ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50320000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด (-ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ร้อยละ 12 // -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ร้อยละ 5)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด (-ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ร้อยละ 12 // -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ร้อยละ 5)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :92.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
92.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ยังไม่สามารรถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นโดยข้อมูลเดือนมีนาคม 2562 สามารถจัดเก็บได้ คิดเป็นร้อยละ 59.89 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ร้อยละ 40.82

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-มูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 4,809.83 ตัน จากเป้าหมาย 5,723.90 ตัน // มูลฝอยอันตราย จำนวน 28 ตัน จากเป้าหมาย 21.31 ตัน/ปี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(2) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จุดเสี่ยงภัยจำนวน 6 จุด ได้รับการตรวจโดยเจ้าหน้าที่เทศกิจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ดังนี้ 1. ปากซอยสวนเงิน ถ.พระรามหก 2. ป้ายรถประจำทาง หน้าโรงเรียนดอนบอสโก ถ.เพชรบุรี 3. ข้างสวนสันติภาพ ปากซอยราชวิถี 1 4. ลานกีฬาพัฒน์ตรงข้ามโรงเรียนวัดพระยายัง 5. ใต้สะพานหัวช้าง ถ.พญาไท 6. สะพานข้ามคลองแสนแสบ แยกอโศก ถ.เพชรบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จุดเสี่ยงภัยจำนวน 6 จุด ได้รับการตรวจโดยเจ้าหน้าที่เทศกิจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ดังนี้ 1. ปากซอยสวนเงิน ถ.พระรามหก 2. ป้ายรถประจำทาง หน้าโรงเรียนดอนบอสโก ถ.เพชรบุรี 3. ข้างสวนสันติภาพ ปากซอยราชวิถี 1 4. ลานกีฬาพัฒน์ตรงข้ามโรงเรียนวัดพระยายัง 5. ใต้สะพานหัวช้าง ถ.พญาไท 6. สะพานข้ามคลองแสนแสบ แยกอโศก ถ.เพชรบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัย จำนวน 8 จุด เฉลี่ยวันละ 3 ครั้ง 2.เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV ชนิด STAND ALONE จำนวน 13 จุด เฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง 3.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียน วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด 4.ดูแลสภาพแวดล้อม (ดูแลตัดต้นไม้, ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง, ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ และทำความสะอาดพื้นที่) ในจุดเสี่ยงภัย จำนวน 12 จุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ความถี่ของการรายงานการปฏิบัติงานเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ความถี่ของการรายงานการปฏิบัติงานเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน

หน่วยนับ :ครั้ง/ไตรมาส

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ไตรมาส)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานแล้วในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างการจัดส่งรายงานในไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(4) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. แผนทำความสะอาดบ่อพักและท่อระบายน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - แผนการล้างด้วยการจ้างเหมาฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 (74 ซอย ระยะทาง 30,754.50 เมตร) - แผนการล้างด้วยแรงงานเขต ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 (10 ซอย ระยะทาง 1,523 เมตร) 2. รายงาน สนน.01 / สนน.02 ไม่เกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน 3. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง ไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. แผนทำความสะอาดบ่อพักและท่อระบายน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - แผนการล้างด้วยการจ้างเหมาฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 (74 ซอย ระยะทาง 30,754.50 เมตร) - แผนการล้างด้วยแรงงานเขต ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 (10 ซอย ระยะทาง 1,523 เมตร) 2. รายงาน สนน.01 / สนน.02 ไม่เกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน 3. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง ไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1. แผนทำความสะอาดบ่อพักและท่อระบายน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - แผนการล้างด้วยการจ้างเหมาฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 (74 ซอย ระยะทาง 30,754.50 เมตร) - แผนการล้างด้วยแรงงานเขต ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 (10 ซอย ระยะทาง 1,523 เมตร) แล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2562 2. แผนการขุดลอกคู คลอง เปิดทางน้ำไหล (แรงงานเขต) 2 คลอง 4 ลำรางฯ ความยาวรวม 1,691 เมตร ดำเนินการจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล แล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2. รายงาน สนน.01 / สนน.02 ตามกำหนดเป็นประจำทุกเดือน 3. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง จำนวน 4 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(5) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านอาหาร และด้านบุคลากร ผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 506 ราย ได้รับป้าย 506 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 2.จัดอบรมผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนดซึ่งต้องผ่านการทดสอบความรู้ โดยได้รับหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งมีบุคลากรผู้สัมผัสอาหาร จำนวนรวม 477 คน ประกอบด้วย 1) ผู้ประกอบการร้านอาหาร,พนักงานร้านอาหาร จำนวน 392 คน 2) ซุปเปอร์มาร์เก็ต, มินิมาร์ท จำนวน 84 คน 3) ตลาด จำนวน 1 คน ได้รับการอบรมหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านสุขาภิบาลอาหาร ตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนด และผ่านการทดสอบความรู้ โดยได้รับหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร โดยเข้ารับการทดสอบ จำนวนทั้งหมด 477 คน ผ่านการทดสอบได้รับบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 477 คน คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านอาหาร และด้านบุคลากร ผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 506 ราย ได้รับป้าย 506 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 2.จัดอบรมผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนดซึ่งต้องผ่านการทดสอบความรู้ โดยได้รับหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งมีบุคลากรผู้สัมผัสอาหาร จำนวนรวม 477 คน ประกอบด้วย 1) ผู้ประกอบการร้านอาหาร,พนักงานร้านอาหาร จำนวน 392 คน 2) ซุปเปอร์มาร์เก็ต, มินิมาร์ท จำนวน 84 คน 3) ตลาด จำนวน 1 คน ได้รับการอบรมหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านสุขาภิบาลอาหาร ตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนด และผ่านการทดสอบความรู้ โดยได้รับหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร โดยเข้ารับการทดสอบ จำนวนทั้งหมด 477 คน ผ่านการทดสอบได้รับบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 477 คน คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านอาหาร และด้านบุคลากร ผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 506 ราย ได้รับป้าย 506 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 2.จัดอบรมผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนดซึ่งต้องผ่านการทดสอบความรู้ โดยได้รับหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งมีบุคลากรผู้สัมผัสอาหาร จำนวนรวม 477 คน ประกอบด้วย 1) ผู้ประกอบการร้านอาหาร,พนักงานร้านอาหาร จำนวน 392 คน 2) ซุปเปอร์มาร์เก็ต, มินิมาร์ท จำนวน 84 คน 3) ตลาด จำนวน 1 คน ได้รับการอบรมหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านสุขาภิบาลอาหาร ตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนด และผ่านการทดสอบความรู้ โดยได้รับหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร โดยเข้ารับการทดสอบ จำนวนทั้งหมด 477 คน ผ่านการทดสอบได้รับบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 477 คน คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับริการด้านส่งเสริมการเล่นกีฬาของสำนักงานเขตราชเทวี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับริการด้านส่งเสริมการเล่นกีฬาของสำนักงานเขตราชเทวี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :89.80


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
89.80

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบสอบถาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างประมวลผลแบบสอบถาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการส่งเสริมการเล่นกีฬาของสำนักงานเขตราชเทวี ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 โดยใช้แบบสอบถาม และสรุปผลความพึงพอใจได้ดังนี้ ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการส่งเสริมการเล่นกีฬา สำนักงานเขตราชเทวี โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.80 และเมื่อพิจารณาแต่ละข้อคำถาม พบว่าผู้รับบริการฯ มีความพึงพอใจใน ข้อ 1 สถานที่ออกกำลังกาย มีอุปกรณ์ในการออกกำลังกายให้เลือกเล่นได้หลากหลาย และ ข้อ 4 เจ้าหน้าที่/วิทยากร มีความรู้ สามารถให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.2

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(7) ร้อยละความสำเร็จของการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว เขตราชเทวี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ร้อยละความสำเร็จของการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว เขตราชเทวี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(8) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของ    สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
60.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร และบริเวณอาคาร (ตาม check list) ส่งสำนักการโยธาแล้ว และอยู่ระหว่างการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมและแก้ไข เพื่อทำรายละเอียดขอจัดสรรงบประมาณต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร และบริเวณอาคาร (ตาม check list) ส่งสำนักการโยธาแล้ว และอยู่ระหว่างการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมและแก้ไข เพื่อทำรายละเอียดขอจัดสรรงบประมาณต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1. ส่งรายงานผลการตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ (Check List) ครั้งที่ 1 (หนังสือสำนักงานเขตราชเทวี (ฝ่ายโยธา) ที่ กท 7103/348 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562) 2. ส่งรายงานผลการตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ (Check List) ครั้งที่ 2 (หนังสือสำนักงานเขตราชเทวี (ฝ่ายโยธา) ที่ กท 7103/3557 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562) 3. โดยอยู่ระหว่างการออกแบบ จัดทำรายการประกอบ แบบ พร้อมใบประมาณราคาห้องน้ำของผู้สูงอายุและผู้พิการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ "การทำขนมเทียน" ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตราชเทวี ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ "การทำขนมเทียน" ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตราชเทวี ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ "การทำขนมเทียน" ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตราชเทวี ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) จำนวนช่องทางแจ้งประชาสัมพันธ์การรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพฯ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนช่องทางแจ้งประชาสัมพันธ์การรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพฯ

หน่วยนับ :ช่องทาง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
4.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. facebook สำนักงานเขตราชเทวี 2. จดหมาย 3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 4. ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ประชุมกรรมการชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. facebook สำนักงานเขตราชเทวี 2. จดหมาย 3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 4. ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ประชุมกรรมการชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. facebook สำนักงานเขตราชเทวี 2. จดหมาย 3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 4. ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ประชุมกรรมการชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(11) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเข้ามาใช้บริการศูนย์บริการเงินออมครอบครัว
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเข้ามาใช้บริการศูนย์บริการเงินออมครอบครัว

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :89.20

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
89.20

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมแบบสอบถาม และประมวลผลแบบสอบถาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างประมวลผลแบบสอบถาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์บริหารเงินออมครอบครัว ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – เดือนกรกฎาคม 2562 โดยใช้แบบสอบถาม และสรุปผลความพึงพอใจได้ดังนี้ ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์บริหารเงินออมครอบครัว สำนักงานเขตราชเทวี โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.20 และเมื่อพิจารณาแต่ละข้อคำถาม พบว่าผู้มาใช้บริการฯ มีความพึงพอใจใน ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ ตอบข้อซักถาม ได้ชัดเจน และเข้าใจง่าย มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.80 และมีความพึงพอใจในน้อยที่สุด ข้อ 4 ท่านสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อลดภาระหนี้สินได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 คิดเป็นร้อยละ 87.6

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรารยได้เสริม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
ร้อยละผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรารยได้เสริม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สรุปผลการอบรม จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ - หลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้จากดินหอม - หลักสูตร การจัดดอกไม้แบบสากล - หลักสูตร ผู้ผ่านการอบรมทั้ง 3 หลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(13) . ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :94.90

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
97.60

100 / 100
3
97.60

100 / 100
4
94.90

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

[คะแนนเขต ป.6 (9.53) + คะแนนเขต ม.3 (9.46)] หารด้วย 2 = 9.49 คิดเป็นร้อยละ 94.90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

[คะแนนเขต ป.6 (9.53) + คะแนนเขต ม.3 (9.46)] หารด้วย 2 = 9.49 คิดเป็นร้อยละ 94.90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

[คะแนนเขต ป.6 (9.53) + คะแนนเขต ม.3 (9.46)] หารด้วย 2 = 9.49 คิดเป็นร้อยละ 94.90

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
6.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 15 ธันวาคม 2561ณ บ้านหนังสือกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, บ้านหนังสือชุมชนกองพันทหารสารวัตรที่ 11, บ้านหนังสือสถานีตำรวจนครบาลพญาไท และบ้านหนังสือลานกีฬาสร้างกรุงเทพมหานครแข็งแรง แห่งละ 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 15 ธันวาคม 2561ณ บ้านหนังสือกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, บ้านหนังสือชุมชนกองพันทหารสารวัตรที่ 11, บ้านหนังสือสถานีตำรวจนครบาลพญาไท และบ้านหนังสือลานกีฬาสร้างกรุงเทพมหานครแข็งแรง แห่งละ 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 15 ธันวาคม 2561ณ บ้านหนังสือกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, บ้านหนังสือชุมชนกองพันทหารสารวัตรที่ 11, บ้านหนังสือสถานีตำรวจนครบาลพญาไท และบ้านหนังสือลานกีฬาสร้างกรุงเทพมหานครแข็งแรง แห่งละ 2 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(15) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีที่สำนักงานเขตจัดขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีที่สำนักงานเขตจัดขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :89.60

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
89.60

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสอบถาม และทอดแบบสอบถาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการทอดแบบสอบถาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างเดือนเมษายน 2562 – เดือนสิงหาคม 2562 โดยใช้แบบสอบถาม และสรุปผลความพึงพอใจได้ดังนี้ ความพึงพอใจของมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีที่สำนักงานเขตจัดขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.60

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(16) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. หนังสือสำนักงานเขตราชเทวี ฝ่ายทะเบียนที่ กท 7102/1346 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 7 ราย 2. หนังสือสำนักงานเขตราชเทวี ฝ่ายทะเบียนที่ กท 7102/904 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ไม่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 3. หนังสือสำนักงานเขตราชเทวี ฝ่ายทะเบียนที่ กท 7102/492 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมกราคม 2562 จำนวน 2 ราย 4. หนังสือสำนักงานเขตราชเทวี ฝ่ายทะเบียนที่ กท 7102/22 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 3 ราย 5. หนังสือสำนักงานเขตราชเทวี ฝ่ายทะเบียนที่ กท 7102/5757 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 4 ราย 6. หนังสือสำนักงานเขตราชเทวี ฝ่ายทะเบียนที่ กท 7102/5370 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 2 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. หนังสือสำนักงานเขตราชเทวี ฝ่ายทะเบียนที่ กท 7102/1798 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 4 ราย 2. หนังสือสำนักงานเขตราชเทวี ฝ่ายทะเบียนที่ กท 7102/2257 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 3 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 ลงจุดฯ การก่อสร้างอาคาร 12 จุด // ลงจุดฯ เลขรหัสประจำบ้าน 35 จุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(17) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
50.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำนักพัฒนาสังคม จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำแผน เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 - อยู่ระหว่างการจัดทำแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สำนักพัฒนาสังคม จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำแผน เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 - อยู่ระหว่างการจัดทำแผน *สำนักพัฒนาสังคม กำหนดส่งแผนภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- 1.สำนักงานเขตราชเทวีมีชุมชนในพื้นที่ทั้งหมด 24 ชุมชน จัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 12 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 50 ของชุมชนทั้งหมดในพื้นที่ 2. นำส่งสำนักพัฒนาสังคม ตามหนังสือที่ กท 7110/3079 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :83.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
83.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมกรรมการชุมชนเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์, เมษายน 2562 งดประชุมในเดือนมีนาคม 2562 เนื่องจากเป็นช่วงของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดประชุมกรรมการชุมชนเป็นรายเดือน เดือนตุลาคม 2561 เดือนพฤศจิกายน 2561 เดือนธันวาคม 2561 เดือนมกราคม 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เดือนเมษายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2562 รวม 7 ครั้ง *งดประชุมในเดือนมีนาคม 2562 เนื่องจากเป็นช่วงของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดประชุมกรรมการชุมชนเป็นรายเดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 -เดือนสิงหาคม 2562 รวม 10 ครั้ง *งดประชุมในเดือนมีนาคม 2562 เนื่องจากเป็นช่วงของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร **งดประชุมในเดือนกันยายน 2562 เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนหมดวาระ และอยู่ระหว่างการรับสมัครคณะกรรมการชุมชน และการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(19) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) (-ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์) ร้อยละ 95 //- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ร้อยละ 25)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) (-ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด  (ผลลัพธ์) ร้อยละ 95 //-	ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ร้อยละ 25)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :93.42

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
34.06

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
93.42

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ยอดประมาณการรวมทั้ง 3 ภาษี 615,100,000.00 ดำเนินการได้ 209,501,582.56 คิดเป็นร้อยละ 34.06 ยอดการจัดเก็บ ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 แยกเป็นประเภท ได้ดังนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ 2,098,827.17 บาท จำนวน 2860 ราย คิดเป็นร้อยละประมาณการจัดเก็บภาษี ร้อยละ 80.72 - ภาษีโรงเรือน 192,895,644.59 บาท จำนวน 1519 ราย คิดเป็นร้อยละประมาณการจัดเก็บภาษี ร้อยละ 33.78 - ภาษีป้าย 14,507,110.80 บาท จำนวน 4792 ราย คิดเป็นร้อยละประมาณการจัดเก็บภาษี ร้อยละ 34.96 2. บัญชีลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 58 ราย จำนวนเงิน 9,446,976.85 บาท บัญชีลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือน ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 จำนวน 42 ราย จำนวนเงิน 4,652,492.21 บาท คิดเป็นลูกหนี้ลดลงร้อยละ 27.58 3. บัญชีลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน 87,145.10 บาท บัญชีลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือน ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน 87,145.10 บาท คิดเป็นลูกหนี้ลดลงร้อยละ 0 4. บัญชีลูกหนี้ค้างชำระภาษีป้าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน --- ราย จำนวนเงิน ------------ บาท บัญชีลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือน ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 จำนวน --- ราย จำนวนเงิน ------------- บาท คิดเป็นลูกหนี้ลดลงร้อยละ -------

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- 1. ยอดประมาณการรวมทั้ง 3 ภาษี 615,100,000.00 ยอดการจัดเก็บ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ดำเนินการได้ 550,116,197.30 คิดเป็นร้อยละ 89.44 2. บัญชีลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 58 ราย จำนวนเงิน 9,446,976.85 บาท บัญชีลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 คงเหลือจำนวน 36 ราย จำนวนเงิน 2,914,461.61 บาท คิดเป็นลูกหนี้ลดลงร้อยละ 37.93 คิดเป็นร้อยละของภาษีโรงเรือนค้างชำระที่ดำเนินการจัดเก็บได้ 69.15 3. บัญชีลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน 87,145.10 บาท บัญชีลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 จำนวน 0 ราย จำนวนเงิน 0 บาท คิดเป็นลูกหนี้ลดลงร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละของภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระที่ดำเนินการจัดเก็บได้ 100 3. ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระภาษีป้าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

** สรุปผลการดำเนินงาน **