ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 04020000

Home Home SED


มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย

(1) (7) การขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร และอาคารจอดรถ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(7) การขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร และอาคารจอดรถ

หน่วยนับ :โครงการ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
7.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 20/12/2561 : อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

18/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณา 18/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงบประมาณกรุงเทพหมานครได้เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบให้ขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อการขอจัดสรรงบประมาณ โดยให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่ประสานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมนำมาประกอบการพิจารณาขอจัดสรรงบประมาณต่อไป 18/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเสนออนุมัติโครงการต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบให้ขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อการขอจัดสรรงบประมาณ โดยให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่ประสานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมนำมาประกอบการพิจารณาขอจัดสรรงบประมาณต่อไป 19/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามอนุมัติโครงการแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ตามหนังสือสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ กท 0404/1507 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดทำเอกสารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ง.202) เพิ่มเติม และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

19/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามอนุมัติโครงการแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ตามหนังสือสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ กท 0404/1507 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดทำเอกสารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ง.202) เพิ่มเติม และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17/5/2562 : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้จัดส่งแผนฯ ให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว และสำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นชอบให้ส่งสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 17/6/2562 : สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเข้าประชุมวันที่ 17 มิ.ย. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

19/7/2562 : คณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 พิจารณาอนุมัติให้โครงการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ฯ บางบอน อยู่ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ส่วนอาคารสงเคราะห์ในพื้นที่อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 พิจารณาไม่อนุมัติงบประมาณการก่อสร้างฯ เนื่องจากเป็นการก่อสร้างนอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19/8/2562 : ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ฯ ในพื้นที่เขตบางบอน 26/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ฯ ในพื้นที่เขตบางบอน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(2) (2.1) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครบทุกหลักสูตร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(2.1) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครบทุกหลักสูตร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
82.50

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดกิจกรรม 22/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพด้าน Internal Trainer 7/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพด้าน Internal Trainer (คำสั่งสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ 853/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

22/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา 20/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นักทรัพยากรบุคคล/นิติกร/นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 13 คน เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพด้าน Internal Trainer (หลักสูตรที่ 2 การอบรมในรูปแบบ Classroom Training เพื่อศึกษาแนวทาง/วิธีการนำเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ) ภายใต้โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทาง/วิธีการนำเครื่องมือ Performance Management System : PMS และ Individual Development Plan : IDP มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ในหัวข้อการบรรยายพิเศษ "การขับเคลื่อนสมรรถนะสายงานนักทรัพยากรบุคคลและสายงานนิติการมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร" และหัวข้อการวิเคราะห์เนื้องาน การกำหนดระดับความสำคัญของภารกิจ แบ่งกลุ่ม “ทบทวนสมรรถนะพึงประสงค์สายงานทรัพยากรบุคคลและสายงาน นิติการของสำนักงานการเจ้าหน้าที่” 14/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนากิจกรรมที่ 1 คือ กิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทแนวคิดทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน ตามลำดับ รวมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในส่วน ฝ่าย กลุ่มงาน และระหว่างส่วน ฝ่าย กลุ่มงาน เพื่อพัฒนาให้กลุ่มเป้าหมาย คือ นักทรัพยากรบุคคล นิติกร นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 13 ราย มีความเชี่ยวชาญหรือรอบรู้ในงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร สามารถถ่ายทอดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทแนวคิดทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับนักทรัพยากรบุคคล/นิติกรระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลตามภารกิจของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ทักษะเพิ่มขึ้น และมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานได้ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานการเจ้าหน้าที่ 2 - ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานการเจ้าหน้าที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

23/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพด้าน Internal Trainer ประจำเดือนมีนาคม 2562 มีดังนี้ 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 (ตามแผนฯ) คือ กิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทแนวคิดทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน ตามลำดับ รวมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในส่วน ฝ่าย กลุ่มงาน และระหว่างส่วน ฝ่าย กลุ่มงาน โดยผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 20 คือ จัดกิจกรรมได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักทรัพยากรบุคคล นิติกร นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้ กิจกรรมครั้งที่ 1 ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการเจ้าหน้าที่ 2 โดยผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ถ่ายทอดประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทแนวคิดทางการบริหารทรัพยากรบุคคลตามภารกิจของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ กิจกรรมครั้งที่ 2 ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการเจ้าหน้าที่ 2 โดยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน สังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ ถ่ายทอดประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทแนวคิดทางการบริหารทรัพยากรบุคคลตามภารกิจของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในส่วน ฝ่าย กลุ่มงาน และระหว่างส่วน ฝ่าย กลุ่มงาน เพื่อพัฒนาให้กลุ่มเป้าหมายมีความเชี่ยวชาญหรือรอบรู้ในงานด้านการบริหารงานบุคคลข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ครบทุกด้าน ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 (ตามแผนฯ) คือ กิจกรรมการอบรมในรูปแบบ Classroom Training เพื่อถ่ายทอด ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทแนวคิดทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้นักทรัพยากรบุคคล/นิติกรระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริหารงานบุคคลตามภารกิจของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ทักษะเพิ่มขึ้นและมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ภายใต้กิจกรรม“สถานีการเรียนรู้” ตามโครงการเพาะเมล็ด HR พันธุ์ใหม่ วิทยากรนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดส่วนบรรจุและแต่งตั้ง สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ถ่ายทอดความรู้ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ การย้าย และการสงวนตำแหน่งว่างเพื่อย้ายข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 7.5 22/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพด้าน Internal Trainer ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 มีดังนี้ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 (ตามแผนฯ) คือ กิจกรรมการอบรมในรูปแบบ Classroom Training เพื่อถ่ายทอด ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทแนวคิดทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้นักทรัพยากรบุคคล/นิติกรระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริหารงานบุคคลตามภารกิจของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ทักษะเพิ่มขึ้นและมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ ครั้งที่ 2 ภายใต้กิจกรรม "สถานีการเรียนรู้" ตามโครงการเพาะเมล็ด HR พันธุ์ใหม่ จัดกิจกรรมในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วิทยากรนิติกรชำนาญการพิเศษ จากส่วนวินัยและคดี ได้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ฯ เกี่ยวกับกรณีศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และการลาทุกประเภท จำนวน 4 เรื่อง โดยมีนักทรัพยากรบุคคลนิติกรระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริหารงานบุคคลตามภารกิจของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 47 ราย 21/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพด้าน Internal Trainer ประจำเดือนมิถุนายน 2562 มีดังนี้ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 (ตามแผนฯ) คือ กิจกรรมการอบรมในรูปแบบ Classroom Training เพื่อถ่ายทอด ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทแนวคิดทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้นักทรัพยากรบุคคล/นิติกรระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริหารงานบุคคลตามภารกิจของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ทักษะเพิ่มขึ้นและมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ ครั้งที่ 3 ภายใต้กิจกรรม "สถานีการเรียนรู้" ตามโครงการเพาะเมล็ด HR พันธุ์ใหม่ จัดกิจกรรมในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วิทยากรนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษจากกลุ่มงานการลูกจ้าง และนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ จากกลุ่มงานสวัสดิการ ได้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ฯ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร การจ้างลูกจ้างตามข้อบังคับ กทม.ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้าง กทม. พ.ศ. 2562 สิทธิประโยชน์ สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล "งานสวัสดิการ" และสิทธิประโยชน์ สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล "งานอาคารสงเคราะห์" โดยมีนักทรัพยากรบุคคลนิติกรระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริหารงานบุคคลตามภารกิจของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 49 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

23/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพด้าน Internal Trainer ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 มีดังนี้ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 (ตามแผนฯ) คือ กิจกรรมการอบรมในรูปแบบ Classroom Training เพื่อถ่ายทอด ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทแนวคิดทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้นักทรัพยากรบุคคล/นิติกรระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริหารงานบุคคลตามภารกิจของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ทักษะเพิ่มขึ้นและมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ ครั้งที่ 4 จัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วิทยากรนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษจากส่วนข้อมูลบุคคล ได้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ฯ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการ การแก้ไขวัน เดือน ปี เกิด การเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดมาลา โดยมีนักทรัพยากรบุคคลนิติกรระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริหารงานบุคคลตามภารกิจของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 ราย 22/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินการโครงการฯ และรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ 23/8/2562 : รายงานสรุปผลการดำเนินการ "โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพด้าน Internal Trainer" ตามหนังสือ ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง ที่ 520/2562 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 17/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) (4)ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง และความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนฯ ปีงบประมาณ 2562 แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(4)ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง และความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนฯ ปีงบประมาณ 2562 แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :68.03


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
33.00

100 / 100
2
42.27

100 / 100
3
60.16

100 / 100
4
68.03

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

25/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะทำงาน 18/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ 26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนวน พ.ศ. 2550 -2554 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 25% สำนวน พ.ศ. 2555 - 2559 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 6.12% สำนวน พ.ศ. 2560 - 2561 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 35.59%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

21/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนวน พ.ศ.2550-2554 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 31.25% สำนวน พ.ศ. 2555-2559 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 22.91% สำนวน พ.ศ. 2560-2561 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 52.54% -20/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนวน พ.ศ.2550-2554 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 37.50% สำนวน พ.ศ. 2555-2559 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 21.08% สำนวน พ.ศ. 2560-2561 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 52.54% 20/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนวน พ.ศ. 2550-2554 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 37.5% สำนวน พ.ศ. 2555-2559 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 29.16% สำนวน พ.ศ. 2560 - 2561 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 54.23%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

22/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนวน พ.ศ.2550-2554 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 43.75% สำนวน พ.ศ. 2555-2559 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 31.25% สำนวน พ.ศ. 2560-2561 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 61.01% -22/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนวน พ.ศ. 2550 - 2554 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 43.75% สำนวน พ.ศ. 2555 - 2559 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 39.58% สำนวน พ.ศ. 2560 - 2561 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 66.10% 21/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนวน พ.ศ. 2550 - 2554 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 50% สำนวน พ.ศ. 2555 - 2559 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 43.75% สำนวน พ.ศ. 2560 - 2561 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 71.18% 19/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนวน พ.ศ. 2550 - 2554 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 56.25% สำนวน พ.ศ. 2555 - 2559 ทำไปแล้วคิดเป็นร้่อยละ 45.83% สำนวน พ.ศ. 2560 - 2561 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 72.88%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-21/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนวน พ.ศ. 2550 - 2554 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 81.25% สำนวน พ.ศ. 2555 - 2559 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 45.83% สำนวน พ.ศ. 2560 -2561 ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 72.88% 12/9/2562 : สำนวน พ.ศ. 2550 - 2554 (100) ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 93.33% สำนวน พ.ศ. 2555 - 2559 (43.75) ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 50% สำนวน พ.ศ. 2560 - 256 (38.46) ทำไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 76.27% แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) (3) ร้อยละของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับมากขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(3) ร้อยละของผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับมากขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR knowledge Center) ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครประจำเดือนธันวาคม เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ http://www.bangkok.go.th/pdd เรื่อง การฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร และ เรื่อง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครประจำเดือนมกราคม-มีนาคม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ http://www.bangkok.go.th/pdd จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่อง การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2. เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 3. เรื่อง ปัญหาการดำเนินการทางวินัยลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 4. เรื่อง การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ 5. เรื่อง สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 6. เรื่อง การให้ลูกจ้างกรุงเทพมหานครได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ http://WWW.bangkok.go.th/pdd จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ 1. การจจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 2. การขอพระราชทานเพลิงศพแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 3. การสงวนตำแหน่งว่างเพื่อย้ายข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 4. ปัญหาการดำเนินการทางวินัยลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 5. อาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร 6. การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ http://WWW.bangkok.go.th/pdd จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน 2. เรื่อง การย้ายข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 3. เรื่อง การลาออกจากราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 4. เรื่อง การดำเนินการทางวินัยลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และได้ดำเนินการสรุปผลโครงการศูนย์การเรียนรู้การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Knowledge Center) ผ่านระบบเทคโน โลยีสารสนเทศพบว่าผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 92.77 และการดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) (1) ทบทวนสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักทรัพยากรบุคคลและนิติกรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(1) ทบทวนสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักทรัพยากรบุคคลและนิติกรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่

หน่วยนับ :สมรรถนะ

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(สมรรถนะ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดกิจกรรม 21/11/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน 18/12/2561 : 1.ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้ว 2.จัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เสนอปลัดกรุงเทพมหานครลงนามอนุมัติในคำสั่ง 3.อยู่ระหว่างเปลี่ยงแปลงรายละเอียดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

17/1/2562 : 1.มีคำสั่งให้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยการในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25-26 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหาคร 2.ขออนุมัติเงินยืมทดรองเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดทำโครงการสัมมนาฯ 14/2/2562 : ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ รวม 120 คน ร่วมกันทบทวนสมรรถนะ 2 สายงานในโครงการสัมมนาฯ 14/3/2562 : ได้ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อสรุปผลการทบทวนสมรรถนะของ 2 สายงาน ก่อนเสนอผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นชอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

18/4/2562 : รายงานผลการทบทวนสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักทรัพยากรบุคคลและนิติกรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่และเสนอขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ในการเผยแพร่ต่อไป 16/5/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และเวียนแจ้งสมรรถนะที่ได้ให้ส่วนราชการในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 17/6/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และเวียนแจ้งสมรรถนะที่ได้ให้ส่วนราชการในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

15/7/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และเวียนแจ้งสมรรถนะที่ได้ให้ส่วนราชการในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 16/8/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และเวียนแจ้งสมรรถนะที่ได้ให้ส่วนราชการในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 16/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และเวียนแจ้งสมรรถนะที่ได้ให้ส่วนราชการในสำนักงานการเจ้าหน้าที่ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) (2.2) ร้อยละของนักทรัพยากรบุคคล/นิติกรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่มีความรู้ ทักษะเพิ่มขึ้น และมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักทรัพยากรบุคคล/นิติกร ได้แก่ การมองภาพองค์รวม การคิดวิเคราะห์ และการให้คำปรึกษาแนะนำ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(2.2) ร้อยละของนักทรัพยากรบุคคล/นิติกรของสำนักงานการเจ้าหน้าที่มีความรู้ ทักษะเพิ่มขึ้น และมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักทรัพยากรบุคคล/นิติกร ได้แก่ การมองภาพองค์รวม การคิดวิเคราะห์ และการให้คำปรึกษาแนะนำ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

27/10/61 อยู่ระหว่างการวางแผนงาน 20/11/61 เสนออนุมัติโครงการ "เพาะเมล็ด HR พันธุ์ใหม่" ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ ผอ.สกจ. ลงนาม 20/12/61 จัดทำหนังสือให้ส่วนราชการในสังกัด สกจ. ส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดทำคำสั่งมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการและคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

23/1/62 จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ 22/2/62 จัดพิธีเปิดโครงการ และดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนทัศนะจากภาพยนตร์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 ก.พ.62 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 21/3/62 กำหนดจัดกิจกรรม "สถานีการเรียนรู้" ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

4/62 มีการประสานงานหน่วยงานภายนอกเพื่อขอเข้าศึกษาดูงาน 5/62 จัดกิจกรรม "สถานีการเรียนรู้" ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 29 พ.ค. 62 ณ ห้องสุทัศน์ 17/6/2562 : ดำเนินกิจกรรม"สถานีการเรียนรู้" ครั้งที่ 3 กระบวนการบริหารงานบุคคลกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้าง) และสวัสดิการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเจ้าพระยา 24/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ดำเนินกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะจากการชมภาพยนตร์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเจ้าพระยา 2. ดำเนินกิจกรรม"สถานีการเรียนรู้"ครั้งที่ 4 การจัดทําแฟ้มประวัติข้าราชการ การเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณห้องเจ้าพระยา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

23/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.จัดทำหนังสือเรียนเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารในสังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ความสำเร็จในการทำงาน ตามกิจกรรม"เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครอบครัว สกจ. จากพี่สู่น้อง" ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2. จัดทำหนังสือขอใช้ห้องเจ้าพระยา 17/9/2562 : ดำเนินกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ครอบครัวสกจ.จากพี่สู่น้อง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 9.00 ถึง 12.00 น. ณห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) (8) ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(8) ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

20/10/2561 มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 เรื่อง 16/11/2561 : มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ เดือนตุลาคม 2561 จำนวน 85 เรื่อง 18/12/2561 : มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 63 เรื่อง 16/1/2562 : มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ เดือน ธันวาคม 2561 จำนวน 94 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

14/2/2562 : มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ เดือน มกราคม 2562 จำนวน 55 เรื่อง 14/3/2562 : มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 55 เรื่อง 18/4/2562 : มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ เดือน มีนาคม 2562 จำนวน 54 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

16/5/2562 : มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ เดือน เมษายน 2562 จำนวน 49 เรื่อง 19/6/2562 : มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ เดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 116 เรื่อง 22/7/2562 : มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 55 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

19/8/2562 : มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 52 เรื่อง 17/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ เดือน สิงหาคม- กันยายน 2562 จำนวน 119 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) (6) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการขออนุมัติอัตราลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(6) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการขออนุมัติอัตราลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างตรวจสอบ ปรับปรุง และควบคุมกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างตรวจสอบ ปรับปรุง และควบคุมกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเวียนแจ้งหน่วยงานต่างๆ เพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 1 ตามหนังสือ สกจ.ที่ 0404/5901 ลว.24 พ.ค. 62 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2 ตามหนังสือ สกจ.ที่ กท 0404/6054 ลว 28 พ.ค.62 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรวบรวมตรวจสอบจำนวนอัตราลูกจ้างชั่วคราวที่หน่วยงานเสนอขอจ้างต่อกับบัญชีคุมกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเสนอ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับบุคลากรกรุงเทพมหานครพิจารณา และ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับบุคลากรกรุงเทพมหานครได้มีมติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 อนุมัติอัตราลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ครบถ้วนทุกหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 16,347 อัตรา คิดเป็น ร้อยละ100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) (11) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครและสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครฯ ในระดับมากขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
(11) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครและสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครฯ ในระดับมากขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :98.44


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
98.44

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

19/10/2561 : ได้จัดทำและขออนุมัติโครงการสวัสดิการ Delivery ประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว และในเดือนตุลาคม 2561 เมื่อวันที่3 ตุลาคม 2561 ได้ออกให้บริการตามโครงการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 สำนักอนามัย และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 11 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 100% 15/11/2561 : เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ได้ออกประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการ Delivery ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนจินดาบำรุง สำนักงานเขตคันนายาว และได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 14 ราย ปรากฎว่า ผู้รับบริการที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในโครงการฯ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 96.43% 19/12/2561 : เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้ออกประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการ Delivery ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตดินแดง และได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 37 ราย ปรากฎว่า ผู้รับบริการที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในโครงการฯ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 100.00%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

18/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ได้ออกประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการ Delivery ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตหนองแขม และได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 30 ราย ปรากฎว่า ผู้รับบริการที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในโครงการฯ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 97.50% 18/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ออกประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการ Delivery ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตลาดกระบัง และได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 67 ราย ปรากฎว่า ผู้รับบริการที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในโครงการฯ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 100% 20/3/2562 :อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ได้ออกประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการ Delivery ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 58 ราย ปรากฎว่า ผู้รับบริการที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในโครงการฯ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 100%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

19/4/2562 : เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ได้ออกประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการ Delivery ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตมีนบุรี และได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 28 ราย ปรากฎว่า ผู้รับบริการที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในโครงการฯ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 98.21% 17/5/2562 : เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ได้ออกประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการ Delivery ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตราชเทวี และได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 31 ราย ปรากฎว่า ผู้รับบริการที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในโครงการฯ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 98.39% 17/6/2562 : เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ได้ออกประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการ Delivery ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ และได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 51 ราย ปรากฎว่า ผู้รับบริการที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในโครงการฯ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 99.02%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

19/7/2562 : เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ได้ออกประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการ Delivery ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา และได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 73 ราย ปรากฎว่า ผู้รับบริการที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในโครงการฯ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 95.89% 19/8/2562 : เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ได้ออกประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการ Delivery ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางขุนเทียน และได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 74 ราย ปรากฎว่า ผู้รับบริการที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในโครงการฯ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 96.96% 13/9/2562 : เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ได้ออกประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการ Delivery ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตดุสิต และได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการฯ จำนวน 70 ราย ปรากฎว่า ผู้รับบริการที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในโครงการฯ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 99.29%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) (10) ผู้เกษียณอายุราชการที่มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับมากขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
(10) ผู้เกษียณอายุราชการที่มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับมากขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

27/10/61 อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและวางแผนการดำเนินการ 27/11/61 อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ศึกษาเปรียบเทียบสถานที่จัดงานที่เหมาะสม 24/11/61 ได้รับอนุมัติโครงการและจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

23/1/62 จัดทำหนังสือขอใช้สถานที่จัดงานพิธีฯ (ห้องประชุมไอราวัตพัฒนา) และได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว 23/2/62 ได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องไอราวัตพัฒนาแล้ว 21/3/62 จัดการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมงานและขอกำหนดวันจัดงานไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-4/62 เวียนแจ้งสำรวจรายชื่อผู้เกษียณที่จะประสงค์จะเข้าร่วมพิธีฯ -5/62 อยู่ระหว่างรวบรวมจำนวนผู้ประสงค์เข้าร่วมพิธีฯ และการเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศคณะอนุกรรมการสามัญช้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เรื่องให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 20/6/2562 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาจัดจ้างทำของที่ระลึกของผู้เกษียณอายุราชการและรวบรวมรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้าร่วมงานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณฯ 24/7/2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน 1ได้ลงนามในสัญญาจ้างทำของที่ระลึกขณะนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนรอตรวจรับ 2 ทำหนังสือเรียนเชิญ ผู้บริหารร่วมงาน พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

23/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้ดำเนินการทำหนังสือเรียนเชิญผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติ ในงานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการแล้ว รอวันจัดงาน ในวันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 17/9/2562 : กรุงเทพมหานครได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจําของกรุงเทพมหานคร ที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ 2562 เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องจัดเลี้ยง B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เรียบร้อยแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) (9) สรุปรายงานผลการวิเคราะห์อัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
(9) สรุปรายงานผลการวิเคราะห์อัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ 16/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 26/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ 21/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

15/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ 1/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 21/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบอัตราว่างของข้าราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

19/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ 24/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 11/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

12/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 1/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ 6/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 6/9/2562 : รายงานสรุปผลการวิเคราะห์อัตราว่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง ที่ 550/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 17/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) (12) ร้อยละความถูกต้องของการบันทึกหนังสือที่ข้าราชการแจ้งความประสงค์ขอย้ายในระบบคอมพิวเตอร์
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
(12) ร้อยละความถูกต้องของการบันทึกหนังสือที่ข้าราชการแจ้งความประสงค์ขอย้ายในระบบคอมพิวเตอร์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมซักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 22/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงแนวทางการบันทึกข้อมูลของข้าราชการขอย้ายลงระบบคอมพิวเตอร์ และแจ้งแนวทางบันทึกข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 24/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการบันทึกข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

21/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการบันทึกข้อมูล 20/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการบันทึกข้อมูล 21/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการบันทึกข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

18/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการบันทึกข้อมูล 22/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการบันทึกข้อมูล 20/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการบันทึกข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

7/23/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการบันทึกข้อมูล 23/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการบันทึกข้อมูล 6/9/2562 : รายงานผลโครงการจัดเก็บข้อมูลข้าราชการขอย้ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือ ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง ที่ 551/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562) 17/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการบันทึกข้อมูล (ประจำเดือนกันยายน 2562) 17/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) (13) ระดับความพึงพอใจของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่มีต่อการดำเนินโครงการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
(13) ระดับความพึงพอใจของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่มีต่อการดำเนินโครงการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
73.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

20/10/2561 อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการคัดเลือก 16/11/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดแนวทางการคัดเลือกเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร 18/12/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดแนวทางการคัดเลือกเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร 16/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดแนวทางเสนอคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

14/2/2562 : ปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการฯ 14/3/2562 : แจ้งหน่วยงานดำเนินการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 19/4/2562 : 1.แจ้งหน่วยงานดำเนินการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 2.ในส่วนของสำนักปลัดกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการคัดเลือกฯ ระดับสำนักปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเวียนแจ้งส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานครต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

16/5/2562 : ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ระดับหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับกรุงเทพมหานคร 19/6/2562 : 1.ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหาครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว 2.ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ เพื่อดำเนินการคัดเลือกให้เหลือกลุ่มละ 3 คน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2562 22/7/2562 : ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ เพื่อดำเนินการคัดเลือกให้เหลือกลุ่มละ 3 คน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

19/8/2562 : ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562 ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เพื่อคัดเลือกให้เหลือ กลุ่มละ 1 คน จำนวน 3 กลุ่ม 17/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ได้มีการจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 โดยมีจำนวนข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 212 ราย จะได้รับรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 1.ระดับหน่วยงาน จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ (นคราภิรักษ์) (ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราว), เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ, เงินรางวัล 5,000 บาท และหนังสือทำเนียบข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 2.ระดับกรุงเทพมหานคร จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ (นคราภิรักษ์) (ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราว), เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ, สลากออมสินมูลค่า 30,000 บาท และหนังสือทำเนียบข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด