ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 04080000

Home Home SED


มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(1) 3 - ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
3 - ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดจัดการประชุมในเดือนมกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 62 และกำหนดประชุมครั้งต่อไปในเดือนเมษายน 62 เพื่อพิจารณาร่างแผนการตรวจราชการฯ โดยกำหนดจัดโครงการสัมมนาในวันที่ 14 มิ.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดโครงสัมนาฯ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด ผู้เข้าร่วมโครงการรวม 235 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ เสนอปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 4 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการตรวจที่มีต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
4 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการตรวจที่มีต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :99.82


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
99.82

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแบบสอบถาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเตรียมเครื่องมือในการสำรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 99.82

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 1 - ความสำเร็จในการสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
1 - ความสำเร็จในการสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ร่วมออกตรวจกับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมข้อมูลจากหน่วยรับการตรวจ ในการตรวจราชการรอบที่ 1/2562 เพื่อจัดทำรายงานสรุปในภาพรวมของเขตตรวจราชการ 1-6

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำร่างรายงานฯ ภาพรวม กำหนดนำเสนอคณะผู้ตรวจราชการในเดือนมิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เสนอรายงานการตรวจราชการฯ ในที่ประชุมคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเห็นชอบ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ ที่มีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเพื่อเห็นชอบ เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 2 - ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
2 - ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สรุปข้อมูล และเวียนแจ้งหน่วยงานเพื่อดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมข้อมูลการดำเนินการครบถ้วนแล้วทั้ง 77 หน่วยงาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานสรุปในภาพรวมเสนอผู้บริหาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอหัวหน้าผู้ตรวจราชการ เพื่อนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานมีการดำเนินการครบถ้วนร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอหัวหน้าผู้ตรวจราชการ เพื่อนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานมีการดำเนินการครบถ้วนร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 2 - ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
2 - ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผู้รับจ้าง (วิทยาลัยบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์) จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการในปี 2562 ในวันที่ 17 และ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตห้วยขวาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผู้รับจ้างดำเนินการวิเคราะห์และประเมินผลการสำรวจ รอบที่ 1 และส่งรายงานสรุปผล -อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้รับจ้าง งวดที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำรวจความพึงพอใจ รอบที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว 2 รอบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) 1 - รายงานผลการตรวจราชการในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Annual Report)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
1 - รายงานผลการตรวจราชการในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Annual Report)

หน่วยนับ :รายงาน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(รายงาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมข้อมูลการตรวจราชการรอบที่ 1-2 ประจำปี 2560 และจัดทำรายงานในภาพรวม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำรายงานและเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำรายงานและเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดทำรายงานและเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(7) 5 - ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
5 - ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมคณะทำงานฯ เมื่อเดือน พ.ย. 2561 กำหนดดำเนินโครงการประมาณต้นปี 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขออนุมัติโครงการฯ ให้ สพข. 2.เตรียมการในส่วนของดารประสานวิทยากรและสถานที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) 6 - ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการในด้านการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
6 - ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการในด้านการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมคณะทำงานฯ เมื่อเดือน พ.ย. 61 โดยกำหนดดำเนินโครงการประมาณต้นปี 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการร่างหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสรรหาวิทยากร และสถานที่จัดโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-กำหนดดำเนินโครงการภายในเดือนกรกฎาคม 2562 รวม 8 วันทำการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **