ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 18000000

Home Home SED


มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(1) ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :56.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
53.50

100 / 100
3
53.75

100 / 100
4
56.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ตามสัญญา เลขที่ สผม. 4/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 - อยู่ระหว่างขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูล ภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงจากกระทรวง กลาโหม โดยเสนอผ่านกรมแผนที่ทหาร ตามหนังสือ สำนักผังเมือง ที่ กท 1703/3874 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ส่งงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือบริษัท จีไอเอส จำกัด ที่ จ.0045/62 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 - อยู่ระหว่างขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูล ภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงจากกระทรวง กลาโหม โดยเสนอผ่านกรมแผนที่ทหาร ตามหนังสือสำนักผังเมือง ที่ กท 1703/3874 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 - อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารประกอบฏีกาเบิกจ่าย เงินงวดที่ 1 - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 รายงานการสอบเทียบระบบของอุปกรณ์ที่จะใช้ ในการบินสำรวจข้อมูลไลดาร์และการถ่ายภาพถ่าย ทางอากาศให้ได้คุณภาพตามที่ได้กำหนดไว้ จัดทำหมุดอ้างอิง จุดบังคับภาพถ่ายภาคพื้นดิน และจุดตรวจสอบความถูกต้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - กระทรวงกลาโหมได้อนุญาตให้ผู้รับจ้างทำการบิน สำรวจเพื่อเก็บข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้น ความสูงเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกรมแผนที่ทหาร ที่ กห 0314/883 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 - สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้มีหนังสือ ขอความอนุเคราะห์จัดการจราจรทางอากาศไปยัง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ตาม หนังสือ ที่ กท 1703/1120 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และที่ กท 1703/1121 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ตามลำดับ - อยู่ระหว่างประสานงานจัดทำแผนการบินและการ จัดการจราจรทางอากาศจาก บริษัท วิทยุการบิน และสำนักงานการบินพลเรือน ซึ่งเป็นขั้นตอนการ ดำเนินงานงวดที่ 2 (รายงานการสอบเทียบระบบ ของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการบินสำรวจข้อมูลไลดาร์และ การถ่ายภาพถ่ายทางอากาศให้ได้คุณภาพตามที่ได้ กำหนดไว้และข้อมูลประมวลผล จัดทำหมุดอ้างอิง จุดบังคับภาพถ่ายภาคพื้นดิน และจุดตรวจสอบความ ถูกต้องข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลไลดาร์ ในรูปแบบข้อมูลดิบ (Raw Data))

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ผู้รับจ้างได้จัดทำแผนการบินร่วมกับ บริษัท วิทยุการบิน จำกัด และสำนักงานการบินพลเรือนฯ เรียบร้อยแล้ว พร้อมจะบินสำรวจถ่ายภาพได้หลังจากได้รับการ อนุญาตขยายเวลาการบินถ่ายภาพเพิ่มอีก 120 วัน จากที่ได้รับอนุญาตแล้วจากกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินงานงวดที่ 2 - กรุงเทพมหานครขอขยายระยะเวลาบินอีกครั้ง แต่ไม่ได้รับการอนุญาต เนื่องจาก สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมแจ้งว่า ห้วงระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ให้กรุงเทพมหานครประสานตรวจสอบห้วงระยะเวลาให้ชัดเจนแล้วขออนุญาตบินใหม่

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของข้อมูลทะเบียนราษฎร เชื่อมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของข้อมูลทะเบียนราษฎร เชื่อมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :25.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.90

100 / 100
2
17.78

100 / 100
3
25.00

100 / 100
4
25.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2 และดำเนินงานงวดที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ตรวจรับงานงวดที่ 2 พร้อมเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - จัดทำหนังสือแจ้งบริษัทที่ปรึกษา เพื่อเร่งรัด การส่งมอบงานงวดที่ 3 และงวดสุดท้าย ตามหนังสือที่ กท 1703/120 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 และงวดสุดท้าย ตามหนังสือบริษัท ที่ SP/AD/B 033 004/62 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 - คณะกรรมการตรวจรับฯ มีมติไม่รับมอบงานฯ เมื่อวันที่ 12 และ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากงานยังไม่มีความถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา จึงเห็นควรให้ผู้รับจ้างแก้ไขและส่งมอบงานใหม่ - ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาปฏิบัติงานโครงการ ตามหนังสือบริษัท ที่ SP/AD/B 033 006/62 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 และคณะกรรมการตรวจรับฯ มีมติไม่ขยายระยะเวลา - จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการแก้ไขงาน งวดที่ 3 และงวดสุดท้าย ตามหนังสือที่ กท 1703/488 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 - ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างแก้ไขงานงวดที่ 3 Draft Final Report และงวดสุดท้าย Final Report

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 3 ตามหนังสือที่ SP/AD/B 033 009/62 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 3 Draft Final Report เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ครั้งที่ 5/2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 และครั้งที่ 6/2562 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 - ที่ปรึกษาจัดการประชุมสัมมนาฯ เรื่อง พัฒนาเมือง เพื่อบริการสาธารณะสำหรับสังคมผู้สูงอายุ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 - ที่ปรึกษาส่งมอบงาน และขอเบิกเงินงวดสุดท้าย ตามหนังสือที่ SP/AD/B 033 018/62 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และคณะกรรมการฯ ได้มีมติตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ 5/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 - เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร ตามข้อมูลการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร และการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักการโยธา และสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร ตามข้อมูลการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร และการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักการโยธา และสำนักงานเขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- กำหนดชื่อผู้ใช้งาน และกำหนด รหัสผ่านให้กับเจ้าหน้าที่หากมีการประสาน - แนะนำ ติดตาม การรายงานผล (แบบ กสผ. 1 และ กสผ. 2) และการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาต ปลูกสร้างอาคารของสำนักการโยธา/ฝ่ายโยธา และการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขที่บ้าน ของฝ่ายทะเบียน ในระบบรายงานผลสำนักผังเมือง - จัดทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการเขต และสำนัก การโยธา เพื่อขอความอนุเคราะห์รายงานผลการ ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารและ การออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หนังสือที่ กท 1703/2273 และ หนังสือที่ กท 1703/2273 ลงวันที่ 1 ต.ค. 61) - ปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ตามที่ได้รับรายงานผล และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบ ภูมิสารสนเทศสำนักผังเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน (ถ้ามี) ดังนี้ - กำหนดชื่อผู้ใช้งาน และกำหนด รหัสผ่านให้กับเจ้าหน้าที่หากมีการประสาน - แนะนำ ติดตาม การรายงานผล (แบบ กสผ. 1 และ กสผ. 2) และการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาต ปลูกสร้างอาคารของสำนักการโยธา/ฝ่ายโยธา และการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขที่บ้าน ของฝ่ายทะเบียน ในระบบรายงานผลสำนักผังเมือง - ปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ตามที่ได้รับรายงานผล และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบ ภูมิสารสนเทศสำนักผังเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน (ถ้ามี) ดังนี้ - กำหนดชื่อผู้ใช้งาน และกำหนด รหัสผ่านให้กับ เจ้าหน้าที่หากมีการประสาน - แนะนำ ติดตาม การรายงานผล (แบบ กสผ. 1 และ กสผ. 2) และการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาต ปลูกสร้างอาคารของสำนักการโยธา/ฝ่ายโยธา และการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขที่บ้าน ของฝ่ายทะเบียน ในระบบรายงานผลสำนักผังเมือง - ปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ตามที่ได้รับรายงานผล และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบ ภูมิสารสนเทศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (ร้อยละ 80 ของข้อมูลการรายงานที่ได้จาก สานักการโยธาและสานักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารตามข้อมูลการรายงานการอนุญาตก่อสร้างอาคารและการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ครบถ้วนตามข้อมูลที่ได้รับจากสำนักการโยธา และสำนักงานเขต

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความสำเร็จของการศึกษา สำรวจ กำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๘
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของการศึกษา สำรวจ กำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๘

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
38.00

100 / 100
2
63.67

100 / 100
3
80.67

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ และ รายงานผลให้ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองทราบ เรียบร้อยแล้ว (บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด กับบริษัท ชลนวัต จำกัด ในนามผู้ค้าร่วม) ตาม หนังสือคณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ ที่ 5/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 - อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการอนุมัติจ้างที่ปรึกษาฯ และอนุมัติเงินประจำงวด เรียบร้อยแล้ว - ลงนามในสัญญาจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว ตามสัญญา เลขที่ สวพ. 7/2562 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 - ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) และส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ 007/6203/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 โดยที่ปรึกษาฯ ดำเนินการ ดังนี้ 1) ประสานขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่ดินจาก สำนักงานที่ดินที่อยู่ในพื้นที่โครงการ 2) สำรวจจุดวางหมุดหลักฐานอ้างอิงสำหรับ หมุดออกงานการเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ 3) เตรียมการจัดประชุมเพื่อชี้แจงหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการสำรวจรังวัด เก็บรายละเอียดในพื้นที่โครงการ ตั้งแต่ จุดเริ่มต้นโครงการ (คลองบางกอกน้อย) จนถึง คลองพระยาสุเรนทร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว - จัดประชุมเพื่อชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบและรับฟังความคิดเห็นระหว่าง กรุงเทพมหานครกับจังหวัดข้างเคียงในพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องวิภาวดี ชั้น 4 โรงแรม ปริ้นซตั้น บางกอก - ที่ปรึกษาฯ มีหนังสือที่ 017/ 6203/2462 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่องขอส่งรายงานขั้นกลาง (Interim Report) และส่งมอบงานงวดที่ 2 โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 - ที่ปรึกษาฯ ได้จัดทำหมุดเครื่องหมายอ้างอิงแนวเขต ขนาด 20 x 20 x 20 ซม. จำนวน 200 หมุด เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจรังวัดเก็บรายละเอียด ภูมิประเทศด้วยเครื่องรับสัญญาณ GNSS ตั้งแต่คลอง พระยาสุเรนทร์ ไปตามแนวเขตการปกครองระหว่าง กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจรังวัดเก็บ รายละเอียดภูมิประเทศด้วยเครื่องรับสัญญาณ GNSS ในพื้นที่เขตหนองจอก ต่อเนื่องพื้นที่เขตลาดกระบัง กับจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ - ที่ปรึกษาดำเนินการติดตั้งหมุดเครื่องหมายอ้างอิง แนวเขตขนาด 40 x 40 x 300 ซม. จำนวน 20 หมุด เสร็จเรียบร้อยแล้ว - ที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจรังวัดเก็บรายละเอียด ภูมิประเทศด้วยเครื่องรับสัญญาณ GNSS ในพื้นที่โครงการทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว - ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 และคณะกรรมการฯ มีมติตรวจรับงานเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว - ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีมติตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) จำนวนพื้นที่ที่จะพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
จำนวนพื้นที่ที่จะพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน

หน่วยนับ :พื้นที่

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(พื้นที่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.วิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ 2.ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /เจ้าของที่ดินร้องขอ 3.อยู่ระหว่างการสำรวจสภาพกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากรในภาพรวมขอบริเวณ ที่พื้นที่ศึกษาตั้งอยู่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.สำรวจสภาพกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากร ในภาพรวมขอบริเวณที่พื้นที่ศึกษาตั้งอยู่ 2.ศึกษาภาพถ่ายทางอากาศสำรวจพื้นที่ปิดล้อม ที่โล่ง ที่ว่างและระบบโครงข่ายคมนาคมของพื้นที่ศึกษา 3.รวบรวมราคาประเมินมูลค่าที่ดิน 4.สร้างความเข้าใจกับเจ้าของที่ดินในพื้นที่ฯ 5.ประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน 6.คัดเลือกพื้นที่ที่ความเป็นไปได้สูงสุด 1 บริเวณ จัดทำร่างผังทางเลือกจำนวน 2 ผังทางเลือก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการศึกษา สำรวจและประเมินพื้นที่ที่จะพัฒนา ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน จำนวน 4 บริเวณ การดำเนินงาน ขั้นตอนศึกษาข้อมูลพื้นที่ และข้อมูลพื้นฐานโครงการ 1.ศึกษาภาพถ่ายทางอากาศสำรวจพื้นที่ปิดล้อม ที่โล่งว่างและระบบโครงข่ายคมนาคมของพื้นที่ศึกษา 2.รวบรวมราคาประเมินมูลค่าที่ดิน 3.สร้างความเข้าใจและเจรจากับเจ้าของที่ดิน ในพื้นที่ฯ อย่างต่อเนื่อง 4.ประเมินความเป็นไปได้สูงสุด 1 บริเวณ เพื่อจัดทำร่างผังทางเลือกจำนวน 2 ผังทางเลือก 5.เจรจาทำความเข้าใจและเชิญชวนเจ้าของ ที่แปลงปากทางให้เข้าใจถึงหลักการดำเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับของทุกฝ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการศึกษาสำรวจและประเมินพื้นที่ ที่จะพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน จำนวน 4 บริเวณ ดังนี้ 1.ศึกษาภาพถ่ายทางอากาศสำรวจพื้นที่ปิดล้อม ที่โล่งว่างและระบบโครงข่ายคมนาคมของพื้นที่ศึกษา 2.รวบรวมราคาประเมินมูลค่าที่ดิน 3.สร้างความเข้าใจและเจรจากับเจ้าของที่ดิน ในพื้นที่ฯอย่างต่อเนื่อง 4.ประเมินความเป็นไปได้สูงสุด 1 บริเวณ เพื่อจัดทำร่างผังทางเลือกจำนวน 2 ผังทางเลือก 5.เจรจาทำความเข้าใจและเชิญชวนเจ้าของที่ แปลงปากทางให้เข้าใจถึงหลักการดำเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับของทุกฝ่าย 6.นำผลการดำเนินงานต่อเสนอคณะกรรมการ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) จำนวนผังทางเลือก (ผังทางเข้า-ออก) เพื่อพัฒนาพื้นที่ปิดล้อม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
จำนวนผังทางเลือก (ผังทางเข้า-ออก) เพื่อพัฒนาพื้นที่ปิดล้อม

หน่วยนับ :ผังทางเลือก

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ผังทางเลือก)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
2.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.วิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ 2.ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /เจ้าของที่ดินร้องขอ 3.อยู่ระหว่างการสำรวจสภาพกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากรในภาพรวมขอบริเวณ ที่พื้นที่ศึกษาตั้งอยู่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.สำรวจสภาพกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและประชากร ในภาพรวมขอบริเวณที่พื้นที่ศึกษาตั้งอยู่ 2.วิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศสำรวจพื้นที่ปิดล้อม ที่โล่งว่างและระบบโครงข่ายคมนาคมของพื้นที่ศึกษา 3.อยู่ระหว่างการร่างผังทางเลือกของพื้นที่ปิดล้อม ที่มีความเป็นไปได้สูงสุด (ผังทางเข้า - ออก) โครงการจัดรูปที่ดินบริเวณหลังซอยบรมราชชนนี 77-81 จำนวน 2 ผัง.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดทำผังรายละเอียดระบบโครงข่ายคมนาคม ปัจจุบันของพื้นที่ศึกษา 2.จัดทำร่างผังทางเลือก(ผังทางเข้า-ออก) ของพื้นที่ปิดล้อมที่มีความเป็นไปได้สูงสุด ของบริเวณที่ศึกษา สำรวจหลังซอยบรมราชชนนี 77-81 จำนวน 2 ผังและได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น จากเจ้าของที่ดินเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดทำผังรายละเอียดระบบโครงข่ายคมนาคม ปัจจุบันของพื้นที่ศึกษา 2.จัดทำร่างผังทางเลือก (ผังทางเข้า-ออก) ของพื้นที่ปิดล้อมที่มีความเป็นไปได้สูงสุด ของบริเวณที่ศึกษาสำรวจหลังซอย บรมราชชนนี 77-81 จำนวน 2 ผัง จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เจ้าของที่ดินเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :87.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
87.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.อยู่ระหว่างการสำรวจสภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชาชนของพื้นที่ศึกษา 2.วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคามของพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บท และพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ของกรุงเทพมหานครและเนื่องด้วยปัจจุบัน ติดสถานการณ์เลือกตั้งสมาชิกสถาผู้แทนราษฎร ในเดือนมีนาคมทำให้ต้องเลื่อนการประชุมระดมความคิดเห็นออกไป โดยคาดว่าจะสามารถจัดประชุมได้ในเดือนเมษายน 2.อยู่ระหว่างการร่างแนวคิดการปรับปรุงแผนแม่บท และพื้นที่เป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการขั้นตอนประเมินผลแผนแม่บท และพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่เดิมโดย 1.ประเมินผลแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายฯเดิม 2.การวิเคราะห์ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากร่างผังเมืองรวมฉบับปรับปรุงล่าสุด เพื่อจัดทำกรอบแนวความคิดในการจัดทำ และปรับปรุงร่างแผนแม่บท 3.อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บท และพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.วิเคราะห์ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินจาก ร่างผังเมืองรวมฉบับปรับปรุงล่าสุด เพื่อจัดทำกรอบแนวความคิดในการจัดทำ และปรับปรุงร่างแผนแม่บท 2.จัดการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทและ พื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 3.จัดทำรายงานผลการประชุมฯและจัดทำเอกสาร เพื่อนำเสนอสรุปผลการประชุมฯ ต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินของกรุงเทพมหานคร 4.นำเสนอรายละเอียดการประชุมระดมความคิดเห็น ต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 5.สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ เพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) จำนวนครั้งในการออกสำรวจและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
จำนวนครั้งในการออกสำรวจและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :15.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
9.00

100 / 100
3
14.00

100 / 100
4
15.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำแผนการดำเนินการ การออกสำรวจตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 2. เตรียมการออกสำรวจในพื้นที่เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย ปทุมวัน ยานนาวา ดุสิต บางซื่อ พญาไท ราชเทวี หลักสี่วังทองหลาง ลาดพร้าว 3. เตรียมการออกสำรวจในพื้นที่เขต หนองแขม บางแค บางขุนเทียน จอมทอง ตลิ่งชัน ธนบุรี คลองสาน หลักสี่ วังทองหลาง ลาดพร้าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายละเอียดผลการดำเนินงาน -ครั้งที่ 1 ออกสำรวจในพื้นที่เขตลาดพร้าว วันที่ 23 มกราคม 2562 -ครั้งที่ 2 ออกสำรวจในพื้นที่เขตหลักสี่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 -ครั้งที่ 3 ออกสำรวจในพื้นที่เขตจอมทอง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 -ครั้งที่ 4 ออกสำรวจในพื้นที่เขตตลิ่งชัน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 -ครั้งที่ 5 ออกสำรวจในพื้นที่เขตวังทองหลาง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 -ครั้งที่ 6 ออกสำรวจในพื้นที่เขตบางแค วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 -ครั้งที่ 7 ออกสำรวจในพื้นที่เขตบางขุนเทียน วันที่ 7 มีนาคม 2562 -ครั้งที่ 8 ออกสำรวจในพื้นที่เขตยานนาวา วันที่ 20 มีนาคม 2562 -ครั้งที่ 9 ออกสำรวจในพื้นที่เขตหนองแขม วันที่ 21 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายละเอียดผลการดำเนินงาน -ครั้งที่10ออกสำรวจในพื้นที่เขตปทุมวันและออก พื้นที่เขตบางแค(รอบที่ 2)วันที่27มีนาคม2562 -ครั้งที่11ออกสำรวจในพื้นที่เขตราชเทวีวันที่23 พฤษภาคม2562 -ครั้งที่12ออกสำรวจในพื้นที่เขตพญาไทวันที่ 29พฤษภาคม2562 -ครั้งที่13ออกสำรวจในพื้นที่เขตธนบุรีวันที่31 พฤษภาคม2562 -ครั้งที่14ออกสำรวจในพื้นที่เขตคลองสานวันที่31 พฤษภาคม2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รายละเอียดผลการดำเนินงาน ออกสำรวจในพื้นที่ -ครั้งที่1เขตลาดพร้าววันที่23มกราคม2562 -ครั้งที่2เขตหลักสี่วันที่7กุมภาพัน2562 -ครั้งที่3เขตจอมทองวันที่13กุมภาพัน2562 -ครั้งที่4เขตตลิ่งชันวันที่26กุมภาพันธ์2562 -ครั้งที่5เขตบางขุนเทียนวันที่7มีนาคม2562 -ครั้งที่6เขตวังทองหลางวันที่8มีนาคม2562 -ครั้งที่7เขตหนองแขมวันที่21มีนาคม2562 -ครั้งที่8เขตบางแควันที่5เมษายน2562 -ครั้งที่9เขตยานนาวาวันที่7พฤษภาคม2562 -ครั้งที่10เขตราชเทวีวันที่23พฤษภาคม2562 -ครั้งที่11เขตพญาไทวันที่29พฤษภาคม2562 -ครั้งที่12เขตธนบุรีวันที่31พฤษภาคม2562 -ครั้งที่13เขตคลองสานวันที่31พฤษภาคม2562 -ครั้งที่14เขตบางซื่อวันที่10กรกฎาคม2562 -ครั้งที่15เขตปทุมวันวันที่25กรกฎาคม2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตรวจสอบอาคารผิดกฎหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองและมาตรการทางผังเมือง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตรวจสอบอาคารผิดกฎหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองและมาตรการทางผังเมือง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.10

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
74.90

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำแผนการดำเนินการ การออกสำรวจตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 2. เตรียมการออกสำรวจในพื้นที่เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย ปทุมวัน ยานนาวา ดุสิต บางซื่อ พญาไท ราชเทวี หลักสี่วังทองหลาง ลาดพร้าว 3. เตรียมการออกสำรวจในพื้นที่เขต หนองแขม บางแค บางขุนเทียน จอมทอง ตลิ่งชัน ธนบุรี คลองสาน หลักสี่ วังทองหลาง ลาดพร้าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1.ออกตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร 9 เขต ได้แก่ เขตลาดพร้าว เขตหลักสี่ เขตจอมทอง เขตตลิ่งชัน เขตวังทองหลาง เขตบางแค เขตบางขุนเทียน เขตยานนาวา และเขตหนองแขม 2.ออกตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจสอบ 4 เขต ได้แก่ เขตวังทองหลาง เขตบางแค เขตยานนาวา และเขตหนองแขม 3.สรุปผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่าง เสนอปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ 1 เขต ได้แก่ เขตบางขุนเทียน 4.ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการแล้วอยู่ระหว่างแจ้ง สำนักงานเขต 4 เขต ได้แก่ เขตหลักสี่ เขตลาดพร้าว เขตจอมทอง และเขตตลิ่งชัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1.ออกตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารแล้ว 14เขตได้แก่เขตลาดพร้าวเขตหลักสี่เขตจอมทอง เขตตลิ่งชันเขตวังทองหลางเขตบางแคเขตยานนาวา เขตบางขุนเทียนเขตหนองแขมเขตปทุมวันเขตราช- เทวีเขตพญาไทเขตธนบุรีและเขตคลองสาน 2.ออกตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจสอบ 2เขตได้แก่เขตปทุมวันและเขตคลองสาน 3.ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการเรียบร้อยแล้ว12เขต ได้แก่เขตลาดพร้าวเขตหลักสี่เขตบางขุนเทียนเขต จอมทอเขตตลิ่งชันเขตหนองแขมเขตวังทองหลาง เขตบางแคเขตราชเทวีเขตธนบุรีเขตยานนาวา และเขตพญาไท 4.ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการและแจ้งสำนักงาน เขตเรียบร้อยแล้ว12เขตได้แก่เขตลาดพร้าวเขต หลักสี่เขตบางขุนเทียนเขตจอมทองเขตตลิ่งชัน เขตหนองแขมเขตวังทองหลางเขตบางแคเขตราชเทวี เขตธนบุรีเขตยานนาวาและเขตพญาไท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1.ออกตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารแล้ว15เขตได้แก่เขตลาดพร้าวเขตหลักสี่เขตจอมทอง เขตตลิ่งชันเขตบางขุนเทียนเขตวังทองหลาง เขตหนองแขมเขตบางแคเขตยานนาวาเขตราชเทวี เขตพญาไทเขตธนบุรีเขตคลองสานเขตบางซื่อ และเขตปทุมวัน 2.พบอาคารที่เข้าข่ายผิดกฎหมายโดยปลัดกรุงเทพ- มหานครสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว 14เขตได้แก่เขตลาดพร้าวเขตหลักสี่เขตจอมทอง เขตตลิ่งชันเขตบางขุนเทียนเขตวังทองหลาง เขตหนองแขมเขตบางแคเขตยานนาวาเขตราชเทวี เขตพญาไทเขตธนบุรีเขตคลองสานและเขตบางซื่อ 3.ไม่พบอาคารที่เข้าข่ายผิดกฎหมายโดยเสนอ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ทราบแล้ว1เขตคือเขตปทุมวัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :2.77

ผลงาน :2.77


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.63

100 / 100
2
1.26

100 / 100
3
2.02

100 / 100
4
2.77

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมที่ 1 - 3 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ กิจกรรมที่ 4 : ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ตามขั้นตอน ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกอบด้วย 4.1 จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีการดำเนิน งานดังนี้ (1) ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ - ส่งร่าง รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 61 และอยู่ระหว่าง จัดทำรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ - เตรียมการและจัดประชุมคณะกรรมการกำกับการ ศึกษาโครงการฯ ในวันที่ 9 พ.ย. 61 - จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 61 4.2 การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้ (1) เตรียมการสำหรับการจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิด เห็นของประชาชน การประชุมประชาชนสัญจร (ครอบคลุม 50 เขต) การประชุมผู้ประกอบการราย สาขา และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสีย ยื่นคำร้องระหว่างขั้นตอนปิดประกาศ 90 วัน - ผู้รับจ้างส่งแผนการดำเนินการ แล้วเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 61 - ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 61 - ผู้รับจ้างจะส่งแผนการดำเนินการ ภายในวันที่ 28 ต.ค. 61 - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 61 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติรับงาน - รายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้ผู้มีอำนาจสั่งจ้างทราบ แล้วเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 61 - แจ้งผลการตรวจรับงานให้ผู้รับจ้างทราบ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 61 - อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (2) เตรียมการจัดประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4 )

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

25/1/2562 : กิจกรรมที่ 1 - 3 -ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 4 -ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกอบด้วย 4.1 จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงครั้งที่4)มีการดำเนินงาน ดังนี้ (1) ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ โดยอยู่่ ระหว่างจัดทำรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 4.2 การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงาน ดังนี้ (1) เตรียมการสำหรับการจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อ คิดเห็นของประชาชน การประชุมประชาชนสัญจร (ครอบคลุม 50 เขต) การประชุมผู้ประกอบการ รายสาขา และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วน ได้เสียยื่นคำร้องระหว่างข้ั้นตอนปิดประกาศ 90 วัน -อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาตามที่ฝ่ายการคลังทักท้วง (2)เตรียมการจัดประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4) 26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกิจกรรมที่ 4 ดำเนินการวางและ จัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงครั้งที่4) ตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ประกอบด้วย 4.1 จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีการดำเนินงาน ดังนี้ (1) ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ -อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 4.2 การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวม กทม. มีการดำเนินงาน ดังนี้ (1) เตรียมการสำหรับการจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อ คิดเห็นของประชาชน การประชุมประชาชนสัญจร (ครอบคลุม 50 เขต) การประชุมผู้ประกอบการ รายสาขาและการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วน ได้เสียยื่นคำร้องระหว่างขั้นตอนปิดประกาศ 90 วัน -ฝ่ายการคลังพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารประกอบฎีกางวดที่ 1 (2) จัดประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม. 2 26/3/2562 : กิจกรรมที่ 1-3 -ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 4 -ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ตามขั้นตอน ของ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 4.1 จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4) มีการดำเนินงาน ดังนี้ (1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 4.2 การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงาน ดังนี้ (1) เตรียมการสำหรับการจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อ คิดเห็นของประชาชน การประชุมผู้ประกอบการ รายสาขาและการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วน ได้เสียยื่นคำร้องระหว่างขั้นตอนปิดประกาศ 90 วัน - ฝ่ายการคลังพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารประกอบฎีกางวดที่ 1 (2) อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุมคณะที่ปรึกษา ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนกิจกรรมที่4:ดำเนิน การ วางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุง ครั้งที่4)ตามขั้นตอน พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ประกอบด้วย 4.1จ้างที่ปรึกษาฯ มีการ ดำเนินงานดังนี้ (1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญา จ้าง โดยอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการศึกษา ฉบับสมบูรณ์(2)คณะกรรมการ ตรวจรับพิจารณา การขยายสัญญาและมีมติเห็นสมควรขยายอายุ สัญญาจำนวน 390 วัน นับแต่วันสิ้นสุด สัญญา 4.2การบริหารเกี่ยวกับ การจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานครมีการดำเนินงาน ดังนี้ (1)สรุป ประเด็นข้อคิดเห็น จากการประชุมต่าง ๆ ได้แก่ ประชุมประชาชนสัญจรตามกลุ่มเขต จำนวน 6 ครั้ง ประชุมกลุ่มผู้ประกอบการ รายสาขา จำนวน 8 ครั้ง ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นประชาชน ต่อร่าง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงครั้งที่ 4) (2)เตรียมการออกสำรวจพื้นที่ ประกอบการพิจารณา ประเด็นข้อคิดเห็นจากประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างขั้นตอนกิจกรรมที่4 : ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงคร้ั้งที่4) ตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ประกอบด้วย 4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4)มีการดำเนินงาน ดังนี้ (1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯโดยส่งรายงาน การศึกษาฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว 4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกทม. มีการดำเนินงานดังนี้ (1)ออกสำรวจพื้นที่ประกอบการพิจารณาประเด็น ข้อคิดเห็นจากประชาชน (2)ประชุมพิจารณาข้อคิดเห็นต่อร่างผังเมืองรวมฯ (3)บริษัทดาวฤกษ์ฯ ส่งมอบงานงวดที่2 คณะกรรมการฯมีมติ เห็นชอบรับงานงวดที่ 2 และเห็นควรเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 2 (4)นำเสนอร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้ั้งที่้4)ต่อคณะให้ความเห็นด้านผังเมือง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ครั้งที่ 14/2562 ลว.21สิงหาคม 2562 (5)อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่2ให้บริษัทฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.99

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีผู้ยื่นขออนุญาต จำนวน 10 ราย คือ 1. รายสำนักการระบายน้ำ หารือกรณี การก่อสร้างทางลาดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ผู้สูงอายุและคนพิการ ของ บริษัท ดิ ไอคอน สยามเรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2. สำนักการระบายน้ำ (รายการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) 3. รายบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 4. รายสำนักการระบายน้ำ หารือกรณี โป๊ะเทียบเรือ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำคลองบางกอกใหญ่ ราย บริษัท พงษ์จิตต์ 654 จำกัด 5. รายสำนักการระบายน้ำ หารือกรณี โป๊ะเทียบเรือ ราย นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย ริเวอร์ รีสอร์ท 6. ราย สำนักการระบายน้ำ (รายการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 7. ราย บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 8. ราย บรัท ยูไนเต็ดโฮม จำกัด 9. สำนักการระบายน้ำ (ราย สำนักงานเขตพระนคร) 10. สำนักการระบายน้ำ (ราย บริษัท เอ็น.อาร์. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีผู้ยื่นขออนุญาต จำนวน 5 ราย คือ 1.สำนักการระบายน้ำ (บริษัท เอ็น อาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) -ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/100 ลงวันที่ 11 ม.ค.2562 2.สำนักการระบายน้ำ (บริษัท พีเอสมารีน เซอร์วิสกรุงเทพจำกัด) - ลงสำรวจเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำหนังสือ พิจารณาคำร้อง 3.บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ (๒๐๑๗)จำกัด เรื่อง ขอความเห็นชอบเบื้องต้นเรื่องการก่อสร้าง สะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองอ้ายสุด ขัดกับแผน พัฒนาจังหวัดหรือไม่ -ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่และพิจารณา การขอหารือเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอ ผู้บริหารพิจารณาข้อหารือ 4.บริษัทกิจมีชัยเทรดดิ้งจำกัด เรื่อง ขอหนังสือ รับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้าง สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ -ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาการขอหารือ 5.บริษัทเบลสซิ่งวิลล์จำกัด เรื่อง ขอหนังสือ รับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้าง สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ -ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อย แล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาข้อหารือ 26/2/2562 : มีผู้ยื่นขออนุญาต 6 ราย คือ 1. สำนักการระบายน้ำ (บริษัทพี.เอส.มารีน เซอร์วิสกรุงเทพจำกัด) -ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/207 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 2. สำนักการระบายน้ำ (บริษัทแอลพีเอ็น. ดีเวลลอปเมนท์จำกัด) - อยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 3. สำนักการระบายน้ำ (บริษัททองกิ่งแก้ว พร็อพเพอร์ตี้จำกัด) - อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ขอเอกสารเพิ่มเติม 4. บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ (2017) จำกัด เรื่อง ขอความเห็นชอบเบื้องต้นเรื่องการก่อสร้าง สะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองอ้ายสุด ขัดกับแผน พัฒนาจังหวัดหรือไม่ -ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาต และนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/197 ลงวันที่23มกราคม2562 5.บริษัทเบลสซิ่งวิลล์จำกัด เรื่อง ขอหนังสือ รับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้าง สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ - ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาต และนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/241ลงวันที่29มกราคม2562 6.บริษัทกิจมีชัยเทรดดิ้งจำกัด เรื่อง ขอหนังสือ รับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่ง ล่วงล้ำลำน้ำ -ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาต และนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/308ลงวันที่7กุมภาพันธ์2562 26/3/2562 : มีผู้ยื่นขอหารือ จำนวน 4 ราย คือ 1.บริษัทเจดับบลิวเรียลเอสเตทจำกัด เรื่อง ขอหนังสือรับรองว่าการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ สะพานข้ามคลองคูนายกิมสาย3 ไม่เป็นอุปสรรค ต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษา สภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร -อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารและเตรียมลงสำรวจพื้นที่ 2.บริษัทเรียลเอสเสทดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่อง ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูก สร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจ ความครบถ้วนของเอกสารและเตรียมลงสำรวจพื้นที่ 3.สำนักการระบายน้ำ (บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด) -ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/484 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 4.สำนักการระบายน้ำ (บริษัททองกิ่งแก้ว พร็อพเพอร์ตี้จำกัด) ทำหนังสือตอบสำนักการ ระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/580 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีผู้ยื่นขอหารือ4รายคือ 1.บ.เรียลเอสเตทดีเวลลอปเมนท์จำกัด เรื่อง ขอ หนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูก สร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการ พิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/838 ลว.5เมษายน2562 2.บ.เจดับบลิวเรียลเอสเตท จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองว่าการปลูกสร้าง สิ่งล่วงล้ำลำน้ำสะพานข้ามคลองคูนายกิมสาย3 ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองและ การรักษาสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาต และนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/917ลว.17เมษายน2562 3.บ.ซุปเปอร์โมเดลเอนเนอจีจำกัดเรื่องขอหนังสือ รับรองเพื่อประกอบการขอนุญาตปลูกสร้างสิ่ง ล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการ ขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบ ร้อยแล้วหนังสือที่ กท1704/918 ลว.17เมษายน 2562 4.สำนักการระบายน้ำ(ราย นายไพฑูรย์ ลิ้มดวงเด่น) ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการ ขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบ ร้อยแล้วหนังสือที่ กท 1704/ 879 ลว.11 เมษายน2562 25/5/2562:มีผู้ยื่นขออนุญาตจำนวน1ราย คือสำนักการระบายน้ำ (บริษัทเอราวัณชิพยาร์ด จำกัด)ทำ หนังสือตอบรับสำนักการระบายน้ำเรียบ ร้อยแล้วที่กท 1704/1257ลงวันที่21พ.ค.2562 25/6/2562 : มีผู้ยื่นขออนุญาตจำนวน1รายคือ สำนักการระบายน้ำ(บริษัทซีพีเอ็นเรซซิเด้นท์จำกัด) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้วที่ กท1704/1413ลงวันที่10มิถุนายน2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีผู้ขออนุญาต 13ราย คือ 1.สำนักการระบายน้ำ (สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ เรียบร้อยแล้ว ที่กท 1704/1683 ลว.11 ก.ค.2526 2.สำนักการระบายน้ำ (นางวิภา สุขหัส) อยู่ระหว่าง เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 1 3.สำนักการระบายน้ำ(บริษัทคีนโฮเต็ลแบ็งค็อก จำกัด)อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและวางแผน การออกสำรวจ 4.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความเห็นชอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการขออนุญาต ทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณา การขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว หนังสิอที่ กท 1704/1999 ลงวันที่ 21สิงหาคม2562 5.บริษัทมหานทีเจ้าพระยาจำกัด เรื่อง ขอความ เห็นชอบต่อการขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือ ส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 100 ตันกรอสส์ สะพาน ปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ จำนวน 2 โป๊ะ บริษัทฯ ขอถอนเรื่องแล้ว ตามหนังสือลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 6.สำนักงานประปาสาขาพระโชนง เรื่อง ขออนุญาต วางท่อประปาบริเวณซอยกาญจนาภิเษก 48 ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาการขอหารือ 7.สำนักงานประปาสาขาพระโชนง เรื่อง ขออนุญาต วางท่อประปาบริเวณริมคลองตาพอน ถนนกาญจนา ภิเษก ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อย แล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาการขอหารือ 8.สำนักการระบายน้ำ(สำนักงานประปาสาขา บางกอกน้อย)ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว ที่ กท1704/2196 ลงวันที่ 12กันยายน2562 (บริเวณริมคลองบางน้อย) 9.สำนักการระบายน้ำ(สำนักงานประปาสาขา บางกอกน้อย)ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/2196 ลงวันที่ 12กันยายน2562 (บริเวณริมคลองบางขุนศรี) 10.สำนักการระบายน้ำ(สำนักงานประปาสาขา บางกอกน้อย)ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/2197 ลงวันที่12กันยายน2562 (บริเวณถนนศาลาธรรมสพน์) 11.สำนักการระบายน้ำ(สำนักงานประปาสาขา บางกอกน้อย)ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/2197 ลงวันที่12กันยายน2562 (บริเวณถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย4) 12.สำนักงานประปาสาขาพระโขนงเรื่องขออนุญาต วางท่อประปาบริเวณซอยกาญจนาภิเษก48 ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้วที่กท1704/2043 ลงวันที่26สิงหาคม2562 13.สำนักงานประปาสาขาพระโขนง เรื่อง ขออนุญาต วางท่อประปาบริเวณริมคลองตาพอน ถนนกาญจนา ภิเษก ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้วที่กท1704/2043 ลงวันที่26สิงหาคม2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) มีรายงานผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
มีรายงานผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อย

หน่วยนับ :รายงาน (ฉบับ)

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(รายงาน (ฉบับ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรม เมืองย่านสะพานใหม่ 2. จัดทำขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง 3. ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างจนได้ตัว ผู้รับจ้าง (จัดทำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาจำนวน 141 ราย ตามบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาจากข้อมูลที่ได้รับ จากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เพื่อยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา) ความคืบหน้าตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20 ของการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างจนได้ ตัวผู้รับจ้าง (ที่ปรึกษาที่ได้รับหนังสือเชิญชวน ได้ยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคา เมื่อวันที่21มกราคม2562 จำนวน 3 ราย และคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษาฯ อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาคัดเลือก ที่ปรึกษาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) 26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างจนได้ตัวผู้รับจ้าง (คณะกรรมการดำเนินงาน จ้างที่ปรึกษาฯคัดเลือกจนได้ตัวผู้รับจ้าง คือ กลุ่มที่ปรึกษาบริษัทแพลนเนอร์26 จำกัด บริษัทอาร์คิเทค ทรีดีจำกัด และบริษัทแอ๊กซิส แลนด์สเคป จำกัด) โดยต่อรองราคาเหลือ 16,000,000 บาท และผู้อำนวยการสำนักการ วางผังและพัฒนาเมืองได้อนุมัติสั่งจ้างแล้วตาม หนังสือที่ กท1704/113ลงวันที่15กุมภาพันธ์2562 26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รอการอนุมัติเงินงวดจากสำนัก งบประมาณ จัดทำร่างสัญญาและเตรียมเอกสาร ประกอบการลงนามในสัญญา ความคืบหน้าตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 37.5 ของการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว ตามหนังสือเลขานุการสำนักการวางผังและพัฒนา เมืองที่กท1701/788ลว.22มีนาคม 2562และได้รับ การอนุมัติสั่งจ้างแล้วตามหนังสือที่กท1704/113 ลว.15กุมภาพันธ์2562และลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่สวพ.14/2562ลว.5เมษายน2562 28/5/2562:อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้รับจ้างดำเนินการ ตามสัญญา(1)ส่งรายงานการศึกษาขั้นต้น-ที่ปรึกษา ส่งรายงานการศึกษาขั้นต้นเมื่อวันที่3พ.ค.2562 ตามหนังสือที่P26-013/002-เชิญประชุมคณะ กรรมการตรวจรับพัสดุฯและคณะทำงานเพื่อรับฟัง การนำเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้น-ประชุมคณะ กรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯวันที่ 13พ.ค.2562เวลา 14.30น.-เสนอรายงานผลการ ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯต่อ ผอ.สวพ. ตามหนังสือที่ กท 1704/346ลงวันที่24พ.ค.2562 ซึ่งผู้บริหารกำลังพิจารณา25/6/2562 :อยู่ระหว่าง ขั้นตอนผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา (1)ส่งรายงาน การศึกษาขั้นต้น-ได้ตั้งฎีกาจ่ายเงิน งวดที่ 1 เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายเงินงวดที่1 (2)ส่งรายงานการศึกษาขั้นกลาง-ได้จัดประชุม สัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน ประชาชนและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องฯ ตามTOR เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม เอบีน่าเฮ้าส์ เขตหลักสี่ ความก้าวหน้าร้อยละ 53

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ขั้นตอนผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา (1)ส่งรายงานการศึกษาขั้นต้นและเบิกจ่ายเงินงวดที่1 เรียบร้อยแล้ว (2)ส่งรายงานการศึกษาขั้นกลาง ต่อคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ซึ่งคณะ กรรมการฯ รายงานผลการตรวจรับพัสดุให้ผู้ส่ั่งจ้าง (ผอ.สวพ.)ทราบเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียม เอกสารสำหรับตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสาธารณูปโภคพื้นฐานลงในระบบ GIS
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสาธารณูปโภคพื้นฐานลงในระบบ GIS

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.50

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. กำหนดขอบข่ายและระเบียบวิธีการเก็บข้อมูล ศึกษาและพิจารณารายการข้อมูลที่จะเก็บรวบรวม 2. ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บข้อมูลจากรายงานเอกสารต่างๆ และเว็บไซต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เก็บข้อมูลจากรายงานเอกสาร ต่างๆ และเว็บไซต์ สำรวจพื้นที่และ สัมภาษณ์ 2. รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง และประมวลผลข้อมูล ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งข้อมูลให้สำนักงานภูมิสารสนเทศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการนำเข้าข้อมูลสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ลงในระบบ GIS

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (ดำเนินการนำเข้าข้อมูลสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ ลงในระบบ GIS ได้ร้อยละ 100)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาตอบข้อหารือจากประชาชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาตอบข้อหารือจากประชาชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.99

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีผู้ยื่นหารือ จำนวน 21 ราย ดังนี้ 1. ราย บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2. ราย บริษัท เดชาอุตสาหกรรม และพาณิชยกิจ จำกัด 3. ราย ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล 4. ราย บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด 5. ราย บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด 6. ราย สำนักงานเขตพญาไท 7. ราย บริษัท ซูพีเรีย ควอลิตี้ ฟู๊ด จำกัด 8. ราย คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมู่บ้านปัญญาอินทรา P1 และ P9 9. ราย บริษัท เดอะ ซิกเนเจอร์ แบรนดื จำกัด 10. ราย สำนักการแพทย์ 11. ราย นายวิชาญ มีนชัยนันท์ 12. ราย นายเฉลิม เลาะหมุด 13. ราย บริษัท อิสริยา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 14. ราย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 15. ราย นายรัฐไกร เอกเพชร 16. ราย นายรัฐไกร เอกเพชร 17. ราย นายรัฐไกร เอกเพชร 18. ราย บริษัท อี.จี. คอนสตรัคชั่น จำกัด 19. ราย บริษัท ลีลาวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 20. ราย บริษัท อี.จี. แอสเซท จำกัด 21. ราย บรัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีผู้ยื่นหารือ 10 ราย ได้แก่ 1.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์หารือกรณีการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอกเพื่อการรักษาผู้ป่วยจิตเวชในที่ดิน ประเภท ก.4 -ผู้รับผิดชอบพิจารณาตอบข้อหารือและจัดส่ง ให้ผู้หารือเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1704/2974 ลว.28 ธันวาคม 2561 2.บริษัท ทีบีเอ็นพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เสนอ ให้ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินและปรับ อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินให้ สามารถใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้น 3.นายรัฐไกร เอกเพชร เรื่อง ขอปรับสีผังเมือง พื้นที่เขตหนองจอกและเขตคันนายาว -ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบผู้ร้องและนำส่ง เรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/12 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 4.นางกานดา ตั้งศรีพงษ์กูล เรื่องขอปรับสีผังเมือง พื้นที่เขตมีนบุรี -ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาการขอหารือ 5.นายรัฐไกร เอกเพชร เรื่องขอปรับสีผังเมือง ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/22ลงวันที่4มกราคม2562) 6.นายรัฐไกร เอกเพชร เรื่อง ขอปรับสีผังเมือง - ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/26 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562) 7.บริษัท อี.จี.คอนสตรัคชั่น จำกัด เรื่อง ขอปรับ สีผังเมือง -ผู้รับผิดชอบทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว หนังสือ ที่ กท 1704/21 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562) 8.บริษัทลีลาวดีพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เรื่อง ขอปรับ สีผังเมือง -ผู้รับผิดชอบทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว หนังสือ ที่ กท 1704/23 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 9.บริษัท อี.จี.แอสเซท จำกัด เรื่อง ขอปรับสี ผังเมือง - ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว หนังสือ ที่ กท 1704/76 ลงวันที่ 9 มกราคม 8562 10.บริษัทเสริมสุขจำกัด เรื่องขอเปลี่ยนแปลงประเภท การใช้ประโยขน์ที่ดินปัจจุบันเป็นที่ดินประเภท พาณิชยกรรม -ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว หนังสือ ที่ กท 1704/113 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 26/2/2562 : มีผู้ยื่นขอหารือ 3 ราย คือ 1.นางกานดา ตั้งศรีพงษ์กูล เรื่อง ขอปรับสี ผังเมือง พื้นที่เขตมีนบุรี - ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบผู้ร้องและนำส่ง เรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/216 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 2. สำนักงานเขตบางนา เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลง ประเภทการใช้ที่ดินศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร (บางนา) - ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบผู้ร้องและนำส่ง เรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/437 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 3.บริษัทเคพีเอ็นเฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง ขอพิจารณาการปรับปรุงประเภทโซนสีผังเมือง จากพื้นที่สีเหลืองเป็นพื้นที่สีส้ม - ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาการขอหารือ 26/3/2562 : มีผู้ยื่นขอหารือ จำนวน 4 ราย คือ 1.บริษัทเคพีเอ็นเฮลท์แคร์จำกัด (มหาชน) เรื่อง ขอพิจารณาการปรับปรุงประเภทโซนสีผังเมืองจาก พื้นที่สีเหลืองเป็นพื้นที่สีส้ม -ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบผู้ร้องและนำส่ง เรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/557 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 2.บริษัทมินูเอ็ตจำกัด เรื่อง ผังเมืองรวมใหม่ กรุงเทพมหานคร -ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบผู้ร้องและนำส่ง เรียบร้อยแล้ว หนังสือ ที่ กท 1704/632 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 3.นางปานหทัย เผ่าจินดา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ การปรับปรุงแก้ไขแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดินประเภท ย.5-9 ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับร่าง พ.ศ. -ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบผู้ร้องและนำส่ง เรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/650 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 4.บริษัท เอส.เอ็น.กรุ๊ป (2006) จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนด หรือการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) -ผู้รับผิดขอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือตอบกลับเจ้าของที่ดิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีผู้ยื่นข้อหารือ จำนวน 1 รายคือบริษัทเอส.เอ็น.กรุ๊ป(2006)จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ฺปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนด หรือการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมกรุงเทพ มหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ผู้รับผิดชอบได้ทำ หนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท 1704/ 811 ลว. 3 เมษายน 2562 28/5/2562:มีผู้ยื่น หารือ จำนวน 1 ราย คือ บริษัทขนส่งจำกัด เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณสถานี ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(เอกมัย)ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตอบผู้ร้องและนำส่งให้เรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1705/1195 ลว.13 พฤษภาคม 2562 25/6/2562 : ไมมีผู้ยื่นข้อหารือ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีผู้ยื่นข้อหารือ จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1.สำนักงานเขตลาดกระบัง เรื่อง ขอให้เปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ท่ี่ดิน (กรณีการร้องเรียนของนาย เรวัตร์ ศรีกุเรชา และคณะ) ผู้รับผิดชอบได้ตอบ ข้อหารือเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1887 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 2.บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เรื่องขอติดตามผลการยื่นคำร้องขอพิจารณาการ ปรับปรุงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินจากย.7เป็นย.8 ผู้รับผิดชอบได้ตอบข้อหารือเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/1989 ลว.20 สิงหาคม 2562 3.บริษัทฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชียแปซิฟิค จำกัด เสนอขอแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมฯ(ปรับปรุง ครั้งที่4)ของที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.4 ในร่างผังฯ ข้อ10 (14)(ค)โดยการเพิ่มขนาด พื้นที่ประกอบการสำหรับสำนักงานที่ใช้เพื่อการ ศึกษาวิจัยออกแบบทดสอบปรับปรุงและพัฒนา ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบได้ตอบข้อหารือ พร้อมจัดส่งให้ผู้หารือเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/2111 ลว.3กันยายน2562 4.บริษัทฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชียแปซิฟิค จำกัด เสนอขอแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมฯ (ปรับปรุง ครั้งที่4) ของที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.3 โดยเพิ่มข้อความเช่นเดียวกับที่กำหนดในกฎ กระทรวงฯพ.ศ.2556 ผู้รับผิดชอบได้ตอบข้อหารือ พร้อมจัดส่งให้ผู้หารือเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/2158 ลว.9กันยายน2562 5.กรมโยธาธิการและผังเมือง กรณีบริษัทฮอนด้า อาร์แอนด์ดีเซาท์อีสท์เอเชียจำกัด เรื่อง ขอแก้ไข ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของร่างผังเมืองรวมฯ (ปรับปรุงครั้งที่4)ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างพิจารณา ข้อหารือ 6.นายอัศวิน คูร์พิพัฒน์ เรื่องสอบถามความ คืบหน้าและการดำเนินงาน(ในกรณีเคยยื่นคัดค้าน ในการขยายเขตทางถนนในหมู่บ้านวิชิตนคร) ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาข้อหารือ 7.นางสาวพีรญา สว่างวงศ์ (หมู่บ้านเดอะธารา) เรื่อง ให้พิจารณาระบุบริเวณพื้นที่โล่งในโครงการบึงรับน้ำ ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครไว้ในร่าง ผังเมืองรวมฯ(ปรับปรุงครั้งที่4)ผู้รับผิดชอบได้ทำ หนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว ที่กท 1704/2213 ลว.13กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

(15) ร้อยละของโบราณสถานได้รับการปรับปรุง ดูแล รักษา (การปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
ร้อยละของโบราณสถานได้รับการปรับปรุง ดูแล รักษา (การปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :45.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.50

100 / 100
2
18.50

100 / 100
3
34.00

100 / 100
4
45.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 2.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 3.ขอทบทวนราคาและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 4.ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาฯ ระหว่างวันที่ 12-17 ธ.ค. 61 5.ประกาศเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 18 ธ.ค. 61-17 ม.ค. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ประกาศเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 18 ธ.ค. 61 – 17 ม.ค. 62 มีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย 2.คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ และรายงานผู้สั่งจ้าง 3.ตรวจร่างสัญญาและมีหนังสือแจ้งบริษัทฯ เพื่อนำเอกสารหลักฐานมาลงนามในสัญญา 4.ลงนามสัญญาบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด ตามหนังสือ สวพ 9/2562 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2562 5.ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาฯ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นงาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ลงนามในสัญญาจ้างตามสัญญา เลขที่ สวพ. 9/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 2.ดำเนินการตามสัญญาฯ ดังนี้ -ทดสอบวัสดุในห้องปฏิบัติการ -ประสานขอตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการซ่อมเขื่อน -ฉีดสารโพลียูริเทน บริเวณริมเขื่อน -เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง (6,614,576.64 บาท)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(16) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :61.08


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
61.00

100 / 100
4
61.08

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำราคากลาง (ทบทวนราคากลาง) 2.จัดทำรูปแบบและรายละเอียด งานโครงการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว 3.อยู่ระหว่างขอเห็นชอบขอซื้อขอจ้าง ดำเนินขั้นตอนการประกวดราคา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ปิดประกาศ เผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา(ไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ) 2.มีผู้มาขอรับเอกสารประกวดราคาและแบบก่อสร้าง จำนวน 14 รายและยื่นเสนอราคาจำนวน 1 ราย 3.คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาจ้าง การก่อสร้างโครงการฯ 4.รองปลัดกรุงเทพมหานคร(นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาฯ อนุมัติจ้าง บริษัท เอส จี อาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด และลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานแล้ว ตามหนังสือสำนักการคลัง ด่วนที่สุด ที่ 1305/1353 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 5.จัดส่งบันทึกข้อตกลงการใช้พื้นที่โครงสร้างสะพาน โครงการระบบรถไฟฟ้ามวลชนบริเวณช่องกลาง สะพานพระปกเกล้าเพื่อดำเนินโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางสัญจรบนโครงสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า ให้ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยลงนาม 6.อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สวพ. 13/2562 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 2. อยู่ระหว่างการก่อสร้างดำเนินการเจาะเสาเข็ม ด้วยระบบแห้ง (Dry process) ในส่วนฐานราก จำนวน 51 ต้นของฝั่งพระนคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามสัญญาเลขที่ สวพ. 13/2562 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 2.ดำเนินการเจาะเสาเข็มด้วยระบบแห้ง (Dry process) ในส่วนฐานรากของฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี 3.ติดตั้งแนวป้องกัน วางแนวตอม่อ และติดตั้งรางเครนบนโครงสร้างสะพาน 4.ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(17) จำนวนพื้นที่ที่มีการดำเนินการตามโครงการแต้มสีกรุงเทพฯ (นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) แล้วเสร็จ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
จำนวนพื้นที่ที่มีการดำเนินการตามโครงการแต้มสีกรุงเทพฯ (นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) แล้วเสร็จ

หน่วยนับ :บริเวณ(อย่างน้อย)

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(บริเวณ(อย่างน้อย))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1.เตรียมโครงการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ดำเนินการโครงการแต้มสี ของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ที่ถนนประชานฤมิตร(ถนนสายไม้) 2.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดงาน โครงการแต้มสีกรุงเทพอย่างเป็นทางการ ที่ถนนประชานฤมิตร (ถนนสายไม้) ของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน สรุปการดำเนินการในปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 1.โครงการแต้มสีกรุงเทพ ที่ถนนประชานฤมิตร (ถนนสายไม้) ของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 2.โครงการแต้มสีกรุงเทพฯ คลองโอ่งอ่าง ระหว่างสะพานดำรงสถิตถึงสะพานภาณุพันธุ์ ฝั่งสัมพันธวงศ์ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ 3.โครงการแต้มสีกรุงเทพฯ ณ คลองโอ่งอ่าง บริเวณสะพานหัน เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 4.โครงการแต้มสีกรุงเทพฯ ณ ประปาแม้นศรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ 5.โครงการแต้มสีกรุงเทพฯ บริเวณถนนพระสุเมรุ ถนนเฟื่องนคร และถนนเจริญกรุง เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 6.โครงการแต้มสีกรุงเทพฯ บริเวณถนนพระสุเมรุ จำนวน ๘๐ ห้อง ถนนเฟื่องนคร และถนนเจริญกรุง จำนวน ๓๓ ห้อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(18) ร้อยละของข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรมและดูงานนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรมและดูงานนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
22.50

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ประสานวิทยากร และจัดทำ หลักสูตรการฝึกอบรมฯ (อบรมแบบไป-กลับ จำนวน 3 วัน วันที่ 6,7,19 มี.ค.62 ดูงานแบบ พักค้าง จำนวน 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 12-15 มี.ค.62) 2.จัดทำหนังสือขอรายชื่อข้าราชการเพื่อเข้ารับ การฝึกอบรมฯ ทั้งข้าราชการสังกัดสำนักผังเมือง และข้าราชการสังกัดสำนักงานเขต 5 เขต 3. ประสานโรงแรม รถโดยสาร 40 ที่นั่ง เรียบร้อยแล้ว 4. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ 5. ปลัดกรุงเทพมหานครลงนามคำสั่งแต่งตั้ง คณะอำนวยการ คณะดำเนินงานฯ และคำสั่งให้ ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม 6. ประสานร้านอาหารในจังหวัดสงขลา 7. รวบรวมและจัดทำเอกสารประกอบการ ขออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 2.คืนเงินยืมใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว 3.อยู่ระหว่างทำเรื่องชดใช้เงินโครงการฯ 4.อยู่ระหว่างการประเมินผลโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(19) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนัก ผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธ.ค. 61 จำนวน 24 เรื่อง - ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พ.ย. 61 จำนวน 31 เรื่อง - ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธ.ค. 61 จำนวน 24 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักการ วางผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ม.ค. 62 จำนวน 20 เรื่อง - ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักการ วางผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ก.พ. 62 จำนวน 20 เรื่อง - ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักการ วางผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มี.ค. 62 จำนวน 31 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักการวางผัง และพัฒนาเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 62 จำนวน 31 เรื่อง - ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักการวางผัง และพัฒนาเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พ.ค. 62 จำนวน 18 เรื่อง - ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักการวางผัง และพัฒนาเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิ.ย. 62 จำนวน 8 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักการวางผัง และพัฒนาเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค. 62 จำนวน 4 เรื่อง - ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักการวางผัง และพัฒนาเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค. 62 จำนวน 9 เรื่อง - ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักการวางผัง และพัฒนาเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ย. 62 จำนวน 8 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด