ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 14000000

Home Home SED


มิติที่ ๒.๔ - การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

(1) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลรถยนต์ราชการของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลรถยนต์ราชการของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประสาน สยป. เพื่อขอข้อมูลทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของทุกหน่วยงานในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบทะเบียนยานพาหนะของ กทม. ระบบออนไลน์กับทุกหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

หน่วยงานของกรุงเทพมหานครตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลยานพาหนะและยืนยันในระบบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ประสาน สยป. เพื่อขอข้อมูลทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ - ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลยานพาหนะและยืนยัน - จัดทํารายงานฐานข้อมูลรถยนต์ราชการของ กรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :87.58

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
16.67

100 / 100
2
41.67

100 / 100
3
66.67

100 / 100
4
87.58

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 โดยมีร้อยละความพึงพอใจในแต่ละเดือน ดังนี้ 1. เดือนตุลาคม 2561 ร้อยละความพึงพอใจมีค่าเป็น 89.80 2. เดือนพฤศจิกายน 2561 ร้อยละความพึงพอใจมีค่าเป็น 89.80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม 25621 - กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีร้อยละความพึงพอใจในแต่ละเดือน ดังนี้ 1. เดือนมกราคม 2562 ร้อยละความพึงพอใจมีค่าเป็น 84.20 2. เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละความพึงพอใจมีค่าเป็น 87.00

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังฯ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562 โดยมีร้อยละความพึงพอใจในแต่ละเดือน ดังนี้ 1. เดือนเมษายน 2562 ร้อยละความพึงพอใจมีค่าเป็น 86.80 2. เดือนพฤษภาคม 2562 ร้อยละความพึงพอใจมีค่าเป็น 87.40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ดำเนินการสำรวจพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 11 เดือน มีระดับความพึงพอใจ ดังนี้ ตุลาคม 2561 ร้อยละ 89.80 พฤศจิกายน 2561 ร้อยละ 89.80 ธันวาคม 2561 ร้อยละ 86.60 มกราคม 2562 ร้อยละ 84.20 กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 87.00 มีนาคม 2562 ร้อยละ 86.80 เมษายน 2562 ร้อยละ 86.80 พฤษภาคม 2562 ร้อยละ 87.40 มิถุนายน 2562 ร้อยละ 87.60 กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 88.20 สิงหาคม 2562 ร้อยละ 89.20 มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 87.58

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(3) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :94.73

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
94.73

100 / 100
3
94.73

100 / 100
4
94.73

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม/สัมนา เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม/สัมมนา เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ผู้เข้ารับการอบรมทำแบบทดสอบ ภายหลังการฝึกอบรม จำนวน 76 ราย - ทำแบบทดสอบผ่านเกณ์ ร้อยละ 80 จำนวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.73 ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ข้าราชการบำนาญมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมสัมมนาตามโครงการฯ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ข้าราชการบำนาญมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมสัมมนาตามโครงการฯ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :99.81


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
99.81

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด อยู่ระหว่างประสานงานกับสถานที่จัดทำโครงการฯ และวิทยากร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด -ประสานงานกับสถานที่จัดทำโครงการฯ และวิทยากร -ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาตามโครงการ รุ่นที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดสัมมนาตามโครงการฯ จำนวน 3 รุ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3,000 ราย - ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจภายหลังการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2,620 ราย - มีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด จำนวน 2,615 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.81

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(5) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :100.97

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.60

100 / 100
2
26.65

100 / 100
3
79.11

100 / 100
4
100.97

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 14,500,000,000 บาท 2.ภาษีบำรุงท้องที่ 139,400,000 บาท 3.ภาษีป้าย 900,000,000 บาท รวมประมาณการ 3 ภาษี 15,539,400,000 บาท -ยอดจัดเก็บภาษี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61-20 ธ.ค. 61 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 835,637,848.59 บาท 2.ภาษีบำรุงท้องที่ 6,081,031.42 บาท 3.ภาษีป้าย 29,151,230.54 บาท รวมยอดจัดเก็บ 3 ภาษี 870,870,110.55 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 14,500,000,000 บาท 2.ภาษีบำรุงท้องที่ 139,400,000 บาท 3.ภาษีป้าย 900,000,000 บาท รวมประมาณการ 3 ภาษี 15,539,400,000 บาท -ยอดจัดเก็บภาษี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61-15 มี.ค. 62 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,761,163,481.67 บาท 2.ภาษีบำรุงท้องที่ 66,853,348.30 บาท 3.ภาษีป้าย 313,060,988.71 บาท รวมยอดจัดเก็บ 3 ภาษี 4,141,077,818.68 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 14,500,000,000 บาท 2.ภาษีบำรุงท้องที่ 139,400,000 บาท 3.ภาษีป้าย 900,000,000 บาท รวมประมาณการ 3 ภาษี 15,539,400,000 บาท -ยอดจัดเก็บภาษี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61-17 มิ.ย. 62 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 11,388,507,220.91 บาท 2.ภาษีบำรุงท้องที่ 126,402,161.54 บาท 3.ภาษีป้าย 778,244,729.98 บาท รวมยอดจัดเก็บ 3 ภาษี 12,293,154,112.43 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินโครงการสัมมนาศึกษาดูงานผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานจัดเก็บรายได้ สามารถจัดเก็บรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมมีข้าราชการที่บริหารงานด้านจัดเก็บรายได้เข้าร่วม จำนวน 125 ราย - ยอดประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 14,500,000,000 บาท (2) ภาษีบำรุงท้องที่ 139,400,000 บาท (3) ภาษีป้าย 900,000,000 บาท รวมประมาณการ 3 ภาษี 15,539,400,000 บาท - ยอดจัดเก็บภาษี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 – 31 ส.ค. 2562 (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 14,644,637,679.17 บาท (2) ภาษีบำรุงท้องที่ 138,130,360.52 บาท (3) ภาษีป้าย 906,604,887.93 บาท รวมยอดการจัดเก็บ 15,689,372,927.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.97 ของยอดประมาณการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) มูลค่าทรัพย์สินประเภทที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์ต่อมูลค่าทรัพย์สิน (ประเภทที่ดิน) ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มูลค่าทรัพย์สินประเภทที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์ต่อมูลค่าทรัพย์สิน (ประเภทที่ดิน) ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานจำนวนแปลงที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตรวจสอบราคาได้มาตามบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตรวจสอบราคาได้มาตามบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- มีมูลค่าทรัพย์สินประเภทที่ดินที่ถูกปล่อยว่างมิได้ใช้ประโยชน์ - มีการรายงานข้อมูลที่ดินแก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานนคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน)

หน่วยนับ :ร้อยละ 25

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :47.68


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 25)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
42.41

100 / 100
4
47.68

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-รวบรวมข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระทั้ง 3 ภาษี จากรายงานบัญชีลูกหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของทุกสำนักงานเขต -แจ้งเวียนโครงการไกล่เกลี่ยให้ลูกหนี้มาชำระค่าภาษีค้างก่อนดำเนินการบังคับภาษีให้สำนักงานเขตทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการไกล่เกลี่ยให้ลูกหนี้มาชำระภาษีค้างก่อนดำเนินการบังคับภาษี จำนวน 6 ราย เป็นเงินค่าภาษี 495,436.63 บาท ภายหลังดำเนินการไกล่เกลี่ยมีลูกหนี้มาชำระค่าภาษีค้างจำนวน 4 ราย เป็นเงินภาษี 364,951.43 บาท และชำระค่าภาษีค้างบางส่วน 1 ราย เป็นเงินภาษี 3,612.73 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีลูกหนี้ค้างชำระที่ต้องดำเนินการเร่งรัดรวม 3 ภาษี เป็นจำนวนเงิน 352,108,334.20 บาท -ภายหลังจากดำเนินการไกล่เกลี่ยลูกหนี้รวมถึงการเร่งรัดภาษีค้างตั้งแต่ ต.ค. 61 - เม.ย. 62 มีลูกหนี้มาชำระภาษีรวม 3 ภาษี เป็นจำนวนเงิน 149,336,223.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.41

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- รวบรวมข้อมูลลูกหนี้ค้างชําระทั้ง 3 ภาษี จากรายงาน บัญชีลูกหนี้ค้างชําระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของทุกสํานักงานเขต - แจ้งเวียนโครงการไกล่เกลี่ยให้ลูกหนี้มาชําระค่าภาษีค้างก่อนดําเนินการบังคับภาษีให้สํานักงานเขตทราบ - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มียอดภาษีค้างชำระที่ต้องดำเนินการเร่งรัดภาษี จำนวน 352,108,334.20 บาท - หลังดําเนินการไกล่เกลี่ยมีค่าภาษีค้าง จำนวน 167,879,263.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.68

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหารทรัพย์สิน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหารทรัพย์สิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :95.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
95.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมข้อมูลที่ดินซืึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครที่ว่างเปล่าหรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประสานหน่วยงานที่ลงทะเบียนคุมทรัพย์สินจัดทำร่างแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-แผนบริหารทรัพย์สินผ่านการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนาที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร (กทอ.) เรียบร้อยแล้ว และได้รับการเห็นชอบแผนการลงทุน (ประเภทที่ดิน) ในส่วนของแผนบริหารทรัพย์สิน คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนบริหารทรัพย์สิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ขอให้หน่วยงานที่มีการจัดเก็บรายได้ส่งรายชื่อผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร - ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ /2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 - ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 - สรุปแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :95.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
95.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ขอให้หน่วยงานที่มีการจัดเก็บรายได้ส่งรายชื่อผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร -อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 62 -ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การประชุมหารือนอกรอบกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อนำข้อมูลเตรียมจัดการประชุม ครั้งที่ 3/2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 - สรุปแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
80.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 4551/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร 2.จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร (คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 4551/2562 ลว. 6 ธ.ค. 2561 2.มีการจัดการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561 3.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ คร้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร (คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4551/2561 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561) - ศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนรักษาวินัยฯ - จัดประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน 2 ครั้ง 1. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 2. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 - มีร่างแผนวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
75.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-รายงานเงินสะสมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จัดส่งเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561 และผู้ว่าราชการ กทม.อนุมัติให้หน่วยงาน 68 หน่วยงานยืมเงินสะสมเป็นเงิน 1,277,191,189 บาท -รายงานเงินสะสมประจำเดือนธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเงินทดรอง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและยังไม่มีเงินสะสม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รายงานเงินสะสมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 -รายงานเงินสะสมประจำเดือนมีนาคม 2562 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปัจจุบันได้รับเอกสารใบนำส่งเงินถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 และยังไม่มีการยืมเงินสะสม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รายงานเงินสะสมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จัดทำส่งวันที่ 20 มิถุนายน 2562 -รายงานเงินสะสมประจำเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ระหว่างหน่วยงานชดใช้เงินยืมสะสม ข้อ 9

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดส่งรายงานยอดการใช้เงินสะสมของกรุงเทพมหานคร และรายงานฐานะเงินสะสมกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครประจำปี 2561 ได้ภายในกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครประจำปี 2561 ได้ภายในกำหนด

หน่วยนับ :ภายใน 3 เดือนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภายใน 3 เดือนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเลขของงบการเงินหน่วยงาน -จัดทำกระดาษทำการเพื่อจัดงบการเงินรวมของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำงบการเงินรวมของกรุงเทพมหานคร ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 1304/6109 ลงวันที่ 28 ิํธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำงบการเงินรวมของกรุงเทพมหานคร ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 1304/6109 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรุงเทพมหานครส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80 (กบช และ กตจ.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80  
(กบช และ กตจ.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กบช. -อยู่ระหว่างประมวนผลแบบประเมินความรู้ฯ เพื่อจัดทำหัวข้อในการบรรยายเพื่อจัดทำหลักสูตรอบรม (ร้อยละ 15) กตจ. -ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการฝึกอบรมในวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดทำเอกสารฝึกอบรมและขออนุมัติยืมเงินเพื่อใช้ในการฝึกอบรม ตามวัน เวลาข้างต้นแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กบช. -จัดฝึกอบรมและจัดรายงานประเมินผลเสร็จสิ้นแล้ว -ผู้เข้ารับการอบรมทำแบบทดสอบได้คะแนนเกินร้อยละ 80 จำนวน 89 คิดเป็นร้อยละ 89 -งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 79,600 บาท -งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน 74,000 บาท กตจ. -ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม/สัมมนา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ เดอะทวินทาวเวอร์ เขตปทุมวัน เรียบร้อยแล้ว จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทำแบบทดสอบหลังจากการอบรมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จากการตอบแบบทดสอบจำนวน 48 คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กบช. - จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 ราย - จำนวนผู้ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม จำนวน 100 ราย - ทำแบบทดสอบผ่านเกณ์ร้อยละ 80 จำนวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 89 กตจ. - ผู้เข้ารับการอบรมทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม จำนวน 41 ราย - ทำแบบทดสอบผ่านเกณ์ร้อยละ 80 จำนวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) จัดทำชุดความรู้ทางบัญชีเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
จัดทำชุดความรู้ทางบัญชีเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่า

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
5.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเลือกรูปแบบในการนำเสนอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการจัดทำสื่อการสอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการจัดทำสื่อการสอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดทำชุดความรู้ทางบัญชี จำนวน 5 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 เรื่อง เงินยืม ชุดที่ 2 เรื่อง เงินนอกงบประมาณ ชุดที่ 3 เรื่อง เงินยืม ชุดที่ 4 เรื่อง การจัดทำงบการเงิน ชุดที่ 5 เรื่อง การตรวจสอบงบการเงิน - เผยแพร่ทาง Website สำนักการคลังกรุงเทพมหานคร,Facebook คลังบัญชีกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำนโยบายทางการคลังที่นำไปสู่การดำเนินการตามแผน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำนโยบายทางการคลังที่นำไปสู่การดำเนินการตามแผน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
90.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำร่างแผนนโยบายทางการคลังของ กทม. 2.นำร่างแผนนโยบายทางการคลังของ กทม. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร (ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.สอบทาน/ตรวจสอบข้อมูลทางการคลังจากหน่วยงานด้านการคลังของกรุงเทพมหานคร 2.เก็บรวบรวมข้อมูลทางการคลังจา่กหน่วยงานด้านการคลังของกรุงเทพมหานคร 3.จัดทำร่างแผนนโยบายทางการคลังของ กทม. 4.นำร่างแผนนโยบายทางการคลังของกรุงเทพมหานครเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร 5.นำเสนอแผนนโยบายทางการคลังของกรุงเทพมหานคร(ผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้เห็นชอบฯ นโยบายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1305/911 ลว. 15 ก.พ. 2562) 6.อยู่ระหว่างนำเสนอนโยบายเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.สอบทาน/ตรวจสอบข้อมูลทางการคลังจากหน่วยงานด้านการคลังของกรุงเทพมหานคร 2.เก็บรวบรวมข้อมูลทางการคลังจา่กหน่วยงานด้านการคลังของกรุงเทพมหานคร 3.จัดทำร่างแผนนโยบายทางการคลังของ กทม. 4.นำร่างแผนนโยบายทางการคลังของกรุงเทพมหานครเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร 5.นำเสนอแผนนโยบายทางการคลังของกรุงเทพมหานคร(ผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้เห็นชอบฯ นโยบายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1305/911 ลว. 15 ก.พ. 2562) 6.เสนอนโยบายเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 27 มี.ค. 2562 ซึ่งที่ประชุมรับทราบเรียบร้อยแล้ว 7.เวียนหนังสือ กทม. ที่ กท 1305/271 ลว. 18 เม.ย. 2562 แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านของนโยบายการเงินการคลังของ กทม. ถือปฏิบัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สอบทาน/ตรวจสอบข้อมูลทางการคลังจากหน่วยงานด้านการคลังของกรุงเทพมหานคร 2. เก็บรวบรวมข้อมูลทางการคลังจากหน่วยงานด้านการคลังของกรุงเทพมหานคร 3. จัดทําร่างแผนนโยบายทางการคลังของกรุงเทพมหานคร 4. นําร่างแผนนโยบายทางการคลังของกรุงเทพมหานครเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ นโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร 5. นําเสนอแผนนโยบายทางการคลังของกรุงเทพมหานคร ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผว.กทม.ได้เห็นชอบฯ นโยบายดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่กท 1305/911 ลว. 15 ก.พ. 2562) 6. เสนอนโยบายเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันพุธที่ 27 มี.ค. 2562 ซึ่งที่ประชุมรับทราบเรียบร้อยแล้ว 7. เวียนหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1305/271 ลว. 18 เม.ย. 2562 แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านของนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครถือ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(16) ร้อยละของผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมสถิติข้อมูลการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับโล่ -ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับโล่ -ประสานสำนักงานเขตให้ส่งรายชื่อผู้สมควรได้รับโล่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 62 เพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับโล่ พร้อมกับพิจารณากำหนดรูปแบบและรายละเอียดโล่ -ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อจัดทำโล่ -จัดหาสถานที่เพื่อจัดงานพิธีมอบโล่ -ติดต่อประสานงานเพื่อเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งเชิญผู้ชำระภาษีดีเด่น และสำนักงานเขตเข้าร่วมพิธี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งเรียนเชิญผู้ ชําระภาษีดีเด่น และสํานักงานเขตเข้าร่วมพิธีในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(17) ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองโรงงานช่างกล
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองโรงงานช่างกล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
80.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา เลขที่ E5/2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างเสนอขอขยายระยะเวลาโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ขออนุมัติคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดเฉพาะ (TOR) - จัดทำร่าง (TOR) - เห็บชอบประกวดราคา และขออนุมัติจ้าง - ลงนามในสัญญาจ้างฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด