกำหนด หรือถนนที่มีการเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (Feeder) (เจรจาตกลง)

หน่วยนับ :1 แผนงาน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :40.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1 แผนงาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประชุม คณะทำงานจัดทำแผนงานการก่อสร้างฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว ประธานมีการมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละหน่วยงานไปดำเนินการ และนำข้อมูลมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงานการก่อสร้างฯ ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว มีการกำหนดจุดที่จะเข้าตรวจสอบในเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อนำมาจัดทำแผนงานจำนวน 3 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) 14. จำนวนถนน ทางยกระดับทางลอดใต้ทางแยก ฯลฯ ที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน แก้ไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางแยก (ถนนที่เสนอใหม่) (เจรจาตกลง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
14. จำนวนถนน ทางยกระดับทางลอดใต้ทางแยก ฯลฯ ที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน แก้ไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางแยก (ถนนที่เสนอใหม่) (เจรจาตกลง)

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :20.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประชุมคณะทำงานด้านการจัดทำแผนที่โครงการ ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ประธานคณะทำงานมีมติให้ผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานเร่งดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานภาระกิจของตนเองให้ทันตามแผนการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประชุมคณะทำงานด้านการจัดทำแผนที่โครงการ ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว ได้จัดทำแผนที่โครงการจำนวน 3 โครงการเรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการอยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง เมื่อลงนามสัญญาแล้วจะส่งให้ กคส เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(18) 17. ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง (เจรจาตกลง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
17. ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง (เจรจาตกลง)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :65.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักการโยธาส่งหนังสือขอความร่วมมือสำนักอนามัยเพื่อ ดำเนินการสำรวจศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 68 แห่ง สำรวจ เก็บข้อมูล อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข พร้อมวิเคราะห์ศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อม เบื้องต้น ร่วมกับหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำรวจ เก็บข้อมูล อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข พร้อมวิเคราะห์ศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อม เบื้องต้น ร่วมกับหน่วยงาน , สรุปรายงานผลการสำรวจ , จัดทำแบบก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. สำรวจ เก็บข้อมูล อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข พร้อมวิเคราะห์ศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อม เบื้องต้น ร่วมกับหน่วยงาน แล้วเสร็จ จำนวน 68 แห่ง 2. อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปรายงานผลการสำรวจข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน 3. จัดทำแบบก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขและประมาณราคาแล้วเสร็จ จำนวน 17 แห่ง 4. อยู่ระหว่างจัดทำแบบก่อสร้างปรับปรุงฯ ในส่วนที่เหลือ และดำเนินการประมาณราคาในการจัดสรรงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(19) 18. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
18. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :65.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมรายงานประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รวบรวมรายงานประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- รวบรวมรายงานประจำทุกเดือน โดยได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักวางผังและพัฒนาเมืองลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 127 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

(20) 19. ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
19. ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาคิดเป็นร้อยละ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาคิดเป็นร้อยละ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งห้ามมิให้กรุงเทพมหานครดำเนินการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ก่อน เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด