ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 04060000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(1) สปท./1 ระดับความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนเพื่อสร้างเครือข่ายข่าวของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สปท./1 ระดับความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนเพื่อสร้างเครือข่ายข่าวของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้และรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเครือข่ายสายข่าวของกรุงเทพมหานครให้ผู้บริหารของกรุงเทพมหานรทราบแล้ว โดยดำเนินโครงการฝึกอบรมเครือข่ายสายข่าวของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ ทวินส์ ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 330 คนประกอบด้วย บุคคลสาขาอาชีพต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เช่น เจ้าของผู้ประกอบการบ้านเช่า คอนโดมิเนียม ผู้นำชุมชน วินจักรยานยนต์รับจ้าง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด มูลนิธิ สมาคม ฯลฯ ในพื้นที่เขต ๆ ละ 5 คน รวม 250 คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต เขตละ 1 คน รวม 50 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 24 คน วิทยากร 6 คน ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 80 ขณะนี้อยู่ระหว่างการในระดับที่ 3 คือ มีการดำเนินการในระดับ 2 สำเร็จ และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างช่องทางการรับแจ้งข่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้และรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเครือข่ายสายข่าวของกรุงเทพมหานครให้ผู้บริหารของกรุงเทพมหานรทราบแล้ว โดยดำเนินโครงการฝึกอบรมเครือข่ายสายข่าวของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ ทวินส์ ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้และรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเครือข่ายสายข่าวของกรุงเทพมหานครให้ผู้บริหารของกรุงเทพมหานรทราบแล้ว โดยดำเนินโครงการฝึกอบรมเครือข่ายสายข่าวของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ ทวินส์ ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน สปท. กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความสำเร็จ ของการดำเนินโครงการฯ เป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 ดำเนินการเพื่อเชิญชวน รับสมัครและคัดเลือก ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเครือข่ายข่าว สปท. มีหนังสือ ที่ กท 0406/8073 ลงวันที่ 6 พ.ย. 61 ถึง ผอ เชต 50 สนข. ขอความอนุเราะห์เชิญชวน และคัดเลือกข้าราชการ ประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเครือข่ายสายข่าวของกรุงเทพมหานคร ระดับ 2 ดำเนินการระดับ 1 สำเร็จ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการข่าว และการแจ้งเหตุแก่เครือข่ายข่าว สปท. ดำเนินโครงการฝึกอบรมเครือข่ายสายข่าวของกรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย บุคคลสาขาอาชีพต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เช่น เจ้าของ ผู้ประกอบการบ้านเช่า คอนโดมิเนียม ผู้นำชุมชน วินจักรยานยนต์รับจ้าง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและ ยาเสพติด มูลนิธิ สมาคม ฯลฯ ในพื้นที่เขต ๆ ละ 5 คนที่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน ระดับ 3 มีการดำเนินการในระดับ 2 สำเร็จ และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างช่องทางการรับแจ้งข่าว มีการจัดตั้งไลน์กลุ่มเครือข่ายข่าว กทม. เพื่อใช้สื่อสารทางการรับแจ้งข่าว ระดับ 4 มีการดำเนินการในระดับ 3 สำเร็จ และมีการแจ้งข่าวจากเครือข่ายข่าว โดยมีการสรุปผลให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน และมีการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ สปท. สรุปเหตุการณ์ด้านความมั่นคงภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รายงาน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และรองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประจำทุกวัน ระดับ 5 มีการดำเนินการในระดับ 4 สำเร็จ และมีการประสาน ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา สรุปผลให้ผู้บริหารทราบ และจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มหรือใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร สปท. มีการประสาน ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา สรุปผลให้ผู้บริหารทราบ และจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มหรือใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) สปท./7 การรายงานเหตุการณ์ความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครทุกวันและสำนักงานปกครองและทะเบียนได้นำข้อมูลไปใช้ประกอบในการเสนอผู้บริหารสั่งการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อมีเหตุไม่ปกติ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สปท./7 การรายงานเหตุการณ์ความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครทุกวันและสำนักงานปกครองและทะเบียนได้นำข้อมูลไปใช้ประกอบในการเสนอผู้บริหารสั่งการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อมีเหตุไม่ปกติ

หน่วยนับ :ครั้ง/วัน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/วัน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
87.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการรายงานเหตุการณ์ความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครประจำเดือนธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ กทม.จากหน่วยงานของ กทม. และหน่วยงานภายนอก ภายใน 16.00 น. ทุกวัน ตรวจสอบและรวบรวมวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ประจำวันและ รายงาน ผอ.กอ.รมน. ภาค 1 ทราบ สำเนารายงาน ป.กทม. นำเรียน ผอ.กอ.รมน.กทม. และรายงาน ผอ.สขว. กอ.รมน. (ขว.สขว.กอ.รมน.), ผช.ผบ.ทบ. 1 ประจำเดือน มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ กทม.จากหน่วยงานของ กทม. และหน่วยงานภายนอก ภายใน 16.00 น. ทุกวัน ตรวจสอบและรวบรวมวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ประจำวันและ รายงาน ผอ.กอ.รมน. ภาค 1 ทราบ สำเนารายงาน ป.กทม. นำเรียน ผอ.กอ.รมน.กทม. และรายงาน ผอ.สขว. กอ.รมน. (ขว.สขว.กอ.รมน.), ผช.ผบ.ทบ. 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานปกครองและทะเบียน รายงานสรุปเหตุการณ์ความมั่นคง ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1. ด้านยาเสพติด เช่น การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ 2. ด้านความขัดแย้งทางความคิดของคนในสังคม เช่น การชุมนุมประท้วงทางการเมือง การประกอบอาชีพหรือด้านอื่นๆ 3. สาธารณภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ตึกถล่ม ฯลฯ 4. การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น เหตุลอบวางระเบิด 5. แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยรับรายงาน (แหล่งข่าว) จากศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนัก/สำนักงานเหตุการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานปกครองและทะเบียนเป็นหน่วยงานรวบรวม และสรุปรายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบทุกวัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(3) สปท./2 ผู้ประสบปัญหาทางการทะเบียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการแนะนำหรือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทางการทะเบียนมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
สปท./2 ผู้ประสบปัญหาทางการทะเบียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการแนะนำหรือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทางการทะเบียนมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
87.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานปกครองและทะเบียน ได้นำหน่วยบริการทะเบียนเคลื่อนที่ออกให้บริการทะเบียนประจำตัวประชาชนและแก้ไขปัญหาทางการทะเบียนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส แล้ว 3 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ 2. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 เขตบางแค 3. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เขตพญาไท มีผู้ประสบปัญหาทางการทะเบียน ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ที่มีการสำรวจข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในพื้นที่ กทม. ขอรับการช่วยเหลือหรือการแก้ไขปัญหา ขอคำแนะนำ การประสาน/ส่งต่อ จำนวน 9 ราย และสำนักงานปกครองละทะเบียนดำเนินการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ การประเมินผล โดยการส่งข้อมูลของผู้ที่สำรวจในปีงบประมาณ 2562 ให้สำนักทะเบียนได้ จำนวน 9 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานปกครองและทะเบียน ได้นำหน่วยบริการทะเบียนเคลื่อนที่ออกให้บริการทะเบียนประจำตัวประชาชนและแก้ไขปัญหาทางการทะเบียนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส แล้ว 4 แห่ง รวม 66 คน ดังนี้ 1. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ จำนวน 34 คน 2. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 เขตบางแค จำนวน 4 คน 3. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เขตพญาไท จำนวน 5 คน 4. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน จำนวน 23 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดกิจกรรมคลินิกการทะเบียนเคลื่อนที่ (Regis Mobile Clinic) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางการทะเบียน ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ที่มีการสำรวจข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในพื้นที่ กทม. ให้ได้รับการจัดทำหลักฐานทางการทะเบียนอย่างถูกต้อง หรือได้รับการรวบรวมข้อมูลหรือเอกสาร การประสาน/ส่งต่อ เพื่อให้สำนักทะเบียน พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานปกครองและทะเบียนออกให้บริการทำบัตรประชาชนและแก้ไขปัญหาทางการทะเบียน ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 4 แห่ง รวม 66 คน ดังนี้ สถิติการให้บริการด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนตามกิจกรรมคลินิกการทะเบียนเคลื่อนที่ (Regis Mobile Clinic) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วัน / เดือน / ปี สถานที่ให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ รวม ทำบัตรประชาชน สำรวจข้อมูลบุคคล (ราย) ที่มีปัญหาทางการทะเบียน 2-4 มกราคม 2562 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางแค เขตภาษีเจริญ 27 7 34 18 กุมภาพันธ์ 2562 สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางแค 2 เขตบางแค 3 1 4 16-17 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เขตพญาไท 5 - 5 9-11 มีนาคม 2562 และ 17-19 เมษายน 2562 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน 21 2 23 รวม 56 10 66 ลักษณะของการให้บริการ จำนวน/ราย ความสำเร็จของการดำเนินการสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ สำเร็จ ไม่สำเร็จ 1. สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางการทะเบียนได้ทันที 56 56 - 100 - 2. ต้องได้รับการรวบรวมข้อมูลหรือเอกสาร 10 7 3 70 1. ผู้เข้ารับการช่วยเหลือ 2 ใน 3 ราย ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและไม่สามารถติดตามมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม การประสาน/ส่งต่อ เพื่อให้สำนักทะเบียน พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ได้ 2. อีกรายเป็นผู้เข้ารับการช่วยเหลือ มีอายุมากประกอบกับสูญเสียความทรงจำ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(4) สปท./8 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติระดับมากขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
สปท./8 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์      การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติระดับมากขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครทราบแล้วโดยดำเนินโครงการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 ศาลาว่าการ กทม.ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร ในเดือนธันวาคม 2560 (ใกล้วันสถาปนากรุงเทพมหานคร 14 ธันวาคม) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน ประกอบด้วย 4.1 ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (จากพระบรมฉายาลักษณ์) 4.2 ผู้เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 4.3 ผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติ (ประชาชน) ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 4.4 คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการกองต่าง ๆ 4.5 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครผู้มาร่วมงาน และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 95 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานนำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครทราบแล้วโดยดำเนินโครงการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 ศาลาว่าการ กทม.ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร ในเดือนธันวาคม 2560 (ใกล้วันสถาปนากรุงเทพมหานคร 14 ธันวาคม) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน ประกอบด้วย 4.1 ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (จากพระบรมฉายาลักษณ์) 4.2 ผู้เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 4.3 ผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติ (ประชาชน) ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 4.4 คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการกองต่าง ๆ 4.5 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครผู้มาร่วมงาน และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 95 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานนำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานปกครองและทะเบียน จัดโครงการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 ศาลาว่าการ กทม. และได้ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินโครงการให้กับผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร และผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.53

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(5) สปท./3 ร้อยละความสำเร็จในการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
สปท./3 ร้อยละความสำเร็จในการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้รายงานผลการสัมมนา/ดูงานแล้ว โดยดำเนินโครงการสัมมนาและดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร - ภาควิชาการ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน - ภาคศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้ 1. โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี 2. กอ.รมน.จว.เพชรบุรี 3. อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 75 คน ดังนี้ ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านรักษาความมั่นคงภายใน ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่สำนักงานปกครองและทะเบียน จำนวน 65 คน คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 10 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัด ประเมินโดยคำนวณผลรวมของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละ 80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้รายงานผลการสัมมนา/ดูงานแล้ว โดยดำเนินโครงการสัมมนาและดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร - ภาควิชาการ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน - ภาคศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้ 1. โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี 2. กอ.รมน.จว.เพชรบุรี 3. อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 75 คน ดังนี้ ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านรักษาความมั่นคงภายใน ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่สำนักงานปกครองและทะเบียน จำนวน 65 คน คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 10 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัด ประเมินโดยคำนวณผลรวมของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละ 80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สปท. ดำเนินโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการสัมมนาศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ฝ่ายปกครองสำนักงานเขต ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานปกครองและทะเบียน รวม 75 คน จัดสัมมนา และดูงานแบบไป-กลับ เป็นเวลา 1 วัน และดูงาน ในวันที่ 1-2 พ.ย. 61 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี และอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2. สปท. ได้ประเมินผลโครงการจากการจัดทำแบบทดสอบความรู้ด้านความมั่นคงและการดำเนินงานด้านการข่าวเบื้องต้น สรุปผล ดังนี้ ผู้เข้ารับการสัมมนา จำนวน 65 คน ได้รับคะแนน ร้อยละ 100 จำนวน 4 คน ร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 57 คน และได้รับคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 จำนวน 4 คน คิดเป็นจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 93.85 %

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) สปท./4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานด้านงานปกครองและเลือกตั้งและงานด้านทะเบียน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
สปท./4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานด้านงานปกครองและเลือกตั้งและงานด้านทะเบียน

หน่วยนับ :ระดับ 3

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ 3)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายปกครอง, โครงการฝึกอบรมและดูงานหลักสูตรการบริหารงานทะเบียน, โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินโครงการทั้งหมดให้ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครทราบแล้ว ดังนี้ 1. โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายปกครอง ดำเนินการจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการปกครอง และการเลือกตั้ง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 75 คน ประกอบด้วย (1)เจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการหรือระดับปฏิบัติการหรือพนักงานปกครอง ระดับชำนาญงานหรือระดับปฏิบัติงาน ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต จำนวน 50 คน และเจ้าพนักงานปกครองระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการและระดับปฏิบัติการ สำนักงานปกครองและทะเบียน จำนวน 15 คน รวมเป็นจำนวน 65 คน (2)คณะกรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน 2. โครงการฝึกอบรมและดูงานหลักสูตรการบริหารงานทะเบียน ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 2 ภาคกิจกรรม ดังนี้ 3.1 ภาควิชาการ ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสังการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียน เนื่องจากมีการแก้ไขปรับปรุงและประกาศใช้กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียนให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงานด้านทะเบียนต่างๆ สู่ภาคปฏิบัติ 3.2 ภาคดูงาน ดำเนินการศึกษาดูงานสำนักทะเบียนที่มีการพัฒนาสู่การเป็นสำนักทะเบียนดีเด่น ตามประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เป็นต้นแบบการบริหารจัดการด้านต่าง ๆรวมทั้งรับฟังคำบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานที่ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสำนักทะเบียนดีเด่นในต่างจังหวัดกับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งแนวทางการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ แล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาและปรับปรุงสำนักทะเบียนให้ครอบคลุมและดียิ่งขึ้น การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานทะเบียน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 75 คน ประกอบด้วย (1) หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหรือผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต จำนวน 50 คน (2) คณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน (3) วิทยากร จำนวน 15 คน 3. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการสัมมนาและดูงานตามหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 2 ภาคกิจกรรม ดังนี้ 3.1 ภาควิชาการ ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียน รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ และสามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3.2 ภาคดูงาน ดำเนินการศึกษาดูงานสำนักทะเบียนที่มีการพัฒนาสู่การเป็นสำนักทะเบียนดีเด่นตามประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่ได้รับรางวัลด้านต่างๆ รวมทั้งรับฟังคำบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานที่ศึกษาดูงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสำนักทะเบียนดีเด่นในต่างจังหวัดกับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตของกรุงเทพมหานคร และแนวทางการบริหารจัดการของหน่วยงานต่างๆ แล้วนำผลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียน มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลยิ่งขึ้น การสัมมนาและดูงานตามโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 210 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 งานทะเบียนราษฎรและงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 135 คน ประกอบด้วย (1) ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต จำนวน 100 คน (2) คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 20 คน (3) วิทยากร จำนวน 15 คน รุ่นที่ 2 งานทะเบียนทั่วไป จำนวน 75 คน ประกอบด้วย (1) ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต จำนวน 50 คน (2) คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 10 คน (3) วิทยากร จำนวน 15 คน และผู้เข้ารับการพัฒนาความรู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ คิดเป็นร้อยละ 80 และและผลความพึงพอใจของผู้รับการพัฒนาความรู้ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในระดับที่ 3 คือ มีการดำเนินการในระดับ 2 สำเร็จและผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจต่อการพัฒนาความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมภายหลังการอบรมระดับมากขึ้นไปร้อยละ 80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายปกครอง, โครงการฝึกอบรมและดูงานหลักสูตรการบริหารงานทะเบียน, โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินโครงการทั้งหมดให้ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครทราบแล้ว ดังนี้ 1. โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายปกครอง ดำเนินการจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการปกครอง และการเลือกตั้ง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 75 คน ประกอบด้วย (1)เจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการหรือระดับปฏิบัติการหรือพนักงานปกครอง ระดับชำนาญงานหรือระดับปฏิบัติงาน ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต จำนวน 50 คน และเจ้าพนักงานปกครองระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการและระดับปฏิบัติการ สำนักงานปกครองและทะเบียน จำนวน 15 คน รวมเป็นจำนวน 65 คน (2)คณะกรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน 2. โครงการฝึกอบรมและดูงานหลักสูตรการบริหารงานทะเบียน ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 2 ภาคกิจกรรม ดังนี้ 3.1 ภาควิชาการ ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสังการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียน เนื่องจากมีการแก้ไขปรับปรุงและประกาศใช้กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียนให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงานด้านทะเบียนต่างๆ สู่ภาคปฏิบัติ 3.2 ภาคดูงาน ดำเนินการศึกษาดูงานสำนักทะเบียนที่มีการพัฒนาสู่การเป็นสำนักทะเบียนดีเด่น ตามประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เป็นต้นแบบการบริหารจัดการด้านต่าง ๆรวมทั้งรับฟังคำบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานที่ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสำนักทะเบียนดีเด่นในต่างจังหวัดกับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งแนวทางการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ แล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาและปรับปรุงสำนักทะเบียนให้ครอบคลุมและดียิ่งขึ้น การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานทะเบียน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 75 คน ประกอบด้วย (1) หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหรือผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต จำนวน 50 คน (2) คณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน (3) วิทยากร จำนวน 15 คน 3. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการสัมมนาและดูงานตามหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 2 ภาคกิจกรรม ดังนี้ 3.1 ภาควิชาการ ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียน รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ และสามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3.2 ภาคดูงาน ดำเนินการศึกษาดูงานสำนักทะเบียนที่มีการพัฒนาสู่การเป็นสำนักทะเบียนดีเด่นตามประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่ได้รับรางวัลด้านต่างๆ รวมทั้งรับฟังคำบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานที่ศึกษาดูงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสำนักทะเบียนดีเด่นในต่างจังหวัดกับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตของกรุงเทพมหานคร และแนวทางการบริหารจัดการของหน่วยงานต่างๆ แล้วนำผลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียน มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลยิ่งขึ้น การสัมมนาและดูงานตามโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 210 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 งานทะเบียนราษฎรและงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 135 คน ประกอบด้วย (1) ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต จำนวน 100 คน (2) คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 20 คน (3) วิทยากร จำนวน 15 คน รุ่นที่ 2 งานทะเบียนทั่วไป จำนวน 75 คน ประกอบด้วย (1) ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต จำนวน 50 คน (2) คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 10 คน (3) วิทยากร จำนวน 15 คน และผู้เข้ารับการพัฒนาความรู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ คิดเป็นร้อยละ 80 และและผลความพึงพอใจของผู้รับการพัฒนาความรู้ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในระดับที่ 3 คือ มีการดำเนินการในระดับ 2 สำเร็จและผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจต่อการพัฒนาความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมภายหลังการอบรมระดับมากขึ้นไปร้อยละ 80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายปกครอง, โครงการฝึกอบรมและดูงานหลักสูตรการบริหารงานทะเบียน, โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินโครงการทั้งหมดให้ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครทราบแล้ว ดังนี้ 1. โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายปกครอง ดำเนินการจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการปกครอง และการเลือกตั้ง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 75 คน ประกอบด้วย (1)เจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการหรือระดับปฏิบัติการหรือพนักงานปกครอง ระดับชำนาญงานหรือระดับปฏิบัติงาน ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต จำนวน 50 คน และเจ้าพนักงานปกครองระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการและระดับปฏิบัติการ สำนักงานปกครองและทะเบียน จำนวน 15 คน รวมเป็นจำนวน 65 คน (2)คณะกรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน 2. โครงการฝึกอบรมและดูงานหลักสูตรการบริหารงานทะเบียน ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 2 ภาคกิจกรรม ดังนี้ 3.1 ภาควิชาการ ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสังการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียน เนื่องจากมีการแก้ไขปรับปรุงและประกาศใช้กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียนให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงานด้านทะเบียนต่างๆ สู่ภาคปฏิบัติ 3.2 ภาคดูงาน ดำเนินการศึกษาดูงานสำนักทะเบียนที่มีการพัฒนาสู่การเป็นสำนักทะเบียนดีเด่น ตามประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เป็นต้นแบบการบริหารจัดการด้านต่าง ๆรวมทั้งรับฟังคำบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานที่ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสำนักทะเบียนดีเด่นในต่างจังหวัดกับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งแนวทางการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ แล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาและปรับปรุงสำนักทะเบียนให้ครอบคลุมและดียิ่งขึ้น การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานทะเบียน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 75 คน ประกอบด้วย (1) หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหรือผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต จำนวน 50 คน (2) คณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน (3) วิทยากร จำนวน 15 คน 3. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการสัมมนาและดูงานตามหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 2 ภาคกิจกรรม ดังนี้ 3.1 ภาควิชาการ ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียน รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ และสามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3.2 ภาคดูงาน ดำเนินการศึกษาดูงานสำนักทะเบียนที่มีการพัฒนาสู่การเป็นสำนักทะเบียนดีเด่นตามประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่ได้รับรางวัลด้านต่างๆ รวมทั้งรับฟังคำบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานที่ศึกษาดูงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสำนักทะเบียนดีเด่นในต่างจังหวัดกับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตของกรุงเทพมหานคร และแนวทางการบริหารจัดการของหน่วยงานต่างๆ แล้วนำผลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียน มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลยิ่งขึ้น การสัมมนาและดูงานตามโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 210 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 งานทะเบียนราษฎรและงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 135 คน ประกอบด้วย (1) ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต จำนวน 100 คน (2) คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 20 คน (3) วิทยากร จำนวน 15 คน รุ่นที่ 2 งานทะเบียนทั่วไป จำนวน 75 คน ประกอบด้วย (1) ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต จำนวน 50 คน (2) คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 10 คน (3) วิทยากร จำนวน 15 คน และผู้เข้ารับการพัฒนาความรู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ คิดเป็นร้อยละ 80 และและผลความพึงพอใจของผู้รับการพัฒนาความรู้ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในระดับที่ 3 คือ มีการดำเนินการในระดับ 2 สำเร็จและผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจต่อการพัฒนาความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมภายหลังการอบรมระดับมากขึ้นไปร้อยละ 80 ระดับ 1 มีการดำเนินการพัฒนาความรู้ด้านงานปกครองและเลือกตั้งและงานด้านทะเบียน แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารงาน - สปท. ดำเนินการพัฒนาความรู้ ด้านงานปกครองและเลือกตั้งและงาน ด้านทะเบียนแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารงาน ระดับ 2 มีการดำเนินการในระดับ 1 สำเร็จ และผู้เข้ารับการพัฒนาความรู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ คิดเป็นร้อยละ 80 และผลความพึงพอใจของผู้รับการพัฒนาความรู้ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80 - ผู้เข้ารับการพัฒนาความรู้ผ่านเกณฑ์ การทดสอบความรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 - ผลความพึงพอใจของผู้รับการพัฒนาความรู้ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.04 ระดับ 3 มีการดำเนินการในระดับ 2 สำเร็จและผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจต่อการพัฒนาความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมภายหลังการอบรมระดับมากขึ้นไปร้อยละ 80 - ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจต่อการ พัฒนาความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ภายหลังการอบรมระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.69

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) สปท./5 ระดับความสำเร็จของการให้บริการ ณ จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
สปท./5 ระดับความสำเร็จของการให้บริการ ณ จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) สำนักงานปกครองและทะเบียน กำหนดแผนดำเนินงาน โดยการออกนิเทศงานจุดบริการด่วนมหานคร จำนวน 11 แห่ง ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และให้คำแนะนำ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการด่วนมหานครข้อจำกัด การนิเทศงานจะทำการนิเทศ ณ จุดบริการด่วนมหานคร หากขณะนั้นประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ เจ้าหน้าที่จะต้องให้บริการประชาชนก่อน ทำให้การนิเทศงานไม่ต่อเนื่องและอาจใช้เวลาในการดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและวัสดุที่ใช้ในการนิเทศจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) สำนักงานปกครองและทะเบียน กำหนดแผนดำเนินงาน โดยการออกนิเทศงานจุดบริการด่วนมหานคร จำนวน 11 แห่ง ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และให้คำแนะนำ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการด่วนมหานครข้อจำกัด การนิเทศงานจะทำการนิเทศ ณ จุดบริการด่วนมหานคร หากขณะนั้นประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ เจ้าหน้าที่จะต้องให้บริการประชาชนก่อน ทำให้การนิเทศงานไม่ต่อเนื่องและอาจใช้เวลาในการดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและวัสดุที่ใช้ในการนิเทศจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุด บริการด่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งเป็นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริม สร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการด่วนมหานคร ระหว่างวันที่ 10 – 18 กรกฎาคม 2562 โดยดำเนินการนิเทศจุดบริการด่วนมหานคร จำนวน 11 แห่ง คือ 1. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร 2. สถานีรถไฟฟ้าสยาม เขตปทุมวัน 3. สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ เขตคลองเตย 4. สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต เขตจตุจักร 5. สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข เขตบางนา 6. สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ เขตคลองสาน 7. ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์พาร์ค เขตประเวศ 8. ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค เขตภาษีเจริญ 9. ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว 10. ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง เขตบางพลัด 11. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค เขตบางแค โดยกำหนดระดับความสำเร็จของการให้บริการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความสำเร็จเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 มีการกำหนดแผนงานในการออกนิเทศงานให้ความรู้ และดำเนินการออกนิเทศได้สำเร็จครบถ้วนตามที่กำหนด ระดับ 2 สามารถดำเนินการในระดับ 1 สำเร็จ และมีผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 75 - 80 ระดับ 3 สามารถดำเนินการในระดับ 1 สำเร็จ และมีผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 81 - 85 ระดับ 4 สามารถดำเนินการในระดับ 1 สำเร็จ และมีผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 86 - 90 ระดับ 5 สามารถดำเนินการในระดับ 1 สำเร็จ และมีผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 91 ขึ้นไป ผู้ใช้บริการจุดบริการด่วนมหานคร จำนวน 117 คน มีความพึงพอใจ ในด้านต่าง ๆ ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 97.4 ผลความพึงพอใจอยู่ในระดับ 5 ของความสำเร็จที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) สปท./6 ระดับความสำเร็จในการประสานงาน และอำนวยการการจัดการเลือกตั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
สปท./6 ระดับความสำเร็จในการประสานงาน และอำนวยการการจัดการเลือกตั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานปกครองและทะเบียนสามารถประสานงาน และอำนวยการการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ในระดับที่ 1 ประสานงาน อำนวยการ และดำเนินการแจ้งสำนักงานเขตให้เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง การประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง และประกาศให้มีการเลือกตั้ง ได้สำเร็จ ระดับ 2 สามารถดำเนินการในระดับที่ 1 ได้สำเร็จ และประสานงาน อำนวยการ และดำเนินการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (ปธ.กปน./กปน./รปภ.) ระดับ 3 สามารถดำเนินการในระดับ 2 ได้สำเร็จและประสานงาน อำนวยการ และดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรประจำเขต เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง(ปธ.กปน./กปน./รปภ.) โดยมีผลความพึงพอใจของสำนักงานเขตที่มีต่อการประสานงาน และอำนวยการจัดการเลือกตั้ง ของสำนักงานปกครองและทะเบียนระดับมากขึ้นไปร้อยละ 80 ระดับ 4 สามารถดำเนินการได้ในระดับ 3 ได้สำเร็จ และจัดการเลือกตั้ง และประกาศผลการนับคะแนนได้เรียบร้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในระดับที่ 5 คือ สามารถดำเนินการได้ในระดับ 4 ได้สำเร็จและประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเลือกตั้งในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 75 (สำรวจความคิดเห็นออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานปกครอง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานปกครองและทะเบียนสามารถประสานงาน และอำนวยการการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ในระดับที่ 1 ประสานงาน อำนวยการ และดำเนินการแจ้งสำนักงานเขตให้เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง การประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง และประกาศให้มีการเลือกตั้ง ได้สำเร็จ ระดับ 2 สามารถดำเนินการในระดับที่ 1 ได้สำเร็จ และประสานงาน อำนวยการ และดำเนินการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (ปธ.กปน./กปน./รปภ.) ระดับ 3 สามารถดำเนินการในระดับ 2 ได้สำเร็จและประสานงาน อำนวยการ และดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรประจำเขต เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง(ปธ.กปน./กปน./รปภ.) โดยมีผลความพึงพอใจของสำนักงานเขตที่มีต่อการประสานงาน และอำนวยการจัดการเลือกตั้ง ของสำนักงานปกครองและทะเบียนระดับมากขึ้นไปร้อยละ 80 ระดับ 4 สามารถดำเนินการได้ในระดับ 3 ได้สำเร็จ และจัดการเลือกตั้ง และประกาศผลการนับคะแนนได้เรียบร้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในระดับที่ 5 คือ สามารถดำเนินการได้ในระดับ 4 ได้สำเร็จและประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเลือกตั้งในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 75 (สำรวจความคิดเห็นออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานปกครอง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สปท. กำหนดความสำเร็จของการบริหารจัดการเลือกตั้ง ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 ประสานงาน อำนวยการ และดำเนินการแจ้งสำนักงานเขตให้เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง การประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง และประกาศให้มีการเลือกตั้ง ได้สำเร็จ สปท. ดำเนินการ ดังนี้ 1. มีหนังสือที่ กท 0406/6926 ลว.20 ก.ย. 61 แจ้งสำนักงานเขต เตรียมความพร้อม 2. มีหนังสือที่ กท 0406/9187 ลว.19 ธ.ค. 61 ส่งแผนการจัดการเลือกตั้ง สส. 3. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0406/9331 ลว.24 ธ.ค. 61 ขออนุมัติดำเนินการและสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. กทม และคำสั่งจัดตั้ศูนย์ 4. มีหนังสือ ที่ กท 0406/858 ลว.1 ก.พ. 62 ส่งแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศคณะกรรกมารกรเลือกตั้ง ระดับ 2 สามารถดำเนินการในระดับที่ 1 ได้สำเร็จ และประสานงาน อำนวยการ และดำเนินการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (ปธ.กปน./กปน./รปภ.) สปท. ดำเนินการ ดังนี้ 1. มีหนังสือที่ กท 0406/782 ลว.31 ม.ค. 62 แนวทางการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. 2. มีหนังสือที่ กท 0406/876 ลว.5 ก.พ. 62 แจ้งแนวทางการปฏิบัติและการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน 3. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0406/41 ลว.6 ก.พ. 62 การเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. ในภารกิจสำนักทะเบียน 4. มีหนังสือแจ้งเขต เรื่อง การกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง 5. มีหนังสือแจ้งเขต เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ระดับ 3 สามารถดำเนินการในระดับ 2 ได้สำเร็จและประสานงาน อำนวยการ และดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรประจำเขต เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (ปธ.กปน./กปน./รปภ.) โดยมีผลความพึงพอใจของสำนักงานเขตที่มีต่อการประสานงาน และอำนวยการจัดการเลือกตั้ง ของสำนักงานปกครองและทะเบียนระดับมากขึ้นไปร้อยละ 80 สปท. มีหนังสือเรียนเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส.ส. กทม. และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมและการประสานงานการเลือกตั้ง ส.ส. และผู้เข้าร่วมประชุม มีความพึงพอใจต่อการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 89.2 ระดับ 4 สามารถดำเนินการได้ในระดับ 3 ได้สำเร็จ และจัดการเลือกตั้ง และประกาศผลการนับคะแนนได้เรียบร้อย กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ ส.ส. แบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ ได้สำเร็จตามวัน เวลา ที่กำหนด ระดับ 5 สามารถดำเนินการได้ในระดับ 4 ได้สำเร็จและประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเลือกตั้งในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 75 (สำรวจความคิดเห็นออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานปกครอง) สปท. จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ ส.ส. กทม. ทางเว็บไซต์ของสำนักงานปกครอง เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) สปท./9 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำ Line Group เพื่อรับรายงานสถิติทางทะเบียนจากสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
สปท./9 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำ Line Group เพื่อรับรายงานสถิติทางทะเบียนจากสำนักงานเขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
87.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจาก Line Group เพื่อรับรายงานสถิติทางทะเบียน จากสำนักงานเขต ให้ผู้บริหารของสำนักงานปกครองและทะเบียนทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจาก Line Group เพื่อรับรายงานสถิติทางทะเบียน จากสำนักงานเขต ให้ผู้บริหารของสำนักงานปกครองและทะเบียนทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สปท. จัดทำ Line Group เพื่อรับรายงานสถิติทางทะเบียน ได้แก่ - รายงานสถิติผู้มาใช้บริการฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต - รายงานสถิติผู้มาใช้บริการจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) จากสำนักงานเขต แล้วเสร็จ รวบรวมสถิติทางทะเบียนของทุกสำนักงานเขตผ่านช่องทาง Line Application รายงานผู้บังคับบัญชา เป็นประจำทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) สปท./10 ระดับความสำเร็จในการเข้าถึงฐานข้อมูลเครื่องปรับอากาศสำนักงานปกครองและทะเบียนผ่านระบบ QR Code
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
สปท./10 ระดับความสำเร็จในการเข้าถึงฐานข้อมูลเครื่องปรับอากาศสำนักงานปกครองและทะเบียนผ่านระบบ QR Code

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วโดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานปกครองและทะเบียน สามารถจัดทำ QR Code ให้เครื่องปรับอากาศของสำนักงานปกครองและทะเบียน จำนวน 36 เครื่อง แล้วเสร็จ และนำไปติดไว้ ประจำเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วโดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานปกครองและทะเบียน สามารถจัดทำ QR Code ให้เครื่องปรับอากาศของสำนักงานปกครองและทะเบียน จำนวน 36 เครื่อง แล้วเสร็จ และนำไปติดไว้ ประจำเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สปท. จัดทำ QR Code สำหรับรวบรวมข้อมูลของเครื่องปรับอากาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปท. อย่างมีระบบ และข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้น ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น ชื่อทรัพย์สิน รหัสทรัพย์สิน วันที่ได้รับ อายุการใช้งาน เป็นต้น และสามารถจัดการกับข้อมูลได้ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งการเพิ่ม การแก้ไข การลบ ตลอดจนการเรียกดูข้อมูล

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด