ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50050000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2556 (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2556 (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :22.00

ผลงาน :123.30

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.27

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
123.30

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตราย จัดเก็บได้รวมทั้งไตรมาสทั้งสิ้น 8,040 กก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการ Zero Waste การคัดแยกขยะอินทรีย์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตราย จัดเก็บได้รวมทั้งไตรมาสทั้งสิ้น 8010 กก.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(2) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
33.00

100 / 100
2
66.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงภัยวันละ 3 ครั้ง/จุดเป็นประจำทุกวัน จุดเสี่ยงภัยทั้งสิ้น 12 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงภัยวันละ 3 ครั้ง/จุดเป็นประจำทุกวัน จุดเสี่ยงภัยทั้งสิ้น 12 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงภัยวันละ 3 ครั้ง/จุดเป็นประจำทุกวัน และทำรายงานสนท.เป็นประจำทุกเดือน จุดเสี่ยงภัยทั้งสิ้น 12 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- -ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงภัยวันละ 3 ครั้ง/จุดเป็นประจำทุกวัน และทำรายงานสนท.เป็นประจำทุกเดือน จุดเสี่ยงภัยทั้งสิ้น 12 จุด มีการดูแลตัดต้นไม้ และกิจกรรมตรวจสอบกล้อง CCTV 1ครั้ง/วัน/จุด ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 2 ครั้ง/วัน/จุด กวดขันรถจอดบนทางเท้า 3 ครั้ง/วัน/จุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(3) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฯ ของฝ่ายโยธา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฯ ของฝ่ายโยธา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :75.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(4) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต
(ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดทำแผนปัองกันน้ำท่วมเรียบร้อยแล้วและจัดส่งสำเนาให้สำนัการระบายน้ำ -ขอรับการสนับสนุกระสอบทรายจากสนน. -เตรียมการดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำทั้งแรงงรานเขตและจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการขุดลองท่อระบายน้ำรียบร้อยแล้ว เตรียมพร้อมรับฤดูฝน และมีรายงานการเก็บขยะ/วัชพืชเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ขุดลอกท่อระบายน้ำเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2562 จำนวน 25 ซอย จ้างแรงงานเขต จำนวน 33 ซอย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เตรียมการดำเนินการครั้งที่ ๒

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการซ้อมแผนแล้ว ทั้ง 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการร่วมกับ MBK 1 ครั้ง และดำเนินการร่วมกับอาคารไทยยานยนต์ (ผู้ให้เช่า) 1 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(6) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
(ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
33.00

100 / 100
2
66.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นประจำทุกชุมชน (ครบ 3 กิจกรรม) ดังนี้ กิจกรรมที่ 1. มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าวเอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุมในชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมที่ 3.มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นประจำทุกชุมชน (ครบ 3 กิจกรรม) ดังนี้ กิจกรรมที่ 1. มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าวเอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุมในชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมที่ 3.มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--ดำเนินกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นประจำทุกชุมชน (ครบ 3 กิจกรรม) ดังนี้ กิจกรรมที่ 1. มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าวเอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุมในชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมที่ 3.มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

---ดำเนินกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นประจำทุกชุมชน (ครบ 3 กิจกรรม) ดังนี้ กิจกรรมที่ 1. มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าวเอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุมในชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมที่ 3.มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
79.08

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้สัมผัสอาหาร การตรวจสถานประกอบการ และการออกใบรับรองให้แก่สถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้สัมผัสอาหาร การตรวจสถานประกอบการ และการออกใบรับรองให้แก่สถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สถานประกอบการอาหารมีป้ายรับรอง 926 แห่ง จาก 1,171 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สถานประกอบการอาหารมีป้ายรับรอง 1171 แห่ง จาก 1,171 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(8) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาล้างทำความสะอาดถนน ตรอก ซอยและสะพานลอยในพื้นที่ตามแผนฯ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาล้างทำความสะอาดถนน ตรอก ซอยและสะพานลอยในพื้นที่ตามแผนฯ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
33.00

100 / 100
2
66.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผนเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการตามแผนเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตามแผนเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ดำเนินการตามแผนเป็นประจำทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(9) ร้อยละ 50 ของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนทัั้งนี้ต้องไม่น้อยละกว่าเขตละ 5 ชุมชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละ 50 ของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนทัั้งนี้ต้องไม่น้อยละกว่าเขตละ 5 ชุมชน

หน่วยนับ :ชุมชน

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชุมชน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมการจัดทำแผนชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการลงชุมชนเพื่อให้คำแนะนำในการจัดทำแผนชุมชนแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ลงชุมชุนเพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินการทำแผนชุมชนแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจแผนเพื่อรวบรวมส่งสำนักพัฒนาสังคมต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วครบทั้ง 17 ชุมชน ส่งให้สำนักพัฒนาสังคมแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เข้ารับการรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดแล้ว ณ ห้องนพรัตน์ กทม.1 - วิศวกร เข้ารับการอบรมการจัดทำตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดแล้ว 1 วัน - จัดส่งแบบ Checklist ให้สนย.แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สนย.ส่งเอกสารกลับมาว่าได้รับแบบ Checklist แล้วทุกหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เตรียมการจัดทำแบบเพื่อของบประมาณปี 64 และทำ check list รอบที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ส่งcheck list รอบที่ 2 ให้สนย.แล้ว และได้ส่งหนังสือไม่สามารถดำเนินการของบ 64 ได้เนื่องจากเป็นอาคารเช่าให้สนยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(11) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต เพิ่มขึ้น (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต เพิ่มขึ้น (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามโครงการแล้ว และได้ดำเนินการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนสอบ O-Net ในเดือนก.พ. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลสอบO-net ออกแล้วแต่ยังไม่ได้รับครบทุกโรงเรียน นักเรียนส่วนใหญ่สอบได้สูงกว่าเกณฑ์ระดับประเทศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลสอบ Onet ป.6 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา ในม.3 สูงกว่าระดับประเทศ 2 รายวิชา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการทดสอบ O net ร้อยละ 91.65 คะแนน ONET ป.6 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 3 วิชา ส่วนม.3 สูงกว่าระดับประเทศ 4 วิชชา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละของข้าราชการครูที่ได้รับการอบรมและพัฒนา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของข้าราชการครูที่ได้รับการอบรมและพัฒนา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์วิชาการเขตเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดอบรมข้าราชการครูในสังกัดตามโครงการศูนย์วิชาการเขตเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ดำเนินการจัดอบรมข้าราชการครูในสังกัดตามโครงการศูนย์วิชาการเขตเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(13) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
33.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นทีอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นทีอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเป็นประจำทุกเดือนและมีรายงานไปยังสวพ.ทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเป็นประจำทุกเดือนและมีรายงานไปยังสวพ.ทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(14) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์)
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :95.37

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.91

100 / 100
2
8.59

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
95.37

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี และสำรวจรายใหม่ สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 24 ธันวาคม 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 58 ราย จำนวนเงิน 13,934,676.86 บาท คิดเป็น 0.88% ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน - ราย จำนวนเงิน - บาท ภาษีป้าย จำนวน 110 ราย จำนวนเงิน 861,499.80 บาท คิดเป็น 1.81% ภาษีน้ำมัน จำนวน 4 ราย จำนวนเงิน 138,80406 บาท คิดเป็น 7.31% รวมทั้งสิ้น จำนวน 172 ราย จำนวนเงิน 14,934,980.72 บาท คิดเป็น 0.91 % ผลการดำเนินงานเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 1 ราย จำนวนเงิน 536,145.92 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน - ราย ภาษีป้าย จำนวน - ราย จัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระได้คิดเป็น 15.43 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี สำรวจรายใหม่ และเร่งรัดการจัดเก็บภาษี สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 26 มีนาคม 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 756 ราย จำนวนเงิน 123,712,169.21 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 167 ราย จำนวนเงิน 2,468,666.26 บาท ภาษีป้าย จำนวน 1,957 ราย จำนวนเงิน 14,416,307.90 บาท ภาษีน้ำมัน จำนวน 10 ราย จำนวนเงิน 350,198.46 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,890 ราย จำนวนเงิน 140,947,341.83 บาท คิดเป็น 8.59 % ผลการดำเนินงานเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 1 ราย จำนวนเงิน 536,145.92 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน - ราย ภาษีป้าย จำนวน - ราย จัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระได้คิดเป็น 15.43 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 21 มิถุนายน 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 1,351 ราย จำนวนเงิน 1,044,206,904.05 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 250 ราย จำนวนเงิน 3,555,429.95 บาท ภาษีป้าย จำนวน 3,288 ราย จำนวนเงิน 38,867,129.90 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,889 ราย จำนวนเงิน 1,086,629,463.90 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 1,617 ราย จำนวนเงิน 1,511,988,778.66 บาท คิดเป็น 95.15 % ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 262 ราย จำนวนเงิน 3,746,431.46 บาท คิดเป็น 107.04 % ภาษีป้าย จำนวน 3,846 ราย จำนวนเงิน 48,384,161.20 บาท คิดเป็น 101.86 % รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,725 ราย จำนวนเงิน 1,564,119,371.32 บาท คิดเป็น 95.37 % ของประมาณการรายรับ ลูกหนี้รับชำระประจำปี 62 คิดเป็น 48.34% จากลูกหนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.61 (3,475,148.60)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) จำนวนครั้งในการประชุมเร่งรัดติดตามการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
จำนวนครั้งในการประชุมเร่งรัดติดตามการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :9.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการประชุมเร่งรัดติดตามการก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการประชุมเร่งรัดติดตามการก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมีรายงานการก่อหนี้และเบิกจ่ายให้ผู้บริหารทราบบเดือนละ 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ดำเนินการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมีรายงานการก่อหนี้และเบิกจ่ายให้ผู้บริหารทราบบเดือนละ 1 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด