ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50500000

Home Home SED

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตบางบอน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตบางบอน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตบางบอน ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ เรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(2) -ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
-ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.71

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.56

100 / 100
3
4.56

0 / 0
4
4.71

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็วให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง เอาใจใส่และคอยช่วยเหลือ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตบางบอนได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563ดำเนินการสำรวจโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ค่าเฉลี่ยผลความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการสำรวจครั้งที่ 1/2563 เท่ากับ 4.562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตบางบอนได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563ดำเนินการสำรวจโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ค่าเฉลี่ยผลความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการสำรวจครั้งที่ 2/2563 อยู่ระหว่างรอผลการสำรวจฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตบางบอนได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563ดำเนินการสำรวจโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ค่าเฉลี่ยผลความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการสำรวจรวม 2 ครั้งผลการสำรวจความพึงพอใจได้เท่ากับ 4.710

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(3) ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินถูกต้อง
[มิติที่ 2 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินถูกต้อง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอนสามารถบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหดน สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีงลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลังได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตบางบอนสามารถบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหดน สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีงลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลังได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตบางบอนสามารถบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหดน สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีงลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลังได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตบางบอนสามารถบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหดน สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีงลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลังได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) ร้อยละของความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ
[มิติที่ 2 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :88.87


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.80

100 / 100
2
33.28

100 / 100
3
59.29

0 / 0
4
88.87

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 10.8

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 25962 -เดือนมีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 33.28

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 25962 -เดือนมิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 59.29

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมประจำปีพ.ศ. 2563 จาก 7 หมวดรายจ่าย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการบันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท บัญชีแยกประเภททุกบัญชี บัญชีย่อย และทะเบียนคุม ได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการบันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท บัญชีแยกประเภททุกบัญชี บัญชีย่อย และทะเบียนคุม ได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการบันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท บัญชีแยกประเภททุกบัญชี บัญชีย่อย และทะเบียนคุม ได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการบันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท บัญชีแยกประเภททุกบัญชี บัญชีย่อย และทะเบียนคุม ได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(6) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการโครงการให้บริการที่ดีที่สุดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ โครงการบึงสวย นำ้ใส บางบอนร่วมใจพัฒนา โดยพัฒนาบึงนำ้ข้างวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม และบริเวณรอบบึงให้เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเป็นสถานที่ออกกำลังกาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการโครงการให้บริการที่ดีที่สุดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ โครงการบึงสวย นำ้ใส บางบอนร่วมใจพัฒนา โดยพัฒนาบึงนำ้ข้างวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม และบริเวณรอบบึงให้เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเป็นสถานที่ออกกำลังกาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการโครงการให้บริการที่ดีที่สุดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ โครงการบึงสวย นำ้ใส บางบอนร่วมใจพัฒนา โดยพัฒนาบึงนำ้ข้างวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม และบริเวณรอบบึงให้เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเป็นสถานที่ออกกำลังกาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการโครงการให้บริการที่ดีที่สุดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ โครงการบึงสวย นำ้ใส บางบอนร่วมใจพัฒนา โดยพัฒนาบึงนำ้ข้างวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม และบริเวณรอบบึงให้เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเป็นสถานที่ออกกำลังกายและจัดกิจกรรม ณ บริเวณบึงน้ำข้างวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามเป็นประจำทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(7) ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการตามโครงการเร่งรัดเรื่องร้องเรียน โดยดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดและแก้ไขเรื่องร้องเรียนในระบบ MIS ระบบงานเรื่องราวร้องทุกข์ 1.การรับเรื่อง - สำนักงานเขตบางบอนตอบรับเรื่องร้องเรียน ภายใน 1 วันทำการ นับจากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์ ได้ทุกเรื่อง 2. การดำเนินการแก้ไข - สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการแก้ไขและรายงานผลการดำเนินงานได้ทันเวลาที่กำหนดทุกเรื่อง และส่งรูปภาพหรือหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการแก้ไขปัญหาให้กองกลางภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ได้ทันเวลา และกองกลางได้สุ่มตรวจรูปภาพหรือหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการแก้ไขปัญหาผลการสุ่มตรวจถูกต้องและสอดคล้องกับการรายงานในระบบร้องทุกข์อยู่ในเกณฑ์ตามกำหนดทุกเรื่อง 3. การรายงาน - สำนักงานเขตบางบอน ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปเรื่องร้องเรียนส่งกองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการตามโครงการเร่งรัดเรื่องร้องเรียน โดยดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดและแก้ไขเรื่องร้องเรียนในระบบ MIS ระบบงานเรื่องราวร้องทุกข์ 1.การรับเรื่อง - สำนักงานเขตบางบอนตอบรับเรื่องร้องเรียน ภายใน 1 วันทำการ นับจากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์ ได้ทุกเรื่อง 2. การดำเนินการแก้ไข - สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการแก้ไขและรายงานผลการดำเนินงานได้ทันเวลาที่กำหนดทุกเรื่อง และส่งรูปภาพหรือหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการแก้ไขปัญหาให้กองกลางภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ได้ทันเวลา และกองกลางได้สุ่มตรวจรูปภาพหรือหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการแก้ไขปัญหาผลการสุ่มตรวจถูกต้องและสอดคล้องกับการรายงานในระบบร้องทุกข์อยู่ในเกณฑ์ตามกำหนดทุกเรื่อง 3. การรายงาน - สำนักงานเขตบางบอน ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปเรื่องร้องเรียนส่งกองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ทุกเดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 432 เรื่อง และดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย ครบทุกเรือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการตามโครงการเร่งรัดเรื่องร้องเรียน โดยดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดและแก้ไขเรื่องร้องเรียนในระบบ MIS ระบบงานเรื่องราวร้องทุกข์ 1.การรับเรื่อง - สำนักงานเขตบางบอนตอบรับเรื่องร้องเรียน ภายใน 1 วันทำการ นับจากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์ ได้ทุกเรื่อง 2. การดำเนินการแก้ไข - สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการแก้ไขและรายงานผลการดำเนินงานได้ทันเวลาที่กำหนดทุกเรื่อง และส่งรูปภาพหรือหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการแก้ไขปัญหาให้กองกลางภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ได้ทันเวลา และกองกลางได้สุ่มตรวจรูปภาพหรือหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการแก้ไขปัญหาผลการสุ่มตรวจถูกต้องและสอดคล้องกับการรายงานในระบบร้องทุกข์อยู่ในเกณฑ์ตามกำหนดทุกเรื่อง 3. การรายงาน - สำนักงานเขตบางบอน ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปเรื่องร้องเรียนส่งกองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการตามโครงการเร่งรัดเรื่องร้องเรียน โดยดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดและแก้ไขเรื่องร้องเรียนในระบบ MIS ระบบงานเรื่องราวร้องทุกข์ 1.การรับเรื่อง - สำนักงานเขตบางบอนตอบรับเรื่องร้องเรียน ภายใน 1 วันทำการ นับจากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์ ได้ทุกเรื่อง 2. การดำเนินการแก้ไข - สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการแก้ไขและรายงานผลการดำเนินงานได้ทันเวลาที่กำหนดทุกเรื่อง และส่งรูปภาพหรือหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการแก้ไขปัญหาให้กองกลางภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ได้ทันเวลา และกองกลางได้สุ่มตรวจรูปภาพหรือหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการแก้ไขปัญหาผลการสุ่มตรวจถูกต้องและสอดคล้องกับการรายงานในระบบร้องทุกข์อยู่ในเกณฑ์ตามกำหนดทุกเรื่อง 3. การรายงาน - สำนักงานเขตบางบอน ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปเรื่องร้องเรียนส่งกองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอนจัดประชุมชี้แจงเป้าหมาย ขั้นตอนในการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน เพื่อให้ทราบแนวทางความสำคัญ สร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในสังกัดโดยทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน โดยคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมานำมาต่อยอด 1 งาน แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานของแต่ละส่วนราชการ จัดประชุมคณะทำงานฯเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เพื่อพิจาณาคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงมาจัดทำโครงการและแผนงานจัดการความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเขตบางบอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือของพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานเขตบางบอนเพื่อถือปฏิบัติในการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมของโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน จำนวน 3 งาน ได้แก่ งานพ่นสารเคมีกำจัดยุง งานกวาดมูลฝอย และงานจัดเก็บป้ายโฆษณา และคัดเลือกงานที่จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนา จำนวน 2 งาน ได้แก่ งานอาสาจราจรหน้าสถานศึกษา และงานล้างทำความสะอาดท่อระบายนำ้ ซึ่งได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด และดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการและความสำเร็จของโครงการภายในและภายนอกหน่วยงานทางเว็ปไซต์ของสำนักงานเขตบางบอน เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการทบทวนระบบข้อมูลที่ต้องการในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลของหน่วยงาน เพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในระบบ BMA District Catalogue และระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด