ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50080000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
 -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 
 -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ตัน/ปี

เป้าหมาย :4,518.70

ผลงาน :4,106.04

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตัน/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
576.45

100 / 100
2
2,107.40

100 / 100
3
2,862.50

100 / 100
4
4,106.04

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ปริมาณจัดเก็บขยะอินทรีย์ จำนวน 576.45 ตัน - ปริมาณขยะอันตราย จำนวน 1.98 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ปริมาณจัดเก็บขยะอินทรีย์ จำนวน 2107.4 ตัน - ปริมาณขยะอันตราย จำนวน 8.37 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ปริมาณขยะอินทรีย์ ตั้งแต่ ต.ค.61 - พ.ค.62 จำนวน 2862.5 ตัน - ปริมาณขยะอันตราย ตั้งแต่ ต.ค.61 - พ.ค.62 จำนวน 16.22 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 4,106.04 ตัน/ปี - ดำเนินการคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จำนวน 17.11 ตัน/ปี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) จำนวนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยที่ปฏิบัติงานในชุมชน (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
จำนวนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยที่ปฏิบัติงานในชุมชน (ผลผลิต)

หน่วยนับ :จำนวน (คน)/ครั้ง/แห่ง

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (คน)/ครั้ง/แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
7.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
7.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อาสาสมัครชักลากมูลฝอยปฏิบัติงาน จำนวน 7 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 7 คน ปฏิบัติงาน 3 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 7 คน ปฏิบัติงาน 3 ชุมชน และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 7 คน ปฏิบัติงาน 3 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. กวดขันรถจอดวิ่งบนทางเท้า วันละ 3 ครั้ง 2. เทศกิจอำนวยการจราจร 5 แห่ง วันละ 2 ครั้ง 3. ตรวจจุดเสี่ยง 16 จุด วันละ 3 ครั้ง และแจ้งฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาฯ ปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย 4.ตรวจสอบกล้อง CCTV 57 จุด วันละ 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. กวดขันรถจอดวิ่งบนทางเท้า วันละ 3 ครั้ง ผลการดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 136 ราย เป็นเงิน 108,400 บาท แจ้งผ่านแอพพลิเคชั่นเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 184 ราย ผู้ฝ่าฝืนจ่ายค่าปรับ 21 ราย จ่ายเงินรางวัล 8,100 บาท 2. เทศกิจอำนวยการจราจร 5 แห่ง วันละ 2 ครั้ง 3. ตรวจจุดเสี่ยง 16 จุด วันละ 3 ครั้ง และแจ้งฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาฯ ปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย 4.ตรวจสอบกล้อง CCTV 57 จุด วันละ 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามเป้าหมาย ดังนี้ 1.กวดขันรถจอดวิ่งบนทางเท้า วันละ 3 ครั้ง 2. เทศกิจอำนวยการจราจร 5 แห่ง วันละ 2 ครั้ง 3. ตรวจจุดเสี่ยง 16 จุด วันละ 3 ครั้ง และแจ้งฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาฯ ปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย 4.ตรวจสอบกล้อง CCTV 57 จุด วันละ 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามเป้าหมาย ดังนี้ 1.กวดขันรถจอดวิ่งบนทางเท้า วันละ 3 ครั้ง 2. เทศกิจอำนวยการจราจร 5 แห่ง วันละ 2 ครั้ง 3. ตรวจจุดเสี่ยง 16 จุด วันละ 3 ครั้ง และแจ้งฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาฯ ปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย 4.ตรวจสอบกล้อง CCTV 57 จุด วันละ 1 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังและยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพ (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังและยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพ (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :72.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
72.00

100 / 100
4
72.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมประมาณเดือนพฤษภาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อาสาสมัครฯ จำนวน 75 คน เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่สำนักงานเขตหนองจอก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อาสาสมัครฯ จำนวน 75 คน เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่สำนักงานเขตหนองจอก

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(5) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
86.38

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 122 ซอย - ดำเนินการล้างทำความสะอาด รำราง คู คลอง (รักษาสภาพ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการล้างท่อจำนวน 122 ซอย ความยาว 87,608 เมตร การดำเนินการดดำเนินการไปแล้วจำนวน 96 ซอย ความยาว 75,684 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละของ อปพร. ที่มาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตพญาไท (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละของ อปพร. ที่มาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตพญาไท (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ทุกวัน ๆ ละ 2 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำคำสั่งมอบหมาย อปพร. ให้มาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ วันละ 2 คน และดำเนินการตั้งฎีกาเบิกเงินสนับสนุน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อปพร.มาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ วันละ 2 คน เป็นประจำทุกวัน - จัดประชุม อปพร. จำนวน 32 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อปพร.มาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ วันละ 2 คน เป็นประจำทุกวัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(7) จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการสำเร็จตามแผนสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการสำเร็จตามแผนสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

หน่วยนับ :จำนวน (กิจกรรม)

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (กิจกรรม))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.00

100 / 100
2
39.90

100 / 100
3
64.90

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมที่ 1 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือการปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เร่งด่วน ฯลฯ ในการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จำนวน 48 ครั้ง : ดำเนินการตามกิจกรรมแล้ว จำนวน 10 ครั้ง กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในการดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 12 ครั้ง : อยู่ระหว่างการเตรียมการ กิจกรรมที่ 3 พัฒนาและขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชน โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 จำนวน 1 ครั้ง : อยู่ระหว่างการเตรียมการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมที่ 1 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือการปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เร่งด่วน ฯลฯ ในการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จำนวน 48 ครั้ง : ดำเนินการตามกิจกรรมแล้ว จำนวน 17 ครั้ง กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในการดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 12 ครั้ง : ดำเนินการตามกิจกรรมแล้ว จำนวน 6 ครั้ง กิจกรรมที่ 3 พัฒนาและขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชน โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 จำนวน 1 ครั้ง : อยู่ระหว่างการเตรียมการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมที่ 1 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือการปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เร่งด่วน ฯลฯ ในการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จำนวน 48 ครั้ง : ดำเนินการตามกิจกรรมแล้ว จำนวน 24 ครั้ง กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในการดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 12 ครั้ง : ดำเนินการตามกิจกรรมแล้ว จำนวน 9 ครั้ง กิจกรรมที่ 3 พัฒนาและขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชน โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 จำนวน 1 ครั้ง : ดำเนินการวันที่ 20 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมที่ 1 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือการปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เร่งด่วน ฯลฯ ในการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จำนวน 48 ครั้ง : ดำเนินการตามกิจกรรมครบถ้วน จำนวน 48 ครั้ง กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในการดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 12 ครั้ง : ดำเนินการตามกิจกรรมครบถ้วน จำนวน 12 ครั้ง กิจกรรมที่ 3 พัฒนาและขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชน โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ดำเนินการตามกิจกรรมครบถ้วน จำนวน 1 ครั้ง : ดำเนินการวันที่ 20 มิถุนายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถานประกอบการอาหารทั้งสิ้น 430 ราย ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 430 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถานประกอบการอาหารทั้งสิ้น 430 ราย ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 430 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สถานประกอบการอาหารทั้งสิ้น 430 ราย ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 430 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สถานประกอบการอาหารทั้งสิ้น 470 ราย ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 470 ราย หมายเหตุ : มีหนังสือขอแก้ไขจำนวนสถานประกอบการอาหาร จากทั้งหมด 430 ราย เป็น 470 ราย ตามหนังสือ ที่ กท 4704/3048 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) จำนวนของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
จำนวนของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

หน่วยนับ :จำนวน (กิจกรรม/แห่ง/ปี)

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (กิจกรรม/แห่ง/ปี))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการจัดกิจกรรมแอโรบิคเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตพญาไท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการจัดกิจกรรมแอโรบิคเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตพญาไท - กิจกรรมออกกำลังกายของชมรมผู้สูงอายุ เช่น รำไทยเก๊ก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการจัดกิจกรรมแอโรบิคเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตพญาไท - กิจกรรมออกกำลังกายของชมรมผู้สูงอายุ เช่น รำไทยเก๊ก - กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการจัดกิจกรรมแอโรบิคเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตพญาไท - กิจกรรมออกกำลังกายของชมรมผู้สูงอายุ เช่น รำไทยเก๊ก - กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล - กิจกรรมการเล่นเครื่องเล่นออกกำลังกาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(10) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ตามที่ตกลงกับ สสล. (ตร.ว.)

เป้าหมาย :530.00

ผลงาน :530.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ตกลงกับ สสล. (ตร.ว.))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
530.00

100 / 100
4
530.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการประสานหน่วยงานภาคเอกชนที่มีพื้นที่ว่างเพื่อขอเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2 แห่ง จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 30 ตร.ว ดังนี้ 1. เดอะ เครสท์พหลโยธิน 11 จำนวน 2 งาน 5 ตร.ว. 2. เดอะ ไลน์ พหลฯประดิพัทธ์ จำนวน 3 งาน 25 ตร.ว.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2 แห่ง จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 30 ตร.ว ดังนี้ 1. เดอะ เครสท์พหลโยธิน 11 จำนวน 2 งาน 5 ตร.ว. 2. เดอะ ไลน์ พหลฯประดิพัทธ์ จำนวน 3 งาน 25 ตร.ว.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

(11) จำนวนโครงการที่ปรับปรุง/ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
จำนวนโครงการที่ปรับปรุง/ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

หน่วยนับ :จำนวน (โครงการ)

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (โครงการ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน และหาตัวผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน และเสร็จสิ้นบางส่วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง และจัดทำรายงานขอจ้างเพิ่ม 1 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการครบทุกโครงการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(12) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบ รายการประกอบแบบและใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบ รายการประกอบแบบและใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วิศวกรของสำนักงานเขตพญาไทเข้าร่วมประชุมกับสำนักโยธาชี้แจงแนวทางการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกฯ เสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 และอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของสำนักงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

คณะอนุกรรมการฯ ตรวจอาคารสำนักงานเขตเพื่อประกอบการพิจารณาของบประมาณการก่อสร้างลิฟท์งบประมาณปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการประสานสถาปนิก ฝ่ายโยธาจัดทำแบบฯ ขอจัดสรรงบประมาณ ส่ง สนย. เมื่อวันที่ ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) .- ร้อยละของผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ (ผลลัพธ์) - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
.- ร้อยละของผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ (ผลลัพธ์)
- จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ และจำนวน (ครั้ง)

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ และจำนวน (ครั้ง))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนจำนวน 1,629 ราย ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพในเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 1,629 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนทั้งหมดได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพครบทุกราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนทั้งหมดได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพครบทุกราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนทั้งหมดได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพครบทุกราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(14) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :84.30

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
84.30

100 / 100
4
84.30

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. วิเคราะห์ข้อมูลผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนวัดไผ่ตันในภาพรวม/รายวิชา/สาระการเรียนรู้/มาตรฐานการเรียนรู้ และจัดลำดับความสำคัญของแต่ละรายวิชา สาระการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน 2. โรงเรียนวัดไผ่ตัน จัดเตรียมข้อมูลจำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ของแต่ละรายวิชา/สาระการเรียนรู้/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสอนเสริมแบบเข้ม 3. จัดทำแผนการพัฒนายกระดับผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 4. ฝ่ายการศึกษา รับข้อสอบและนำส่งข้อสอบ Pre O-NET ของสำนักการศึกษา ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 5. จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทั้งในและนอกเวลาราชการให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 6. ดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 (อยู่ระหว่างการตรวจข้อสอบและรายงานผลการทดสอบให้สำนักการศึกษาทราบ ให้แล้วเสร็จภายใน 28 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำแผนการพัฒนายกระดับผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 2. จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทั้งในและนอกเวลาราชการให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3. ดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ผลการทดสอบ วิชาภาษาไทยเป็นไปตามเป้าหมาย 48.80 คะแนนเฉลี่ยรวมที่ นร.ทำได้ คือ 50.58 อีก 3 สาระการเรียนรู้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. ดำเนินการทดสอบ O-NET ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พบว่า โรงเรียนวัดไผ่ตัน สำนักงานเขตพญาไท มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 1 กลุ่มสาระวิชา คือ สาระภาษาไทย คือค่าคะแนนเป้าหมาย 48.80 นร.ทำคะแนนเฉลี่ยได้ 61.32 และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.90 ส่วนอีก 3 สาระการเรียนรู้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดทำแผนการพัฒนายกระดับผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 2. จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทั้งในและนอกเวลาราชการให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3. ดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ผลการทดสอบ วิชาภาษาไทยเป็นไปตามเป้าหมาย 48.80 คะแนนเฉลี่ยรวมที่ นร.ทำได้ คือ 50.58 อีก 3 สาระการเรียนรู้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. ดำเนินการทดสอบ O-NET ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พบว่า โรงเรียนวัดไผ่ตัน สำนักงานเขตพญาไท มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 1 กลุ่มสาระวิชา คือ สาระภาษาไทย คือค่าคะแนนเป้าหมาย 48.80 นร.ทำคะแนนเฉลี่ยได้ 61.32 และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.90 ส่วนอีก 3 สาระการเรียนรู้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 5. ผลการคำนวนคะแนนตามตัวชี้วัดบูรณาการ โดยนำค่าเฉลี่ยคะแนน 5 ปีการศึกษา มาคำนวนหาค่าพัฒนาการ พบว่า สำนักงานเขตพญาไทมีผลคะแนน ในระดับ 8.43 (เต็ม 10 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 84.3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดทำแผนการพัฒนายกระดับผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 2. จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทั้งในและนอกเวลาราชการให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3. ดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ผลการทดสอบ วิชาภาษาไทยเป็นไปตามเป้าหมาย 48.80 คะแนนเฉลี่ยรวมที่ นร.ทำได้ คือ 50.58 อีก 3 สาระการเรียนรู้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. ดำเนินการทดสอบ O-NET ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พบว่า โรงเรียนวัดไผ่ตัน สำนักงานเขตพญาไท มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 1 กลุ่มสาระวิชา คือ สาระภาษาไทย คือค่าคะแนนเป้าหมาย 48.80 นร.ทำคะแนนเฉลี่ยได้ 61.32 และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.90 ส่วนอีก 3 สาระการเรียนรู้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 5. ผลการคำนวนคะแนนตามตัวชี้วัดบูรณาการ โดยนำค่าเฉลี่ยคะแนน 5 ปีการศึกษา มาคำนวนหาค่าพัฒนาการ พบว่า สำนักงานเขตพญาไทมีผลคะแนน ในระดับ 8.43 (เต็ม 10 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 84.3

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(15) ความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการศึกษา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการศึกษา

หน่วยนับ :จำนวน (โครงการ)

เป้าหมาย :17.00

ผลงาน :17.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (โครงการ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

100 / 100
2
17.00

100 / 100
3
17.00

100 / 100
4
17.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการขออนุมัติโครงการ และเตรียมจัดกิจกรรมตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เริ่มดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานที่วางไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ (ผลผลิต)

หน่วยนับ :จำนวน (โครงการ/กิจกรรม)

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :7.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (โครงการ/กิจกรรม))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
7.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการจ้างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจำนวน 2 ราย - ดำเนินการจ้างอาสาสมัครสภาเยาวชนจำนวน 1 ราย - จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตพญาไทโดยเบิกจ่ายเป็นค่าวิทยากรแอโรบิคจำนวน 8 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการจ้างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจำนวน 2 ราย - ดำเนินการจ้างอาสาสมัครสภาเยาวชนจำนวน 1 ราย - จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตพญาไทโดยเบิกจ่ายเป็นค่าวิทยากรแอโรบิคจำนวน 8 ราย - จัดกิจกรรมวันสำคัญ ได้แก่ กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 4. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 5. ค่าใช้จ่ายโครงการแอโรบิคเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 4. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 5. ค่าใช้จ่ายโครงการแอโรบิคเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 6. ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ 7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(17) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้องของการลงจุดตำแหน่งพื้นที่ให้มีการก่อสร้างอาคารและออกเลขหมายประจำบ้านจากฐานข้อมูลจากทะเบียนราษฎร ถูกต้องครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำรวจสถิติข้อมูลท้องถิ่นเขตพญาไท ตามระบบ จำนวน 29 ชุมชน จำนวนประชากร 70,165 คน 42,677 หลังคาเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 รับคำร้องการขอรหัสประจำบ้านพักอาศัย รวมจำนวน 64 หลัง 45 คำร้อง แยกเป็นอาคารพักอาศัยรวม 1 หลัง 1 คำร้อง เป็นอาคารชุด (พักอาศัย 1 หลัง 1 สำนักงาน รวม 2 คำร้อง) สำนักงาน/โรงแรม/ร้านค้า 2 เลขหมาย 2 คำร้อง ออกรหัสบ้าน รวม 69 เลขหมาย 50 คำร้อง กำหนดจุดได้ครบถ้วนทุกคำร้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รับคำร้องขอรหัสประจำบ้าน รวม 68 คำร้อง 151 เลขหมาย เป็นบ้านพักอาศัย 74 เลขหมาย, อาคารชุด/สำนักงาน/พักอาศัย 31 เลขหมาย, พักอาศัยรวม 41 เลขหมาย และ ร้านค้า/สำนักงาน/โรงแรม 3 เลขหมาย ออกรหัสบ้านกำหนดจุดได้ครบถ้วนทุกคำร้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามระบบการายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.900 ได้ครบถ้วนตามคำร้องขอ จำนวน 176 จุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(18) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
50.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรอแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนจากสำนักพัฒนาสังคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักพัฒนาสังคมได้จัดประชุมชี้แจงภารกิจของหน่วยงานที่ต้องบูรณาการร่วมกับสำนักงานเขตในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสำนักพัฒนาสังคมได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชนซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนการดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าว โดยในปี 2561 สำนักงานเขตพญาไทมีชุมชนที่ผ่านเข้ารับการอบรมแล้วจำนวน 10 ชุมชน และต้องส่งอบรมเพิ่มเติมในปี 2562 จำนวน 5 ชุมชม จากจำนวนชุมชนทั้งสิ้น 29 ชุมชน กำหนดอบรมรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 และกำหนดส่งแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนให้สำนักพัฒนาสังคมในเดือนกรกฎาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-นำคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนตามโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชนในวันที่ 1-2 มิ.ย.62 จำนวน 5 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเปิดเวทีชาวบ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนจำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนแฟลตตำรวจซอยลือชา 2. ชุมชนถวัลย์ศักดิ์ 3. ชุมชนเฉลิมลาภ 4.ชุมชนอินทามระ 11 5. ชุมชนอินทามระ 29 แยก 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(19) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์ - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด  (ผลลัพธ์
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :86.75

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.02

100 / 100
2
25.44

100 / 100
3
71.38

100 / 100
4
86.75

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ยอดการจัดเก็บเดือน ธันวาคม 2561 ยอดประมาณการภาษี 3 ประเภท 361,000,000 บาท จัดเก็บได้ 7,312,237.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.02 - ภาษีค้างชำระ 3 ประเภท 27,389,508.96 บาท ชำระแล้ว 1,126,213.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.11

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยอดการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ 343,000,000 บาท จัดเก็บได้ 84,829,118.47 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการ 4,500,000 บาท จัดเก็บได้ 2,391,328.99 บาท ภาษีป้าย ประมาณการ 13,500,000 บาท จัดเก็บได้ 4,614,130.30 บาท ยอดรวมภาษีค้างชำระ 3 ประเภท 27,389,508.96 บาท จัดเก็บได้ 1,319,472.73 บาท ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค้างชำระ 27,329,189.06 บาท จัดเก็บได้ 1,299435.13 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ ค้างชำระ 52,314.90 บาท จัดเก็บได้ 12,032.60 บาท ภาษีป้าย ค้างชำระ 8,005 บาท จัดเก็บได้ 8,005 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ประมาณการจำนวน 361,000,000 บาท จัดเก็บได้จำนวน 257,678,169.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.38 แยกเป็นภาษีโรงเรือนและที่ดินประมาณการ 343,000,000 บาท จัดเก็บได้ 247,045,668.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.02 ภาษีบำรุงท้องที่ประมาณการ 4,500,000 บาท จัดเก็บได้ 3,514,729.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.11 ภาษีป้ายประมาณการ 13,500,000 บาท จัดเก็บได้ 7,117,772.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.72 ยอดรวมภาษีค้างชำระ 3 ประเภทจำนวน 27,389,508.96 บาท รับชำระแล้วจำนวน 1,424,245.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.20 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ภาษี 3 ประเภท ประมาณการจำนวน 361,000,000 บาท จำนวน 313,153,629.78 บาท - ยอดรวมภาษีค้างชำระ 3 ประเภทจำนวน 27,389,508.96 บาท รับชำระแล้วจำนวน 2,138,673.56 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(20) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน - จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด - จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
- จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด
- จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง

หน่วยนับ :จำนวน (เดือน)

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (เดือน))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังดำเนินการจัดทำงบการเงิน บันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด / 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2561 บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินประจำปี ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 4708/6406 ลว. 22 พ.ย. 61 / 24/12/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังดำเนินการจัดทำงบการเงิน บันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด / 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2561 บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินประจำปี ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 4708/6406 ลว. 22 พ.ย. 61 / 24/12/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังดำเนินการจัดทำงบการเงิน บันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด / 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2561 บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินประจำปี ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 4708/6406 ลว. 22 พ.ย. 61 / 24/12/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังดำเนินการจัดทำงบการเงิน บันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด / 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2561 บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินประจำปี ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 4708/6406 ลว. 22 พ.ย. 61 / 24/12/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด