ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50500000

Home Home SED


๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ร้อยละความสำเร็จในการบำรุงรักษาคลองในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละความสำเร็จในการบำรุงรักษาคลองในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผนปฏิบัตการและดำเนินการทำความสะอาดคลองและเปิดทางน้ำไหล ในพื้นที่เขตบางบอน ประจำปี 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำแผนปฏิบัตการและดำเนินการทำความสะอาดคลองและเปิดทางน้ำไหล ในพื้นที่เขตบางบอน ประจำปี 2563 ดำเนินการได้ 15 คลอง ความยาวรวม 36,170 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการทำความสะอาดและเปิดทางนำ้ไหล จัดเก็บขยะวัชพืชในพื้นที่เขตบางบอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 20 คลอง ความกว้างเฉลี่ยประมาณ 6-7.5 เมตร ความยาวประมาณ 44,370 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการทำความสะอาดและเปิดทางนำ้ไหล จัดเก็บขยะวัชพืชในพื้นที่เขตบางบอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 20 คลอง ความกว้างเฉลี่ยประมาณ 6-7.5 เมตร ความยาวประมาณ 44,370 เมตร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตบางบอน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตบางบอน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตบางบอน ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ เรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.15


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.50

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
10.00

0 / 0
4
10.15

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตรวยจากแหล่งกำเนิดให้ประชาชน โรงเรียน และสถานประกอบการทราบและดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตรวยจากแหล่งกำเนิดให้ประชาชน โรงเรียน และสถานประกอบการทราบและดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตรวยจากแหล่งกำเนิดให้ประชาชน โรงเรียน และสถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตรวยจากแหล่งกำเนิดให้ประชาชน โรงเรียน และสถานประกอบการทราบและดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตรวยจากแหล่งกำเนิดให้ประชาชน โรงเรียน และสถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยอันตรวยจากแหล่งกำเนิดให้ประชาชน โรงเรียน และสถานประกอบการทราบและดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตรวยจากแหล่งกำเนิดให้ประชาชน โรงเรียน และสถานประกอบการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :15.59


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.80

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
15.00

0 / 0
4
15.59

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดให้กับประชาชน โรงเรียนและสถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดให้กับประชาชน โรงเรียนและสถานประกอบการ และดำเนินการจัดทำปุ๋ยอิ่นทรีย์ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดให้กับประชาชน โรงเรียนและสถานประกอบการ และดำเนินการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดให้กับประชาชน โรงเรียนและสถานประกอบการ และดำเนินการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(5) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อเแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อเแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :1,000.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
1,000.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ โดยฝ่ายเทศกิจ อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวญที่รกทึบ โดยฝ่ายรักษาความสะอาด ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เขตบางบอนโดยฝ่ายโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ โดยฝ่ายเทศกิจ อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวญที่รกทึบ โดยฝ่ายรักษาความสะอาด ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เขตบางบอนโดยฝ่ายโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ โดยฝ่ายเทศกิจ อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวญที่รกทึบ โดยฝ่ายรักษาความสะอาด ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เขตบางบอนโดยฝ่ายโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ โดยฝ่ายเทศกิจ อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวญที่รกทึบ โดยฝ่ายรักษาความสะอาด ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เขตบางบอนโดยฝ่ายโยธา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางบอน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางบอน

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

0 / 0
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอนจัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังยาเสพติด ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตบางบอนจัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังยาเสพติด ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตบางบอนจัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังยาเสพติด ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตบางบอนจัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังยาเสพติด ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 รวม 4 ครั้ง ตามเป้าหมายที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(7) ร้อยละของชุมชน โรงเรียน วัด ที่มีกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของชุมชน โรงเรียน วัด ที่มีกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผน ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายประจำปี 2563 และดำเนินการตามแผนโดยฉีดพ่นหมอกควันทำลายยุงตัวแก่ในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน2/2562 จำนวน 10 โรงเรียน 1.โรงเรียนบ้านนายผล 2.โรงเรียนวัดบางบอน 3.โรงเรียนพหรมราษรังสรรค์ 4.โรงเรียนสถานีพรหมแดน 5.โรงเรียนบ้านนายเหรียญ 6.โรงเรียนคงโครัดอุทิศ 7.โรงเรียนวัดนินสุขาราม 8.โรงเรียนพระยามนธาตุศรีพิจิตร 9.โรงเรียนบ้านนายสี 10.โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จัดชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้พยุงลาย หมู่บ้านมั่นคง 133 หมู่บ้านภารสกร บางบอน 1 วัดนินสุขาราม หมู่บ้านกานดาคลาสสิควิลล์ ซอยเอกชัย 90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายประจำปี 2563 และดำเนินการตามแผนโดยฉีดพ่นหมอกควันทำลายยุงตัวแก่ในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน2/2562 จำนวน 10 โรงเรียน 1.โรงเรียนบ้านนายผล 2.โรงเรียนวัดบางบอน 3.โรงเรียนพหรมราษรังสรรค์ 4.โรงเรียนสถานีพรหมแดน 5.โรงเรียนบ้านนายเหรียญ 6.โรงเรียนคงโครัดอุทิศ 7.โรงเรียนวัดนินสุขาราม 8.โรงเรียนพระยามนธาตุศรีพิจิตร 9.โรงเรียนบ้านนายสี 10.โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จัดชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้พยุงลาย หมู่บ้านมั่นคง 133 หมู่บ้านภารสกร บางบอน 1 วัดนินสุขาราม หมู่บ้านกานดาคลาสสิควิลล์ ซอยเอกชัย 90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายประจำปี 2563 และดำเนินการตามแผนโดยฉีดพ่นหมอกควันทำลายยุงตัวแก่ในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน1/2563จำนวน 10 โรงเรียน 1.โรงเรียนบ้านนายผล 2.โรงเรียนวัดบางบอน 3.โรงเรียนพหรมราษรังสรรค์ 4.โรงเรียนสถานีพรหมแดน 5.โรงเรียนบ้านนายเหรียญ 6.โรงเรียนคงโครัดอุทิศ 7.โรงเรียนวัดนินสุขาราม 8.โรงเรียนพระยามนธาตุศรีพิจิตร 9.โรงเรียนบ้านนายสี 10.โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จัดชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนพื้นที่เขตบางบอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย1. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนำ้ยุงลาย 2.ดำเนินการให้ความรู้แนะนำสุขศึกษาเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 3.การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค 4. ดำนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยในชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :86.36


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
86.36

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสุ่มตรวจอาหาร ด้านจุลชีววิทยา ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค กรณีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจและข้อแนะนำให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไข

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการสุ่มตรวจอาหาร ด้านจุลชีววิทยา ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค กรณีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจและข้อแนะนำให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไข

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการสุ่มตรวจอาหารจากสถานประกอบการในพื้นที่ ด้านจุลชีววิทยาหากพบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจและข้อแนะนำในการแก้ไขดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ในกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ได้แก่ 1. มินิมาร์ท 2. ร้านอาหาร 3. เรือนจำ 4. ตลาด และ 5 ซูเปอร์มาร์เก็ต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตรวจสอบดัานสุขลักษณะของสถานที่ คุณภาพอาหารทางด้านเคาีและจุลชีววิทยา ตรวจภาชนะอุปกรณ์และมือผู้สัมผัสอาหารของสถานประกอบการอาหาร ประเภทสถานที่จำหน่ายอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ตลาดในพื้นที่เขตบางบอนจำนวน 176 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 152 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางบอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างการจัดเก็บและรวมรวมข้อมูลสถานประกอบการจากการตอบแบบสำรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสำรวจของสถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการรวบรวมสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดนำ้เสียส่งให้สำนักการระบายนำ้เพื่อจัดทำฐานข้อมูล

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(10) พื้นที่สีเขียวเพื่ิมขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวเพื่ิมขึ้น

หน่วยนับ :ตร.ม.

เป้าหมาย :3,200.00

ผลงาน :15,684.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตร.ม.)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
220.00

100 / 100
2
1,560.00

100 / 100
3
2,500.00

0 / 0
4
15,684.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางบอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขตในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการรายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสำาถแวดล้อมที่ดีของ กทม สำนักงานเขตดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ 15,684 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 490.13

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(11) ร้อยละของลานกีฬาในพื้นที่เขตบางบอนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ร้อยละของลานกีฬาในพื้นที่เขตบางบอนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางกาย และผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจำวัน พัฒนาและยกระดับลานกีฬาในพื้นที่เขต บางบอนให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและเกิดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางกาย และผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจำวัน พัฒนาและยกระดับลานกีฬาในพื้นที่เขต บางบอนให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและเกิดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางกาย และผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจำวัน พัฒนาและยกระดับลานกีฬาในพื้นที่เขต บางบอนให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและเกิดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตบางบอนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางกาย และผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจำวัน พัฒนาและยกระดับลานกีฬาในพื้นที่เขต บางบอนให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและเกิดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพครบทุกลานกีฬาในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 21 ลานกีฬา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(12) 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :71.15

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
71.15

0 / 0
4
71.15

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการเสิรมความรู้ให้แก่นักเรียนโดยทำการสอนเสริมนอกเวลาเรียน เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถทำการทดสอบการทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานและมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลคะแนนสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตบางบอน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 71.15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตบางบอน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 71.15

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(13) ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านเกษตรกรรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมได้
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านเกษตรกรรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :33.33

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
33.33

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอน อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดกิจกรรมให้ความรู้และการทำยาหม่องสมุนไพร ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ สวนน้อยรักษา แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) จึงได้เลื่อนจัดกิจกรรมโครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ออกไปจนกว่าสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) จะปลอดภัย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(14) -ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
-ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.71

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.56

100 / 100
3
4.56

0 / 0
4
4.71

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็วให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง เอาใจใส่และคอยช่วยเหลือ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตบางบอนได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563ดำเนินการสำรวจโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ค่าเฉลี่ยผลความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการสำรวจครั้งที่ 1/2563 เท่ากับ 4.562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตบางบอนได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563ดำเนินการสำรวจโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ค่าเฉลี่ยผลความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการสำรวจครั้งที่ 2/2563 อยู่ระหว่างรอผลการสำรวจฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตบางบอนได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563ดำเนินการสำรวจโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ค่าเฉลี่ยผลความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการสำรวจรวม 2 ครั้งผลการสำรวจความพึงพอใจได้เท่ากับ 4.710

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(15) ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :5.77

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
5.77

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลภาษีโรงเรือน ที่ดิน ในพื้นที่เขตบางบอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลภาษีโรงเรือน ที่ดิน ในพื้นที่เขตบางบอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลภาษีโรงเรือน ที่ดิน ในพื้นที่เขตบางบอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากรุงเทพมหานครมีประกาศขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีจากภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(16) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลโรงเรือนที่ดินและสิ่งก่อสร้างในพื้นที่เขตบางบอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลโรงเรือนที่ดินและสิ่งก่อสร้างในพื้นที่เขตบางบอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การสำรวจข้อมูลโรงเรือน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และป้ายในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-แจ้งประเมินภาษีจำนวน 5,021 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **