ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 04110000

Home Home SED


มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว

(1) การรับรู้ข่าวสารผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อประเภทต่างๆ ตามแผนการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
การรับรู้ข่าวสารผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อประเภทต่างๆ ตามแผนการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :80.49

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
80.49

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการและเสนออนุมัติโครงการ 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการและเสนออนุมัติโครงการ 30/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการและเสนออนุมัติโครงการ รวมทั้งอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวดที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินงวดที่ 2 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินงวด งวดที่ 2 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 ไปแล้วจำนวน 11 โครงการ/กิจกรรม จากทั้งหมด 13 โครงการ/กิจกรรม และอยู่ระหว่างขออนุมัติอีก 2 โครงการ/กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 และอยู่ระหว่างการเตรียมออกแบบแบบสอบถามโดยกำหนดทอดแบบสอบถามในเดือนสิงหาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนประชาสัมพันธ์ปี 2562 เรียบร้อยแล้ว 10 กิจกรรม และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2 กิจกรรม และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแบบสอบถาม โดยกำหนดทอดแบบสอบถามในเดือนสิงหาคม 2562 31/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนประชาสัมพันธ์ปี 2562 เรียบร้อยแล้ว 10 กิจกรรม และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2 กิจกรรม และอยู่ระหว่างทอดแบบสอบถาม 30/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 สรุปผลทอดแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อประเภทต่างๆ จำนวน 2,000 ชุด คะแนนการรับรู้ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80.49

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ความสำเร็จในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครภาพรวม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
ความสำเร็จในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครภาพรวม

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการและเสนออนุมัติโครงการ 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. อยู่ระหว่างทำหนังสือเรียนเชิญผู้บริหารที่กำกับดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ เชิญผู้แทนสำนัก และกลุ่มเขตและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2562 – 2566) 2. อยู่ระหว่างจัดทำกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2562 – 2566) 3. อยู่ระหว่างจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครส่งให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครร่วมแสดงความคิดเห็น 4. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2562 – 2566) เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงนาม 30/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. อยู่ระหว่างทำหนังสือเรียนเชิญผู้บริหารที่กำกับดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ เชิญผู้แทนสำนัก และกลุ่มเขตและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2562 – 2566) 2. อยู่ระหว่างจัดทำกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2562 – 2566) 3. อยู่ระหว่างจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครส่งให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครร่วมแสดงความคิดเห็น 4. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2562 – 2566) เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงนาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการในส่วนของจัดทำการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครภาพรวม ไปแล้วดังนี้ 1. จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2563 - 2565) จัดส่งให้สำนักงาน กก. แล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร โดยอยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ 3. อยู่ระหว่างเตรียมจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักการที่สำคัญ และแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการในส่วนของจัดทำการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครภาพรวม ไปแล้วดังนี้ 1. จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2563 - 2565) จัดส่งให้สำนักงาน กก. แล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร โดยอยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ 3. อยู่ระหว่างเตรียมจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักการที่สำคัญ และแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

30/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ) เป็นประธานการประชุม 2. เตรียมจัดทำคำสั่งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร 3. อยู่ระหว่างประสานรายละเอียดหลักสูตรและวิธีดำเนินการจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจัดทำโครงการฯ เสนอให้ สพข. พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ต่อไป 31/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการและขอจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ 30/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ) เป็นประธานการประชุม 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เสนอสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเรียบร้อยแล้วตามหนังสือด่วนมาก ที่ กท 0401/1700 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 3. อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแผนยุทธศาสตร์และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร การระดมความคิดเห็นผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ แนวทางการกำหนดงบประมาณ และแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ฯ โดยจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แบบไป-กลับ จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน อยู่ปรับแก้ร่างแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ฯ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอำวยการฯ ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
ความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. อยู่ระหว่างทำหนังสือเรียนเชิญผู้บริหารที่กำกับดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ เชิญผู้แทนสำนัก และกลุ่มเขตและผู้ เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกรุงเทพมหานคร 2. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกรุงเทพมหานคร เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงนาม 30/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. อยู่ระหว่างทำหนังสือเรียนเชิญผู้บริหารที่กำกับดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ เชิญผู้แทนสำนัก และกลุ่มเขตและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกรุงเทพมหานคร 2. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกรุงเทพมหานคร เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงนาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. อยู่ระหว่างทำหนังสือเรียนเชิญผู้บริหารที่กำกับดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ เชิญผู้แทนสำนัก และกลุ่มเขตและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกรุงเทพมหานคร 2. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกรุงเทพมหานคร เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงนาม 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. อยู่ระหว่างทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร และอยู่ระหว่างเตรียมเชิญประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานครเพื่อคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดประเด็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อไป 2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนังานประชาสัมพันธ์กำหนดดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร โดยมี จำนวน 12 กิจกรรม ดังนี้ 2.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ 2.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพฯ ในมุมมองใหม่ 2.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อผู้สูงอายุ 2.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีวิทยุ 2.5 กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ 2.6 กิจกรรมตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในสื่อโซเชียลมีเดีย 2.7 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 2.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครทางหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 2.9 กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนบนป้ายโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ 2.10 กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจและภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร 2.11 กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ 2.12 กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว 10 กิจกรรม 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. อยู่ระหว่างทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร และอยู่ระหว่างเตรียมเชิญประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานครเพื่อคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดประเด็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อไป ซึ่งกำหนดจัดการประชุมภายในเดือนมีนาคม 2562 2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนังานประชาสัมพันธ์กำหนดดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร โดยมี จำนวน 12 กิจกรรม ดังนี้ 2.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ 2.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพฯ ในมุมมองใหม่ 2.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อผู้สูงอายุ 2.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีวิทยุ 2.5 กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ 2.6 กิจกรรมตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในสื่อโซเชียลมีเดีย 2.7 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 2.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครทางหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 2.9 กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนบนป้ายโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ 2.10 กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจและภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร 2.11 กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ 2.12 กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว 10 กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ) เป็นประธานการประชุม 2. ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 3. และอยู่ระหว่างประสานประเด็นข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มีการเสนอประเด็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่หน่วยงานต้องการให้สำนักงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการดำเนินการในหลายประเด็น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำประเด็นที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกเผยแพร่ในช่องทางสื่อต่างๆ 31/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำประเด็นที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกเผยแพร่ในช่องทางสื่อต่างๆ 30/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. จัดทำคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 999/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร โดยปลัดกรุงเทพมหานครลงนามเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 2. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ) เป็นประธานการประชุม 3. มีการเสนอประเด็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่หน่วยงานต้องการให้สำนักงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการดำเนินการ 4. นำประเด็นที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกเผยแพร่ในช่องทางสื่อต่างๆ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) ร้อยละการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
ร้อยละการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :90.38


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
90.38

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 30/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษ เช่น Nation และ tnamcot และอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com เพื่อเพิ่ม section ข่าวภาษาอังกฤษ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

30/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com 2. เผยแพร่ข่าวภาษาอังกฤษของ กทม.ในเว็บไซต์ nation และเว็บไซต์ อสมท. 31/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com 2. เผยแพร่ข่าวภาษาอังกฤษของ กทม.ในเว็บไซต์ต่างๆ 30/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com 2. เผยแพร่ข่าวภาษาอังกฤษของ กทม.ในเว็บไซต์ Nation และ อสมท. สัปดาห์ละ 1 ข่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. จัดทำเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com 2. เผยแพร่ข่าวภาษาอังกฤษของ กทม.ในเว็บไซต์ Nation และ อสมท. สัปดาห์ละ 1 ข่าว 31/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. จัดทำเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com 2. เผยแพร่ข่าวภาษาอังกฤษของ กทม.ในเว็บไซต์ Nation และ อสมท. สัปดาห์ละ 1 ข่าว 30/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษ เช่น Nation และ tnamcot และเพิ่ม section ข่าวภาษาอังกฤษเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 มาอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ข่าวภาษาอังกฤษของ กทม.ในเว็บไซต์ nation และ เว็บไซต์ อสมท.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ร้อยละความพึงพอใจต่อการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
ร้อยละความพึงพอใจต่อการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :99.64


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
99.64

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ ช่องทางและวิธีการนำเสนอสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ในเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 24 เรื่อง และมีผลความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 99.1 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ ช่องทางและวิธีการนำเสนอสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ในเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 17 เรื่อง และมีผลความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 100 30/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ ช่องทางและวิธีการนำเสนอสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ในเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 7 เรื่อง และมีผลความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ ช่องทางและวิธีการนำเสนอสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ในเดือนมกราคม 2562 จำนวน 2 เรื่อง และมีผลความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 100 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ ช่องทางและวิธีการนำเสนอสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 7 เรื่อง มีผลความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 98.86 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ ช่องทางและวิธีการนำเสนอสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 4 เรื่อง มีผลความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 98.86

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

30/4/2562 : สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ ช่องทางและวิธีการนำเสนอสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เดือนเมษายน 2562 จำนวน 15 เรื่อง และมีผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ ร้อยละ 100 31/5/2562 : สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ ช่องทางและวิธีการนำเสนอสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 12 เรื่อง และมีผลคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 100 30/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ ช่องทางและวิธีการนำเสนอสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 2 เรื่อง และมีผลคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ ช่องทางและวิธีการนำเสนอสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 จำนวนทั้งหมด 115 เรื่อง มีผลความพึงพอใจเฉลี่ยรวมร้อยละ 99.64

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) ร้อยละของประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
ร้อยละของประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :92.75


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
92.75

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการข่าวสารในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับดำเนินงานและอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาวิเคราะห์ความคิดเห็น ผลกระทบ รวมถึงประเด็นที่ควรดำเนินการ และนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำข่าวชี้แจงและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ และได้รับการเผยแพร่ภายใน 7 วัน เดือนตุลาคม 2561 ประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ส่งสื่อมวล จำนวน 1 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ จำนวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการข่าวสารในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับดำเนินงานและอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาวิเคราะห์ความคิดเห็น ผลกระทบ รวมถึงประเด็นที่ควรดำเนินการ และนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำข่าวชี้แจงและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ และได้รับการเผยแพร่ภายใน 7 วัน เดือนพฤศจิกายน 2561 ประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ส่งสื่อมวล จำนวน 14 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ จำนวน 12 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 85.71 30/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการข่าวสารในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับดำเนินงานและอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาวิเคราะห์ความคิดเห็น ผลกระทบ รวมถึงประเด็นที่ควรดำเนินการ และนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำข่าวชี้แจงและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ และได้รับการเผยแพร่ภายใน 7 วัน เดือนธันวาคม 2561 ประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ส่งสื่อมวล จำนวน 11 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ จำนวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 81.82

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการข่าวสารในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับดำเนินงานและอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาวิเคราะห์ความคิดเห็น ผลกระทบ รวมถึงประเด็นที่ควรดำเนินการ และนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำข่าวชี้แจงและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ และได้รับการเผยแพร่ภายใน 7 วัน เดือนมกราคม 2562 ประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ส่งสื่อมวล จำนวน 19 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ จำนวน 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.73 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการข่าวสารในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับดำเนินงานและอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาวิเคราะห์ความคิดเห็น ผลกระทบ รวมถึงประเด็นที่ควรดำเนินการ และนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำข่าวชี้แจงและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ และได้รับการเผยแพร่ภายใน 7 วัน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ส่งสื่อมวล จำนวน 21 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ จำนวน 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90.47 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการข่าวสารในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับดำเนินงานและอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาวิเคราะห์ความคิดเห็น ผลกระทบ รวมถึงประเด็นที่ควรดำเนินการ และนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำข่าวชี้แจงและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ และได้รับการเผยแพร่ภายใน 7 วัน เดือนมีนาคม 2562 ประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ส่งสื่อมวล จำนวน 32 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ จำนวน 28 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 87.50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

30/4/2562 : สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการข่าวสารในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับดำเนินงานและอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาวิเคราะห์ความคิดเห็น ผลกระทบ รวมถึงประเด็นที่ควรดำเนินการ และนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำข่าวชี้แจงและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ และได้รับการเผยแพร่ภายใน 7 วัน เดือนเมษายน 2562 ประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ส่งสื่อมวล จำนวน 34 ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ จำนวน 30 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.23 31/5/2562 : สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการข่าวสารในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับดำเนินงานและอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาวิเคราะห์ความคิดเห็น ผลกระทบ รวมถึงประเด็นที่ควรดำเนินการ และนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำข่าวชี้แจงและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ และได้รับการเผยแพร่ภายใน 7 วัน เดือนพฤษภาคม 2562 ประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ส่งสื่อมวล จำนวน 30 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ จำนวน 25 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.33 30/6/2562 : สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการข่าวสารในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับดำเนินงานและอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาวิเคราะห์ความคิดเห็น ผลกระทบ รวมถึงประเด็นที่ควรดำเนินการ และนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำข่าวชี้แจงและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ และได้รับการเผยแพร่ภายใน 7 วัน เดือนมิถุนายน 2562 ประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ส่งสื่อมวล จำนวน 38 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ จำนวน 32 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84.21

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

นำเสนอประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ของสื่อมวลชนระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 โดยส่งประเด็นให้สื่อมวลชน จำนวน 345 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ภายใน 7 วัน จำนวน 320 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.75

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :94.75


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
94.75

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพร่ข่าวสารตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพร่ข่าวสารตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com 30/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพร่ข่าวสารตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพร่ข่าวสารตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ www.prbangkok.com ของสำนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในประเด็นความถูกต้อง ความง่ายต่อการใช้งาน ความสะดวกต่อการสืบค้น และหาข้อมูลของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ ดังนี้ 1. วันที่ 3 มกราคม 2562 เพิ่มความสามารถของ Header เว็บให้สามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น 2. วันที่ 8 มกราคม 2562 ยกเลิกหัวข้อ “ไทยนิยมยั่งยืน” 3. วันที่ 8 มกราคม 2562 เพิ่มหัวข้อ “เลือกตั้ง 2562” เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลการเลือกตั้ง ส.ส.กทม. 2562 4. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ติดตั้งแบนเนอร์ เพื่อให้ดาวน์โหลดเพลงประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร และอยู่ระหว่างการดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ www.prbangkok.com ของสำนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในประเด็นความถูกต้อง ความง่ายต่อการใช้งาน ความสะดวกต่อการสืบค้น และหาข้อมูลของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ ดังนี้ 1. วันที่ 3 มกราคม 2562 เพิ่มความสามารถของ Header เว็บให้สามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น 2. วันที่ 8 มกราคม 2562 ยกเลิกหัวข้อ “ไทยนิยมยั่งยืน” 3. วันที่ 8 มกราคม 2562 เพิ่มหัวข้อ “เลือกตั้ง 2562” เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลการเลือกตั้ง ส.ส.กทม. 2562 4. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ติดตั้งแบนเนอร์ เพื่อให้ดาวน์โหลดเพลงประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร และอยู่ระหว่างการดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

30/4/2562 : ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ www.prbangkok.com ของสำนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในประเด็นความถูกต้อง ความง่ายต่อการใช้งาน ความสะดวกต่อการสืบค้น และหาข้อมูลของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ และอยู่ระหว่างการดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com โดยมีผลความพึงพอใจดังนี้ 1. เดือนมีนาคม 2562 สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ ของเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 ในประเด็นความรวดเร็วในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร มีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถาม 594 ครั้ง ผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 2. เดือนเมษายน 2562 สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ ของเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 ในประเด็นความถูกต้องแม่นยำของการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร มีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถาม 563 ครั้ง ผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 31/5/2562 : ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ www.prbangkok.com ของสำนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในประเด็นความถูกต้อง ความง่ายต่อการใช้งาน ความสะดวกต่อการสืบค้น และหาข้อมูลของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ และอยู่ระหว่างการดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com โดยมีผลความพึงพอใจดังนี้ 1. เดือนมีนาคม 2562 สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ ของเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 ในประเด็นความรวดเร็วในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร มีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถาม 594 ครั้ง ผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 2. เดือนเมษายน 2562 สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ ของเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 ในประเด็นความถูกต้องแม่นยำของการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร มีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถาม 563 ครั้ง ผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 3. เดือนพฤษภาคม 2562 สำรวจความพึงพอใจในประเด็นความสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร มีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถาม 972 ครั้ง ผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 30/6/2562 : เดือนมิถุนายน 2562 สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ ของเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 ในประเด็นความพึงพอใจโดยรวมต่อ www.prbangkok.com มีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถาม 849 ครั้ง ผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเี่ยวกับนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ของกรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ www.prbangkok.com ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งควบคุมและดูแลเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในประเด็นความถูกต้อง ความง่ายต่อการใช้งาน ความสะดวกต่อการสืบค้น และหาข้อมูลของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง 31/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเี่ยวกับนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ของกรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ www.prbangkok.com ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งควบคุมและดูแลเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในประเด็นความถูกต้อง ความง่ายต่อการใช้งาน ความสะดวกต่อการสืบค้น และหาข้อมูลของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง 30/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ www.prbangkok.con ให้เกิดความพึงพอใจในประเด็นความถูกต้อง ความง่ายต่อการใช้งาน ความสะดวกต่อการสืบค้น และหาข้อมูลของผู้ใช้งาน และได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการจำนวน 4 ครั้ง สรุปความพึงพอใจในภาพรวม ร้อยละ 94.75

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ระดับการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย/แผน/ภารกิจของกรุงเทพมหานครซึ่งได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
ระดับการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย/แผน/ภารกิจของกรุงเทพมหานครซึ่งได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :84.77


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
84.77

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 30/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ รวมทั้งอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแบบสอบถาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแบบสอบถาม 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ รวมทั้งอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแบบสอบถาม 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทอดแบบสอบถามครั้งที่ 1 เกี่ยวกับนโยบาย/แผน/ภารกิจของกรุงเทพมหานครซึ่งได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

30/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ การดำเนินกิจกรรมของกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ โดยมีการปรับปรุงรูปแบบและการนำเสนอให้เป็นหมวดหมู่ สะดวกในการค้นหา และมีความรวดเร็วในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแบบสอบถาม และเตรียมทอดแบบสอบถามครั้งที่ 1 31/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ การดำเนินกิจกรรมของกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ โดยมีการปรับปรุงรูปแบบและการนำเสนอให้เป็นหมวดหมู่ สะดวกในการค้นหา และมีความรวดเร็วในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแบบสอบถาม และทอดแบบสอบถามครั้งที่ 1 30/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบาย/แผน/ภารกิจของกรุงเทพมหานครซึ่งได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com ครั้งที่ 1 สรุปผลการรับรู้อยู่ที่ ร้อยละ 81.84

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมทอดแบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบาย/แผน/ภารกิจของกรุงเทพมหานครซึ่งได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com ครั้งที่ 2 31/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมทอดแบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบาย/แผน/ภารกิจของกรุงเทพมหานครซึ่งได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com ครั้งที่ 3 30/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทอดแบบสอบถามการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย/แผน/ภารกิจของกรุงเทพมหานครซึ่งได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com จำนวน 3 ครั้ง สรุปผลได้ดังนี้ ครั้งที่ 1 ร้อยละ 86.80 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 80.73 ครั้งที่ 3 ร้อยละ 86.78 และคะแนนการรับรู้ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 84.77

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) จำนวนการรายงานประเด็นเด่นประจำวัน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
จำนวนการรายงานประเด็นเด่นประจำวัน

หน่วยนับ :ข่าว

เป้าหมาย :1,700.00

ผลงาน :1,736.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ข่าว)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
394.00

100 / 100
2
788.00

100 / 100
3
1,214.00

100 / 100
4
1,736.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำรายงานประเด็นเด่นประจำวันในเดือนตุลาคม 2561 ไปแล้วจำนวน 147 ข่าว 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำรายงานประเด็นเด่นประจำวันในเดือนพฤศจิกายน 2561 ไปแล้วจำนวน 140 ข่าว 30/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำรายงานประเด็นเด่นประจำวันในเดือนธันวาคม 2561 ไปแล้วจำนวน 110 ข่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำรายงานประเด็นเด่นประจำวันในเดือนมกราคม 2562 ไปแล้วจำนวน 135 ข่าว 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำรายงานประเด็นเด่นประจำวันในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ไปแล้วจำนวน 127 ข่าว 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำรายงานประเด็นเด่นประจำวันในเดือนมีนาคม 2562 ไปแล้วจำนวน 129 ข่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

30/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบและวินิจฉัยข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์นำมาจัดทำรายงานประเด็นเด่นประจำวันในเดือนเมษายน 2562 ไปแล้วจำนวน 143 ข่าว 31/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบและวินิจฉัยข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์นำมาจัดทำรายงานประเด็นเด่นประจำวันในเดือนพฤษภาคม 2562 ไปแล้วจำนวน 141 ข่าว 30/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบและวินิจฉัยข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์นำมาจัดทำรายงานประเด็นเด่นประจำวันในเดือนมิถุนายน 2562 ไปแล้วจำนวน 142 ข่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการรายงานประเด็นเด่นประจำวันผ่านทางแอพพลิเคชัน LINE BAND และกลุ่มไลน์ BMA IO เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และนักประชาสัมพันธ์ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์และแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ทันสถานการณ์ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 จำนวน 1,736 ข่าว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) จำนวนสมาชิกเฟสบุ้ค (แฟนเพจ) “สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.” ที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
จำนวนสมาชิกเฟสบุ้ค (แฟนเพจ) “สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.” ที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ราย

เป้าหมาย :3,000.00

ผลงาน :7,549.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1,436.00

100 / 100
2
2,859.00

100 / 100
3
5,000.00

100 / 100
4
7,549.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำข้อความประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเฟสบุ้ค (แฟนเพจ) “กองประชาสัมพันธ์ กทม.” ในเดือนตุลาคม 2561 ไปแล้ว 127 ข้อความ มีจำนวนสมาชิก 25,312 ราย เพิ่มขึ้น 519 ราย 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำข้อความประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเฟสบุ้ค (แฟนเพจ) “กองประชาสัมพันธ์ กทม.” ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ไปแล้ว 148 ข้อความ มีจำนวนสมาชิก 25,845 ราย เพิ่มขึ้น 512 ราย 30/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำข้อความประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเฟสบุ้ค (แฟนเพจ) “กองประชาสัมพันธ์ กทม.” ในเดือนธันวาคม 2561 ไปแล้ว 137 ข้อความ มีจำนวนสมาชิก 26,229 ราย เพิ่มขึ้น 375 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำข้อความประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเฟสบุ้ค (แฟนเพจ) “กองประชาสัมพันธ์ กทม.” ในเดือนมกราคม 2562 ไปแล้ว 158 ข้อความ มีจำนวนสมาชิก 27,142 ราย เพิ่มขึ้น 913 ราย 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำข้อความประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเฟสบุ้ค (แฟนเพจ) “กองประชาสัมพันธ์ กทม.” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ไปแล้ว 174 ข้อความ มีจำนวนสมาชิก 27,353 ราย เพิ่มขึ้น 211 ราย 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำข้อความประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเฟสบุ้ค (แฟนเพจ) “กองประชาสัมพันธ์ กทม.” ในเดือนมีนาคม 2562 ไปแล้ว 249 ข้อความ มีจำนวนสมาชิก 27,652 ราย เพิ่มขึ้น 299 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

30/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำข้อความประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเฟสบุ้ค (แฟนเพจ) “กองประชาสัมพันธ์ กทม.” ในเดือนเมษายน 2562 ไปแล้ว 146 ข้อความ มีจำนวนสมาชิก 28,095 ราย เพิ่มขึ้น 443 ราย รวมเพิ่มขึ้น 3,302 ราย 31/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำข้อความประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเฟสบุ้ค (แฟนเพจ) “กองประชาสัมพันธ์ กทม.” ในเดือนพฤษภาคม 2562 ไปแล้ว 177 ข้อความ มีจำนวนสมาชิก 29,136 ราย เพิ่มขึ้น 1,041 ราย รวมเพิ่มขึ้น 4,343 ราย 30/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำข้อความประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเฟสบุ้ค (แฟนเพจ) “กองประชาสัมพันธ์ กทม.” ในเดือนมิถุนายน 2562 ไปแล้ว 303 ข้อความ มีจำนวนสมาชิก 29,793 ราย เพิ่มขึ้น 657 ราย รวมเพิ่มขึ้น 5,000 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำข้อความประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเฟสบุ้ค (แฟนเพจ) “กองประชาสัมพันธ์ กทม.” ในเดือนกรกฎาคม 2562 ไปแล้ว 314 ข้อความ มีจำนวนสมาชิก 30,491 ราย เพิ่มขึ้น 698 ราย รวมเพิ่มขึ้น 5,698 ราย 31/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำข้อความประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเฟสบุ้ค (แฟนเพจ) “กองประชาสัมพันธ์ กทม.” ในเดือนสิงหาคม 2562 ไปแล้ว 280 ข้อความ มีจำนวนสมาชิก 31,600 ราย เพิ่มขึ้น 1,109 ราย รวมเพิ่มขึ้น 6,807 ราย 30/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำข้อความประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเฟสบุ้ค (แฟนเพจ) “กองประชาสัมพันธ์ กทม.” ในเดือนกันยายน 2562 ไปแล้ว 294 ข้อความ มีจำนวนสมาชิก 32,342 ราย เพิ่มขึ้น 742 ราย รวมเพิ่มขึ้น 7,549 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **