ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50060000

Home Home SED

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามโครงการงานประจำอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามโครงการงานประจำอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ และมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 8 โครงการ จากทั้งหมด 25 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการประจำทั้งหมด จำนวน 25 โครงการ - ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 จำนวน 21 โครงการ - ยกเลิกโครงการ จำนวน 4 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด