ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 10000000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ร้อยละของแหล่งกำหนดที่ได้รับการควบคุม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของแหล่งกำหนดที่ได้รับการควบคุม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมจำนวนโครงการก่อสร้างที่ยื่นแจ้งฯ/ขออนุญาตที่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม EIA

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ซึ่งกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ซึ่งกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รวบรวมข้อมูลและติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างที่จะต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ซึ่งกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของยานพาหนะในโครงการก่อสร้างที่มีมลพิษทางเสียงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของยานพาหนะในโครงการก่อสร้างที่มีมลพิษทางเสียงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเตรียมข้อมูลโครงการก่อสร้างที่ยื่นแจ้งฯขออนุญาต ต้องผ่านตามเกณฑ์กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายสิ่งแวดล้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบการก่อสร้าง ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผละกระทบสิ่งแวดล้อมในเรื่องเสียง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบการก่อสร้าง ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผละกระทบสิ่งแวดล้อมในเรื่องเสียง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- รวบรวมข้อมูลอาคารเพื่อติดตามการตรวจสอบการก่อสร้าง ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผละกระทบสิ่งแวดล้อมในเรื่องเสียง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
34.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมจำนวน 2,207 ดวง และประสาน กฟน. ติดตั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานเขตแล้วบางส่วนและจัดทำบัญชีจุดที่จะดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซม ดำเนินการติดตั้งแล้วจำนวน 547 ดวง และซ่อมแซมแล้วจำนวน 5920 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแล้วจำนวน 547 ดวง และดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างแล้วจำนวน 7,809 ดวง (คิดเป็น 127 % ของแผนต้ดตั้งและซ่อมแซม ทั้งหมด 6,500 ดวง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

แผนการติดตั้งไฟฟ้าไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 4,059 ดวง ติดตั้งได้ 1,474 ดวง คิดเป็นร้อยละ 36.31 แผนการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 19,223 ดวง ซ่อมแซมได้ 26,809 ดวง คิดเป็นร้อยละ 139.46

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(4) ร้อยละความสำเร็จของถนนและจุดเสี่ยงอันตรายที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ร้อยละความสำเร็จของถนนและจุดเสี่ยงอันตรายที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :91.06

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
91.06

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขั้นตอนดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-แล้วเสร็จ 11 โครงการ อีก 5 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) (เจรจา) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพใช้การได้
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
(เจรจา) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพใช้การได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
37.50

100 / 100
2
37.50

100 / 100
3
37.50

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เบิกจ่ายเงินแล้ว 1 โครงการ และอีก 1 โครงการอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดหน้างาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งระบบความปลอดภัยและระบบควบคุมอัตโนมัติ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งระบบความปลอดภัยและระบบควบคุมอัตโนมัติ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.67

100 / 100
2
68.33

100 / 100
3
76.33

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

บริหารสัญญา เป็นไปตามแผนงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

บริหารสัญญา เป็นไปตามแผนงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

บริหารสัญญา โครงการฯ ระยะที่ 2 ได้ผลงาน 51.46% โครงการฯ ระยะที่ 3 ได้ผลงาน 41.58% โครงการฯ ระยะที่ 1 ได้ผลงาน 99%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตรวจรับพัสดุ โครงการฯ ระยะที่ 2 โครงการฯ ระยะที่ 3 โครงการฯ ระยะที่ 1

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(7) (เจรจา) ร้อยละความสำเร็จของการสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ ตามเกณฑ์เวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
(เจรจา) ร้อยละความสำเร็จของการสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ ตามเกณฑ์เวลาที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00

100 / 100
2
48.00

100 / 100
3
72.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 5 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 6 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 7 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 10 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) (เจรจา) ร้อยละของการทดสอบวัสดุคอนกรีตตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
(เจรจา) ร้อยละของการทดสอบวัสดุคอนกรีตตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลการทดสอบวัสดุคอนกรีต จำนวน 3,458 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการทดสอบวัสดุคอนกรีต จำนวน 1,281 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ช่วงเดือนตุลาคม 2561-สิงหาคม 2561
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ช่วงเดือนตุลาคม 2561-สิงหาคม 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การยื่นตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบใหญ่ จำนวน 357 เรื่อง ตรวจสอบประจำปี จำนวน 783 ป้าย 21 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-การยื่นขอรับใบรับรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ตรวจสอบใหญ่ จำนวน 719 ราย ตรวจสอบประจำปี จำนวน 1,394 ราย ตรวจสอบป้าย จำนวน 47 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การยื่นขอรับใบรับรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ตรวจสอบใหญ่ จำนวน 965 ราย ตรวจสอบประจำปี จำนวน 1,938 ราย ตรวจสอบป้าย จำนวน 62 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การยื่นขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)ตรวจสอบใหญ่ จำนวน 1,162 ราย ตรวจสอบประจำปี จำนวน 2,510 ราย ตรวจสอบป้าย จำนวน 74 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) ร่้อยละความสำเร็จของการพิจารณาคำขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
ร่้อยละความสำเร็จของการพิจารณาคำขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลอาคารที่ได้รับการพิจารณาขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร จำนวน 984 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร จำนวน 1,808 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร จำนวน 2,599 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) ร้อยละของการเข้าตรวจสอบควบคุมอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร (รายใหม่) ปี พ.ศ. 2562
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
ร้อยละของการเข้าตรวจสอบควบคุมอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร (รายใหม่) ปี พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้เข้าตรวจสอบควบคุมอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 220 อาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้เข้าตรวจสอบควบคุมอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 422 อาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้เข้าตรวจสอบควบคุมอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 311 อาคาร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) ร้อยละความสำเร็จถนนทางเท้าคันหินที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
ร้อยละความสำเร็จถนนทางเท้าคันหินที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :83.43


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
47.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
83.43

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขั้นตอนที่ 1-18 อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนที่ 19 งบเพิ่มเติม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ อีก 11 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) (เจรจา) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งอาคารเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคาร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
(เจรจา) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งอาคารเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคาร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
60.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมข้อมูลอาคารที่ได้รับใบ อ.6 ของสำนักงานควบคุมอาคาร ปี พ.ศ.2560

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-คัดกรองข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ที่ได้รับใบ อ.6 (ปี พ.ศ. 2560) และดำเนินการบันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ - อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภทในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ จำนวน 12 เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภทในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ จำนวน 12 เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างเพื่อจัดเก็บข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ประมาณปลายเดือนกันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) (เจรจา) จำนวนอาคารที่มีความเสี่ยงและความล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติภัยได้รับการรณรงค์ส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้อง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
(เจรจา) จำนวนอาคารที่มีความเสี่ยงและความล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติภัยได้รับการรณรงค์ส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้อง

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่า (อาคาร)

เป้าหมาย :150.00

ผลงาน :150.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า (อาคาร))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
150.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลอาคารสิ่งปลูกสร้างและจุดเสี่ยงที่มีความเสี่ยงลดลง และได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติลดลง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- รวบรวมข้อมูลอาคารที่จะต้องรณรงค์ให้ปรับปรุงแก้ไขอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 47 (พ.ศ.2540)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักการโยธาได้มีหนังสือ ที่ กท 0907/3694 ขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารให้สำนักงานควบคุมอาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารให้สำนักงานควบคุมอาคาร และมอบหมายเจ้าหน้าที่ของสำนักงานควบคุมอาคารนำหนังสือดังกล่าวประชาสัมพันธ์ของเจ้าของอาคารทราบและดำเนินกา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :47.93


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.38

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
47.93

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 แล้วเสร็จ1 โครงการ,อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง,อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-แล้วเสร็จ 3 โครงการ อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ 4 โครงการ อีก 6 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :89.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
52.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
89.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา,อยู่ระหว่างร่างสัญญา, อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.44/2561 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-แล้วเสร็จ 2 โครงการ อีก 1 โครงการอยู่ระหว่างบริหารสัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(17) ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ
ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :93.48

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
33.78

100 / 100
2
33.78

100 / 100
3
33.78

100 / 100
4
93.48

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการที่ 1 ร้อยละ 100% โครงการที่ 2 ร้อยละ 57% โครงการที่ 3 ร้อยละ 76% โครงการที่ 4 ร้อยละ 97% โครงการที่ 5 ร้อยละ 98.33% โครงการที่ 6 ร้อยละ 100% โครงการที่ 7 ร้อยละ 100% โครงการที่ 8 ร้อยละ 100% โครงการที่ 9 ร้อยละ 100% โครงการที่ 10 ร้อยละ 100% โครงการที่ 11 ร้อยละ 100 %

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(18) ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงสถานที่ ที่มีอยู่เดิมให้สวยงาม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงสถานที่ ที่มีอยู่เดิมให้สวยงาม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รับนโยบายจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงภูมิทัศน์พระปฐมบรมราชานุสรณ์และบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 และองค์อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

บริหารสัญญา (บ.พี.วาย.เอส. คอนสตรั๊คชั่น จำกัด วงเงิน 21,998,980) เริ่มสัญญา 30 เม.ย.62 สิ้นสุด 28 มิ.ย.62 (กำหนด 60 วัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

(19) จำนวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือที่ได้รับการปรับปรุง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
จำนวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือที่ได้รับการปรับปรุง

หน่วยนับ :เส้นทาง

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
86.45

100 / 100
2
86.45

100 / 100
3
86.45

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการแล้วเสร็จ ช่วงที่มีเส้นทางจักรยาน อยู่ในพื้นที่โครงการถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าจากคลองหัวหมากถึงคลองลำสาลี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(20) ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :86.58


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.60

100 / 100
2
40.60

100 / 100
3
40.60

100 / 100
4
86.58

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการที่ 1 ร้อยละ 100 % โครงการที่ 2 ร้อยละ 85% โครงการที่ 3 ร้อยละ 100% โครงการที่ 4 ร้อยละ 83.75% โครงการที่ 5 ร้อยละ 76 % โครงการที่ 6 ร้อยละ 53.33% โครงการที่ 7 ร้อยละ 92.22% โครงการที่ 8 ร้อยละ 100% โครงการที่ 9 ร้อยละ 36.66% โครงการที่ 10 ร้อยละ 100% โครงการที่ 11 ร้อยละ 100 % โครงการที่12 ร้อยละ 100% โครงการที่ 13 ร้อยละ 100% โครงการที่ 14 ร้อยละ 100% โครงการที่ 15 ร้อยละ 100% โครงการที่ 16 ร้อยละ 100% โครงการที่ 17 ร้อยละ 45%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) ถนนที่มีการเชื่อมโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
ถนนที่มีการเชื่อมโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่วยนับ :เส้นทาง

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.90

100 / 100
2
60.90

100 / 100
3
60.90

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การจัดทำระบบแผนที่โครงการฯ ได้ดำเนินการจัดประชุม คกก.จัดทำแผนที่โครงการ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การจัดทำระบบแผนที่โครงการฯ ได้ดำเนินการจัดประชุม คกก.จัดทำแผนที่โครงการ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การจัดทำระบบแผนที่โครงการฯ ได้ดำเนินการจัดประชุม คกก.จัดทำแผนที่โครงการ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการที่ 1 ร้อยละ 100% โครงการที่ 2 ร้อยละ 100% โครงการที่ 3 ร้อยละ 100% โครงการที่ 4 ร้อยละ 100% โครงการที่ 5 ร้อยละ100 % โครงการที่ 6 ร้อยละ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) (เจรจา) ร้อยละความสำเร็จในการปักหลักเขตทางตามโครงการต่างๆ ตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
(เจรจา) ร้อยละความสำเร็จในการปักหลักเขตทางตามโครงการต่างๆ ตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามสัญญาและรอส่งมอบงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนตั้งฎีกาเบิกจ่ายงวดที่ 1 ลงนามสัญญาวันที่ 7 ม.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 ก.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้ว ผู้รับจ้างประสงค์ขอเบิกเงินพร้อมกันในงวดที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่ายแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(23) ความสำเร็จของการจ่ายเงินค่าทดแทนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
ความสำเร็จของการจ่ายเงินค่าทดแทนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
99.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,054,927,340 บาท เบิกจ่าย 3,923,231,431 บาท คงเหลือ 118,333,108 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,051,350,000 บาท เบิกจ่าย 4,043,383,679 บาท คงเหลือ 7,966,321 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,051,350,000 บาท เบิกจ่าย 4,051,261,276.35 บาท คงเหลือ 88,723.83 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,051,350,000 บาท เบิกจ่าย 4,051,261,275.76 บาท คงเหลือ 88,856.91 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(24) ความสำเร็จของการรับมอบ - ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างตามแผนที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
ความสำเร็จของการรับมอบ - ส่งมอบพื้นที่เตรียมงานก่อสร้างตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเลียบวารีกับถนนสุวินทวงศ์และถนนคุ้มเกล้า - ที่ดิน 186 แปลง - สิ่งปลูกสร้าง 96 แปลง 2. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน - พื้นที่เขตดอนเมือง ที่ดิน 13 แปลง - พื้นที่เขตบางเขน ที่ดิน 66 แปลง 3. โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนวิภาวดีรังสิตและถนนกำแพงเพชร 6 - จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 18 แปลง และโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างได้ทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้าง - อาคารบุกรุกริมคลองเปรมประชากร จำนวน 13 รายการ ซึ่งไม่มีสิทธิ์รับเงินค่าทดแทนตามกฎหมาย ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือบางส่วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเลียบวารีกับถนนสุวินทวงศ์ ระยะทาง จากถนนคุ้มเกล้า - จุดตัดซอยสุวินทวงศ์ 36 2. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ระยะทาง จากคลองถนน - ถนนพหลโยธิน 3. โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนวิภาวดีรังสิตและถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) บริเวณจุดเชื่อมถนนภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ด้านทิศใต้ออกสู่ถนนกำแพงเพชร 6 (Local Road) ระยะทาง จากศูนย์ราชการฯ - ถนนกำแพงเพชร 6 4. โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายถนนสามวา ระยะทาง จากบริเวณปากซอยถนนสามวา (จุดเชื่อมต่อถนนสุวินทวงศ์)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเลียบวารีกับถนนสุวินทวงศ์ ระยะทาง จากถนนคุ้มเกล้า - จุดตัดซอยสุวินทวงศ์ 36 2. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ระยะทาง จากคลองถนน - ถนนพหลโยธิน 3. โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนวิภาวดีรังสิตและถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) บริเวณจุดเชื่อมถนนภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ด้านทิศใต้ออกสู่ถนนกำแพงเพชร 6 (Local Road) ระยะทาง จากศูนย์ราชการฯ - ถนนกำแพงเพชร 6 4. โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายถนนสามวา ระยะทาง จากบริเวณปากซอยถนนสามวา (จุดเชื่อมต่อถนนสุวินทวงศ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเลียบวารีกับถนนสุวินทวงศ์ -ผลการดำเนินการ ส่งมอบพื้นที่ระยะทาง 1,200 ม. 2. โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน - ผลการดำเนินการ - ส่งมอบพื้นที่ - ทางตรง 1 แปลง เนื้อที่ 14-2-35 ไร่ - ผายปาก 500 ม. เนื้อที่ 0-1-76.2 ไร่ - ตกลงแล้ว 24 แปลง - อยู่ระหว่างเจรจา 20 แปลง 3. โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนวิภาวดีรังสิตและถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) บริเวณจุดเชื่อมถนนภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ด้านทิศใต้ออกสู่ถนนกำแพงเพชร 6 (Local Road) 4. โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายถนนสามวา -ผลการดำเนินการ จัดกรรมสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังส่งมอบพื้นที่ให้ สอบ.ต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๔ - การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

(25) ร้อยละความสำเร็จในการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ร้อยละความสำเร็จในการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน

หน่วยนับ :อาคาร

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(อาคาร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการ/กิจกรรมออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ภายใต้มาตรฐานด้านพลังงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการออกแบบอาคารที่มีการประหยัดพลังงานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ภายใต้มาตรฐานด้านพลังงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการออกแบบอาคารที่มีการประหยัดพลังงานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ภายใต้มาตรฐานด้านพลังงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีต้นแบบแบบอาคารที่มีการประหยัดพลังงานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ภายใต้มาตรฐานด้านพลังงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(26) ร้อยละความสำเร็จในการสำรวจอาคารราชการของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ร้อยละความสำเร็จในการสำรวจอาคารราชการของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :อาคาร

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(อาคาร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการ/กิจกรรมสำรวจอาคารราชการของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำแผนงานการปรับปรุงอาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอาคารเขียว Green Building

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสำรวจอาคารราชการของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำแผนงานการปรับปรุงอาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสำรวจอาคารราชการของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำแผนงานการปรับปรุงอาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-มีผลการสำรวจสำรวจอาคารราชการของกรุงเทพมหานคร 3 อาคาร เพื่อจัดทำแผนงานการปรับปรุงอาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(27) (เจรจา) ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนสำนักงานเขตให้มีการกำหนดรูปแบบและรายการเพื่อการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง (Universal Design)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
(เจรจา) ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนสำนักงานเขตให้มีการกำหนดรูปแบบและรายการเพื่อการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง (Universal Design)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ขออนุมัติแก้ไขนิยามและคำนวณตัวชี้วัด 2.เชิญสำนักงานเขตทุกเขตประชุม 3.จัดทำคู่มือ/เอกสารความรู้/บรรยายตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จในการออกแบบ รายการประกอบแบบ และประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตรวจสอบเอกสารของสำนักงานเขต check list อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ครบถ้วน 50 สำนักงานเขต อยู่ระหว่างแจ้งผลและแจ้งกำหนด check list ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตรวจสอบเอกสารของสำนักงานเขต check list อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ครบถ้วน 50 สำนักงานเขต อยู่ระหว่างแจ้งผลและแจ้งกำหนด check list ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตในการกำหนดรูปแบบรายการสิ่งอำนวยความสะดวก/ให้คะแนนกับเขต

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(28) จำนวนทางลาดคนพิการบนทางเท้าที่มีการปรับปรุงเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
จำนวนทางลาดคนพิการบนทางเท้าที่มีการปรับปรุงเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ

หน่วยนับ :จุด

เป้าหมาย :200.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จุด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำทางลาดคนพิการได้ 78 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จำนวนทางลาด 357 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(29) การจัดทำมาตรฐานแบบภูมิทัศน์ริมถนนและทางเท้าเพื่อทุกคนในสังคม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
การจัดทำมาตรฐานแบบภูมิทัศน์ริมถนนและทางเท้าเพื่อทุกคนในสังคม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำงานฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างแก้ไขคำสั่งคณะทำงานฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผว.กทม. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำมาตรฐานแบบภูมิทัศน์ริมถนนและทางเท้าเพื่อทุกคนในสังคม แล้ว ตามคำสั่ง กทม. ที่ 1204/2562 ลว. 28 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างกำหนดนัดประชุมคณะทำงานการจัดทำมาตรฐานแบบภูมิทัศน์ริมถนนและทางเท้าเพื่อทุกคนในสังคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้มีการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑๓ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยมติที่ประชุม เห็นชอบในการจัดวางชั้นต่างๆ ของสาธารณูปโภคตามที่เสนอ แต่อยากให้มีพื้นที่ให้สาธารณูปโภค เหล่านั้นอย่างเพียงพอ ให้มีช่องว่างของทางเท้าแบบหลวมๆ และไม่อยากให้มีอะไรไปอยู่บนทางเท้าที่เป็นการกีดขวางอีก โดยให้พิจารณาจัดทำแบบมาตรฐานทางเท้าฯ ให้ได้มาตรฐานโดยให้ขยายระยะเขตทางเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ทางเท้าที่กว้างขึ้น ไม่เล็กเหมือนเดิม ส่วนเรื่องมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ที่จะขึ้นไปจอดหรือไปวิ่งบนทางเท้า คงจะเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่เราก็จะนำมาใช้บังคับกันต่อไปหรือทั้งในส่วนของหาบเร่แผงลอยด้วย สำนักการโยธา ได้จัดทำรูปแบบทางเท้าใหม่ โดยขยายเขตทางที่จะเวนคืนจากมาตรฐานเดิมของเขตทางกว้าง 30 เมตร เป็นเขตทางกว้าง 35 เมตร ซึ่งจะทำให้ได้ทางเท้าที่กว้างขึ้นจากเดิม 3 เมตร เป็น 5.5 เมตร ทำให้มีทางเท้าที่กว้างมากพอสำหรับรองรับสาธารณูปโภค และการใช้ทางเท้าของประชาชนในอนาคต ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอร่างมาตรฐานแบบภูมิทัศน์ริมถนนและทางเท้าเพื่อทุกคนในสังคมที่ได้รับการปรับปรุงต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติใช้แบบมาตรฐานดังกล่าว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(30) (เจรจา) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
(เจรจา) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมข้อมูลอาคารที่ได้รับใบ อ.6 ของสำนักงานควบคุมอาคาร ปี พ.ศ.2560

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ลงข้อมูลการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ลงข้อมูลการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ลงข้อมูลการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(31) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สถานที่ราชการในการให้บริการประชาชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สถานที่ราชการในการให้บริการประชาชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
43.81

100 / 100
2
43.81

100 / 100
3
43.81

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการที่ 1 ร้อยละ 100% โครงการที่ 2 ร้อยละ 100 % โครงการที่ 3 ร้อยละ 100% โครงการที่ 4 ร้อยละ 100% โครงการที่ 5 ร้อยละ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๑ - มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ

(32) แผนงานเชิงบูรณาการด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร
แผนงานเชิงบูรณาการด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

หน่วยนับ :แผนงาน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แผนงาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำหนดนัดประชุมระหว่างหน่วยงานสาธารณูปโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว - สรุปโครงการที่มีความซ้ำซ้อนกันเพื่อใช้ประสานงานร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างก่อสร้าง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน

(33) ร้อยละความสำเร็จของการออกบัตรฯ ของจำนวนของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ
ร้อยละความสำเร็จของการออกบัตรฯ ของจำนวนของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :55.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
55.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการการถ่ายโอนภารกิจให้กรุงเทพมหานครตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดแบ่งความรับผิดชอบของส่วนราชการในการรับหน้าที่ผู้จัดทำบัตรฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างสำรวจรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างเวียนแจ้งคณะทำงานเพื่อจัดประชุมเตรียมการ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของอำนาจและหน้าที่ของผู้จัดทำบัตรฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างประสานกรมธุรกิจพลังงานเพื่อ ขอนัดพบและหารือเรื่องข้อระเบียบและคำสั่ง รวมถึงขั้นตอนในการถ่ายโอนภารกิจและอำนาจของผู้ออกบัตรตรวจตราสถานีบริการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

(34) ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :56.25

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.25

100 / 100
2
56.25

100 / 100
3
56.25

100 / 100
4
56.25

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจำนวน 8 โครงการ ได้ผลงานร้อยละ 56.25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจะดำเนินการได้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก มท ก่อนในไตรมาสที่ 2 -ดำเนินการจำนวน 8 โครงการ ได้ผลงานร้อยละ 56.25 หากได้รับการอนุมัติจ้างจาก มท เรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถดำเนินการจัดจ้างตามแผนที่กำหนดไว้ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจะดำเนินการได้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก มท ก่อนในไตรมาสที่ 2 -ดำเนินการจำนวน 8 โครงการ ได้ผลงานร้อยละ 56.25 หากได้รับการอนุมัติจ้างจาก มท เรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถดำเนินการจัดจ้างตามแผนที่กำหนดไว้ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก สำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักการโยธาได้มีหนังสือเพื่อขอให้มหาดไทยเห็นชอบจ้างก่อนดำเนินการ แต่ไม่ได้รับหนังสือตอบกลับจึงไม่สามารถดำเนินการได้ต่อ ได้ผลงานร้อยละ 56.25

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(35) ร้อยละความสำเร็จในการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
ร้อยละความสำเร็จในการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
61.33

100 / 100
3
81.33

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการออกแบบซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการออกแบบซุ้มเฉลิมพระเกียรติและประมาณราคา พร้อมทั้งดำเนินการจัดจ้างเพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดการจัดงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ ในส่วนโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการออกแบบ และประมาณราคา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(36) ร้อยละความสำเร็จของการจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 46 ปี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
ร้อยละความสำเร็จของการจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 46 ปี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผนที่วางไว้แล้วเสร็จ ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามแผนที่วางไว้แล้วเสร็จ ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามแผนที่วางไว้แล้วเสร็จ ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามแผนที่วางไว้แล้วเสร็จ ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(37) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :99.72

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
63.30

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
99.72

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการที่ 1 อยู่ระหว่างมีหนังสือเชิญวิทยากรและขอรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการที่ 2 อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนออนุมัติโครงการ และจัดทำคำสั่ง โครงการที่ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการที่ 1 ได้ดำเนินการจัดสัมมนาแล้ว เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะบาซาร์ แบ็งคอก โฮเทล มีผู้เข้าสััมนาทั้งสิ้น 120 คน (ไม่ขาด) โครงการที่ 2 อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปผลการทดสอบเพื่อแจ้งผู้เข้าสัมมนา มีผู้เข้าสัมมนาทั้งสิ้น 83 คน ขาด 1 คน โครงการที่ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมข้อมูลและจัดการสัมมนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการที่ 1 อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานสรุปผลการสัมมนาฯ ให้ สพข. ทราบ โครงการที่ 2 จัดทำรายงานสรุปผลการสัมมนาฯ ให้ สพข. ทราบเรียบร้อยแล้ว โครงการที่ 3 กำหนดจัดสัมมนาในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรงลองบีช ฯ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการที่ 1 จำนวนผู้เข้าสัมมนาทั้งหมด 120 คน มาครบ โครงการที่ 2 จำนวนผู้เข้าสัมมนาทั้งหมด 84 คน มา 83 คน ขาด 1 คน โครงการที่ 3 จำนวนผู้เข้าสัมมนาทั้งหมด 162 คน มาครบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(38) ร้อยละความสำเร็จของโครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของโครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **