ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50430000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) 1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 1.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2561 1.2 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
1.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปี 2561 
1.2 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.52

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
5.12

100 / 100
3
7.88

100 / 100
4
12.52

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมคัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากยังดำเนินการตามตัวชี้วัดไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ เป้าหมายเพื่อขึ้นร้อยละ 12 (14326.25 ตัน) สามารถเก็บได้ 6112.7 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 42.67 จากเป้าหมายที่กำหนด ส่วนปริมาณมูลฝอยอันตราย เป้าหมาย ร้อยละ 5 (14.48 ตัน) สามารถจัดเก็บได้ 9.47 ตัน คิดเป็นร้อยละ 65.40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอินทรีย์ ตลอดทั้งเดือน -ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย 2 ครั้ง/เดือน - ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์สามารถเก็บได้ 2,554.2 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 7.88 จากเป้าหมาย ร้อยละ 12 - ปริมาณมูลฝอยอันตราย เป้าหมาย ร้อยละ 5 (14.48 ตัน) สามารถจัดเก็บได้ 16.55 ตัน คิดเป็นร้อยละ 5.71 จากเป้าหมาย ร้อยละ 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- -ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอินทรีย์ ตลอดทั้งเดือน - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย 2 ครั้ง/เดือน - ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตลอดทั้งเดือน ผลการดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 61- ก.ย. 62 จำนวน 4,059.20 ตัน ร้อยละ 12.52 - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย 2 ครั้ง/เดือน ผลการดำเนินการจัดเก็บตั้งแต่เดือน ต.ค. 61- ก.ย. 62 จัดเก็บได้ จำนวน 20.53 ตัน ร้อยละ 7.08

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 1.1) จำนวนการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฯ 1.2) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อกิจกรรมนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตรายและมูลฝอยรีไซเคิล
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1.1) จำนวนการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฯ 
1.2) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อกิจกรรมนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตรายและมูลฝอยรีไซเคิล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
90.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมนัดเวลาทั้ง นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย คิดเป็น ร้อยละ 90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย จำนวน 24 ครั้ง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมนัดเวลาทั้ง นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย คิดเป็น ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย และมูลฝอยรีไซเคิล ฯลฯ ตามแผนทุกวันอาทิตย์ (4 ครั้ง/เดือน) จำนวนรวม 32 ครั้ง พร้อมรายงานผลผู้บังคับบัญชาทราบ -ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมนัดเวลาทั้ง นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย คิดเป็น ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย และมูลฝอยรีไซเคิลฯลฯ ตามแผน ทุกวันอาทิตย์ (4 ครั้ง/เดือน) เสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) 2. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างตรวจพื้นทีเสี่ยง ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากยังดำเนินการตามตัวชี้วัดไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างตรวจพื้นทีเสี่ยง ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด และรายงานผลการปฏิบัติงานให้สำนักเทศกิจทราบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างตรวจพื้นทีเสี่ยง ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจสอบการทำงานของกล้องcctv และไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงภัย และรายงานผลการปฏิบัติงานให้สำนักเทศกิจทราบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยง(ตู้เขียว) ตรวจไฟฟ้าส่องสว่างตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง (CCTV) ตามที่กำหนด จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด 2.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนในพื้นที่จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1)โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 2)โรงเรียนคันนายาว และ 3)โรงเรียนจินดาบำรุง จำนวน 3 จุด วันละ 2 ครั้ง 3.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจจำนวน 3 นาย เพื่อรับ-ส่ง ประชาชนบริเวณซอยรามอินทรา 62 เวลา 21.00 – 24.00 น. ทุกวัน 4.ฝ่ายโยธา ได้สำรวจจุดติงตั้งไฟฟ้าส่องว่าง จัดทำแผนฯ และส่งให้การไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามที่กำหนด.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(4) 1.1) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราสอดส่องและกวดขันไม่ให้มีผู้ฝ่าฝืนฯ 1.2) ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการจัดระเบียบการจอดรถบนทางเท้า
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
1.1) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราสอดส่องและกวดขันไม่ให้มีผู้ฝ่าฝืนฯ 
1.2) ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการจัดระเบียบการจอดรถบนทางเท้า

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :95.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
95.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากยังดำเนินการตามตัวชี้วัดไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตรวจตราและสอดส่อง การจัดรัเบียบการจอดรถบนทางเท้า 3 ครั้ง/สัปดาห์ และอยู่ระหว่างสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ตรวจตราและสอดส่อง การจัดรัเบียบการจอดรถบนทางเท้า 3 ครั้ง/สัปดาห์ และสรุปผลสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 ร้อยละ 95

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยง(ตู้เขียว) ตรวจไฟฟ้าส่องสว่างตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง (CCTV) ตามที่กำหนด จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด 2.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนในพื้นที่จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1)โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 2)โรงเรียนคันนายาว และ 3)โรงเรียนจินดาบำรุง จำนวน 3 จุด วันละ 2 ครั้ง 3.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจจำนวน 3 นาย เพื่อรับ-ส่ง ประชาชนบริเวณซอยรามอินทรา 62 เวลา 21.00 – 24.00 น. ทุกวัน 4.ฝ่ายโยธา ได้สำรวจจุดติงตั้งไฟฟ้าส่องว่าง จัดทำแผนฯ และส่งให้การไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามที่กำหนด.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) 2. จำนวนครั้งของการรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอกซอยในพื้นที่รับผิดชอบ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
2. จำนวนครั้งของการรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอกซอยในพื้นที่รับผิดชอบ

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน เดือนละ 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน เดือนละ 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน เดือนละ 1 ครั้ง (รวม 9 ครั้ง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน เดือนละ 1 ครั้ง (รวม 12 ครั้ง)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(6) 3. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
82.44

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการขุดลอกคูคลอง (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากยังดำเนินการตามตัวชี้วัดไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ความยาวทั้งหมด 55957 เมตร ดำเนินการได้ 46146 เมตร คิดเป็นร้อยละ 82.44 และขุดลอกคูคลอง/ เปิดทางน้ำไหล แยกเป็น จ้างเหมา 7860 เมตร สามารถดำเนินการได้ 5060 เมตร คิดเป็นร้อยละ 64.78 และเปิดทางน้ำไหล 9630 เมตร ดำเนินการได้ 9030 เมตร คิดเป็น ร้อยละ 93.77

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ,เก็บวัชพืช คู คลอง เสร็จเรียบร้อยตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ,เก็บวัชพืช คู คลอง เสร็จเรียบร้อยตามแผนที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 3. การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3. การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมกิจกรรมซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 1 (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุผลงานได้ เนื่องจากยังดำเนินการโครงการไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เตรียมกิจกรรมซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 1 (กำหนด 24 พฤษภาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ครั้งที่ 1 ดำเนินการร่วมกับ หน่วยงานภายนอก เมื่อวันที่ 26 เม.ย 62 ณ ศูนย์การค้าอมอรินี ร่วมด้วย วิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางชัน และ อปพร. เขตคันนายาว - ครั้งที่ 2 ดำเนินการ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 62 ณ สำนักงานเขตคันนายาว ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคันนายาว วิทยากรจากสถานีตำรวจดับเพลิงบางชัน สวนสยาม อาสาสมัครเฝ้าระวังฯ อปพร. เขตคันนายาว และประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตคันนายาวได้ทำหนังสือรายงานสรุปการดำเนินการฝึกซ้อมการปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัยตามแบบรายงาน ส่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมือวันที่ 18 มิ.ย. 62 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(8) 4. ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
4. ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
47.00

100 / 100
2
73.81

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 20 ชุมชน จาก 42 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 47.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 31 ชุมชน จาก 42 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 73.81

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 42 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 42 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) 4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
46.30

100 / 100
3
93.62

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างส่งเสริมสถานประกอบการ มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากยังดำเนินการตารมตัวชี้วัดไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีสถานประกอบการ ร้านอาหาร ที่เป็นเป้าหมายทั้งหมด 257 ร้าน มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี แล้ว จำนวน 119 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 46.30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สถานประกอบการ ร้านอาหาร ที่เป็นเป้าหมายทั้งหมด 282 ร้าน มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดีแล้ว จำนวน 264 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 93.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สถานประกอบการ ร้านอาหาร ที่เป็นเป้าหมายทั้งหมด 274 ร้าน มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดีแล้ว จำนวน 274 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(10) 2. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
2. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
42.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่สีเขียว (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากยังดำเนินการตารมตัวชี้วัดไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ ร้อยละ 42 จากเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วเสร็จ 8 แห่ง เป็นสถานที่เอกชน 7 แห่ง ,หน่วยงานราชการ 1 แห่ง (เป้าหมาย 55 ไร่ 2 งาน 81 ตรว. สามารถดำเนินการได้ 65 ไร่ 1 งาน 34 ตรว.)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วเสร็จ 10 แห่ง เป็นสถานที่เอกชน 7 แห่ง ,หน่วยงานราชการ 2 แห่ง (เป้าหมาย 55 ไร่ 2 งาน 81 ตรว. สามารถดำเนินการได้ 70 ไร่ - งาน 25.50 ตรว.)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) 5.1) จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจสอบป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 5.2) ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการจัดระเบียบป้ายโฆษณา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
5.1) จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจสอบป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
5.2) ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการจัดระเบียบป้ายโฆษณา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :94.75


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
93.40

100 / 100
4
94.75

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุผลงานได้ เนื่องจากยังดำเนินการโครงการไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายเทศกิจออกตรวจป้ายโฆษณา จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด และอยู่ระหว่างสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายเทศกิจออกตรวจป้ายโฆษณา จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด สรุปผลสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 ร้อยละ 93.40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายเทศกิจออกตรวจป้ายโฆษณา จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด สรุปผลสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 ร้อยละ 96.10 สรุป จากผลสำรวจความพึงพอใจ ต่อโครงการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 94.75

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(12) 5. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบ รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
5. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบ รายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ รอบที่ 1 (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากยังดำเนินการตารมตัวชี้วัดไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายปกครองได้สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ส่งสำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการออกสิ่งอำนวยความสะดวกฯ โดยฝ่ายโยธา เพื่อจัดเตรียมทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกฯ โดยฝ่ายโยธา เพื่อจัดเตรียมทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ครั้งที่ 2 ส่งแบบ Checklistอาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับผู้พิการและผู้สูงอายุ (รายงานผลการดำเนินงาน) และแบบก่อสร้าง เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62 โดย ครั้งที่ 3 กำหนดส่งแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบพร้อมใบประมาณราคาเพื่อขอเสนอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 13 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านสวัสดิการและสังคม และการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านสวัสดิการและสังคม และการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :95.41


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
96.64

100 / 100
3
95.68

100 / 100
4
95.41

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุผลงานได้ เนื่องจากยังดำเนินการโครงการไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 ผู้รับบริการด้านสังดิการสังคม มีความพึงพอใจ เฉลี่ย ร้อยละ 96.64

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สรุปผลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 ผู้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจ เฉลี่ย ร้อยละ 95.68

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สรุปผลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ผู้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจ เฉลี่ย ร้อยละ 95.41

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(14) 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :85.20

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
85.20

100 / 100
4
85.20

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมสอนเสริมให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคันนายาว (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุผลงานได้ เนื่องจากยังดำเนินการโครงการไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สอบ O-net เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โดยอยู่ระหว่างรอผลจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- โรงเรียนในสังกัด สนข.คันนายาว จำนวน 2 โรงเรียน 1.โรงเรียนคันนายาว 2. โรงเรียนจินดาบำรุง ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เรียบร้อยแล้ว สำนักการศึกษาส่งผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา ดังนี้ ผลคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 ระดับเขต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ภาษาไทย ได้คะแนน 54.43 - คณิตศาสตร์ ได้คะแนน 36.41 - วิทยาศาสตร์ ได้คะแนน 36.31 - ภาษาอังกฤษ ได้คะแนน 41.81 สรุปคะแนนเขต ป.6 ได้ 8.52 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สรุปคะแนนเขต ได้ 8.52 คะแนน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(15) 3. ร้อยละของจำนวนโครงการที่สนับสนุนให้นักเรียนได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามความต้องการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ร้อยละของจำนวนโครงการที่สนับสนุนให้นักเรียนได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามความต้องการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
21.05

100 / 100
3
26.31

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการที่สนับสนุนให้นักเรียนได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามความต้องการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุผลงานได้ เนื่องจากยังดำเนินการโครงการไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการที่สนับสนุนให้นักเรียนได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามความต้องการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไปแล้ว จำนวน 4 โครงการ (เป้าหมาย 19 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 21.05

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตามแผนการดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตามแผนการดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ 17 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) 7.1) ร้อยละของบุคลากร ทางการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด กทม. ในพื้นที่เขตได้รับการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน 7.2) ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนได้คะแนนจากการทดสอบหลังการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7.1) ร้อยละของบุคลากร ทางการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด กทม. ในพื้นที่เขตได้รับการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน
7.2) ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนได้คะแนนจากการทดสอบหลังการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :98.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
98.00

100 / 100
4
98.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมจัดกิจกรรมอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคันนายาว (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุผลงานได้ เนื่องจากยังดำเนินการโครงการไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดจัดกิจกรรมอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคันนายาว วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานเขตคันนายาว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 62 ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และพี่เลี้ยง จำนวน 110 คน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน (ติดราชการ 9 คน และลาไปต่างประเทศ 1 คน) - ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนการทดสอบหลังการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 98

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(17) 4. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
4. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู๋ระหว่างจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุผลงานได้ เนื่องจากยังดำเนินการโครงการไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแล้ว จำนวน 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดกิจกรรมตามโครงการครอบครัวรักการอ่าน จำนวน 6 ครั้ง ครั้งที่ 1 บ้านหนังสือชุมชนแสงอรุณ (1 ธ.ค. 61) ครั้งที่ 2 บ้านหนังสือ บก.ทหารสูงสุด (1 ธ.ค. 61) ครั้งที่ 3 ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา (2 ธ.ค. 61) ครั้งที่ 4 ชุมชนรามอินทรา 83,85 (2 ธ.ค. 61) ครั้งที่ 5 บ้านหนังสือชุมชนแสงอรุณ (8 ธ.ค. 61) ครั้งที่ 6 บ้านหนังสือ บก.ทหารสูงสุด (8 ธ.ค. 61)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแล้ว จำนวน 6 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(18) 5. จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานเขตสนับสนุนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
5. จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานเขตสนับสนุนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :4.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมจัดกิจกรรมวันสำคัญ (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุผลงานได้ เนื่องจากยังดำเนินการโครงการไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมวันสำคัญแล้ว 1 ครั้ง คือ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา และเตรียมจัดกิจกรรมสงกรานต์ ในวันที่ 10 เมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดกิจกรรมตามโครงการคชจ.ในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 1. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2. กิจกรรมประเพณีสงกรานต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดกิจกรรมตามโครงการ คชจ.ในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (จำนวน 2 กิจกรรม) 1. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(19) 7. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
7. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ลงจุดแสดงตำแหน่งเป็นประจำทุกเดือน (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุผลงานได้ เนื่องจากยังดำเนินการโครงการไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายทะเบียนได้ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำที่บ้านฯ และฝ่ายโยธาลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง ทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายทะเบียนได้ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำที่บ้านฯ และฝ่ายโยธาลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างทุกเดือน ตามระบบการรายงานผล พร้อมรายงานสำนักผังเมืองทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ฝ่ายทะเบียนได้ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำที่บ้านฯ และฝ่ายโยธาลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างทุกเดือน ตามระบบการรายงานผล พร้อมรายงานสำนักผังเมืองทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(20) 8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :52.38

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
30.95

100 / 100
3
37.71

100 / 100
4
52.38

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุผลงานได้ เนื่องจากยังดำเนินการโครงการไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีชุมชนที่ส่งแผนพัฒนาชุมชนฯ และ จำนวน 13 ชุมชน คิดเป็น ร้อยละ 30.95

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาชุมชน แล้วเสร็จ จำนวน 15 ชุมชน เหลือ จำนวน 7 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาชุมชน แล้วเสร็จ จำนวน 22 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(21) 8.1) จำนวนครั้งของการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน 8.2) ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
8.1) จำนวนครั้งของการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน
8.2) ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :98.26

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
98.30

100 / 100
3
98.23

100 / 100
4
98.26

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจให้กับประชาชน (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุผลงานได้ เนื่องจากยังดำเนินการโครงการไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ โดยรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 98.30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ โดยรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 98.23

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ โดยรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 98.26

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(22) 9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการชำระเงิน ณ ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (BSC)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการชำระเงิน ณ ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (BSC)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :99.28


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
99.20

100 / 100
3
99.40

100 / 100
4
99.28

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจ (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุผลงานได้ เนื่องจากยังดำเนินการโครงการไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 ผู้รับบริการชำระเงิน ณ ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (BSC) มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 99.20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 ผู้รับบริการชำระเงิน ณ ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (BSC) มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 99.40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ผู้รับบริการชำระเงิน ณ ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (BSC) มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 99.28

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(23) 9. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) 9.1 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์) 9.2 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
9. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
9.1 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์)
9.2 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :120.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
16.13

100 / 100
3
81.39

100 / 100
4
120.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสำรวจ และประชาสัมพันธ์ การเสียภาษี 3 ประเภท (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุผลงานได้ เนื่องจากยังดำเนินการโครงการไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สามารถจัดเก็บภาษี ได้ 22,727,616.45 คิดเป็นเป็น ร้อยละ 16.13 (จากเป้าหมายที่กำหนด) และยอดรวมของการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป้าหมาย 7,087,453.98 สามารถจัดเก็บได้ 2,487,678.53 คิดเป็นร้อยละ 35.10

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สามารถจัดเก็บภาษี ได้ 144,955,185.30 คิดเป็นเป็น ร้อยละ 81.39 และยอดรวมของการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท สามารถจัดเก็บได้ 3,004,422.14 คิดเป็นร้อยละ 42.39

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สามารถจัดเก็บภาษี 3 ประเภทในปี 2562 (ยอด ณ วันที่ 31 สิงหาคม2562)ดังนี้ รวมเป็นค่าภาษีทั้งสิ้น 214,808,919.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 120.61 ของประมาณการ -ยอดรวมของการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท รวมเป็นค่าภาษีทั้งสิ้น 3,579,357.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.50 ของเป้าหมายที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(24) 10. ร้อยละ ๒๐ ของจำนวนผู้เสียภาษีโรงเรือนฯ รายใหม่เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคันนายาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
10. ร้อยละ ๒๐ ของจำนวนผู้เสียภาษีโรงเรือนฯ รายใหม่เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคันนายาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :20.27


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
8.55

100 / 100
3
8.00

100 / 100
4
20.27

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์การเสียภาษี (ผลงานไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถระบุผลงานได้ เนื่องจากยังดำเนินการโครงการไม่แล้วเสร็จ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนผู้เสียภาษีโรงเรือนฯ รายใหม่เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคันนายาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีจำนวนทั้งสิ้น 269 ราย โดยมีผู้มายื่นเสียภาษีแล้ว จำนวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.55

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างการเตือน ให้ยื่นแบบฯ(กรณีเตือนครั้งที่ 1 แล้วยังไม่มายืนแบบฯ) - อยู่ระหว่างตรวจสอบโรงเรือน (กรณีที่มายื่นแบบไว้แล้ว - ยืนเสียภาษีแล้ว จำนวน 24 ราย คงเหลือ 36 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สรุปผลการดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ยืนเสียภาษีแล้ว จำนวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.27

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด