ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50320000

Home Home SED

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(1) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
66.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยังไม่สามารถประมวลผลความก้าวหน้าได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้รับผลกระทบจากการประกาศ พ.ร.ก. ในสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นผลให้ยังไม่สามารถดำเนินการได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคลองตามแผนที่กำหนด ร่วมกับเขตในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(2) ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ 3 ช่องทาง // ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ร้อยละ 80)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ 3 ช่องทาง // ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ร้อยละ 80)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :124.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
50.00

0 / 0
3
50.00

0 / 0
4
124.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ตัวชี้วัดย่อย คือ ประชาสัมพันธ์ฯ ข้อมูลแล้ว 4 ช่องทาง (ส่งจดหมาย, แจ้งผ่าน FB แจ้งกรรมการชุมชน และแจ้งผ่าน website เขต) และอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียน 4 ช่องทาง - การประชุมกรรมการชุมชน - Facebook ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี - กระดานบอร์ดประชาสัมพันธ์ - ส่งจดหมาย - อยู่ระหว่างทอดแบบสอบถาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1. ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียน 4 ช่องทาง 2. แจกแบบสอบถามประชาชนที่มาลงทะเบียนรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 (ยกเว้นเดือนธันวาคม 2562) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จำนวน 567 ชุด โดยมีผลความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 92.07

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(3) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยังไม่สามารถประมวลผลความก้าวหน้าได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยังไม่สามารถประมวลผลความก้าวหน้าได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ทั้งหมด 28 โครงการ ต้องยกเลิกเพราะสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จำนวน 10 โครงการ คงเหลือ 18 โครงการ แล้วเสร็จ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(4) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :76.23

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

100 / 100
2
40.40

100 / 100
3
50.81

0 / 0
4
76.23

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การใช้จ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เบิก-จ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ 50.81% 1) เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 37.07% 2) ค่าจ้างชั่วคราว 36.04% 3) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 59.24% 4) ค่าสาธารณูปโภค 51.80% 5) ค่าครุภัณฑ์ 24.54% 6) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100% 5) เงินอุดหนุน 71.54% 6) รายจ่ายอื่น 77.46%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การเบิกจ่ายงบประมาณร่างจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ 15 กันยายน 2563 เบิก-จ่ายงบประมาณรวมได้ 76.237%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- 1. บันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน และครบถ้วน 2. จัดส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลังได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1. บันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน และครบถ้วน 2. จัดส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลังได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด 3. จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส รายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ประจำไตรมาส (แบบ 1) และจัดส่งรายงานการจำหน่ายทรัพย์สินเข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (แบบ 2) ได้ครบถ้วนและทันภายในระยะเวลากำหนด 4. จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในระยะเวลากำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(6) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
63.00

100 / 100
3
66.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยังไม่สามารถประมวลผลความก้าวหน้าได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เทียบผลสำเร็จจากความก้าวหน้าตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 6 ตัวชี้วัด ดำเนินการเป็นผลสำเร็จแล้ว 3 ตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 6 ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของจำนวนทางลาด และสะพานข้าม ที่ได้ดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 ( 6 จุด) 2. . ร้อยละของครัวเรือนที่อาศัยอยู่ริมคลองส้มป่อย ร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลรักษา และเฝ้าระวังสภาพคลองฯ และความสะอาด ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 (24 ราย) 3. ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ำเมื่อจบโครงการดีขึ้น (ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ส่งน้ำตรวจทุกไตรมาส) 4. ไม่มีปัญหาขยะและวัชพืช (อยู่ระหว่างดำเนินการโดยจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง และคอยจัดเก็บทุกสัปดาห์) 5. กิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและร่วมดำเนินการของประชาชนและภาคีเครือข่ายไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จโดยดำเนินการไปแล้ว 10 กิจกรรม 6. จัดทำคู่มือถอดแบบบทเรียนโครงการส้มป่อย ไม่ปล่อย ไม่ทิ้ง สวยพริ้งตลอดคลอง WOW!!! (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1. ร้อยละของจำนวนทางลาด และสะพานข้าม ที่ได้ดำเนินการ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 2. ร้อยละของครัวเรือนที่อาศัยอยู่ริมคลองส้มป่อย ร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลรักษา และเฝ้าระวังสภาพคลองฯ และความสะอาด ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 (25) 3. ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ำเมื่อจบโครงการดีขึ้น ผลการดำเนินงาน ดีขึ้น (ไตรมาส 3) 4. ไม่มีปัญหาขยะและวัชพืช ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 (ยังคงดำเนินการรักษาสภาพเก็บขยะและวัชพืชอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์) 5. กิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและร่วมดำเนินการของประชาชนและภาคีเครือข่ายไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 10 กิจกรรมดำเนินการครบเรียบร้อย 6. จัดทำคู่มือถอดแบบบทเรียนโครงการส้มป่อย ไม่ปล่อย ไม่ทิ้ง สวยพริ้งตลอดคลอง WOW!!! ผลการดำเนินงาน 1 ฉบับ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(7) 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
95.00

100 / 100
2
99.79

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ตุลาคม 62 - พฤษภาคม 63 1. จำนวนเรื่องทั้งหมด 633 เรื่อง 2. จำนวนเรื่องที่ถูกต้อง 633 เรื่อง 3. จำนวนเรื่องที่แล้วเสร็จภายในเดือน (5 ประเภทเรื่องตามตัวชี้วัด) 383 เรื่อง 4. จำนวนเรื่องที่มีคุณภาพ 383 เรื่อง 5. ส่งรายงานประจำเดือนภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. เรื่องทั้งหมด (ต.ค.62-ส.ค.63) 846 เรื่อง 2. จำนวนเรื่องที่ถูกต้อง 846 เรื่อง 3. จำนวนเรื่องที่แล้วเสร็จภายในเดือน (5 ประเภทเรื่องตามตัวชี้วัด) 524 เรื่อง 4. จำนวนเรื่องที่มีคุณภาพ 524 เรื่อง 5. ส่งรายงานประจำเดือนภายในกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(8) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :88.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
89.04

100 / 100
3
89.04

0 / 0
4
88.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยังไม่สามารถประมวลผลความก้าวหน้าได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- รอบที่ 1 ได้คะแนน 4.452/5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รอบที่ 1 ได้คะแนน 4.452/5 อยู่ระหว่างประมวลผลคะแนนรอบที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รอบที่ 1 ได้คะแนน 4.378/5 รอบที่ 2 ได้คะแนน 4.291/5 คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ครั้งก่อนปรับน้ำหนัก 4.335 หลังปรับน้ำหนักแล้ว 4.400 อยู่ในเกณฑ์ “มากที่สุด” โดยมีผลต่างความพึงพอใจสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม แต่ไม่เกินร้อยละ 5 จำนวน 1 ตัวชี้วัด และมีผลต่างความพึงพอใจต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม แต่ไม่เกินร้อยละ 5 จำนวน 19 ตัวชี้วัด โดย 2 ตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำที่สุด คือ อันดับที่ 20 มีการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ อันดับที่ 19 ท่านชอบข้อมูลใน Website/Social Media

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยังไม่สามารถประมวลผลความก้าวหน้าได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ยังไม่มีรายลเอียดผลการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1. รายงาน่ผลการดำเนินงานตาม แบบรายงาน OCC3(63) 1.1 กำหนดข้อปฏิบัติ แนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1.2 สำรวจจำนวน และบันทึกประวัติโดยย่อของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 1.3 จัดฝึกอบรม เรื่อง อันตรายที่อาจจะเกิดจากการทำงาน อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยและการดูแลสสุขภาพอนามัย 1.4 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือการประสบอันตรายจากการทำงาน หรือการเจ็บป่วยจาการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งสรุปรายงานประจำเดือน 1.5 จัดทำบันทึกการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 2. รายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 2 (แบบ R2(63)) 3. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมให้หัวหน้าหน่วยงานและส่งสำนักอนามัยภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(10) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยังไม่สามารถประมวลผลความก้าวหน้าได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการนำข้อมูลตามที่กำหนด อัพโหลดเป็นไฟล์ csv. เข้าระบบและอัพเดทข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1. ดำเนินการทบทวนสถานะของข้อมูลที่อยู่ในปัจจุบันและวิธีการเก็บจัดเก็บข้อมูล 2. จัดลำดับความสำคัญของข้อมูล 3. จัดทำแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ( ตั้งคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูล ) 4. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 5. นำเข้าข้อมูลในระบบ District Catalogs - นำเข้าข้อมูลเข้าระบบ District Catalogs จำนวน 22 ฐานข้อมูล

** สรุปผลการดำเนินงาน **