ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50060000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) (1)จำนวนครั้งของการพัฒนาล้างทำความสะอาดในพื้นที่เขตยานนาวา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
(1)จำนวนครั้งของการพัฒนาล้างทำความสะอาดในพื้นที่เขตยานนาวา

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :365.00

ผลงาน :722.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
146.00

100 / 100
2
223.00

100 / 100
3
573.00

100 / 100
4
722.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) (10) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(10) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) (1) ร้อยละความสำเร็จในการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(1) ร้อยละความสำเร็จในการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ตรวจแสงสว่างที่ชำรุดในพื้นที่พร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไข เดือนตุลาคม - ธันวาคม จำนวน 70 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ตรวจแสงสว่างที่ชำรุดในพื้นที่พร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไข เดือนมกราคม - มีนาคม จำนวน 60 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ตรวจแสงสว่างที่ชำรุดในพื้นที่พร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไข เดือนเมษายน - มิถุนายย จำนวน 40ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ตรวจแสงสว่างที่ชำรุดในพื้นที่พร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไข เดือนกรกฎาคม - กันยายน จำนวน 69 ดวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) (11) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(11) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00

100 / 100
2
48.00

100 / 100
3
73.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เจ้าหน้าที่เทศกิจ ที่ผ่านการฝึกอบรมอาสาจราจร ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียน บริเวณหน้าสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 1. โรงเรียนวัดช่องนนทรี จำนวน 1 นาย 2. โรงเรียนวัดดอกไม้ จำนวน 1 นาย 3. โรงเรียนวัดคลองภูมิ จำนวน 1 นาย 4. โรงเรียนวัดช่องลม จำนวน 1 นาย 5. โรงเรียนวัดด่าน จำนวน 1 นาย 6. โรงเรียนนนทรีวิทยา จำนวน 1 นาย 7. โรงเรียนอนุบาลมะลิวัลย์ จำนวน 1 นาย 8. โรงเรียนสารสาสน์พิทยา จำนวน 1 นาย เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรหน้าสถานศึกษาดังกล่าว ช่วงเช้าเวลา 06.00 น. – 08.00 น. และช่วงเย็น 15.00 น. – 16.30 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยวันละ 3 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เวลา 13.00 น. และเวลา 19.00 น. และประชาสัมพันธ์ให้เกิดความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตประจำวัน บริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 8 จุด ดังนี้ 1. ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี 2. ป้ายหยุดรถประจำทาง BRT วัดดอกไม้ ถนนพระรามที่ 3 3. อุโมงค์ทางข้ามถนนพระรามทื่ 3 หน้าโรงเรียนนนทรีวิทยา 4. ปากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 เข้าซอย 20 เมตร 5. สวนหย่อมแยกถนนยานนาวาตัดสาธุประดิษฐ์ 6. ท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ ถนนสาธุประดิษฐ์ 7. ทางเดินเลียบคลองตาเริก ข้างธนาคารกรุงเทพ ถนนพระรามที่ 3 8. ป้ายหยุดรถประจำทาง ถนนพระรามที่ 3 ซอย 47 ในเดือน ตุลาคม 2561 , พฤศจิกายน 2561 , ธันวาคม 2561 ได้ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย วันละ 3 ครั้งต่อจุด เวลา 08.00 น. เวลา 13.00 น.และเวลา 19.00 น. จำนวน 744 ครั้ง , 720 ครั้ง , 744 ครั้ง รวม 2,208 ครั้ง เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันรถจอด – วิ่งบนทางเท้า บริเวณถนนพระรามที่ 3 , ถนนนนทรี , ถนนรัชดาภิเษก ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ , ถนนสาธุประดิษฐ์ , ถนนนางลิ้นจี่ , ถนนยานนาวา ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง เวลา 19.00 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

--เจ้าหน้าที่เทศกิจ ที่ผ่านการฝึกอบรมอาสาจราจร ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียน บริเวณหน้าสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 1. โรงเรียนวัดช่องนนทรี จำนวน 1 นาย 2. โรงเรียนวัดดอกไม้ จำนวน 1 นาย 3. โรงเรียนวัดคลองภูมิ จำนวน 1 นาย 4. โรงเรียนวัดช่องลม จำนวน 1 นาย 5. โรงเรียนวัดด่าน จำนวน 1 นาย 6. โรงเรียนนนทรีวิทยา จำนวน 1 นาย 7. โรงเรียนอนุบาลมะลิวัลย์ จำนวน 1 นาย 8. โรงเรียนสารสาสน์พิทยา จำนวน 1 นาย เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรหน้าสถานศึกษาดังกล่าว ช่วงเช้าเวลา 06.00 น. – 08.00 น. และช่วงเย็น 15.00 น.- 16.30 น. -เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยวันละ 3 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เวลา 13.00 น. และเวลา 19.00 น. และประชาสัมพันธ์ให้เกิดความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตประจำวัน บริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 8 จุด ดังนี้ 1. ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี 2. ป้ายหยุดรถประจำทาง BRT วัดดอกไม้ ถนนพระรามที่ 3 3. อุโมงค์ทางข้ามถนนพระรามทื่ 3 หน้าโรงเรียนนนทรีวิทยา 4. ปากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 เข้าซอย 20 เมตร 5. สวนหย่อมแยกถนนยานนาวาตัดสาธุประดิษฐ์ 6. ท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ ถนนสาธุประดิษฐ์ 7. ทางเดินเลียบคลองตาเริก ข้างธนาคารกรุงเทพ ถนนพระรามที่ 3 8. ป้ายหยุดรถประจำทาง ถนนพระรามที่ 3 ซอย 47 ในเดือน มกราคม 2562 , กุมภาพันธ์ 2562 , มีนาคม 2562 ได้ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย วันละ 3 ครั้งต่อจุด เวลา 08.00 น. เวลา 13.00 น.และเวลา 19.00 น. จำนวน 744 ครั้ง , 672 ครั้ง , 744 ครั้ง รวม 2,160 ครั้ง -เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันรถจอด – วิ่งบนทางเท้า บริเวณถนนพระรามที่ 3 , ถนนนนทรี , ถนนรัชดาภิเษก ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ , ถนนสาธุประดิษฐ์ , ถนนนางลิ้นจี่ , ถนนยานนาวา ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง เวลา 19.00 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เจ้าหน้าที่เทศกิจ ที่ผ่านการฝึกอบรมอาสาจราจร ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียน บริเวณหน้าสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 1. โรงเรียนวัดช่องนนทรี จำนวน 1 นาย 2. โรงเรียนวัดดอกไม้ จำนวน 1 นาย 3. โรงเรียนวัดคลองภูมิ จำนวน 1 นาย 4. โรงเรียนวัดช่องลม จำนวน 1 นาย 5. โรงเรียนวัดด่าน จำนวน 1 นาย 6. โรงเรียนนนทรีวิทยา จำนวน 1 นาย 7. โรงเรียนอนุบาลมะลิวัลย์ จำนวน 1 นาย 8. โรงเรียนสารสาสน์พิทยา จำนวน 1 นาย เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรหน้าสถานศึกษาดังกล่าว ช่วงเช้าเวลา 06.00 น. – 08.00 น. และช่วงเย็น 15.00 น.- 16.30 น. -เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยวันละ 3 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เวลา 13.00 น. และเวลา 19.00 น. และประชาสัมพันธ์ให้เกิดความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตประจำวัน บริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 8 จุด ดังนี้ 1. ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี 2. ป้ายหยุดรถประจำทาง BRT วัดดอกไม้ ถนนพระรามที่ 3 3. อุโมงค์ทางข้ามถนนพระรามทื่ 3 หน้าโรงเรียนนนทรีวิทยา 4. ปากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 เข้าซอย 20 เมตร 5. สวนหย่อมแยกถนนยานนาวาตัดสาธุประดิษฐ์ 6. ท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ ถนนสาธุประดิษฐ์ 7. ทางเดินเลียบคลองตาเริก ข้างธนาคารกรุงเทพ ถนนพระรามที่ 3 8. ป้ายหยุดรถประจำทาง ถนนพระรามที่ 3 ซอย 47 ในเดือน เมษายน 2562 , พฤษภาคม 2562 ,มิถุนายน 2562 ได้ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย วันละ 3 ครั้งต่อจุด เวลา 08.00 น. เวลา 13.00 น.และเวลา 19.00 น. จำนวน 720 ครั้ง ,744 ครั้ง , 720 ครั้ง รวม 2,184 ครั้ง -เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันรถจอด – วิ่งบนทางเท้า บริเวณถนนพระรามที่ 3 , ถนนนนทรี , ถนนรัชดาภิเษก ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ , ถนนสาธุประดิษฐ์ , ถนนนางลิ้นจี่ , ถนนยานนาวา ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง เวลา 19.00 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เจ้าหน้าที่เทศกิจ ที่ผ่านการฝึกอบรมอาสาจราจร ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียน บริเวณหน้าสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 1. โรงเรียนวัดช่องนนทรี จำนวน 1 นาย 2. โรงเรียนวัดดอกไม้ จำนวน 1 นาย 3. โรงเรียนวัดคลองภูมิ จำนวน 1 นาย 4. โรงเรียนวัดช่องลม จำนวน 1 นาย 5. โรงเรียนวัดด่าน จำนวน 1 นาย 6. โรงเรียนนนทรีวิทยา จำนวน 1 นาย 7. โรงเรียนอนุบาลมะลิวัลย์ จำนวน 1 นาย 8. โรงเรียนสารสาสน์พิทยา จำนวน 1 นาย เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรหน้าสถานศึกษาดังกล่าว ช่วงเช้าเวลา 06.00 น. – 08.00 น. และช่วงเย็น 15.00 น.- 16.30 น. -เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยวันละ 3 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เวลา 13.00 น. และเวลา 19.00 น. และประชาสัมพันธ์ให้เกิดความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตประจำวัน บริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 8 จุด ดังนี้ 1. ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี 2. ป้ายหยุดรถประจำทาง BRT วัดดอกไม้ ถนนพระรามที่ 3 3. อุโมงค์ทางข้ามถนนพระรามทื่ 3 หน้าโรงเรียนนนทรีวิทยา 4. ปากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 เข้าซอย 20 เมตร 5. สวนหย่อมแยกถนนยานนาวาตัดสาธุประดิษฐ์ 6. ท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ ถนนสาธุประดิษฐ์ 7. ทางเดินเลียบคลองตาเริก ข้างธนาคารกรุงเทพ ถนนพระรามที่ 3 8. ป้ายหยุดรถประจำทาง ถนนพระรามที่ 3 ซอย 47 ในเดือน กรกฎาคม 2562 , สิงหาคม 2562 , กันยายน 2562 ได้ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย วันละ 3 ครั้งต่อจุด เวลา 08.00 น. เวลา 13.00 น.และเวลา 19.00 น. จำนวน 744 ครั้ง ,744 ครั้ง , 720 ครั้ง รวม 2,208 ครั้ง -เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันรถจอด – วิ่งบนทางเท้า บริเวณถนนพระรามที่ 3 , ถนนนนทรี , ถนนรัชดาภิเษก ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ , ถนนสาธุประดิษฐ์ , ถนนนางลิ้นจี่ , ถนนยานนาวา ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง เวลา 19.00 น.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) (2) ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตยานนาวาได้รับการพัฒนาศักยภาพต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
(2) ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตยานนาวาได้รับการพัฒนาศักยภาพต่อปี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประสานหน่่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาฯแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 และจะจัดกิจกรรมของอาสาฯ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(6) (2) ร้อยละของถนน ตรอก ซอยในพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงตามแผนที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
(2) ร้อยละของถนน ตรอก ซอยในพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประมาณการราคา / 25/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลาง(จำนวน 5 ซอย)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจำนวน 5ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจำนวน 5ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจำนวน 5ซอย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(7) (3) ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
(3) ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพต่อปี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) แล้ว เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) แล้ว เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) (12) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
(12) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดำเนินการจัดเก็บขยะ เปิดทางน้ำไหลได้จำนวน 44 ครั้ง จำนวนคลองที่เข้าดำเนินการ 7 คลอง ก่อสร้างเขื่อน คสล.จำนวน 2 เขื่อน/ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำครบทั้ง 47 ซอย โดยวิธีจ้างเหมา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดำเนินการจัดเก็บขยะ เปิดทางน้ำไหลได้จำนวน 80 ครั้ง จำนวนคลองที่เข้าดำเนินการ 7 คลอง ก่อสร้างเขื่อน คสล.จำนวน 2 เขื่อน/ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำครบทั้ง 47 ซอย โดยวิธีจ้างเหมา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดเก้บขยะและกำขัดวัชพืชเปิดทางน้ำไหลจำนวน 30 ครั้ง ดำเนินการ 7 คลอง ก่อสร้างเขื่อน คสล. 2 เขื่อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการจัดเก้บขยะและกำขัดวัชพืชเปิดทางน้ำไหลจำนวน 20 คลอง จำนวน 125 ครั้ง ได้น้ำหนักขยะและวัชพืช รวม 50.5 ตัน - ก่อสร้างเขื่อน คสล. 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนคลองสวน งบประมาณ 1,838,300 บาท และเขื่อนคลองสาน งบประมาณ 2,205,800 บาท - ทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ งบประมาณ 2,356,800 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) (3) จำนวนครั้งของการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
(3) จำนวนครั้งของการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยเขตยานนาวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยเขตยานนาวาแล้ว จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยเขตยานนาวาแล้ว จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(10) (4) ร้อยละ 80 ของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
(4) ร้อยละ 80 ของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ 80

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ออกตรวจอาคารในพื้นที่รับผิดชอบประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 จำนวน 18 ราย ออกตรวจป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในพื้นที่ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 จำนวน 11 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ออกตรวจอาคารในพื้นที่รับผิดชอบประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 จำนวน 36 ราย ออกตรวจป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในพื้นที่ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 จำนวน 11 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ออกตรวจอาคารในพื้นที่รับผิดชอบประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 จำนวน 36 ราย ออกตรวจป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในพื้นที่ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 จำนวน 11 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ออกตรวจอาคารในพื้นที่รับผิดชอบประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 จำนวน 36 ราย ออกตรวจป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในพื้นที่ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 จำนวน 11 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(11) (15) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
(15) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :95.19

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
95.19

100 / 100
4
95.19

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดสอบ O-NET ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสอบ Pre O-NET เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มให้แก่นักเรียนในแต่ละโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบจริง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระเหว่างรอผลการสอบที่เป็นทางการจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นรายวิชา ดังนี้ -วิชาภาษาไทย = 54.97 - วิชาคณิตศาสตร์ = 37.64 - วิชาวิทยาศาสตร์ = 40.64 - วิชาภาษาอังกฤษ = 41.76 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับคะแนนเป้าหมายตัวชี้วัดแล้ว จะได้ร้อยละความสำเร็จ ดังนี้ - วิชาภาษาไทย = 98.61 - วิชาคณิตศาสตร์ = 87.27 - วิชาวิทยาศาสตร์ = 95.31 - วิชาภาษาอังกฤษ = 99.55 ค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จ = 95.19 หากนำมาคิดคะแนนความสำเร็จรายวิชา (วิชาละ 2 คะแนน) รวมกับคะแนนพัฒนาการรายวิชา (วิชาละ 0.5 คะแนน) จะได้คะแนน ดังนี้ วิชาภาษาไทย = 2.47 - วิชาคณิตศาสตร์ = 1.75 - วิชาวิทยาศาสตร์ = 2.41 - วิชาภาษาอังกฤษ = 2.49 รวมคะแนนของสำนักงานเขตยานนาวา = 9.11

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นรายวิชา ดังนี้ -วิชาภาษาไทย = 54.97 - วิชาคณิตศาสตร์ = 37.64 - วิชาวิทยาศาสตร์ = 40.64 - วิชาภาษาอังกฤษ = 41.76 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับคะแนนเป้าหมายตัวชี้วัดแล้ว จะได้ร้อยละความสำเร็จ ดังนี้ - วิชาภาษาไทย = 98.61 - วิชาคณิตศาสตร์ = 87.27 - วิชาวิทยาศาสตร์ = 95.31 - วิชาภาษาอังกฤษ = 99.55 ค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จ = 95.19 หากนำมาคิดคะแนนความสำเร็จรายวิชา (วิชาละ 2 คะแนน) รวมกับคะแนนพัฒนาการรายวิชา (วิชาละ 0.5 คะแนน) จะได้คะแนน ดังนี้ วิชาภาษาไทย = 2.47 - วิชาคณิตศาสตร์ = 1.75 - วิชาวิทยาศาสตร์ = 2.41 - วิชาภาษาอังกฤษ = 2.49 รวมคะแนนของสำนักงานเขตยานนาวา = 9.11

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) (4) ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวาดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
(4) ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวาดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์และมาตรการให้แต่ละโรงเรียนทราบแล้ว กำหนดประเมินโรงเรียนในช่วงภาคเรียนที่ 1/2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จะทำการประเมินในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศ฿กษา 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กำหนดประเมินโรงเรียนในเดือนกรกฎาคม 2562 - ได้ดำเนินการประเมินโรงเรียนครบทั้ง 6 โรงเรียนแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โรงเรียนได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการ ตลอดจนจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนมาตรการต่างๆ ครบทั้ง 6 โรงเรียน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) (5) ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการเสริมความรู้ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
(5) ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการเสริมความรู้ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย ( 1 ตุลาคม –20 ธันวาคม 2561) เป็นเงินทั้งสิ้น 162,300.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 1. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ตรวจสถานบริการตามคำสั่ง คสช. 1 ครั้ง จำนวน 4 แห่ง 2. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียน เสียงดังจากการเปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียงและเสียงดังจากการประกอบการ จำนวน 5 แห่ง 3. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ตรวจสถานบริการตามคำสั่ง คสช. 1 ครั้ง จำนวน 4 แห่ง 4. วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียน จำนวน 3 แห่ง 5. วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ตรวจสถานบริการตามคำสั่ง คสช. 1 ครั้ง จำนวน 4 แห่ง 6. วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียน จำนวน 2 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานประจำไตรมาส 2 โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (21 ธันวาคม 2561 – 20 มีนาคม 2562 ) เป็นเงินทั้งสิ้น 162,300.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 1. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียน จำนวน 3 แห่ง 2. วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ตรวจสถานบริการตามคำสั่ง คสช. 1 ครั้ง จำนวน 5 แห่ง 3. วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ตรวจสถานบริการตามคำสั่ง คสช. 1 ครั้ง จำนวน 3 แห่ง 4. วันที่ 3 มกราคม 2562 ตรวจสถานบริการตามคำสั่ง คสช. 1 ครั้ง จำนวน 6 แห่ง 5. วันที่ 9 มกราคม 2562 ตรวจสถานบริการตามคำสั่ง คสช. 1 ครั้ง จำนวน 5 แห่ง 6. วันที่ 16 มกราคม 2562 ตรวจสถานบริการตามคำสั่ง คสช. 1 ครั้ง จำนวน 3 แห่ง 7. วันที่ 23 มกราคม 2562 ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียน จำนวน 2 แห่ง 8. วันที่ 28 มกราคม 2562 ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 แห่ง 9. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียน จำนวน 4 แห่ง 10. วันที่ 31 มกราคม 2562 จัดประชุมและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตยานนาวาให้ทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2353 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 จำนวน 125 คน 11. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ปฏิบัติงานเร่งด่วนตามนโยบายผู้บริหาร จำนวน 1 แห่ง 12. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียน จำนวน 2 แห่ง 13. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 แห่ง 14. วันที่ 13 มีนาคม 2562 ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียน จำนวน 3 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (21 มีนาคม – 20 มิถุนายน 2562 ) เป็นเงินทั้งสิ้น 162,300.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 1. วันที่ 25 มีนาคม 2562 ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 แห่ง 2. วันที่ 24 เมษายน 2562 ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 แห่ง 3. วันที่ 30 เมษายน 2562 ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียน จำนวน 2 แห่ง 4. วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียน จำนวน 3 แห่ง 5. วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ตรวจสถานบันเทิงตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2559 จำนวน 4 แห่ง 6. วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียน จำนวน 4 แห่ง 7. วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียน จำนวน 3 แห่ง 8. วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ตรวจสถานบันเทิงตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 จำนวน 4 แห่ง 9. วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ตรวจสถานบันเทิงตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 จำนวน 5 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย ( 21 มิถุนายน - 5 กันยายน 2562 ) เป็นเงินทั้งสิ้น 162,300.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 1. วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 แห่ง 2. วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ตรวจสถานบันเทิงตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 จำนวน 4 แห่ง 3. วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ตรวจสถานบันเทิงตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 จำนวน 2 แห่ง 4. วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2562 ตรวจสถานประกอบการสถานที่ผลิต สะสม และจำหน่ายน้ำแข็ง จำนวน 37 แห่ง 5. วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ตรวจสถานบันเทิงตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 จำนวน 4 แห่ง 6. วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียน จำนวน 3 แห่ง 7. วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียน จำนวน 3 แห่ง 8. วันที่ 11 ,12, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 30 และ 31 กรกฎาคม 2562 ตรวจแนะนำและปฏิบัติงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 168 แห่ง 9. วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียน จำนวน 3 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(14) (5) ร้อยละของชุมชนที่ร่วมกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 3 หรือ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
(5) ร้อยละของชุมชนที่ร่วมกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 3 หรือ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) โครงการกรุงเทพเขตปลอดยุงลาย (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561) 1. การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 แห่ง นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง และศูนย์เด็กฯ จำนวน 2 แห่ง 2. เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 การดำเนินกิจกรรมครบทั้ง 4 กิจกรรม จำนวน 3 ชุมชน และ 3 กิจกรรม จำนวน 7 ชุมชน 2.1 แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 925 ซอง 2.2 แจกเอกสารความรู้ฯ จำนวน 720 แผ่น 2.3 แจกยาทากันยุง(ตะไคร้หอม) จำนวน 980 ขวด 3. การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย จำนวน 71 ราย 4. การควบคุมโรค กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 52 ราย จำนวน 71 ครั้ง 5. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 17 ครั้ง จำนวน 1,050 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการกรุงเทพเขตปลอดยุงลาย (ธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) 1. การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง ศูนย์เด็กฯ จำนวน 8 แห่ง และ วัด 10 แห่ง 2. เดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 การดำเนินกิจกรรมครบทั้ง 4 กิจกรรม จำนวน 3 ชุมชน และ 3 กิจกรรม จำนวน 14 ชุมชน ( รวม 17 ชุมชน) 2.1 แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 1,025 ซอง 2.2 แจกเอกสารความรู้ ฯ จำนวน 1,160 แผ่น 2.3 แจกยาทากันยุง (ตะไคร้หอม) จำนวน 1,025 ขวด 3. การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย จำนวน 73 ราย 4. การควบคุมโรค กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 43 ราย จำนวน 59 ครั้ง 5. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 30 ครั้ง จำนวน 2,030 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โครงการกรุงเทพเขตปลอดยุงลาย (มีนาคม 2562) 1. การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง ศูนย์เด็กฯ จำนวน 2 แห่ง และ วัด 2 แห่ง 2. เดือนมีนาคม 2562 การดำเนินกิจกรรมครบทั้ง 4 กิจกรรม จำนวน 1 ชุมชน และ 3 กิจกรรม จำนวน 10 ชุมชน ( รวม 18 ชุมชน) 2.1 แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 830 ซอง 2.2 แจกเอกสารความรู้ฯ จำนวน 1,010 แผ่น 2.3 แจกยาทากันยุง(ตะไคร้หอม) จำนวน 1390 ขวด 3. การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย จำนวน 28 ราย 4. การควบคุมโรค กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 14 ราย จำนวน 21 ครั้ง 5. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 12 ครั้ง จำนวน 1,390 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โครงการกรุงเทพเขตปลอดยุงลาย (มีนาคม 2562) 1. การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง ศูนย์เด็กฯ จำนวน 2 แห่ง และ วัด 2 แห่ง 2. เดือนมีนาคม 2562 การดำเนินกิจกรรมครบทั้ง 4 กิจกรรม จำนวน 1 ชุมชน และ 3 กิจกรรม จำนวน 10 ชุมชน ( รวม 18 ชุมชน) 2.1 แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 830 ซอง 2.2 แจกเอกสารความรู้ฯ จำนวน 1,010 แผ่น 2.3 แจกยาทากันยุง(ตะไคร้หอม) จำนวน 1390 ขวด 3. การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย จำนวน 28 ราย 4. การควบคุมโรค กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 14 ราย จำนวน 21 ครั้ง 5. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 12 ครั้ง จำนวน 1,390 หลังคาเรือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) (13) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
(13) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 1. เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 677 ราย ได้รับป้ายรับรอง 628 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.76 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 8 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 244 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 166 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 485 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 481 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 99.17) พบการปนเปื้อน 4 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0.83) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 499 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 438 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 87.77) พบการปนเปื้อน 60 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 12.23) 5. วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรกรุงเทพมหานคร ที่บริษัทซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จำนวน 9 ราย 6. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรกรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์อาหารครูหวี จำนวน 52 ราย 7. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรกรุงเทพมหานคร ที่บริษัทห้องอาหารสีฟ้าทองหล่อ จำกัด จำนวน 11 ราย 8. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 33 คน 9. วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรกรุงเทพมหานคร ที่บริษัท แอล วี เอฟ อิมพอร์ท จำกัด ( ร้าน BIRD ) จำนวน 8 ราย 10. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 35 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (21 ธันวาคม 2561 – 20 มีนาคม 2562 ) 1. เดือนกุมภาพันธ์ 2562 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 692 ราย ได้รับป้ายรับรอง 601 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.85 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหมjจำนวน 25 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 226 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 252 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 2,185 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 2,182 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 99.86) พบการปนเปื้อน 3 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0.14) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 779 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 756 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 95.09) พบการปนเปื้อน 23 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 4.91 ) 5. วันที่ 16 มกราคม 2562 ทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรกรุงเทพมหานคร ที่ห้องประชุมฝ่ายสิ่งแวดล้อมละสุขาภิบาล จำนวน 11 ราย 6. วันที่ 17 มกราคม 2562 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา ณ ห้องประชุมชั้น 2 มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 24 คน 7. วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนพื้นที่เขตยานนาวา ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 23 คน (575 ) 8. เดือนมกราคม 2562 เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน จำนวน 127 ตัวอย่าง (ค่าตัวอย่าง 3,400) 9. วันจันทร์ที่ 28 มกราคม ๒๕61 เวลา 13.00 - 16.00 น. จัดอบรมให้ความรู้การสุขาภิบาลตลาดแก่ผู้ประกอบการและผู้ค้าในตลาด พื้นที่เขตยานนาวา จำนวน 182 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรกรุงเทพมหานคร ที่ร้านอาหารบ้านกลางน้ำ 2 จำนวน 24 ราย 11. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรกรุงเทพมหานคร ที่ร้านอาหาร KFC ดิอัพพระราม 3 จำนวน 39 ราย 12. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา ณ ห้องประชุมชั้น 4 มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 23 คน 13. เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน จำนวน 145 ตัวอย่าง (ค่าตัวอย่าง 3,630) 14. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรกรุงเทพมหานคร ที่ร้านโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำนวน 24 ราย 15. วันที่ 11 มีนาคม 2562 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา ณ ห้องประชุมชั้น 4 โดยสำนักอนามัย มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 78 คน 16. วันที่ 14 มีนาคม 2562 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา ณ ห้องประชุมชั้น 4 มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 21 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (21 มีนาคม – 20 มิถุนายน 2562 ) 1. เดือนพฤษภาคม 2562 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 701 ราย ได้รับป้ายรับรอง 649 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.58 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 20 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 66 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 66 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 600 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 600 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 250 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 232 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 92.80) พบการปนเปื้อน 18 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 7.20) 5. เดือน มีนาคม-เมษายน 2562 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 110 คน 6. เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2562 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 3 คน 7. เดือนมิถุนายน 2562 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 7 คน 8. ตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน วันที่ 4-20 มิถุนายน 2562 จำนวน 24 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ( 21 มิถุนายน - 5 กันยายน 2562 ) 1. เดือนกันยายน 2562 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 692 ราย ได้รับป้ายรับรอง 683 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.70 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 37 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 106 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 109 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 805 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 805 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 525 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 456 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 86.85) พบการปนเปื้อน 69 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 13.15) 5. วันที่ 21 มิถุนายน – 5 กันยายน 2562 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 37 คน ผ่าน จำนวน 36 คน 6. จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนพื้นที่เขตยานนาวา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จำนวน 27 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(16) (6) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายหรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
(6) ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายหรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการเพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายหรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จำนวน 2 โครงการ ซึ่งจะดำเนินโครงการไปจนถึงเดือนกันยายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการเพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายหรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จำนวน 2 โครงการ ซึ่งจะดำเนินโครงการไปจนถึงเดือนกันยายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการเพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายหรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จำนวน 2 โครงการ ซึ่งจะดำเนินโครงการไปจนถึงเดือนกันยายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายหรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้สำเร็จ จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา และโครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(17) (6) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะและการจัดระเบียบจุดกวดขันพิเศษ (หาบเร่ - แผงลอย)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
(6) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะและการจัดระเบียบจุดกวดขันพิเศษ (หาบเร่ - แผงลอย)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00

100 / 100
2
48.00

100 / 100
3
73.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ งดทิ้งขยะในที่สาธารณะบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 , 1 พฤศจิกายน 2561 3 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 2 จุด บนผิวจราจรหน้าตลาดรุ่งเจริญ ถนนสาธุประดิษฐ์ และทางขึ้น-ลงสะพานลอยคนเดินข้าม ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถนนพระรามที่ 3 วันละ 3 ครั้ง คือ 1. 09.00 – 10.00 น. 2. 11.00 – 12.00 น. 3. 15.00 – 16.00 น. และรณรงค์ประชาสัมพันธ์มิให้ผู้ค้าทำการฝ่าฝืนค้าขายบริเวณจุดกวดขันพิเศษ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ งดทิ้งขยะในที่สาธารณะบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 , 1 กุมภาพันธ์ 2562 , 1 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 2 จุด บนผิวจราจรหน้าตลาดรุ่งเจริญ ถนนสาธุประดิษฐ์ และทางขึ้น-ลงสะพานลอยคนเดินข้าม ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถนนพระรามที่ 3 วันละ 3 ครั้ง คือ 1. 09.00 – 10.00 น. 2. 11.00 – 12.00 น. 3. 15.00 – 16.00 น. และรณรงค์ประชาสัมพันธ์มิให้ผู้ค้าทำการฝ่าฝืนค้าขายบริเวณจุดกวดขันพิเศษ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ งดทิ้งขยะในที่สาธารณะบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล เมื่อวันที่1 เมษายน 2562 , 1 พฤษภาคม 2562 , 3 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. -เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 2 จุด บนผิวจราจรหน้าตลาดรุ่งเจริญ ถนนสาธุประดิษฐ์ และทางขึ้น-ลงสะพานลอยคนเดินข้าม ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถนนพระรามที่ 3 วันละ 3 ครั้ง คือ 1. 09.00 – 10.00 น. 2. 11.00 – 12.00 น. 3. 15.00 – 16.00 น. และรณรงค์ประชาสัมพันธ์มิให้ผู้ค้าทำการฝ่าฝืนค้าขายบริเวณจุดกวดขันพิเศษ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ งดทิ้งขยะในที่สาธารณะบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 , 1 สิงหาคม 2562 , 2 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 2 จุด บนผิวจราจรหน้าตลาดรุ่งเจริญ ถนนสาธุประดิษฐ์ และทางขึ้น-ลงสะพานลอยคนเดินข้าม ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถนนพระรามที่ 3 วันละ 3 ครั้ง คือ 1. 09.00 – 10.00 น. 2. 11.00 – 12.00 น. 3. 15.00 – 16.00 น. และรณรงค์ประชาสัมพันธ์มิให้ผู้ค้าทำการฝ่าฝืนค้าขายบริเวณจุดกวดขันพิเศษ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(18) (7) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
(7) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(19) (14) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
(14) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำรวจเพื่อจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(20) (8) ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
(8) ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :77.78


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
77.78

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 โครงการเพื่อมุ่งเน้นความสำคัญของผู้สูงอายุให้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอดได้ชัดเจนและจะคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติในพื้นที่เขตยานนาวา เพื่อขึ้นทะเบียนภูมิปัญญา โดยจะดำเนินการประมาณเดือนมกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 โครงการเพื่อมุ่งเน้นความสำคัญของผู้สูงอายุให้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอดได้ชัดเจนและจะคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติในพื้นที่เขตยานนาวา เพื่อขึ้นทะเบียนภูมิปัญญา โดยจะดำเนินการประมาณเดือนพฤษภาคม 62 (เลื่อนจากเดือนมีนาคม เนื่องจากติดภารกิจการเลือกตั้ง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 โครงการเพื่อมุ่งเน้นความสำคัญของผู้สูงอายุให้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอดได้ชัดเจนและจะคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติในพื้นที่เขตยานนาวา เพื่อขึ้นทะเบียนภูมิปัญญา โดยจะดำเนินการประมาณเดือนกรกฎาคม 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นความสำคัญของผู้สูงอายุเพื่อให้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอดได้ชัดเจนโดยคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติในพื้นที่เขตยานนาวา จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม และมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจำนวน 1 คน เรื่องเกลือสมุนไพรสำหรับแช่เท้า โดยจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 โดยเทียบกับผู้สูงอายุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทั้งหมดในเขตยานนาวา (ตั้งแต่ พ.ศ.2556-2561) จำนวน 27 คน นิยาม/คำอธิบาย : ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการบันทึกรายชื่อจากสำนักงานเขตว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านใดด้านหนึ่ง วิธีการคำนวณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภูมิปัญญา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 x 100 หารด้วยจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาทั้งหมดในเขตยานนาวา จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภูมิปัญญา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 x 100 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาทั้งหมดในเขตยานนาวา 21 x 100 = 77.78 27

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(21) (9) จำนวนโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ให้ความรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออม การสร้างวินัยทางการเงินและการสร้างโอกาสทางอาชีพ ที่จัดให้แก่ประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
(9) จำนวนโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ความรู้  ให้ความรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออม การสร้างวินัยทางการเงินและการสร้างโอกาสทางอาชีพ ที่จัดให้แก่ประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการให้ความรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออม การสร้างวินัยทางการเงินและการสร้างโอกาสทางอาชีพ ที่จัดให้แก่ประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนและโครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการให้ความรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออม การสร้างวินัยทางการเงินและการสร้างโอกาสทางอาชีพ ที่จัดให้แก่ประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนและโครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการให้ความรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออม การสร้างวินัยทางการเงินและการสร้างโอกาสทางอาชีพ ที่จัดให้แก่ประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนและโครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ให้ความรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออม การสร้างวินัยทางการเงินและการสร้างโอกาสทางอาชีพที่จัดให้แก่ประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน และโครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(22) (7) จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษา เรียนรู้ หรือเข้าร่วม ที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
(7) จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษา เรียนรู้ หรือเข้าร่วม ที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยนับ :โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษา เรียนรู้ หรือเข้าร่วม ที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน 5 โครงการได้แก่ 1.โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2.โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 3.โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 4.โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 5.โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษา เรียนรู้ หรือเข้าร่วม ที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน 5 โครงการได้แก่ 1.โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2.โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 3.โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 4.โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 5.โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษา เรียนรู้ หรือเข้าร่วม ที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน 5 โครงการได้แก่ 1.โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2.โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 3.โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 4.โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 5.โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม/กิจกรรม เพื่อการเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 2) ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(23) (16) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
(16) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
51.00

100 / 100
3
78.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินการประจำเดือน ตุลาคม 2561 จำนวน 5 ราย / 24/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 จำนวน 4 ราย รวมผลการดำเนินการทั้งสิ้น 9 ราย / 25/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการประจำเดือน ธันวาคม 2561 จำนวน 3 ราย รวมผลการดำเนินการทั้งสิ้น 12 ราย ฝ่ายทะเบียน :รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) รวมทั้งสิ้น 11 ราย ดังนี้ 24/10/2561 : 1.เสนออนุมัติโครงการ 2.ตรวจสอบหลักฐานการขออนุญาตปลูกสร้างและสภาพบ้าน 3.กำหนดเลขหมายประจำบ้าน 4.ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 2 หลัง 23/11/2561 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 พ.ย.2561 จำนวน 6 ราย 25/12/2561 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ธ.ค.2561 จำนวน 3 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายทะเบียน :รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.2562) รวมทั้งสิ้น 11 ราย ดังนี้ 25/01/2562 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ม.ค.2562 จำนวน 4 ราย 25/02/2562 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ก.พ.2562 จำนวน 3 ราย 23/03/2562 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 มี.ค.2562 จำนวน 4 ราย รวม 2 ไตรมาส 22 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ครบถ้วนทุกเดือน ในเดือน เมษายน 2562 จำนวน 5 ราย ,เดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 8 ราย , เดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 5 ราย รวมไดรมาสที่ 3 จำนวน 18 ราย -ฝ่ายโยธา ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาติให้มีการก่อสร้างครบถ้วนทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการลงจุดครบทุกราย -ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 4 ราย, เดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 5 ราย, วันที่ 1-13 กันยายน 2562 จำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 53 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(24) (17) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
(17)  ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
50.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนจำนวน 2 โครงการได้แก่โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและโครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนจำนวน 2 โครงการดังนี้ 1.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 2.โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนจำนวน 2 โครงการดังนี้ 1.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 2.โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำแผนพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้สำเร็จจำนวน 9 ชุมชน จากชุมชนทั้งหมด 18 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 50 ดังนี้ 1) ชุมชนโรงสี 2) ชุมชนวัดช่องลม 3) ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา 4) ชุมชนซอยสรรค์สุข 5) ชุมชนคาลเท็กซ์ 6) ชุมชนโสณมัย- อร่ามดวง 7) ชุมชนปรีชา1 8) ชุมชนเศตะพราหมณ์ 9) ชุมชนบัวหลวง ทั้ง 9 ชุมชน จัดทำแผนพัฒนาชุมชนด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม และส่งแผนพัฒนาชุมชนให้สำนักพัฒนาสังคมแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเขตยานนาวา ที่ กท 4510/004851 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(25) (8) ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการ ฉับไว ใสสะอาด(Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตยานนาวา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
(8) ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการ ฉับไว ใสสะอาด(Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตยานนาวา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.00

100 / 100
2
51.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

24/10/2561 : 1.เสนอขออนุมัติโครงการ 2.จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผู้มารับบริการ ณ ศูนย์ BFC จำนวน 800 ชุด 23/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการในศูนย์ฯ BFC ทั้ง 10 ฝ่าย ไตรมาสแรก (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)จำนวน 200 ราย 25/12/2561 : ได้รวบรวมแบบสอบถามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการในศูนย์ฯ BFC ทั้ง 10 ฝ่าย ไตรมาสแรก (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) จำนวน 200 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.23 ค่าเฉลี่ย 4.71 สรุปผลการการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารทราบ ในเดือนถัดไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

01/1/2562 ถึง 31/3/2562 ส่งแบบสอบถามให้แต่ละฝ่ายดำเนินการทอดแบบสอบถามประชาชนผู้มารับบริการในรอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562) จำนวน 200 ชุด สรุปผลการทอดแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 95.06 ค่าเฉลี่ย 4.75 เสนอผู้บริหารทราบภายในวันที่ 5 ของเดือน เมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

01/04/2562 ถึง 30/06/2562 ส่งแบบสอบถามให้แต่ละฝ่ายดำเนินการทอดแบบสอบถามประชาชนผู้มารับบริการในรอบไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2562) จำนวน 200 ชุด สรุปผลการทอดแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 94.31 ค่าเฉลี่ย 4.72 เสนอผู้บริหารทราบ ภายในวันที่ 5 ของเดือน กรกฎาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

01/07/2562 ถึง 16/09/2562 ส่งแบบสอบถามให้แต่ละฝ่ายดำเนินการทอดแบบสอบถามประชาชนผู้มารับบริการในรอบไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – 13 กันยายน 2562) จำนวน 200 ชุด สรุปผลการทอดแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 95.25 ค่าเฉลี่ย 4.76 สรุปผลการทอดแบบสอบถาม จำนวน 800 ชุด คิดเป็นร้อยละ 94.71 ค่าเฉลี่ย 4.74

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(26) (18) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(18) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :93.08

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
93.08

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ได้ร้อยละ 5 ของประมาณการที่สำนักการคลังกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ได้ร้อยละ 20 ของประมาณการที่สำนักการคลังกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ได้ร้อยละ 75 ของประมาณการที่สำนักการคลังกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ได้ร้อยละ 93.08 ของประมาณการที่สำนักการคลังกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(27) (9) จำนวนผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย รายใหม่
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(9) จำนวนผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย รายใหม่

หน่วยนับ :ราย

เป้าหมาย :200.00

ผลงาน :232.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
69.00

100 / 100
2
140.00

100 / 100
3
167.00

100 / 100
4
232.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย รายใหม่ ได้จำนวน 69 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย รายใหม่ ได้จำนวน 140 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย รายใหม่ ได้จำนวน 167 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย รายใหม่ ได้จำนวน 232 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(28) (10) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(10) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายการคลังไดรับอนุมัติเงินทดรองราชการเพื่อทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างเรียบร้อยแล้ว และเริ่มเบิกจ่ายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 - 22 มีนาคม 2562 มีข้าราชการและลูกจ้างยื่นเอกสารขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล จำนวน 267ราย สามารถเบิกจ่ายเงินค่ารักษาได้ทันภายในกำหนด 5 วัน ทั้งสิ้น 267 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 - 21 มิถุนายน 2562 มีข้าราชการและลูกจ้างยื่นเอกสารขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล จำนวน 403 ราย สามารถเบิกจ่ายเงินค่ารักษาได้ทันภายในกำหนด 5 วัน ทั้งสิ้น 403 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 - 9 สิงหาคม 2562 มีข้าราชการและลูกจ้างยื่นเอกสาร ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล จำนวน 495 ราย สามารถเบิกจ่ายเงินค่ารักษาได้ทันภายในกำหนด 5 วัน ทั้งสิ้น 495 ราย - ฝ่ายการคลังปิดรับเอกสารการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 และรวบรวมแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาฯ ร้อยละ 97.59 (แบบสอบถาม จำนวน 495 ราย) - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด