ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50500000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :20.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
14.89

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
20.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอนสามารถคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตบางบอนสามารถคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตบางบอนสามารถคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-แปรรูปขยะเศษอาหารและการใช้ประโยชน์จากกิ่งไม้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ -คัดแยกขยะเศษผักที่ตลาด ส่งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทุกวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ -คัดแยกมูลฝอยอันตรายในพื้นทีเขตบางบอน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(2) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ โดยฝ่ายเทศกิจ อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวญที่รกทึบ โดยฝ่ายรักษาความสะอาด ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เขตบางบอนโดยฝ่ายโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ โดยฝ่ายเทศกิจ อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวญที่รกทึบ โดยฝ่ายรักษาความสะอาด ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เขตบางบอนโดยฝ่ายโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ โดยฝ่ายเทศกิจ อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวญที่รกทึบ โดยฝ่ายรักษาความสะอาด ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เขตบางบอนโดยฝ่ายโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ โดยฝ่ายเทศกิจ อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวญที่รกทึบ โดยฝ่ายรักษาความสะอาด ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เขตบางบอนโดยฝ่ายโยธา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) จำนวนครั้งของการเกิดเหตุ (ไม่ปลอดภัย) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางบอน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จำนวนครั้งของการเกิดเหตุ (ไม่ปลอดภัย) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางบอน

หน่วยนับ :ไม่เกิน/ครั้ง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน/ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการจ้างเหมายามเพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน สังกัด กทม. ในพื้นที่เขตบางบอนทุกโรงเรียน ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ไม่มีการเกิดเหตุ(ไม่ปลอดภัย)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการจ้างเหมายามเพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน สังกัด กทม. ในพื้นที่เขตบางบอนทุกโรงเรียน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 -มีนาคม 2562 ไม่มีการเกิดเหตุ(ไม่ปลอดภัย)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการจ้างเหมายามเพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน สังกัด กทม. ในพื้นที่เขตบางบอนทุกโรงเรียน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 -มิถุนายน 2562 ไม่มีการเกิดเหตุ(ไม่ปลอดภัย)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการจ้างเหมายามเพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน สังกัด กทม. ในพื้นที่เขตบางบอนทุกโรงเรียน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ไม่มีการเกิดเหตุ(ไม่ปลอดภัย)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังยาเสพติดเขตบางบอน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังยาเสพติดเขตบางบอน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอนอยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวดในการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังยาเสพติด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังยาเสพติดเขตบางบอน เป้นหมาย 68 คน ดำเนินการได้ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังยาเสพติดเขตบางบอน เป้นหมาย 68 คน ดำเนินการได้ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(5) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหานำ้ท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหานำ้ท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
95.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอนดำเนินกิจกรรมเปิดทางนำ้ไหล จัดเก็บขยะและวัชพืชในคู คลองได้จำนวน คลอง และดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ได้ 13 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตบางบอน ดำเนินการลอกท่อระบายนำ้ในพื้นที่เขตบางบอน ได้ร้อยละ 91 และดำเนินการจัดเก็บวัชพืชใน คู คลอง และลำกระโดงในพื้นที่เขตบางบอน ได้ครบทุกคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตบางบอน ดำเนินการลอกท่อระบายนำ้ในพื้นที่เขตบางบอน ได้ร้อยละ 100 และดำเนินการจัดเก็บวัชพืชใน คู คลอง และลำกระโดงในพื้นที่เขตบางบอน ได้ครบทุกคลอง คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตบางบอน ดำเนินการลอกท่อระบายนำ้ในพื้นที่เขตบางบอน ได้ร้อยละ 100 และดำเนินการจัดเก็บวัชพืชใน คู คลอง และลำกระโดงในพื้นที่เขตบางบอน ได้ครบทุกคลอง คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 2562มีความรู้เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 2562มีความรู้เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอนอยู่ระหว่างเตรียมการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) หลักสูตรหลัก ประจำปีพ.ศ. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตบางบอนอยู่ระหว่างเตรียมการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) หลักสูตรหลัก ประจำปีพ.ศ. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการอบรมสมาชิกอปพร.เขตบางบอน เรียยร้อยแล้ว และมีการทดความรู้ก่อนและหลังอบรม ผู้เข้ารับการอบรมฯมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการอบรมสมาชิกอปพร.เขตบางบอน เรียยร้อยแล้ว และมีการทดความรู้ก่อนและหลังอบรม ผู้เข้ารับการอบรมฯมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(7) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอนส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ดำเนินการได้ ร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตบางบอนส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ระหว่างเดือนตุลาคม 2561ถึงเดือนมีนาคม 2562 ดำเนินการได้ ร้อยละ55

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตบางบอนส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ระหว่างเดือนตุลาคม 2561ถึงเดือนมีนาคม 2562 ดำเนินการได้ ร้อยละ75

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--สำนักงานเขตบางบอนส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ระหว่างเดือนตุลาคม 2561ถึงเดือนมีนาคม 2562 ดำเนินการได้ ร้อยละ100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(8) พื้นที่สีเขียวเพื่ิมขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวเพื่ิมขึ้น

หน่วยนับ :ตร.ม.

เป้าหมาย :3,200.00

ผลงาน :3,200.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตร.ม.)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3,200.00

100 / 100
2
3,200.00

100 / 100
3
3,200.00

100 / 100
4
3,200.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการบำรุงรักษา และปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ดำเนินการได้ 3,200 ตร.ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการบำรุงรักษา และปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561- มีนาคม 2562 ดำเนินการได้ 3,200 ตร.ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการบำรุงรักษา และปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561- มิถุนายน 2562 ดำเนินการได้ 3,200 ตร.ม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการบำรุงรักษา และปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561- มิถุนายน 2562 ดำเนินการได้ 3,200 ตร.ม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

(9) จำนวนครั้งของการรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่รับผิดชอบ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
จำนวนครั้งของการรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่รับผิดชอบ

หน่วยนับ :ครั้ง/เดือน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :12.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายโยธารรายงานผลการดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายโยธารรายงานผลการดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายโยธารรายงานผลการดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายโยธารายงานผลการดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(10) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายโยธาอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานเขต เพื่อให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ และผู้สูงอายุตามแบบสำรวจของสำนักการโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเชตบางบอนจัดส่งรายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผุ้พิการและผู้สูงอายุ ตามแบบำสำรวจ ส่งให้สำนักการโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเชตบางบอนจัดส่งรายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผุ้พิการและผู้สูงอายุ ตามแบบำสำรวจ ส่งให้สำนักการโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตบางบอนสำรวจและดำเนินการจัดทำรูปแบบและรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการให้เป็นไปตามมาตรฐานและจัดส่งเอกสารให้สำนักการโยธาภายในกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละของประชาชนในชุมชนในพื้นที่เขตบางบอนที่มีอายุ 30-59 ปีที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมเงินออม วินัยการออม และสร้างหลักประกันยามชราภาพอย่างเป็นทางการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของประชาชนในชุมชนในพื้นที่เขตบางบอนที่มีอายุ 30-59 ปีที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมเงินออม วินัยการออม และสร้างหลักประกันยามชราภาพอย่างเป็นทางการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :27.48


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
27.48

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมการถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมเงินออม วินัยการออม ให้แก่ประชาชนในชุมชนในพื้นที่เขตบางบอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมเงินออม วินัยการออม ให้แก่ประชาชนในชุมชนในพื้นที่เขตบางบอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ระหว่างดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมเงินออม วินัยการออม ให้แก่ประชาชนในชุมชนในพื้นที่เขตบางบอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการออม วินัยการออม และสร้างหลักประกันยามชราภาพแก่ประชาชนที่มีอายุ 30-59 ปี ในชุมชนจัดตั้งจำนวน 12 ชุมชน ในพื้นที่เขตบางบอนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด2,774 คน อายุระหว่าง 30-59 ปี จำนวน 627 คน คิดเป็นร้อยละ 27.48

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมของสำนักงานเขตบางบอน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมของสำนักงานเขตบางบอน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :96.59


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
96.59

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวดในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้จำนวน 3 วิชา ได้แก่ ประดิษฐ์ของใช้จากผ้า ประดิษฐ์ดอกไม้จากดินญี่ปุ่น และแกะสลักจากสบู่ วิชาละ 5 วัน ๆ ละ 20 คน โดยจัดอบรมในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562ความพึงพอใจทั้ง 3 วิชาโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.33 จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตบางบอน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) - ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจจำนวน 70 ราย ได้รับแบบตอบกลับครบทั้ง 70 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.15 - จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เรื่อง “สมุนไพรไทย และการสาธิตการทำฮอร์โมนไข่” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562ณ สำนักงานเขตบางบอน- ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจจำนวน 80 ราย ได้รับแบบตอบกลับครบ คิดเป็นร้อยละ 100มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.75 - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เมื่อวันที่18 - 19 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนศึกษานารีวิทยาและลานกีฬาเรือนจำพิเศษธนบุรี- ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจโดยการสุ่มตัวอย่างจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน มีความพึงพอใจใระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 - ส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตด้วยการเต้นแอโรบิกทุกวันในลานกีฬา จำนวน 8 ลาน- ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจโดยการสุ่มตัวอย่างจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน/ลาน มีความพึงพอใจในระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100 -- จัดกิจกรรมตามโครงการครอบครัวรักการอ่าน เมื่อวันที่3, 4, 7, 8 และ 9 มกราคม 2562เวลา 07.30-12.00 น. ณ บ้านหนังสือโรงเรียนวัดบางบอน ความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90.97 -โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย ความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 91.11 -. โครงการเทศกาลของดีเขตบางบอนครั้งที่ 4 ทอดแบบสอบถามโดยการสุ่มจากตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมาย วันละ30 คน รวม 5 วัน จำนวน 150 คน มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 -โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนทอดแบบสอบถามความพึงพอใจกับประธานกรรมการชุมชนที่ยื่นเอกสารขอเบิกค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 รวม 12 เดือน มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดเฉลี่ย ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(13) ร้อยละความก้าวหน้าในการปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่เขตบางบอน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ร้อยละความก้าวหน้าในการปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่เขตบางบอน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอนอยู่ระหว่างการดำเนินการหาผู้รับเหมาในการดำเนินการปรับปรุงโรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตบางบอนอยู่ระหว่างจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตบางบอนอยู่ระหว่างจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนทางกายภาพ เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพที่ดีขึ้น การปรับปรุงอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ดี เหมาะสมแก่การใช้งาน ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี ต่อบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน การดำเนินการมีความก้าวหน้า ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการเกินกว่าร้อยละ 50 ทุกโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :86.25


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
86.25

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการส่งเสิรมความรู้โดยทำการสอนเสริมนอกเวลาเรียน เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถทำการทดสอบการทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานและมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ยู่ระหว่างการส่งเสิรมความรู้โดยทำการสอนเสริมนอกเวลาเรียน เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถทำการทดสอบการทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานและมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการส่งเสิรมความรู้โดยทำการสอนเสริมนอกเวลาเรียน เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถทำการทดสอบการทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานและมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางบอนได้กิจกรรมตามโครงการที่สนับสนุน เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องจัดให้มีผลิตสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจใน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ -ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางบอนได้นำโครงการที่สนับสนุนดังกล่าวไปพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีพร้อมทั้งได้รับสวัสดิภาพที่ดีของนักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียน โดยเน้นการเรียนการสอนให้เหมาะกับแต่ละห้องเรียน/กลุ่ม -ส่งเสริมทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(15) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายโยธาและฝ่ายทะเบียนมีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และจัดทำรายงานส่งสำนักการโยธาป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายโยธาและฝ่ายทะเบียนมีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และจัดทำรายงานส่งสำนักการโยธาป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายโยธาและฝ่ายทะเบียนมีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และจัดทำรายงานส่งสำนักการโยธาป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายโยธาและฝ่ายทะเบียนมีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และจัดทำรายงานส่งสำนักการโยธาป็นประจำทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(16) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :75.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
75.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯอยู่ระหว่างการดำเนินการส่งเสริมความรู้ และให้คำแนะนำแก่ประชาชนในชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯอยู่ระหว่างการดำเนินการส่งเสริมความรู้ และให้คำแนะนำแก่ประชาชนในชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตบางบอนโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนฯดำเนินการส่งเสริมให้ความรู้และให้คำแนะนำในการจัดทำแผนชุมชน แก่ชมุชนในพื้นที่เขตบางบอนได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตบางบอนโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนฯดำเนินการส่งเสริมให้ความรู้และให้คำแนะนำในการจัดทำแผนชุมชน แก่ชมุชนในพื้นที่เขตบางบอนได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(17) ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านเกษตรกรรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมได้
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านเกษตรกรรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :33.33

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
33.33

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอน อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตบางบอน อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตบางบอน อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไปและติดตามผู้เข้ารับการอบรมว่าสามารถนำความรู้ไปพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมไ.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตบางบอน จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไป และติดตามผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมได้ทอดแบบสำรวจการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมให้กับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 15 ฉบับ มีเกษตรกรตอบกลับการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมได้ จำนวน 5 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(18) -ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
-ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.83

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.78

100 / 100
3
4.78

100 / 100
4
4.83

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจผลสำรวจความพีงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตรอบที่ 1 ดำเนินการสำรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากกองงานผู้ตรวจ โดยมหาวิทลาลัยบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นจากผู้รับบริการของสำนักงานเขตบางบอน ดำเนินการสำรวจโดยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เฉลี่ย 2 ครั้ง คิดเป็น 4.829

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(19) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :90.45

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
67.00

100 / 100
4
90.45

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอน โดยฝ่ายรายได้ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท เพื่อให้เป็นไปตามยอดประมาณการที่สำนักการคลังกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตบางบอน โดยฝ่ายรายได้ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท เพื่อให้เป็นไปตามยอดประมาณการที่สำนักการคลังกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตบางบอน โดยฝ่ายรายได้ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท เพื่อให้เป็นไปตามยอดประมาณการที่สำนักการคลังกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตบางบอน โดยฝ่ายรายได้ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท เพื่อให้เป็นไปตามยอดประมาณการที่สำนักการคลังกำหนด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 -23 กันยายน 2562 เร่งรัดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ได้ 123,649,032.51 คิดเป็นร้อยละ 90.45 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 -23 กันยายน 2562 เร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระได้ 1, 128,245.99 คิดเป็นร้อยละ 68.70

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :68.70


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
67.00

100 / 100
4
68.70

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอน โดยฝ่ายรายได้ดำเนินการติดตามจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ภาษี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตบางบอน โดยฝ่ายรายได้ดำเนินการติดตามจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ภาษีณ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จัดเก็บภาษีค้างชำระได้รวม 968,854.56 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดเก็บภาษีค้างชำระได้รวม 1,055,445.55 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 -23 กันยายน 2562 เร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระได้ 1, 128,245.99 คิดเป็นร้อยละ 68.70

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด